Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Westerink en Simpos

Onderaan de pagina staan scans van de originelen.

Geachte heer

U hebt mij een brief, gedateerd 21 januari 1999, geschreven inhoudende een aangifte en klacht tegen Harry Westerink en de organisatie Simpos wegens laster, belediging en aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun ras. in betreffende brief concretiseert u de passages die strafbare uitlatingen zouden bevatten in een tiental punten.

Om de duidelijkheid van mijn standpunt te vergroten volg ik in mijn antwoord de door u aangegeven punten.

Ad l. Er zou gesuggereerd worden dat u blanken als superras beschouwt en u zou beschuldigd worden van racisme en van het hebben van Nazi-sympathieën.

In de tekst staat dat u vroeger actief was in de Mazdaznan-beweging en dat u al op vroege leeftijd interesse toonde in de Mazdaznan-leer en voorzitter en woordvoerder werd van de stichting Ordo Mazda. In kan in betreffende tekst de door u beweerde suggestie en beschuldiging niet lezen.

Ad 2. Ten onrechte zou worden beweerd dat u tegen rasvermenging bent. Daarbij wordt het voorbeeld van een witte en een zwarte partner aangehaald.

Het enkele feit dat iemand uiting geeft aan zijn mening dat hij of zij tegen rasvermenging is, omdat dat zwakke kinderen zou opleveren, levert geen strafbaar feit op. Het geeft slechts inzicht in het vermogen van betreffende persoon om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze tegen betreffend vraagstuk aan te kijken. Indien Harry Westerink over u zegt dat u die mening heeft, dan is dat, los van de vraag of de bewering over u juist of onjuist is, slechts in die zin kwetsend dat het wat zegt over uw vermogen om tot een wetenschappelijk verantwoord oordeel te komen. Die kwetsing is geen belediging of laster in de zin van de strafwet.

Ad 3. Ik begrijp dit punt aldus dat Harry Westerink er maar wat op los verzint en u daarmee ten onrechte zou belasteren. Uit uw eigen toelichting begrijp ik dat Westerink een door u geschreven passage citeert. Daar heeft Westerink naar ik aanneem zijn reden(en) voor, edoch dat hij daarmee iets verzint blijkt niet.

Ad 4. De bewering dat u een rechtstreeks verband legt tussen het uiterlijk en het innerlijk van de mens, is in potentie beledigend van aard. immers, kort samengevat komt het erop neer dat hij beweert dat u een racist bent.

Zoals u zelf echter al schrijft klopt de bewering inhoudelijk niet en is deze onzinnig. Derhalve meen ik dat de substantie van de bewering dermate zwak is dat hierdoor uw eer of goede naam niet kan zijn aangerand noch dat u hierdoor kunt zijn beledigd.

Ad 5. Westerink schrijft: "De bepaald niet goedkope olien zijn ..."

U voelt zich door deze passage in een kwaad daglicht gesteld. Afgezien van de vraag of dat inderdaad zo is, een strafbaar feit is niet aanwijsbaar.

Ad 6. U zou zich baseren op de psychologie van Jung en u daarmee in een verdachte hoek plaatsen.

Los van de vraag of het eerste gedeelte van de bewering inhoudelijk juist is, de bewering levert in elk geval geen strafbaar feit op. Voor het tweede gedeelte geldt hetzelfde. De bewering is op zichzelf onvoldoende specifiek om strafbaar te zijn. Ook de bijgeleverde 'bewijsvoering' maakt dat niet anders. Juist omdat die bijgeleverde toelichting zo zwak is, blijft er van de eventuele lasterlijke of beledigende kracht van de gestelde 'verdachte hoek' niets over.

Ad 7. Westerink zou beweren dat u verkrachting als een zaak van de vrouw beschouwt.

Westerink schrijft: "De verkrachting lijkt zo enkel een zaak van de vrouw te zijn." Het is ongetwijfeld zo dat Westerink met deze woorden kritiek op u wil laten doorklinken. Ik zie echter geen enkel strafrechtelijk aspect in deze kritiek. Het leveren van kritiek op iemand ten aanzien van een wellicht gevoelig liggend punt, is, zeker in deze sobere bewoordingen, geen aanzetten tot haat.

Ad 8. Westerink legt een verband tussen de rassentheorieën van de Theosofen en het gegeven dat u in die kringen hebt verkeerd. Daarmee zouden de verdachtmakingen en beschuldigingen worden versterkt.

Ik ontwaar echter in hetgeen over u beweerd wordt, volstrekt onvoldoende pejoratief gehalte, om te kunnen denken aan een strafbaar feit. U zou een aantal jaren in theosofische kringen hebben verkeerd. Dat zou dan lasterend zijn. Er wordt echter tevens gezegd dat u het aan de stok kreeg met theosofische kopstukken. Dat zou dan weer voor u pleiten, naar ik begrijp.

Ad 9 Westerink zou proberen aan te tonen dat u anti-demokratisch zou zijn.

Indien men de betreffende passages leest, komt men de zin tegen: 'Zo'n systeem is volgens de IJswolf niet echt democratisch." Betreffende zin kan (in samenhang met de overige zinnen) slechts op een manier geinterpreteerd worden- de auteur tracht uit te drukken dat de IJswolf streeft naar een echt democratisch systeem.

Ad 10. Westerink bestempelt u tot iemand die extreem-rechtse opvattingen combineert met een milieuvriendelijk imago. Hij maant zijn lezer alert te zijn op deze vorm van eco-fascisme.

U stelt dat Westerink u bestempelt tot een kwaadaardige extreem-rechtse goeroe. Ik meen dat het woord 'kwaadaardig' zo gelezen dient te worden dat het terugslaat op de extreem-rechtse opvattingen, zodat het niet cumulatief daarmee moet worden geïnterpreteerd.

Op voorhand zou ik willen opmerken dat de bewering over uw opvattingen niet het karakter heeft van smaad. Immers daarvoor is in strafrechtelijke zin vereist dat het telastegelegde terug te voeren is op een (beweerdelijke) concrete historische gebeurtenis. Daarvan is geen sprake.

In beginsel is een uitlating over een ander inhoudende dat die ander extreem-rechtse opvattingen heeft, beledigend omdat het gezien wordt als een aantasting van de eer en de goede naam. Indien die ander er echter inderdaad extreem-rechtse opvattingen op nahoudt, is moeilijk in te zien dat deze persoon objectief gezien door deze uitlating beledigd zou kunnen zijn.

Van degene die de uitlating doet, zal men ook moeilijk kunnen aannemen dat deze het opzet heeft om te beledigen. Immers de boodschapper kan menen dat de ontvanger er niet door beledigd kan zijn en dus kan de boodschapper met deze uitlating in gemoede niet hebben willen beledigen noch hebben geweten te beledigen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de persoon die zodanige uitlatingen doet dat bij anderen licht de indruk kan postvatten dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Zo iemand heeft er dan zelf de hand in gehad dat anderen denken dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Ik denk dat ik er niets teveel mee zeg, als ik uw wereldbeeld en opvattingen bestempel als excentriek en op het bizarre af.

Uw gedachtengoed over Germanen en de Germaanse cultuur, gecombineerd met het denken in tijdperken en verwoestende oorlogen, en het schrijven over rassen, Hitler, de tweede wereldoorlog en Joden, doen bij anderen zonder enige moeite associatieve gedachten opkomen aan groepen personen in verleden en heden van extreem-rechtse signatuur.

Ik denk dan ook dat Westerink met zijn uitlatingen niet het opzet heeft gehad om u te beledigen maar slechts om u aan de kaak te stellen. Ik treed niet in de vraag of hij dit doet op terechte grenden. Ik concludeer slechts dat zijn opzet om te beledigen niet kan komen vast te staan.

De term eco-fascisme is zo onbepaald van inhoud dat zij, ondanks de ongetwijfeld negatieve connotatie, niet beledigend is.

Met het bovenstaande heb ik ten uitdrukking gebracht dat ik in geen van de door u aangegeven tien punten een strafbaar handelen constateer.

Misschien is het zo dat mijn standpunt op onderdelen voor discussie vatbaar is. In dat geval geldt naar mijn mening het volgende.

Hoe meer men aktief, met gebruikmaking van de geldende vrijheid van meningsuiting, levensbeschouwelijke standpunten ventileert, des te meer moet men op tegenspraak rekenen. Daarbij geldt dat hoe extremer het standpunt, des te heviger de te verwachten reaktie daarop.

Ik heb hierboven al aangegeven dat uw standpunten moeiteloos het predicaat extreem verdienen. Dat de reakties op uw uitingen derhalve hevig zijn, ligt in de lijn der verwachting. Ik denk dat, mede gezien de gematigdheid van de reaktie, voor wat betreft de opportuniteit van een vervolging derhalve het adagium kan gelden: 'Wie kaatst kan de bal verwachten'.

Ik deel u mede dat ik op grond van het voorgaande niet zal overgaan tot vervolging van H. Westerink en/of de organisatie Simpos.

U kunt over het niet-vervolgen schriftelijk beklag doen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Hoogachtend,

De officier van Justitie,

P.Velleman

weerwoord/velleman_westerink_1.jpg weerwoord/velleman_westerink_2.jpg weerwoord/velleman_westerink_3.jpg weerwoord/velleman_westerink_4.jpg

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers