Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2004

De kogelregen kwam en komt van links

Na de moord op Pim Fortuyn werd door sommige LPF-ers gesteld:

De kogel kwam van links!

Hiermee wilde men stellen, dat links Fortuyn systematisch had gedemoniseerd en men de weg had vrij gemaakt voor de moord op Fortuyn.

Links reageerde hier heel boos over. Men vond zich gedemoniseerd. Links mag wel demoniseren, want zij hebben gelijk. En als je het gelijk aan je kant hebt, hoef je je niets aan te trekken van de mensenrechten. Het recht van de gelijkhebber gaat boven de mensenrechten van de slachtoffers van de gelijkhebber. Althans volgens links.

Fortuyn was niet het eerste slachtoffer. Al vanaf omstreeks 1980 regent het kogels van links. Feitelijk is er al meer dan 20 jaar een heksenjacht aan de gang op iedereen die beticht wordt van rechtse opvattingen. In de 16e eeuw hoefde men maar 'heks' te roepen naar iemand, en die persoon was al zijn vrienden, sociale relaties, bezittingen en rechten kwijt. Iedereen die die persoon nog steunde, werd ook beticht van hekserij en eindigde ook aan de galg of op de brandstapel. Sinds 1980 hoeft men in Nederland maar 'extreem-rechts' te roepen naar iemand, en die persoon is al zijn mensenrechten, vrienden en sociale relaties kwijt.

Mellie Uyldert

was begin jaren '80 een bekend persoon in het alternatieve circuit. Toen schreef een journalist in dienst van Kleine Aarde en Onkruid een smerig boek over haar, waarin zij beticht werd van het hebben van extreem-rechtse politieke ideeën. Iedereen die Mellie Uyldert een beetje kende wist, dat zij geen belangstelling had voor politiek. Zij sprak alleen over innerlijke ontwikkeling. Toch werd zij verketterd en in de ban gedaan, alsof zij persoonlijk verantwoordelijk was voor Auschwitz. Het enige wat men Mellie Uyldert kan verwijten, is dat zij sprak over rassen en volken, zoals ze dat in haar kindertijd geleerd had. Dat was na de oorlog een beetje naïef. Maar hoeveel mensen zijn in staat om hun in de kindertijd aangeleerde ideeën helemaal te veranderen? "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen", geldt voor rechtvaardige mensen. Linkse fascisten vuren een kogelregen af en hebben er geen bezwaar tegen om 20 jaar lang voortdurend te blijven schieten op iedereen met een andere mening dan de enig juiste extreem-linkse meningen.

In de jaren '80 van de vorige eeuw kwam Janmaat op met zijn Centrum Democraten. Ik geloof dat ik omstreeks 1984 voor het eerst van ze vernam via een pamflet dat in mijn brievenbus terecht kwam. Zoals ik het me herinner werden er 10 punten genoemd, waarmee ik het aardig eens was. Op de andere pagina stonden kopieën van krantenartikelen van misdaden begaan door Surinamers en Turken. Dat wekte mijn wantrouwen. Vervolgens bleek, dat Janmaat er ideeën op na hield, die men racistisch en xenofoob kan noemen. Janmaat is een paar jaar geleden overleden.

Voor alle duidelijkheid: Ik wijs racisme en xenofobie af. Zie: Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme

Maar mensenrechten gelden ook voor mensen met een mening die we afwijzen. Ze gelden ook voor mensen met extreem-rechtse opvattingen.

Janmaat

had ideeën en een politiek programma dat ik sterk afwijs. Maar dat ontneemt Janmaat niet zijn mensenrechten, waaronder zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Gedurende bijna 20 jaar hebben linkse fascisten voortdurend actie gevoerd tegen Janmaat. Hierbij werden bijeenkomsten van Janmaat en co systematisch verstoord en werd ernstig inbreuk gemaakt op zijn mensenrechten. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat:

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Als we kijken naar de behandeling van Janmaat door de nederlandse overheid, dan komen we tot de conclusie, dat de mensenrechten van Janmaat op grove wijze zijn geschonden. Volgens artikel 18 had Janmaat het recht op een eigen overtuiging en ook het recht om deze overtuiging door te geven. Volgens artikel 19 had hij recht om zijn mening te uiten. Volgens artikel 28 had hij recht op hulp van de overheid, toen zijn rechten vertrapt werden door linkse fascisten. De overheid en de media vonden het niet nodig om te protesteren tegen de behandeling die Janmaat onderging. Men was het niet eens met Janmaat, dus mocht alles.

Bij één actie tegen Janmaat en co werd een bijeenkomst van de Centrum Democraten verstoord door een criminele organisatie bestaande uit linkse fascisten. De partner van Janmaat werd uit het raam gesmeten of geduwd of werd gedwongen zelf uit het raam te springen. Als gevolg daarvan moest één van haar benen geamputeerd worden. Zij werd dus zwaar invalide. Ik heb nooit gehoord, dat de actievoerders hiervoor veroordeeld zijn. Ik heb de indruk, dat het Openbaar Ministerie zelfs geen moeite heeft gedaan om de daders te vinden of te vervolgen. En dat is nu juist de kern van het polderfascisme:

POLDER-FASCISME

Onder polder-fascisme versta ik het politieke systeem, waarbij de overheid weigert op te treden tegen schending van de mensenrechten van minderheden en unieke individuen welke worden misdaan door particulieren en particuliere organisaties. De overheid geeft de sterkere organisaties en personen in de samenleving volledige vrijheid in het systematisch vertrappen van minderheden en unieke personen, zodat zij zelf haar handen niet hoeft vuil te maken. Traditionele criminele overheden hebben zelf overheidsinstellingen die minderheden vervolgen. In het geniepige Nederland geeft de overheid ruimbaan aan polder-fascisten, zodat ze zelf nergens van beschuldigd denkt te kunnen worden.

Als rechtse fascisten een medewerker van Groen Links uit het raam zouden hebben geduwd en deze medewerker zou daardoor zwaar invalide geworden zijn, zou Nederland te klein zijn geweest voor de verontwaardiging van de politici en journalisten. Nu betrof het een vertegenwoordigster van extreem-rechts. En dan is ineens alles geoorloofd. Maar wat is dan het verschil tussen Janmaat en de rest van de politici? Janmaat wilde de mensenrechten van allochtone minderheden schenden. De rest van de politieke systeem schond de mensenrechten van de extreem-rechtse minderheid. De mensenrechten blijken een knuppel te zijn, om extreem rechts mee neer te slaan. Feitelijk heerst het recht van de sterkste. Als Janmaat de sterkste was geweest, zouden waarschijnlijk veel allochtonen zijn vervolgd. Nu het bestaande politieke systeem de sterkste bleek, waren Janmaat en co de slachtoffers. Maar naast de extreem-rechtse politici waren ook de mensenrechten het slachtoffer.

Janmaat was een lulletje met het charisma van een natte dweil. Janmaat kon men dus gemakkelijk de baas. Maar na Janmaat kwam Pim Fortuyn. Pim Fortuyn kreeg bovendien steun van mensen die schoon genoeg hadden van de verpaupering en de grenzenloze tolerantie. Laffe Linkse Lullen weigerden ruim 20 jaar lang om de problemen aan te pakken. Dat paste niet bij hun imago van tolerante pacifisten. Macht en het gebruiken daarvan was slecht. Behalve als je je zin wilde doordrijven of als je je lekker wilde uitleven op rechts. Dan was er ineens geen sprake meer van tolerantie en pacifisme. Links had extreem-rechts nodig om zijn agressie op te kunnen botvieren, zonder geplaagd te worden door schuldgevoelens. En als er geen rechtse figuren waren, dan wees men gewoon iemand aan als extreem-rechtse pispaal. Zo heeft men mij vanaf 1988 systematisch gebruikt als zondebok en pispaal, omdat ik me bezig houdt met germaanse mythologie.

Men roept 'extreem-rechts' en je bent al je mensenrechten, vrienden en sociale relaties kwijt:

In 1988 verscheen er een interview met mij in Paravisie, waarin ik neergezet werd als een karikatuur. Daarop volgde een boycot en een hetze van de bladen Onkruid en Bres. Paul Breekveldt (hoofdredacteur Onkruid) en Simon Vinkenoog (redactie Bres) weigerden met mij te praten. Bres en Onkruid weigerden mij ook als adverteerder. BRES ging nog een forse stap verder in nummer 135, april/mei 1989. Bij een boekbespreking over het boek ‘Leaves of Yggdrasil’, van Freya Aswynn, schreef men op blz. 98:

Yggdrasil betekent levensboom, en nog steeds krijgen we bij deze term koude rillingen. Associaties met het nationaal-socialisme worden levend gehouden door de beruchte ‘zwarte weduwe’. (Men bedoeld waarschijnlijk de weduwe van Ross van Tonningen.) Ook naïef-bombastische aan de wegtimmerij van ene (door zichzelf tot Óðinnpriester uitgeroepen) ‘IJswolf’ roept dit soort weerstanden op.

Sindsdien word ik geboycot en stelselmatig buitengesloten. Men heeft 'heks' (of 'extreem-rechts') geroepen en ineens ben je al je rechten en al je sociale relaties kwijt. Zelfs de Anne Frank stichting weigerde iedere steun.

Voor alle duidelijkheid: Ik wijs racisme en xenofobie af. Zie: Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme

Maar mensenrechten gelden ook voor mensen met een mening die we afwijzen. Ze gelden ook voor mensen met extreem-rechtse opvattingen.

Pim Fortuyn

kwam eind 2001 ineens opzetten en bleek grote aantallen mensen aan te spreken. Vlak voor de verkiezingen in 2002 werd hij vermoord door Volkert van der G. Volkert wordt nu neergezet als de zondebok, die in zijn eentje een politieke moord beging. Maar feitelijk zijn de meeste journalisten, de meeste politici en het Openbaar Ministerie schuldig aan aanhitsen tot deze moord en het kweken van een politiek klimaat waarin Volkert van der G. deze moord als de juiste weg kon gaan zien.

Voorafgaande aan de moord kreeg Pim Fortuyn een aantal keren een taart in zijn gezicht van linkse fascisten. In deze links-criminele kringen krijg je status door een door links verketterd persoon een taart in zijn gezicht te smijten. Dat moeten we niet zien als een daad van pure kwaadaardigheid. Linkse fascisten hebben gelijk, en mensen die gelijk hebben hebben het recht om de mensenrechten van mensen met een andere mening (dus foute mening) op grove wijze te schenden. Dat moeten we niet zien als fascisme, redeloze agressie of grenzenloze intolerantie. Neen! Wanneer linkse fascisten dat doen, dan is dat een noodzakelijke maatregel om de zwakken in de samenleving te beschermen. Zwakke mensen zijn allochtonen, gekleurde mensen, vrouwen, asielzoekers en bijstandmoeders. Dat al deze mensen als zwak worden bestempeld moeten we niet zien als discriminatie en belediging, maar als pure goedwillendheid van de zeer goede, vriendelijke, altijdgelijkhebbende linkse Übermenschen.

In de 19e eeuw konden Lakota-krijgers status verwerven door 'counting-cou'. De Lakota-krijger reed te paard naar zijn vijand en tikte hem aan met een stok (cou-stick). Linkse fascisten verwerven status door een Üntermensch te 'taarten'. Üntermenschen zijn mensen met een andere mening dan de enig juiste extreem-linkse mening. 'Taarten' is het in het gezicht smijten of duwen van een taart. Dat 'taarten' zeer ernstige psychische schade aanricht bij het slachtoffer is niet belangrijk of een plezierige bijkomstigheid. Tenslotte is het slachtoffer een Üntermensch, iemand met een andere mening. De morele superioriteit van linkse fascisten ten opzichten van Hitler, Goebbels en Göring blijkt uit het feit dat linkse fascisten hun slachtoffers niet naar Auschwitz deporteren. Dat is geen gebrek aan goede wil, maar gebrek aan macht. Mochten de linkse fascisten echt macht krijgen, dan is Auschwitz nog te goed voor de Üntermenchen (mensen met een afwijkende mening).

Het Openbaar Ministerie heeft stelselmatig geweigerd op te treden tegen het linkse fascisme. In de jaren '80 en '90 van de twintigste eeuw kon men Janmaat en co ongestoord van hun mensenrechten beroven. Het particulier initiatief vervolgde en het Openbaar Ministerie gedoogde. Dat is de essentie van het polderfascisme. Vervolging van mensen met een afwijkende mening was geprivatiseerd en uitbesteed aan linkse fascisten, die zo hun agressie lekker konden botvieren. De linkse fascisten waren zo blij met hun taak, dat ze het Openbaar Ministerie niet eens om een beloning vroegen. Het vervolgen en kapottrappen van minderheden was een beloning op zich. Het Openbaar Ministerie, de gevestigde politieke orde en de journalisten waren ook blij. Nu konden mensen met een afwijkende mening vernietigd worden, zonder dat men de gevestigde orde iets kon verwijten. In onderling overleg werden de mensenrechten van afwijkende minderheden gesaneerd. Mensenrechten zijn vooral leuk om ongewenste regimes in Verweggistan mee te pesten. In eigen land zijn mensenrechten gewoon een ondraaglijke last, die de vorming van een moderne samenleving maar in de weg staan. Het polderfascisme is gewoon een geweldig antwoord op die lastige mensenrechten.

Helaas voor de gevestigde orde begreep Volkert van der G. niet goed waar de grenzen lagen. Vermoedelijk had hij echt te weinig sociale vaardigheden. Had hij Pim Fortuyn gewurgd tijdens seks, dan had men het kunnen afdoen als een lustmoord. Dat had de gevestigde orde geweldig gevonden. Maar Volkert was zo rechtlijnig, dat hij Pim op klaarlichte dag in aanwezigheid van de media doodschoot. Nu had de gevestigde orde een probleem. Nu stond men toch een beetje te kijk in het buitenland. Dus moest Volkert zondebok worden. We moeten vooral geloven, dat Volkert helemaal alleen handelde. Hij had geen enkele aanmoediging gehad van Melkert, Zalm, de media en de linkse fascisten. Laten we vooral niet suggereren, dat de gevestigde orde een ideaal klimaat had geschapen voor een moord op een rechtse politicus. We moeten echt geloven, dat de gevestigde orde vrij is van alle blaam. Desnoods moet het polderfascisme maar een half jaar opgeschort worden, tot men de moord op Fortuyn vergeten is. Daaarna kan men weer vrolijk verder gaan met het systematisch vertrappen van alle mensen met een afwijkende mening.

Hetze tegen Andreas:

De afgelopen 17 jaar ben ik systematisch buitengesloten en sociaal én economisch geïsoleerd. Dat is niet erg, volgens de polderfascisten, want ik zou volgens de polder-fascisten extreem rechts zijn. Dat hoeft niet bewezen te worden, dat is gewoon zo. Polderfascisten hebben altijd gelijk. Dat ik qua politieke ideeën dicht bij Drees sta, en ver van de VVD maakt daarbij niet uit. (Overigens: Ook de VVD is in het wereldbeeld van normale mensen niet extreem-rechts, zelfs niet naar Nederlandse maatstaven. En internationaal: In de USA zou men de gemiddelde VVD-er al gauw voor een communist of minsten als een linkse Democraat beschouwen.)

Blijft de vraag: Waarom laten de politiek en de media volstrekt gestoorde linkse fascisten hun gang gaan en op grote schaal de mensenrechten schenden?

Sociale isolatie is een vorm van marteling. Sinds augustus 1988 lang psychisch en sociaal buitengesloten én economisch geboycot.

Voorbeeld van buitensluiting:

In september 2003 heb ik 48 recensie-exemplaren van mijn boek 'Nieuwe Politiek' naar de media gestuurd. Alle dagbladen en vele weekbladen hebben een exemplaar gehad. Op 29 november 2003 was er nog geen letter over geschreven. Zelfs geen vermelding van uitgave. Waarom zwijgen de media mij dood?

In 1991 werd mij door twee studentes van de school voor journalistiek verteld, dat ik op een zwarte lijst sta. Er schijnt een zwarte lijst te bestaan van mensen die nooit op positieve wijze in het nieuws gebracht mogen worden.

In augustus 1990 werd ik benaderd door de journalist Hans Werkman van het weekblad Forum. Deze was bezig met een artikel over New Age en wilde mij interviewen. Op 23 augustus 1990 gaf ik een interview van bijna drie uur aan Hans Werkman en een fotograaf. Dat interview liep niet zoals Hans Werkman gepland had. Hij had verwacht een neonazi te ontmoeten en deze even wat aardige uitspraken te ontlokken. Ik kende het journalistengespuis inmiddels. Ik zette een microfoon aan en nam het gesprek in tweevoud op cassette op. Eén set cassettes gaf ik mee aan Hans Werkman mee, de andere set hield ik zelf. Zo waren er geen misverstanden mogelijk. Mijn boodschap kwam ook over. ‘Eén verkeerd citaat en er komt een rechtszaak en een eis tot schadevergoeding’.

Gedurende het interview kwam Hans Werkman er achter, dat ik helemaal geen nazistische ideeën had. Ook bleek ik geen zwever of dromer te zijn. Ik gaf voortdurend voorbeelden hoe de maatschappij verbeterd kon worden. Hans Werkman werd enthousiast over mijn ideeën en besloot een groot artikel over hem alleen te schrijven. Dat was niet de bedoeling van de hoofdredacteur. Deze wilde mij in diskrediet brengen, en geen positief artikel. Het interview met mij werd niet geplaatst. Ik deed vele vergeefse pogingen om uitleg te krijgen van Hans Werkman. Maar iedere keer als ik belde, ‘was Hans Werkman afwezig’. Uiteraard werd ik ook niet teruggebeld. Is het een wonder dat we steeds wantrouwender worden tegenover journalisten?

Zeer pijnlijk waren vooral ook de schrijfsels van officier van justitie Velleman. En ook de weigering van de tweede kamer om mijn zaak serieus te nemen. De afgelopen jaren heeft men geweigerd mijn mensenrechten te handhaven, welke in ernstige mate geschonden werden en worden door linkse nazi's. Ook Cohen vindt het uitstekend dat ik word vervolgd en buitengesloten. Bij iedere herdenking roept Cohen dat niemand mag worden buitengesloten. Zo noemt hij mij: Niemand.

Mensen die het nederlandse recht niet goed kennen vragen me soms waarom ik niet naar de rechter ga. In zake Simpos heb ik dat voorgesteld bij een advocaat. Hij stelde in 1997: "Een rechtszaak kost je 5.000 gulden. Als je wint krijg je 1250 gulden juridische kostenvergoeding. Als je geluk hebt, moet de tegenpartij 250 gulden schadevergoeding betalen. Het kost je 5.000 gulden en je krijgt maximaal 1.500 gulden terug. Je verliest er dus minimaal 3.500 gulden op." Voor dat geld kun je ook een zware jongen inhuren en de tegenpartij zijn benen laten breken. Veel goedkoper, veel sneller en succes verzekerd. Zoals de Molukkers tijdens de treinkapingen zeiden:

Waar geen recht heerst, heerst geweld!

Ik ben geen type dat zware jongens inhuurt of geweld gebruikt. Ik betaal belasting in ruil voor bescherming door de staat. Ik eis van de overheid bescherming van mijn rechten. De overheid blijft in gebreke. Pas als kamerleden of ministers last hebben van criminaliteit, wordt er iets gedaan. Toen een kamerlid last had van stalking kwam er heel snel anti-stalking wetgeving. Alsof de kamerleden alleen voor hun eigen clubje werken. Naarmate je het nederlandse rechtssysteem beter leert kennen, ontstaat vanzelf begrip voor de mafia. Ik kan me voorstellen dat families of groepen burgers een organisatie in het leven roepen, die zelf zorgt voor recht. Recht komt dan uit de loop van een geweer. Wat een fantastisch land is Nederland toch. En wat hebben we geweldige bestuurders.

Mijn gedachtengoed ligt dicht bij dat van Drees en heel ver van Janmaat en Fortuyn. Maar ik wil mij niet associeren met het linkse fascisme. Naar mijn mening zijn de linkse fascisten minstens even erg als de harde kern van extreem rechts. En geheel links en een belangrijk deel van het CDA en de VVD heeft zich gecompromiteerd door veel te tolerant te zijn tegenover het linkse fascisme.

Voorbeeld ter illustratie:

In zijn beledigende brieven aan mij schrijft officier van justitie Velleman: "Wellicht kunt u zich herinneren dat Koot en Bie enige tijd geleden het gebruik van het woord 'eng' om te beledigen, belachelijk hebben gemaakt." Je kunt je afvragen waarom een ambtenaar zich in een officieel stuk uitlaat over een paar van de voornaamste stemmingmakers onder de babyboomers. Koot en Bie en Freek de Jonge zijn typische exponenten van babyboomers, die op vrij dogmatische en gelijkhebberige wijze voeding hebben gegeven aan de totale afwijzing van rechts en beperking van de vrijheid van meningsuiting van rechts. Zij hebben geholpen de voedingsbodem te maken voor het linkse fascisme. Zelf heb ik ook vaak met plezier naar Koot en Bie en naar Freek de Jonge gekeken. Ze hebben zeker mensen tot nadenken aangezet. Maar ze hebben ook het gelijkhebberige fanatisme van de linkse fascisten gevoed en aangezet tot totalitaire afwijzing van alles wat maar enigszins kan worden uitgelegd als 'rechts'. Dat een verwijzing naar Koot en Bie opduikt in een officieel schrijven van een officier van justitie vind ik zacht uitgedrukt merkwaardig. Maar wat kun je tegenwoordig nog verwachten van officieren van justitie? Als je kijkt naar de Puttense moordzaak, de kapperszaakmoord met een wegens sadomasochistische belangstelling ten onrechte veroordeelde fietsenmaker, de vuurwerkramp en de onderdrukking van bewijs door het OM, de zaak van het Clickfonds en de weerzinwekkende hetze van een officier van justitie tegen Jorien van den Herik (voorzitter Feyenoord), dan kom je tot de conclusie dat veel officieren van justitie kwaadaardiger en schadelijker zijn dan de mensen die ze vervolgen. Officier van justitie Velleman gaat daarbij nog een forse stap verder.

Naar mijn mening hebben de baby-boomers de samenleving grondig verpest. Omdat ze getalsmatig de meerderheid vormden, konden ze de macht stevig vast houden. Alle baby-boomers zijn opgegroeid met idealen van Flower-power, provo en anti-gezag. Zelfs VVD-ers hebben daar onder te lijden. Volgens de belangrijkste stemmingmakers onder de babyboomers is links goed en rechts fout. Kijk maar naar Stalin, Mau, Oost-duitsland, Cambodja en het Lichtend Pad in Peru. Allemaal geweldige voorbeelden van de superioriteit van links. En rechts is gewoon goed fout. Kijk maar naar Hitler en Pinochet. (Helaas voor de linkse ideologen was Hitler niet echt rechts. De Nazi-economie floreerde in de jaren '30 door strikte prijscontrole en beperking van het kapitalisme. Als je goed kijkt, kun je Nazi-duitsland ook bij extreem-links plaatsen.)

De stemmingmakers onder de babyboomers hebben met hun blinde vlek voor de fouten van links het linkse fascisme haar gang laten gaan. Als gevolg daarvan wil ik me niet met links associeren. Anderzijds zie ik weinig in het botte egoïsme van de VVD en de rechtervleugel van het CDA. Feitelijk hebben de babyboomers de verhoudingen in Nederland zo grondig verpest, dat ik me nergens meer mee wil associeren.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Officier van justitie Velleman discrimineert
Brief aan dhr. Cohen, Burgermeester van Amsterdam aangaande discriminatie en buitensluiting
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers