Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Cyclotron-resonantie

quantum-effecten van elektrische velden

In amper 100 jaar tijd hebben we de aarde volgezet met elektriciteitscentrales en een dicht netwerk aangelegd met hoogspanningskabels. In vrijwel ieder huis is een netwerk van elektrische leidingen met daarop een wisselspanning van 230 Volt en 50 Hz of van 110 Volt en 60 Hz. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke gevolgen. Er zijn vrij sterke aanwijzingen, dat het wonen onder een hoogspanningsleiding zeer ongezond is. Ook van het wonen binnen een elektrisch veld dat opgewekt wordt door de gewone elektrische leidingen in huis zeggen sommige mensen, dat het schadelijk is. In dit hoofdstuk ga ik daar dieper op in en geef ik aanwijzingen voor onderzoek.

Er zijn hardnekkige geruchten, dat de mobiele telefoon gevaarlijk is. In ieder geval is het niet bewezen, dat de mobiele telefoon onschadelijk is. Het is niet mijn bedoeling om paniek te zaaien met onderstaande feiten. Ik wil wel oproepen tot voorzichtigheid en vooral tot zeer grondig en langdurig onderzoek.

Cyclotron-resonantie:

Het volgende over cyclotron-resonantie is grotendeels ontleend aan: 'Cross Currents' van Robert O. Becker, M.D.

In 1982 ontdekten Dr. Jafary-Asl en collega's dat gistcellen magnetische resonantie en paramagnetische resonantie bij een MRI-scan vertoonden. Wanneer ze werden blootgesteld aan magnetische resonantie, deelden ze twee keer zo snel en de dochtercellen waren anderhalf keer zo groot als normaal. Bij deze complexe resonantie wordt de elektromagnetische energie geconcentreerd op fysieke deeltjes (zoals atoomkernen en elektronen) inplaats dat de energie verspreid wordt over de gehele cel.

In 1985 ontdekten Dr. Carl Blackman en Dr. Abraham Liboff onafhankelijk van elkaar dat het plaatselijke magnetisch veld van de aarde een variabele was, die de resonantie van atomaire deeltjes beïnvloedde. Beiden kwamen tot de conclusie, dat er sprake was van een specifieke resonantie, die men cyclotron resonantie noemt. Toen ze de wiskundige vergelijkingen voor cyclotron resonantie toepasten op de verschillende frequenties en de verschillende veldsterktes van het plaatselijke magnetisch veld van de aarde, kwamen ze tot dezelfde resultaten.

Cyclotron-resonantie gesimplificeerd beschreven:

Wanneer een geladen deeltje wordt blootgesteld aan een vast magnetisch veld in een ruimte, dan verplaatst het zich in een circulerende beweging in een rechte hoek om de magnetische veldlijnen. De frequentie waarmee het deeltje omwentelt wordt bepaald door het quotiënt van de lading en de massa van het deeltje vermenigvuldigd met de sterkte van het veld. Het geladen deeltje kan een ion zijn, een elektron, of enig ander geladen subatomair deeltje.

We berekenen de rotatiefrequentie (aantal keren per seconde dat het deeltje een complete omwenteling maakt) met het quotiënt van de lading en de massa van het deeltje en de plaatselijke sterkte van het veld. Als een elektrisch veld wordt toegevoegd, dat oscilleert met een frequentie die gelijk is aan de oscillatiefrequentie van het deeltje, dan wordt het deeltje daardoor beïnvloed. Als het elektrische veld loodrecht op het magnetische veld staat, dan wordt energie overgedragen van het elektrische veld op het deeltje. Als het elektrische veld een hoek van minder dan 90 graden maakt met het magnetische veld, dan beweegt het geladen deeltje zich spiraalvorming rond de magnetische veldlijn.

Cyclotron resonantie treedt altijd op wanneer een geladen deeltje zich bevindt op een kruising van een resonerend elektrisch veld en een vaste magnetische veldlijn.

Cyclotron-resonantie in levende cellen:

Bij levende cellen bewegen voortdurend geladen deeltjes door de celwand. Bijvoorbeeld Kalium+ ionen, Natrium+ ionen en Magnesium++ ionen. Met cyclotron resonantie kan energie worden overgedragen op deze deeltjes zodat ze sneller gaan bewegen. Deze effecten veranderen de werking van levende cellen, door de snelheid waarmee ionen door de celwand dringen te verhogen of door het aantal ionen dat door de celwand dringt te vergroten.

Cyclotron resonantie maakt het mogelijk dat zeer zwakke elektrische velden in samenwerking met het magnetisch veld van de aarde zeer grote biologische effecten veroorzaken in levende cellen, door de energie van het elektrische veld te concentreren op geladen deeltjes. Met name natriumionen, kaliumionen, calciumionen, magnesiumionen en lithiumionen spelen een belangrijke rol in de celstofwisseling. Verstoring van hun energieniveau kan zeer grote gevolgen hebben voor levende cellen.

In combinatie met het normale magnetische veld van de aarde, treedt cyclotron-resonantie bij natriumionen, kaliumionen, magnesiumionen en lithiumionen vooral op in het spectrum van 0 tot 100 Hz. Deze ionen ondervinden dus vooral storing van het lichtnet. In Europa is de frequentie van het lichtnet 50 Hz, in de USA 60 Hz.

Bij onderzoeken in vitro (in de reageerbuis) bleken bepaalde kankercellen zich sneller te gaan delen wanneer ze blootgesteld werden aan elektromagnetische velden van 60 Hz, de frequentie van het lichtnet van de USA. Bij 50 Hz is een dichtbij gelegen verstoring van de celstofwisseling aannemelijk. Het lijkt mij wenselijk om dit verschijnsel grondig te onderzoeken.

Het is bekend, dat er meer leukemie en meer kanker voorkomt bij mensen die onder of nabij hoogspanningskabels wonen. Er treedt daar een sterke cyclotronresonantie op en men kan een sterke verstoring van de celstofwisseling verwachten. Meer onderzoek is dringend gewenst.

Het is duidelijk, dat de elektrische leidingen in woonhuizen niet op korte termijn dodelijk zijn. Anders waren we al uitgestorven. Het is niet duidelijk, of deze leidingen schade aanrichten en hoeveel. Op puur theoretische gronden kunnen we verstoring van de celstofwisseling in iedere cel van ons lichaam aannemen. Wat voor gevolgen heeft dit? Worden we er onrustig van en is de mensheid in de 20e eeuw juist daardoor op hol geslagen? Vergroot het de kans op kanker en is dit de oorzaak van de groei van het aantal mensen met kanker? Verstoort het de aanmaak van sperma en is dit een oorzaak van verminderde vruchtbaarheid van westerse mannen? Verstoort het de voortplanting en is dit een oorzaak van spontane abortussen en afwijkingen bij de baby? Wat zijn de gevolgen over vier of vijf generaties? Bij onderzoek naar de kwaliteit van genetisch gemanipuleerd voedsel kwam men er achter, dat de vruchtbaarheid van proefdieren na enige generaties sterk terugliep. Kan men zo'n onderzoek ook eens doen met proefkonijnen in een kooi met een elektrische leiding met 230 Volt en 50 Hz.?

Cyclotron-resonantie door de mobiele telefoon:

Sinds de opmars van de mobiele telefoon meen ik een toename van zinloze geweldsuitbarstingen, verruwing van de samenleving en afname van zelfbeheersing te bespeuren. Ik weet niet of ik dit juist zie. Als je er op gaat letten, ga je vanzelf meer zien. Met statistisch onderzoek kan men vaststellen, of er werkelijk een toename is van geweld en onbeheerst gedrag. Ook statistisch onderzoek geeft geen uitsluitsel. Door het onderzoek zou er meer gerapporteerd kunnen worden. Ook kunnen mensen door algemene angstgevoelens gevoeliger voor geweld en onbeheerst gedrag zijn geworden. Verder kan ook de vergrijzing meespelen. Oudere mensen zijn vaak angstiger dan jonge mensen.

Meestal gaat men er van uit, dat het lichaam straling moet kunnen opvangen om te kunnen worden beschadigd. Men gaat er dan vanuit, dat de opgevangen straling omgezet wordt in warmte. Deze warmte kan pas schade aanrichten, als er genoeg warmte opgevangen wordt. Een vermogen van 2 Watt bij je hoofd is niet voldoende om je hersenen zodanig te verwarmen, dat ze schade zouden oplopen.

Een gemiddelde mobiele telefoon zendt (op dit moment) uit met een vermogen van ca. 2 Watt. Dit vermogen wordt uitgezonden terwijl de beller de telefoon bij zijn oor houdt. De hersenen worden dus blootgesteld aan het grootste deel van dit vermogen. Volgens de meeste theorieën is een vermogen van 2 Watt veel te weinig om schade aan te richten. Als er echter cyclotron-resonantie optreedt, kan de stofwisseling van de hersencellen sterk verstoord worden.

Bij een normale magnetische veldsterkte van de aarde van 0.2 Gauss tot 0.6 Gauss ondervinden de belangrijkste ionen alleen cyclotronresonantie van frequenties beneden 100 Hz. Elektronen ondervinden cyclotronresonantie tussen 300 MHz en 700 MHz bij een normale magnetische veldsterkte van de aarde van 0.2 Gauss tot 0.6 Gauss.

De frequentie's waarmee de mobiele telefoons werken is gewoonlijk te hoog om de werking van ionen of elektronen te verstoren. Maar wat gebeurt er wanneer de veldsterkte van de aarde verzwakt wordt? Dit zou kunnen gebeuren wanneer men in een gebouw gedeeltelijk het magnetisch veld van de aarde buitensluit. Wanneer de magnetische veldsterkte afneemt tot 0.2 * 10-8 Gauss komt de cyclotronresonantie van litiumionen in de buurt van het spectrum van de mobiele telefoon. Ik geloof niet dat ooit onderzocht is of dit voorkomt en hoe vaak. Een onderzoek naar magnetische veldsterkten in gebouwen lijkt mij wenselijk.

Bronnen:

Robert O. Becker, M.D. Cross Currents, 1990, ISBN 0-87477-609-0

Blackman, C.F., et al. Bioelectromagnetics 6(1985):327. Ca++ efflux with ELF field, relationship to Earth's magnetic field.

Jafary-Asl, et al. Journal of Biological Physics 11 (1983):15. First report pof nuclear magnetic resonance accelerating growth.

Liboff, A. in: Interaction between Electromagnetic Fields and Cells, edited by A. Chibrera, C. Nicolini and H.P. Schwann. New York: Plenum Press 1985. Relates Ca++ efflux with ELF to Earth's magnetic field.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Klimaat OMSLAG
Wonen in een subtropische tuin
Schone lucht is een mensenrecht.
De grote milieuramp van de 21e eeuw.
Het Wisselvallige Magnetisch Veld van de Aarde.
Ontwikkeld door Nul-A Computers