Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Reactie op het antwoord van de Commissie voor justitie van de tweede kamer

Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen

Schending van de grondwet:

Artikel 1 van de grondwet zegt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Als ik moslim of jood was geweest, en men had mij zo behandeld, dan had men moord en brand geschreeuwd. Nu ben ik een zuilloze heiden, iemand met belangstelling voor de germaanse cultuur. Zo iemand is in Nederland een Üntermensch. De grondwet heeft alleen betrekking op mensen. Dat zijn joden, christenen, moslims en atheïsten. Met een beetje goede wil passen de hindoes er ook nog wel een beetje bij. Maar zigeuners en heidenen zijn Üntermenschen. En daarvoor geldt de grondwet niet. Zo leg ik de houding van de overheid ten minste uit.

Schending van mijn mensenrechten:

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat:

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Officieren van justitie hebben in 1997 geweigerd op te treden tegen achterstelling (niet mogen adverteren, niet op beurzen mogen staan) en aanhitsing tot deze achterstelling. Officier van justitie P. Velleman weigerde in 1999 op te treden tegen laster, belediging, etnische discriminatie, aanhitsing tot haat en opzettelijke psychische, sociale en economische beschadiging. Hij deed dit bovendien in zeer beledigende bewoordingen. Klik hier voor bewijs.

Bij herhaling hebben officieren van justitie gehandeld in strijd met artikel 7 en 8 van de UVRM.

De vrijheden die ons volgens artikelen 18 en 19 van de UVRM toegekend zijn, kunnen wij alleen uitoefenen indien wij door de overheid worden beschermd worden tegen sociale, economische en psychische beschadiging. Wanneer de overheid gedoogt dat bepaalde lieden of bepaalde organisaties zich tegen minderheden of unieke individuen keren, dan kunnen minderheden en unieke individuen geen gebruik maken van de rechten die zijn toegekend volgens artikelen 18 en 19 van de UVRM.

Volgens artikel 28 hebben wij recht op een orde, die minderheden en unieke individuen daadwerkelijk in staat stelt de rechten van artikelen 18 en 19 ten volle te verwezenlijken. De nederlandse overheid heeft het mensenrechtenverdrag ondertekend en heeft daarmee verklaard, dat zij zich zonder voorbehoud zal houden aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de UVRM. De nederlandse overheid is heel goed in staat om mij in bescherming te nemen, zodat ik gebruik kan maken van de rechten die voortvloeien uit artikelen 19 en 20. Toch weigert de nederlandse overheid mij in bescherming te nemen en beledigt zij mij bovendien bij monde van officier van justitie Velleman. Als ik daarover klaag bij de Tweede-Kamercommissie voor de Verzoekschriften en bij de Commissie voor justitie van de tweede kamer, dan weigeren deze inhoudelijk op de zaak in te gaan en nemen de klachten 'ter kennisgeving aan'.

De overheid weigert stelselmatig om mijn mensenrechten te erkennen en gedoogt schending van mijn mensenrechten. Dit politieke systeem noem ik:

POLDER-FASCISME

Onder polder-fascisme versta ik het politieke systeem, waarbij de overheid weigert op te treden tegen schending van de mensenrechten van minderheden en unieke individuen welke worden misdaan door particulieren en particuliere organisaties. De overheid geeft de sterkere organisaties en personen in de samenleving volledige vrijheid in het systematisch vertrappen van minderheden en unieke personen, zodat zij zelf haar handen niet hoeft vuil te maken. Traditionele criminele overheden hebben zelf overheidsinstellingen die minderheden vervolgen. In het geniepige Nederland geeft de overheid ruimbaan aan polder-fascisten, zodat ze zelf nergens van beschuldigd denkt te kunnen worden.

Zeer ernstig vind ik het volgende:

  1. Ik heb alle leden van de tweede kamer persoonlijk op de hoogte gesteld van mijn klachten. Niet één kamerlid heeft gereageerd.
  2. Job Cohen roept bij iedere herdenking dat we waakzaam moeten blijven en dat niemand mag worden buitengesloten. Ik heb hem op de hoogte gesteld van het feit dat ik al 15 jaar word gediscrimineerd en buitengesloten. Klik hier voor mijn brief. Cohen heeft niet de moeite genomen om te reageren. Aangezien niemand mag worden buitengesloten en Cohen van mening is, dat ik mag worden buitengesloten, kunnen we afleiden dat Cohen mij niemand vindt. Ik vind Cohen onbetrouwbaar.

Wanneer het verkiezingstijd is brullen de politici om het hardst "Vertrouw me, kies mij!" Maar alle tweede kamerleden blijken onverschillig te zijn over de schending van mijn mensenrechten. Men weigert artikel 1 van de grondwet na te leven. De politici zijn allen eerloze eedbrekers en leugenaars. Zij beloven trouw aan de grondwet, maar houden zich er niet aan. Zij sluiten internationale verdragen af over de mensenrechten en bij de eerste gelegenheid schenden zij de verdragen. Ook na herhaalde malen in gebreke te zijn gesteld weigert men de mensenrechten te respecteren. Mensenrechten dienen in Irak en Korea nageleefd te worden. Wie durft te beweren, dat de nederlandse politici bestaan uit mensenrechtenschenders, kan een enkeltje Auschwitz krijgen. Wat een miezerig landje, dat Nederland.

Wat zei Jezus ook al weer over politici en officieren van justitie:

27 Wee u, gij juristen en politici, gij geveinsden, want gij zijt witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon lijken, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
28 Alzo ook schijnt gij wel van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Mattheüs hoofdstuk 23. (Inplaats van juristen vertaalt men meestal met schriftgeleerden. Inplaats van politici vertaalt men meestal met Farizeeërs.)

De politici en juristen in Nederland hebben hun mond vol van mensenrechten. Zij veinzen alsof zij de mensenrechten hoog in het vaandel hebben. Maar als ze werkelijk getest worden, blijken ze onverschillig over mensenrechtenschendingen. Mensenrechten zijn rechten die in Irak of Noord Korea geschonden worden.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Brief aan dhr. Cohen, Burgermeester van Amsterdam aangaande discriminatie en buitensluiting
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers