Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

03  Jul  2003

Reactie op Keuringsdienst van Waren

Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!

 

Op 30 juni 2003 kwam mw. Tragter, ambtenaar van de Keuringsdienst van Waren bij Andreas op bezoek en klaagde over het feit, dat hij op zijn website teksten had staan, waarmee hij de EU-reclameregels overtrad. Dit deed Andreas te goeder trouw. Een half uur na het vertrek van mw. Tragter waren deze teksten van internet verwijderd. Ondanks deze zeer coöperatieve medewerking van Andreas menen terroristische ambtenaren hem een boete te moeten opleggen van 680 euro. Wordt het niet hoog tijd voor een revolutie? Wordt het niet hoog tijd om af te rekenen met de terreur van de 'Grijze macht', de ambtenarij? Waarom laten we ons verstikken door deze Neo-bolsjewieken met hun regelzucht, dwingelandij en machtswellust?

 

Ambtenaar Tragter bleek bij haar bezoek aan zijn bedrijf zeer goed op de hoogte van zijn achtergrond en levensovertuiging. Bij haar bezoek stelde ze zich zeer beledigend op in relatie tot zijn levensovertuiging c.q. etnische identiteit. Daarbij deed ze het ook nog voorkomen, dat zij geïnteresseerd was in hekserij. Dit terwijl de Cirkel van Licht en Liefde geen hekserij-club is.

 

Ambtenaar Tragter vertelde ook nog, dat zij eerder met een collega aan de deur was geweest maar niemand had thuis getroffen. Toen ze alleen ging naar het huis van Andreas, was dat volgens haar door collega's afgeraden. Het zou veel te gevaarlijk zijn.

Hoe beledigend kun je worden?

 

3 juli 2003

Beste mw. Tragter,

Bij deze wil ik reageren op de klachten die u maandag 30 juni geuit heeft.

Sinds wanneer is de burger c.q. ondernemer de vijand?

Eerstens ben ik van mening, dat de manier waarop uw dienst ondernemers te lijf gaat (ik heb er geen ander woord voor) onjuist en contraproductief is. U had mij op de hoogte kunnen stellen van het feit dat ik de warenwet overtreden had en het bij een waarschuwing kunnen laten. Als een ondernemer niet of onvoldoende reageert op een waarschuwing, kunnen er alsnog sancties volgen. Inplaats daarvan bedreigde u mij namens uw dienst met een onherroepelijke boete. Als de overheid de burger als vijanden wil zien, zullen zij zich snel genoeg als zodanig gaan gedragen.

Schending van de mensenrechten:

Uit uw woorden heb ik begrepen, dat één en ander volgens administratief recht zou worden afgehandeld. Als ik u goed begrijp, betekent dit, dat er geen proces komt en er geen rechter aan te pas komt.

Artikel 11 van de rechten van de mens:

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Zoals u uit artikel 11 kunt opmaken, is administratief recht in strijd met de rechten van de mens en dus illegaal. Dit geldt ook voor de verkeersboetes die uw collega's van justitie naar eigen believen opleggen. Zij gedragen zich feitelijk als een roversbende, die niet gesteund worden door het recht. Gedraagt uw dienst zich ook zo?

Indien mij een boete wordt opgelegd volgens administratief 'recht', dan zal ik voor de Hoge Raad en voor het Europese Hof eisen, dat het administratief 'recht' zal worden afgewezen als zijnde in strijd met artikel 11 van de rechten van de mens.

Uit uw woorden heb ik begrepen, dat de warenwet mij verbied om kruiden te verkopen en tegelijk te vertellen bij welke kwalen ze nuttig zouden kunnen zijn.

Artikel 19 van de rechten van de mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Het is mijn recht de mening te uiten dat een bepaald kruid ergens goed voor is. Het feit dat ik dat kruid ook ter verkoop aanbied is geen reden om mijn recht op vrijheid van meningsuiting in te perken. Naar mijn mening is uw warenwet in strijd met artikel 19 van de rechten van de mens. Indien u mij een boete oplegt, zal ik dit zeker voorleggen aan het Europese Hof.

Artikel 7 van de rechten van de mens:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Indien de brandweer in een café éénmalig een gevaarlijke situatie aantreft, waarschuwt men de ondernemer. Later keert men terug om te kijken of de situatie verbeterd is. Het kan niet zo zijn, dat de ene overheidsdienst bij een overtreding een waarschuwing geeft, en dat een andere overheidsdienst meteen een boete oplegt. Dan treedt er rechtsongelijkheid op en dat is in strijd met artikel 7 van de rechten van de mens.

Overigens staat in "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen." Uit de woorden van mw. Tragter heb ik begrepen, dat u de waarschuwing overslaat en meteen een boete oplegt. Indien dit inderdaad zo is, ben ik zeer benieuwd naar de reactie van de rechters.

Verspilling van belastinggeld:

Als belastingbetaler ben ik zeer verontwaardigd over het bezoek van mw. Tragter. Indien zij mij een email had gestuurd en mij er op had geattendeerd dat ik de warenwet overtrad, had ik daar meteen op gereageerd. Dat zou uw dienst heel veel tijd en de belastingbetaler heel veel geld bespaard hebben. Als belastingbetaler en als kiezer ben ik het zeer oneens met het door u gevoerde beleid en met uw houding tegenover de ondernemers. U treedt mij tegemoet alsof ik een crimineel ben, die eens even goed onderhanden genomen moet worden. In werkelijkheid ben ik een eerlijk mens, die niet in staat is om de diarree van regels en voorschriften van Den Haag en Brussel bij te houden.

Onopzettelijke overtreding, goede trouw:

Aangaande de zaak in kwestie kan ik kort zijn. De uitlatingen over de gewraakte produkten heb ik overgenomen uit een brochure van Arkocaps. Ik was er van uit gegaan, dat Arkocaps te goeder trouw was en zich aan de wet hield. Tijdens het bezoek van mw. Tragter bleek, dat de brochure niet onder de naam Arkocaps wordt verspreid en dat iedere vermelding van dit merk wordt vermeden. De brochure vermeldt wel alle produkten van Arkocaps, inclusief de hoeveelheden werkzame stof die in de kruidencapsules zitten. Persoonlijk vind ik dit zeer laf van Arkocaps. Men zoekt naar mazen in de wet inplaats dat men de rechtmatigheid van de wet in de rechtszaal aanvecht. Dit soort lafheid leidt tot een steeds rigider stelsel van regels en wetten, dat alleen de farmaceutische mafia ten dienste staat.

De verkoop van kruiden en aanverwanten was een extra service aan mijn klanten. Ik verkocht de producten 15% onder de gangbare prijs en gaf zoveel mogelijk betrouwbare informatie. Het was voor mijn onderneming een activiteit, die eigenlijk niets opleverde. Na het bezoek van mw. Tragter heb ik de pagina's met informatie over kruiden en voedingssupplementen verwijderd en heb ik deze activiteit gestaakt. Ditzelfde effect had u ook kunnen bereiken door me middels een email te waarschuwen. Het bezoek van mw. Tragter was dus nodeloos en een verspilling van belastinggeld. Zal ik uw dienst nu een administratieve boete opleggen wegens verspilling? Of zal ik het bij een waarschuwing laten?

Ik beschouw deze zaak verder als afgehandeld. Mocht dat niet het geval zijn en mocht u inderdaad een boete opleggen, dan maak ik van deze zaak een principekwestie. Dan word ik ook heel persoonlijk. Het nederlandse rechtssysteem bevat voldoende veiligheidskleppen om onredelijke en zinloze botsingen tussen overheid en burger te vermijden. Indien ambtenaren deze mogelijkheden negeren en het spel hard willen spelen, doen ze dat omdat ze daar zelf voor kiezen. Dan zijn ze ook persoonlijk aansprakelijk en spreek ik ze ook persoonlijk aan.

Hoogachtend,

Andreas

Op 1 september 2003 schreef de Keuringsdienst van Waren een lijvig rapport over dit flutzaakje. In dit rapport beschreef mw. Tragter een deel van de website van Andreas.

Ir. N.W. Olieman, inspecteur handhaving stuurde dit rapport aan het Bureau Bestuurlijke Boetes van de Keuringsdienst van Waren.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers