Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Mansholtplan voor zonne-energie

Juli 2007, revisie juli 2008
Zonne-energie kan problemen verlichten

Zeespiegel stijgt 25 meter

Maakt u zich niet ongerust, bovenstaande voorspelling komt uit een rapport van de NASA. En wat weten die nou van ons klimaat? Onze zeer capabele overheid onder de bezielende leiding van onze eigenste Jantje Peter heeft besloten, dat de zeespiegel deze eeuw hooguit een meter stijgt. Nog even en de Staten Generaal hebben een wet aangenomen waarin dit is vastgelegd. En als de zeespiegel zich niet aan de wet houdt ...

Tijdens de G8-top in Duitsland werden pogingen gedaan om te besluiten pogingen te doen om de temperatuurstijging in deze eeuw te beperken tot 2 graden Celsius. En volgens het NASA-onderzoek: "But if further global warming reaches 2 or 3 degrees Celsius, we will likely see changes that make Earth a different planet than the one we know. The last time it was that warm was in the middle Pliocene, about three million years ago, when sea level was estimated to have been about 25 meters (80 feet) higher than today." (1)

1. volgens een studie van de NASA kan de zeespiegel 25 meter stijgen

Van dit NASA-onderzoek moeten we ons niet teveel aantrekken. Die lui hebben al moeite met een maanlanding. Onze zeer capabele overheid weet het veel beter. Tenslotte leeft Nederland al eeuwen met de zee. Toch?

Mocht u een hotel of herberg op de Veluwe kopen of bezitten, noem het dan niet provocerend 'zeezicht' of 'hotel op het waddeneiland Hoge Veluwe'. De bewering van ondergetekende dat de Veluwe over 40 jaar een waddeneiland voor de duitse kust is, is te belachelijk om over na te denken. Ondergetekende staat al decenia lang bekend als de dorpsgek. Gewoon rustig verder slapen en stemmen op onze eigenste Jantje Peter. God zorgt voor u allen, vooral voor gereformeerden.

Onafhankelijke deskundigen?

Energiened, de brancheorganisatie van energiebedrijven, wil CO2 gaan afvangen van nieuw te bouwen kolencentrales. Dat kost geld. Tientallen miljarden euro's, volgens woordvoerder Sjoerd Marbus in het Technisch Weekblad van 9 juni 2007. Daarvoor willen ze subsidie. De overheid moet dokken voor dit plan.

Er zitten wat haken en ogen aan dit plan. Ca. 30% van de energie die een kolencentrale levert zal worden gebruikt voor de afvang en opslag van CO2. Ondergrondse opslag is een onbewezen technologie, die nog in de kinderschoenen staat. Het is heel erg riskant.

De 70% energie die overblijft dient te worden getransporteerd naar woningen en bedrijven. Dat kost een paar procent energie. Dit gebeurt met leidingen. De productie en het onderhoud van deze leidingen kost ook veel energie. Hoeveel procent van het rendement van een kolencentrale blijft dan eigenlijk over?

Foto-voltaische zonnecellen kunnen op dit moment geproduceerd worden voor 2 dollar per Watt. Nanosolar verwacht rond 2015 te kunnen produceren voor minder dan 1 dollar per Watt of tussen 5 en 10 dollarcent per kWh. (2) Boeing Phantom Works verwacht ook in redelijk korte tijd de dollar-per-Watt grens te doorbreken. Het Bleiswijkse bedrijf APA heeft een techniek ontwikkeld om zonnecellen goedkoop te produceren. Over een aantal jaar denkt APA zonnecellen te kunnen leveren met een kostprijs van 20 eurocent per kWh. (3) Spectrolabs is Sylmar heeft een zonnecel gebouwd die 40,7 procent van het licht in stroom kan omzetten, door ook infrarood licht te benutten. (4) Achter Spectrolabs zitten Boeing en het amerikaanse Department of Energy.

Er zijn nog steeds 'deskundigen' die beweren, dat zonnecellen niet rendabel zijn. Volgens een studie van het Franse Agentschap voor Energie en Milieu (Agence de lÉnvironment et de la Maîtrise de l'Energie) produceert een zonnecel in Sevilla in 20 (plaatsing op dak) tot 33,8 (plaatsing aan gevel) maanden evenveel energie als voor de productie en opruiming nodig is. In Amsterdam is de energetische terugverdientijd 34,8 tot 44,8 maanden. Het rapport hield daarbij rekening met de energie die nodig is voor fabrikage en met de energie voor ontmanteling. (5)

Energiened gaat uit van een klein aandeel zonne-energie. Men kiest liever voor kolencentrales, windmolens, biomassa en eventueel kernenergie. Waarom?

Bronvermelding:

2. http:/ anosolar.com/cache/dawn.htm

3. Technisch Weekblad van 30 juni 2007.

4. Technisch Weekblad van 14 juli 2007.

5. Technisch Weekblad van 10 juni 2006.

De nieuwe kolencentrales maken grote investeringen nodig in verbetering en uitbreiding van het hoogspanningsnet. Deze uitbreidingen zijn niet nodig als huizen en bedrijven gedeeltelijk zelfvoorzienend worden.

Voor deze kolencentrales is een investering van 'tientallen miljarden euro's' nodig om de CO2 af te vangen. Kunnen deze euro's niet beter besteed worden?

Stel dat de overheid 20 miljard euro investeert in zonnecellen voor gemiddeld twee dollar per Watt. (Dat is nu al haalbaar.) Hoeveel vermogen kun je dan installeren? Energiened wil tientallen miljarden euro's investeren in CO2 afvang. Hoeveel uitstoot van CO2 vermijden we, door dit geld in zonnecellen te investeren? Als we deze zonnecellen op daken van huizen plaatsen en deze huizen krijgen accu's met een grote vermogensopslag, vermijden we ook transportkosten. Dan hoeft het elektriciteitsnet niet verzwaard te worden. Dit scheelt heel veel geld en heel veel energie (die nodig is voor de productie van elektriciteitsleidingen).

Stel je eens voor: De overheid geeft subsidie aan huizenbezitters voor installatie van zonnecellen en accu's. Die subsidie is zodanig, dat na 5 tot 7 jaar de huiseigenaar de investering heeft terugverdiend. De overheid trekt hiervoor 20 miljard euro uit en de huiseigenaren leggen er nog enige tientallen miljarden bij. Per huis worden zoveel zonnecellen geplaatst als nodig zijn om rond 21 juni 10 kWh op te wekken. (Een huishouden gebruikt gewoonlijk tussen 3000 en 4000 kWh per jaar, per dag gebruikt men ca. 10 kWh. Op 21 juni is men bijna zelfvoorzienend. In de winter neemt men stroom af.) Bovendien installeert men accu's die 5 kWh kunnen opslaan. Wat voor voordelen en nadelen heeft dit?

Ten eerste besparen we heel veel CO2 uitstoot. Veel meer dan bij CO2-afvang bij kolencentrales.

Ten tweede ontlasten we het stroomnet. Juist in de warmste maanden zijn er de meeste stroomstoringen en is de koeling van kerncentrales problematisch. Bij plaatsing van zonnecellen wordt het elektriciteitsnet juist in de maanden april tot en met augustus ontlast.

In de afgelopen jaren waren er 's zomers regelmatig problemen met de koeling van kerncentrales. Vaak moeten kerncentrales koelwater lozen met een temperatuur die veel te hoog is voor het milieu.

In juli 2006 waren er enkele honderden stroomstoringen meer in Nederland dan in andere maanden. Dit wijten zowel KEMA als EnergieNed aan het warme weer. Enerzijds gebruikt men meer stroom voor koeling, anderzijds is de bodem warmer waardoor ondergrondse kabels hun warmte niet snel genoeg kwijt kunnen. (6)

Bronvermelding:

6. Technisch Weekblad van 17 maart 2007.

Ten derde geven stroomstoringen minder last. Als een woonhuis voldoende zonnecellen heeft om op 21 juni 10 kWh te produceren, produceert het zelfs in de winter voldoende stroom om de pomp van de centrale verwarming gaande te houden, de ijskast en vrieskast te koelen, een boiler op te warmen en nog wat stroom te leveren voor spaarzame verlichting en misschien een kookplaat.

Ten vierde kunnen de accu's gebruikt worden om fluctuaties in het stroomnet op te vangen en om overcapaciteit van grote centrales op te nemen. Dit werkt niet rond 21 juni, want dan zijn de installaties zelfvoorzienend. En het vergt een intelligente stroomregelcentrale in de meterkast. Maar in principe kan de elektriciteitsleverancier een afnameprijs vaststellen die fluctueert per minuut. Wanneer windmolens veel electriciteit produceren, kan men de prijs laten dalen. Een intelligente stroomregelcentrale kan zelfstandig besluiten om de accu's op te laden wanneer de prijs laag is. 's Nachts is het aanbod van stroom meestal hoger dan de vraag. Een intelligente stroomregelcentrale kan dan ook nachtstroom benutten om de accu's op te laden. Wanneer op deze wijze de accu's gebruikt worden, wordt het stroomnet overdag sterk ontlast en worden pieken in de stroomproductie afgevlakt.

Tegenover deze 'onbeduidende voordelen' staat een zeer zwaarwegend nadeel. Wat verdienen de elektriciteitsmaatschappijen aan een zelfvoorzienend woonhuis? Men kan toch moeilijk van EnergieNed verwachten dat men plannen maakt die ten koste gaan van de omzet en winst. Privatisering, liberalisering en kapitalisme zijn waardevolle gedachtengoederen, die gekoesterd en gesubsidieerd moeten worden. Toch?

Boycot Shell?

Hoe krankzinnig zijn we met zijn allen? Buiten de aarde weet iedereen dat deze planeet HET gekkenhuis van het universum is. Men durft het niet aan de aardbewoners te vertellen.

Canada produceert circa één miljoen vaten olie per dag uit teerzanden. Dit is moeilijk winbare olie. De energie die nodig is voor het winnen bedraagt 50-65 procent van de energie die in dat vat zit. Per gewonnen vat wordt ca. 80 kilogram broeikasgassen uitgestoten. (7)

Shell haalt per dag 150.000 vaten uit teerzanden en wil de productie opschroeven naar 500.000 vaten per dag. (7)

Shell denkt zichzelf in Canada te kunnen verbeteren en wil een plaatsje in het Guinness Book of Records. Er zit ook nog olie in kalkzandsteen, zo'n zestig miljard vaten. Het kost aardig wat energie om die olie te winnen, vermoedelijk meer dan 80% van de energie-inhoud van de olie zal nodig zijn om de olie te winnen. Hiervoor wil Shell kernenergie gaan benutten. Via dochteronderneming Sure Northern Energy Ltd. heeft Shell 571-millioen Canadese dollars betaald voor exploratierechten ten westen van Fort McMurray. (7, 8)

8. (s)Hell op Aarde

Hoe zielig lijken de nederlandse pogingen om iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen, terwijl in Canada opzettelijk en volstrekt onnodig enorme hoeveelheden broeikasgassen de atmosfeer in worden gestoten. Men wil in Canada gewoon een aangenaam mild klimaat, zoals in Florida. De temperatuur op aarde moet gewoon vijf graden omhoog. Zijn de Canadezen gelijk van die vervelende ijsberen af.

Ik herinner me nog boycot-acties tegen Shell vanwege hun activiteiten in Zuid-Afrika. (s)Hell in Zuid-Afrika werd vroeger gezegd. Nu kunnen we zeggen (s)Hell op aarde. Wordt het niet eens tijd voor een ouderwetse boycot?

Shell heeft Jeroen van der Veer ingehuurd om een groen frontje te laten zien aan de milieubeweging. "Kijk ons eens groen zijn!" roept Jeroen te pas en te onpas. Ik stel voor, dat Jeroen maar eens op werkvakantie gaat naar Canada en eens moet gaan bekijken wat Shell daar aanricht. Kan hij daarna naar Nigeria om ook daar eens polshoogte te nemen. Daarna wil ik wel van hem horen of hij bij Shell blijft werken.

Bronvermelding:

7. Technisch Weekblad van 2 juni 2007.

8. (s)Hell op Aarde

Er is geen energieprobleem.

Het ergste van alles is het feit dat er geen energieprobleem is. Na de oorlog hebben we onder leiding van Mansholt met subsidie de productie van voedsel in recordtijd naar recordhoogten gebracht. Men is er iets te lang mee door gegaan, maar het was en is een geweldig succes.

Hetzelfde kunnen we doen met foto-voltaische zonnecellen en met zonnecollectoren. De overheid kan de aanschaf zodanig subsidieren, dat huiseigenaren in 5 tot 7 jaar hun investeringen terugverdienen. Dat schept zekerheid aangaande afname van deze producten bij de producenten. Deze kunnen dan echt gaan investeren in productielijnen en onderzoek. Dan zien we enkele jaren een zeer snelle toename van productie van zonnecellen en zonnecollectoren en een vrij snelle daling van de prijs. Als we willen kunnen we in 10 jaar tijd voor zeker 50% overschakelen op zonne-energie. Waarom doen we dat niet?

De politiek laat zich adviseren door bedrijven en branche-organisaties, die geld verdienen aan energieleveranties. Deze geven niet het advies om mensen en bedrijven semi-onafhankelijk te maken van hun leveranties. Integendeel. Voor zoiets als zonne-energie ziet men slechts een bescheiden plaats. Eigenlijk is het een schandalig idee om mensen en bedrijven semi-onafhankelijk te maken van energie-leveranties. Hoe komt iemand op zo'n mal idee. Hoe moet je dan belasting heffen? En hoe moet je dan geld verdienen?

Mansholtplan voor zonne-energie:

Stel je eens voor: De EU, Japan en de USA besluiten tot de implementatie van een plan voor zonne-energie zoals het Mansholtplan voor landbouw. Van 2008 tot 2015 garanderen de EU, Japan en de USA afname van alle geproduceerde zonnecellen tegen een gegarandeerde minimumprijs per Watt. Jaarlijks wordt deze minimumprijs verlaagd in overeenstemming met de afnemende productiekosten.

Als een dergelijk plan geimplementeerd wordt, is de kans heel erg groot dat in 2015 zonne-energie goedkoper is dan olie. In ieder geval daalt de prijs van zonne-energie heel snel, neemt de uitstoot van CO2 heel snel af en vermindert onze afhankelijkheid van olielanden, die met olie-inkomsten het terrorisme steunen. Implementatie van een dergelijk plan leidt dus ook tot meer politieke stabiliteit en veiligheid.

Mijn vraag aan de EU, Japan en de USA: Waar wachten jullie nog op?

Transport op waterstof

Volgens 'deskundigen' van de elektriciteitsbedrijven zou elektriciteit duurder moeten worden

omdat windenergie en zonne-energie voor sterke veranderingen zorgen op het elektriciteitsnet. De hoeveelheid zonne-energie en windenergie is namelijk niet zo gemakkelijk te plannen als energie uit steenkool, aardolie of aardgas. Om dit op te vangen is dure regelapparatuur nodig, zo zeggen deze 'deskundigen'. Maar er is een zeer simpele en zeer milieuvriendelijke oplossing. Voor problemen ga je naar 'deskundigen', voor oplossingen ga je naar Firewolf.

Het is zeer eenvoudig om bij tankstations waterstoftanks in de grond te graven. Ook kan men eenvoudig bij tankstations elektrische apparatuur plaatsen, waarmee water gesplitst wordt in zuurstof en waterstof. Als er een overschot is aan elektriciteit slaat de apparatuur aan en wordt het overschot omgezet in waterstof. Men hoeft dan geen waterstof te vervoeren naar tankstations, het wordt ter plekke gemaakt. Dat scheelt aanzienlijk in de transportkosten en de transportrisico's.

Waarvoor gebruikt men dan de waterstof? Als auto's brandstofcellen krijgen inplaats van een benzine of dieselmotor, dan kunnen ze waterstof gebruiken als brandstof. Ze stoten dan geen fijnstof en CO2 meer uit, maar zuiver water. Als het wagenpark van Europa in de komende 20 jaar geleidelijk overgaat op waterstof en elektriciteit, wordt de luchtkwaliteit in de steden heel veel beter.

Europa en de USA dwingen de autofabrikanten momenteel om steeds 'schonere' motoren te maken, die draaien op diesel of benzine. Inplaats daarvan zou men het volgende moeten doen:

  • Men stelt geen nieuwe eisen aan de motoren op diesel en benzine, verdere ontwikkeling wordt ontmoedigd.
  • Vanaf 2015 mogen er geen nieuwe voertuigen verkocht worden met motoren op CO2 uitstotende brandstoffen. Dit betekent in de praktijk dat in de komende jaren steeds minder diesel- en benzine-auto's verkocht worden en dat de verkoop in 2014 eindigt. Tussen nu en 2014 neemt de verkoop van waterstof-auto's en elektrische auto's snel toe en vanaf 2015 worden er alleen nog waterstof-auto's en elektrische auto's verkocht.
  • Tussen nu en 2015 zullen de autofabrikanten alle ontwikkelingen moeten richten op de ontwikkeling van brandstofcellen en nieuwe accu's, zoals de lithium-ion accu. En dat kunnen ze ook, omdat ze geen geld meer hoeven te verspillen aan de ontwikkeling van benzine-motoren en diesel-motoren.

Met deze maatregelen zijn in 2020 de meeste voertuigen schoon en energiezuinig. In 2025 zijn voertuigen op diesel of benzine een rariteit en is het moeilijk om aan diesel of benzine te komen. De lucht in de steden is dan veel schoner dan nu.

Door tussen nu en 2015 over te schakelen op waterstof kunnen de fluctuaties in de stroomproductie met windenergie en zonne-energie heel gemakkelijk opgevangen worden.

Mijn vraag aan de EU, Japan en de USA: Waar wachten jullie nog op?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers