Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Geloof en politiek

Uit Nieuwe Politiek (2003)

Er zijn dingen die we weten. Bijvoorbeeld: De aarde is rond en draait om de zon. Christenen verboden ons tot aan Columbus in het geloven in een ronde aarde. Toen Galilei bewees, dat de aarde rond de zon draait, kreeg hij van de inquisitie een gratis rondleiding door de martelkamer. Als hij zijn mond opnieuw zou openen, zou hij alle attracties mogen uitproberen.

Er zijn dingen die we geloven. Bijvoorbeeld: Ik heb een ziel en deze reïncarneert steeds opnieuw in een fysiek lichaam. De wetenschap kan hier geen uitspraken over doen. We hebben geen technologie waarmee we het bestaan van een ziel en reïncarnatie kunnen aantonen. We kunnen ook niet aantonen, dat er geen ziel is. We weten het niet en daarom is er geloof. En omdat er geen weten is, kunnen we van geloof verschillen. We hebben geen wetenschap of technologie om het bewijs van de ene of de andere stelling te bewijzen.

Er zijn mensen, die dingen geloven, die tegen de wetenschap ingaan. Bijvoorbeeld: Darwin stelde, dat wij afstammen van aapachtige voorouders. De aarde is volgens de wetenschap enige miljarden jaren oud. In de Twentse krant Tubantia stond op 27 juli 2002 een ingezonden brief van H. van Petersen met als kop: "Onze aarde is niet veel ouder dan 10.000 jaar". Volgens hem is bijbelkennis de enige wetenschap. Fundamentalistische Christenen in de USA eisen, dat op scholen het Creationisme wordt onderwezen, als gelijkwaardige tegenhanger van het Darwinisme. De EO blijkt hier ook voorstander van te zijn. De christen-fundamentalist Andries Knevel heeft zich in zijn t.v.programma in die zin uitgelaten. Dit soort idioterie moet met kracht bestreden worden.

12 maart 2009. Inmiddels heeft Knevel gesteld, dat hij het creationisme afwijst. Daarvan was de EO niet gecharmeerd. Knevel heeft de EO zijn excuses aangeboden voor het feit, dat hij niet alleen heeft durven denken, maar dat ook nog hardop gedaan heeft. Waarom heeft de EO ooit zendtijd gekregen? Waarom mogen ze gestoorde onzin uitzenden van mijn belastinggeld?

Creationisme: De stelling dat het boek Genesis van de bijbel letterlijk moet worden genomen en dat de aarde in 6 dagen geschapen is door onze lieve heer.

In de westerse samenleving gaan beschaafde mensen uit van respect voor het geloof van andere mensen. Veel gelovigen blijken niet tot de beschaafde mensen te behoren. Veel Christenen dringen hun geloof op aan anderen en eisen, dat hun geloof de maatstaf wordt voor de politiek en de ontwikkeling van de maatschappij. Ik beschouw dit als een oorlogsverklaring aan onze westerse waarden.

Den Uyl heeft indertijd gesproken over de aanmatigende arrogantie van het Christendom. Dit moest hij snel weer terugnemen om kruisiging te ontlopen. Hij had toen (jaren '80 van de 20e eeuw) gelijk. Sindsdien is de aanmatigende arrogantie in Nederland van met name de EO zeer sterk toegenomen. Het bestaan van de EO binnen het publieke omroepbestel staat naar mijn mening haaks op het streven naar een multi-culturele samenleving. Van iedere omroep en iedere politieke partij dienen we te eisen, dat men andersdenkenden beschouwd als gelijkwaardig. Als we dat doen, dienen we de EO uit het publieke bestel te verwijderen en de SGP te verbieden en te vervolgen als criminele organisatie, die aanzet tot discriminatie van vrouwen. In de USA is de agressieve houding van christenfundamentalisten inmiddels een ernstige bedreiging voor de vrijheid en de democratie.

Het zijn overigens niet alleen de Christenen die aanmatigend zijn. Wanneer de Joden in de meerderheid zijn, blijken ultra-orthodoxe Joden zich te ontpoppen als zeer onverdraagzame kleinzielige misbaksels, die met name vrije Joden op de nek zitten. Wanneer de Moslims in de meerderheid zijn, blijken deze zich vaak extreem agressief en zeer onmenselijk te gedragen.

Beschaafde mensen hebben de neiging om het geloof van anderen te respecteren, zelfs als het onzinnig is. Dat kunnen we ons niet permiteren met het geloof van Joden, Christenen en Moslims. Het is noodzakelijk om weerwoord te bieden en hun af te leren zich aanmatigend op te stellen. We dienen hun religieuze agressie te beteugelen, anders dreigt er een wereldoorlog tussen deze drie geloofjes, aangesticht door de fundamentalisten en ultra-orthodoxen.

De meeste Joden, Christenen en Moslims zijn normale mensen, waarmee je als heiden of atheïst normaal contact kunt hebben. Een klein aantal fundamentalisten en ultra-orthodoxen bederven de relaties. Hun onverdraagzaamheid komt naar mijn inzicht voort uit hun mono-theïstische geloof: Er is maar één god (de hunne) en iedereen die daar anders over denkt, is slecht. Als je dat eenmaal gelooft, ben je slechts één stap verwijderd van Auschwitz. In de wereldgeschiedenis zijn er veel voorbeelden van onverdraag-zaamheid van mono-theïsten, die zich feitelijk gedroegen tegen mensen met een ander geloof, zoals de Nazi's zich gedroegen tegenover Joden, Zigeuners en homo's.

Persoonlijk ben ik shamaan en ik heb mij verdiept in de ijslandse mythologie. Fantastische mythen! Als je ze serieus bestudeert, heeft dit een positieve invloed op je geestelijke ontwikkeling. Maar ik eis NIET, dat de ijslandse scheppingsleer als gelijkwaardige tegenhanger van het Darwinisme wordt onderwezen. In maatschappijleer of geschiedenis zou het wel als gelijkwaardige tegenhanger van het Creationisme onderwezen kunnen worden. Tesamen met de scheppingsleer van de Laplanders, de Indianen, de Aboriginals, etc. Ik heb nog nooit gehoord van een Laplander of een Indiaan die eist, dat zijn scheppingsleer naast het Darwinisme wordt onderwezen. Alleen fundamentalistische c.q. ultra-orthodoxe Christenen, Moslims en Joden zijn zo aanmatigend en arrogant.

Als ik als heiden kritiek uit op fundamentalistische Christenen, Moslims, of Joden, wordt dat genegeerd. Als een gematigde Moslim kritiek uit op fundamentalisme binnen de Islam, wordt daar furieus op gereageerd. Als gematigde Joden kritiek uiten op Zionisten, worden ze uitgescholden voor verrader.

Volgens het oude testament zou Mozes geboden hebben aan de Joden om afvalligen te doden. In de 16e eeuw werden protestanten op grote schaal verbrand door de katholieken 'om hun ziel te redden'. Op dit moment woedt binnen de Islam een godsdienstoorlog tegen de 'afvalligen'.

Blijkbaar helpt het niet, wanneer een buitenstaander kritiek uit. Deze wordt genegeerd. Kritiek wordt pas serieus genomen, wanneer deze komt van gematigden uit de eigen groep. Het is dus de taak van de gematigden om de fanaten in hun eigen groep in toom te houden. Alleen zo kunnen we burgeroorlog of een derde wereldoorlog voorkomen.

Politieke partijen dienen religieuze standpunten af te wijzen. Ieder mens kan vanuit zijn/haar eigen levensvisie tot een bepaald standpunt komen. Maar men dient zich NIET te beroepen op een algemene religie.

Als een Christen zegt: "Volgens de bijbel ... dus is dit het moreel superieure antwoord", dan is dat aanmatigend arrogant. Als ik zou zeggen: "Volgens de edda ... dus is dit het moreel superieure antwoord", dan zou dat ook aanmatigend arrogant zijn. De edda speelt in onze cultuur geen rol, dus wordt dit geschrift niet als wapen gebruikt. De bijbel speelt wel een rol. Veel mensen zijn geïndoctrineerd met het idee, dat de bijbel iets bijzonders is. Daarom heeft de bijbel een magische macht over bijgelovige mensen. Maar als je de bijbel bestudeert, is het gewoon een boek geschreven door schaapherders voor schaapherders. De blijde boodschap zou moeten luiden: "Wij zij geen nomadische schaapherders meer, dus zijn de wetten van Mozes, Jezus, Mohammed, etc. achterhaald." Het slechte nieuws is, dat veel mensen daar anders over denken.

Ik vind het onjuist om de bijbel, de qoran, de torah, de veda's, etc. als wapen te gebruiken om je gelijk mee te behalen of om emotionele druk mee uit te oefenen. Als christelijke partijtjes zoals het CDA en het SGP dit doen, dienen we ze te boycotten. Argumenten en retoriek die stoelen op een bepaald geloof, dienen we te negeren. Net zoals we boeren en scheten negeren, zolang de stank niet te erg is. Anders dienen we de spreker aan te spreken op zijn wangedrag.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Jodendom, Christendom en Islam in strijd met rechten van de mens!
Jongeren hebben recht op waardenvrij onderwijs!
Ontwikkeld door Nul-A Computers