Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Artikel 23 afschaffen

Artikel 23 Grondwet

Artikel 23 van de Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.

Artikel 23, lid 1

Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

Artikel 23, lid 2

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

Artikel 23, lid 3

Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

Artikel 23, lid 4

In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.

Artikel 23, lid 5

De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

Artikel 23, lid 6

Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

Artikel 23, lid 7

Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

Artikel 23, lid 8

De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Er woedt een discussie tussen Wiegel en Hirshi Ali over de vrijheid van onderwijs. Wiegel meent, dat Hirshi Ali een wig drijft tussen groepen. In werkelijkheid wil Hirshi Ali dat de overheid behoorlijk onderwijs garandeert.

Het punt spitst zich toe op artikel 23 van de grondwet. Dit artikel heb ik hierboven neergezet.

Er staat nergens in artikel 23, dat iedere religieuze fanaticus een eigen school kan beginnen. Er staat:

Artikel 23, lid 3

Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

Dat is de enige verwijzing naar godsdienst en dat gaat over het openbaar onderwijs, niet over het bijzonder onderwijs.

Verder staat er:

Artikel 23, lid 5

De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

Dit betekent, dat de overheid eisen kan stellen aan bijzonder onderwijs.

Onderwijs mag per definitie niet in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet.

Artikel 1 van de grondwet stelt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Wanneer op een islamitische school wordt geleerd, dat joden slecht zijn, dan is dat in strijd met artikel 1 van de grondwet en met verschillende wetten. Wanneer de overheid daar op gewezen wordt, is zij verplicht op te treden tegen deze school en deze school uit te sluiten van subsidie.

Wanneer op een christelijke school wordt geleerd, "dat heidenen slecht zijn" of "dat Satanisten naar de hel gaan", dan is dat in strijd met artikel 1 van de grondwet en met verschillende wetten. Wanneer de overheid daar op gewezen wordt, is zij verplicht op te treden tegen deze school en deze school uit te sluiten van subsidie.

De SGP is sinds kort uitgesloten van subsidie, omdat zij vrouwen discrimineert.

Wat voor de SGP geldt, dient ook voor scholen te gelden. Scholen hebben zich te houden aan artikel 1 van de grondwet, aan de wet en aan de rechten van de mens. Een christelijke, islamitische of joodse school mag niet leren:

  • dat vrouwen minderwaardig of ondergeschikt zijn;
  • dat homo's of transseksuelen slecht zijn;
  • dat mensen van een ander ras minder zijn;
  • dat heksen, heidenen of satanisten slecht of minder zijn;

Doet een school dat wel, dan dient deze school gesloten te worden. In ieder geval dient deze school uitgesloten worden van subsidie.

De overheid is bijzonder laks als het gaat om het handhaven van artikel 1 van de grondwet en de rechten van de mens in het bijzonder onderwijs.

Op sommige christelijke scholen wordt gesteld, dat natuurgeneeswijze overeenkomt met tovenarij en dat dit slecht is. Dergelijke uitlatingen zijn in strijd met artikel 1 van de grondwet en in strijd met de rechten van de mens. De overheid mag geen scholen subsidieren, die zich stelselmatig negatief uitlaten over het wereldbeeld of de overtuigingen van anderen.

Als we een burgeroorlog willen voorkomen, dienen we kinderen op te voeden volgens artikel 1 van de grondwet: Religieuze neutraliteit. Alle geloven zijn gelijk. Doen we dat niet, dan wordt (blijft) de multi-culturele samenleving een kruitvat, dat ieder moment kan ontploffen.

Verder staat er in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Volgens artikel 1 van de grondwet heeft ieder mens recht op zijn eigen godsdienst of overtuiging. Kinderen zijn mensen. Dus gelden de rechten van de mens ook voor kinderen. Dus hebben kinderen recht op bescherming tegen hun ouders, zeker indien deze ouders lijden aan godsdienst-waanzin.

Stel je eens voor:

Jan wordt geboren op de Veluwe bij leden van een zwarte-kousen-kerk. Hij wordt door zijn ouders op een streng gereformeerde school geplaatst. Hem wordt stelselmatig informatie onthouden over andere religie's, anders zienswijzen. Inplaats van de Darwinistische evolutieleer leert hij op school, dat god de aarde in 6 dagen schiep. Als hij een jaar of 17 is, komt hij er achter, dat zijn ouders en de samenleving hem 17 jaar lang geestelijk hebben mishandeld, met medeweten en instemming van de overheid. Deze overheid blijkt de scholen gesubsidieerd te hebben, waarop hij geestelijk is mishandeld.

Stel dat Jan een goede advocaat vindt. Deze advocaat klaagt de staat aan en eist schadevergoeding en smartengeld. Dat kan de overheid toch al gauw een paar ton kosten.

Het bovenstaande geval is niet denkbeeldig. Eigenlijk wacht ik op het moment dat een groep van advocaten eindelijk de overheid eens aansprakelijk gaan stellen voor de systematische mishandeling van jonge mensen. Hoeveel kinderen worden met medeweten van de overheid geestelijk en soms ook lichamelijk mishandeld? De overheid is ten aanzien van deze kinderen in gebreke en dient daarvoor te betalen. Als slachtoffers de overheid financieel aansprakelijk gaan stellen voor schade en vervolgschade, wordt jeugdhulp en kinderbescherming eindelijk serieus genomen.

Verder staat er in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

De rechten van de mens gelden ook voor kinderen. Kinderen hebben dus het recht om van godsdienst te veranderen en informatie over andere godsdiensten te verkrijgen. Dit recht kunnen zij niet uitoefenen, indien zij opgroeien bij streng religieuze ouders en indien zij op bijzondere scholen worden opgeleid. Feitelijk is de overheid nalatig indien men kinderen blootstelt aan eenzijdige indoctrinatie op bijzondere scholen.

De overheid heeft de plicht zorg te dragen voor behoorlijk onderwijs, dat bovendien religieus neutraal is. De overheid dient er voor te zorgen, dat alle kinderen, ook kinderen op bijzondere scholen, voldoende informatie krijgen over andere geloven en andere overtuigingen.

Als we kijken naar de letterlijke tekst van artikel 23 van de grondwet, dan is deze niet echt in strijd met de rechten van de mens. Maar zoals artikel 23 gewoonlijk wordt geinterpreteerd, is dit artikel in de praktijk wel degelijk in strijd met de rechten van de mens. De overheid is in deze bijzonder nalatig.

Gezien het bovenstaande kom ik tot de conclusie, dat Hirshi Ali gewoon gelijk heeft, indien ze pleit voor afschaffing van artikel 23 en afschaffing van het bijzonder onderwijs.

Ik stel voor:

Kinderen krijgen van maandag tot en met donderdag onderwijs dat door de overheid wordt voorgeschreven. Men kan vrijheid toestaan aangaande de manier waarop onderwezen wordt, maar niet aangaande de inhoud van de lessen. Aan het einde van een schooljaar dient de voorgeschreven lesstof onderwezen te zijn.

  • Op vrijdag kunnen moslims naar de 'vrijdagsschool'.
  • Op zaterdag kunnen joden naar de 'zaterdagsschool'.
  • Op zondag kunnen christenen naar de 'zondagsschool'.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Seksuele voorlichting verplichten
Ontwikkeld door Nul-A Computers