Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

07  Nov  2003

Brief aan de Minister van VWS Hans Hoogervorst, persoonlijk

Onderwerp: Schending van de mensenrechten

Uw kenmerk: BBB/STU/STU/U-03/24046

Datum: 7 november 2003

Geachte heer Hoogervorst,

Bij deze stel ik u op de hoogte van schending van de mensenrechten door uw ambtenaren. Ik stel voor, dat u uw ambtenaren muilkorft en aanlijnt, dan wel op staande voet ontslaat en strafrechterlijk laat vervolgen.

Feiten:

Eén van uw ambtenaren, mw. Tragter kwam op 30 juni 2003 bij mij binnenvallen met klachten over mijn website. Op mijn website zouden dingen staan, die in strijd zijn met de regels van de EU. Ik heb haar er op gewezen, dat ik niet in staat ben om de diarree aan regels van de EU bij te houden en dat ze had kunnen volstaan met een email. Een half uur na haar vertrek waren de gewraakte teksten van de internetsite verwijderd.

Mw. Tragter vertelde mij, dat ze mijn internetsite uitgebreid had bestudeerd. Ze was op de hoogte van het feit, dat Panorama in een zeer smadelijk artikel mij een extreem-rechtse guru en psycho-pathische secteleider had genoemd, en dat Panorama dit had moeten rectificeren. In verband hiermee hadden collega's haar aangeraden niet alleen te gaan. Daarom was ze op of omstreeks donderdag 26 juni 2003 ook al langs geweest met een collega, waarbij ze niemand thuis trof. Vreemd vind ik het feit dat ze daarna ineens wel alleen langs durfde gaan.

Tijdens haar bezoek bracht ze meermalen haar (mogelijk voorgewende) interesse in hekserij ter sprake. Ik weet niet, of ze mij wilde beledigen of mij uit mijn tent wilde lokken. Haar gedrag vond ik beledigend. Ik ben geen heks. De Cirkel van Licht en Liefde heeft niets te maken met wicca of oude religie.

Ik wil even voorbij gaan aan de zeer beledigende en discriminerende uitlatingen van mw. Tragter. Disciplinaire maatregelen tegen uw kut-ambtenaren (ik neem het parlementaire taalgebruik van uw zeer gerespecteerde collega uit Amsterdam maar even over) in zake deze belediging en discriminatie laat ik gaarne aan u over. Het zijn tenslotte UW kutambtenaren.

Wat mij stoort is het feit dat aan deze flutzaak op het moment van het bezoek van mw. Tragter al DRIE middagen waren verspild, twee van mw. Tragter en één van een niet nader genoemde collega. Daarbij komt het feit, dat mw. Tragter doodleuk vertelde, dat de keuringsdienst van waren geen tijd heeft om horeca-gelegenheden te controleren, waarvan ze weten dat deze het niet zo nauw nemen met de hygiëne. Daarna heeft mw. Tragter een rapport geschreven, wat haar zeker een halve dag heeft gekost. Vervolgens kwam er een rapport van een andere ambtenaar van u, dhr. Olieman. Deze week ontving ik een uit uw naam geschreven brief van weer een andere ambtenaar, mr. Ron van Geffen.

Hebben uw kutambtenaren niets beters te doen? Als belastingbetaler stoor ik mij in ernstige mate aan deze tijdverspilling aan dit flutzaakje. Mijns inziens zou u deze ambtenaren van u moeten ontslaan wegens wanprestatie.

In mijn verweerschrift van 3 juli 2003 heb ik er nadrukkelijk op gewezen, dat het opleggen van een bestuurlijke boete in strijd is met artikel 11 van de rechten van de mens:

Artikel 11 van de rechten van de mens:

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Zoals u uit artikel 11 kunt opmaken, is administratief recht of het opleggen van een bestuurlijke boete in strijd met de rechten van de mens en dus illegaal. Dit geldt ook voor de verkeersboetes die uw collega's van justitie naar eigen believen opleggen.

In uw brochure lees ik:

Waarom bestuursrecht?

De overheid wil de wet handhaven. Een snelle bestraffing van een overtreding draagt daaraan bij. Lik-op-stuk beleid dus, zodat de overtreder een direct verband voelt tussen straf en overtreding. Met de strafvorderlijke procedure was dit doel niet gemakkelijk te bereiken. De behandeling van een boeterapport kan veel sneller gaan, doordat de Mini-ster alles in huis houdt.

Ik wil u er op wijzen, dat de Nazi's ook een lik-op-stuk beleid voerden. De SS had ook alles in huis om afstraffing van ongewenst gedrag en vernietiging van ongewenste individuen snel en efficiënt af te kunnen handelen. U verkeert dus in 'goed' gezelschap.

Het is niet zo dat de Mini-ster alles in huis houdt. De Mini-ster besteedt de boete-oplegging zonder enige controle uit aan zijn ambtenaren. Er komt geen zorgvuldige afweging aan te pas. Uw ambtenaar Ir. N.W. Olieman schreef mij op 29 oktober 2003:

Nadrukkelijk wijs ik erop dat controle-/opsporingsambtenaren van de Keuringsdienst van Waren de onder ons toezicht vallende wetten op een correcte wijze en binnen de gestelde kaders handhaven.

Dat deden de Nazi's ook. Mensen die WO II hebben meegemaakt, zijn het er unaniem over eens, dat de Nazi's veel correcter waren dan de geallieerden. Het feit dat ze zeer correct waren maakte ze niet geliefd. De Waffen SS handhaafde de wetten ook op correcte wijze binnen de gestelde kaders. De taal die uw ambtenaren uitslaan en die u in uw brochure bezigt, vind ik ronduit misdadig. U en uw ambtenaren hebben klaarblijkelijk niets geleerd van WO II.

U spreekt in uw brochure over "Een snelle bestraffing en een direct verband tussen straf en overtreding". Ik was dit hele flutzaakje al lang vergeten, toen uw ambtenaar van Geffen namens u zijn "Voornemen tot boeteoplegging" aan mij stuurde.

Met uw zogenaamde lik-op-stuk beleid stelt u de rechterlijke macht buiten werking en probeert u zorgvuldige afweging te ontlopen. Veel burgers laten zich intimideren door uw ambtenaren en berusten dan in een illegale afstraffing, die meestal buiten proporties is. Dit leidt er toe, dat overtredingen van idiote regels zwaar bestraft worden, terwijl draaideurcriminelen sneller buiten staan, dan ze binnengebracht kunnen worden.

In de jaren '70 van de vorige eeuw zeiden de Mollukkers: "Waar geen recht heerst, heerst geweld". De systematische verkrachting van de mensenrechten door u en uw collega's onder het mom van wetshandhaving ondermijnt de samenleving. Ik beschuldig u en uw collega's van

  • het vormen van een totalitaire samenleving,
  • de vernietiging van de rechtsstaat
  • en landverraad.

Ik wil u er met nadruk op wijzen, dat wetshandhaving niet hetzelfde is als handhaving van het recht. Het recht hebben u en uw collega's al lang geleden door de plee gespoeld.

Hetze tegen mij persoonlijk?

Op 6 september las ik in de krant, dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

Is hier sprake van discriminatie van een bedrijfstak? Krijgen horeca-ondernemers eerst een waarschuwing terwijl ze opzettelijk oplichten en krijgen verkopers van vitaminen meteen een bestuurlijke boete als ze de diarree van regels van de EU niet kunnen bijhouden? Als dit het geval is, verlang ik van u, dat u een strafrechterlijk onderzoek laat instellen door de rijksrecherche naar corruptie. Met name wil ik dan weten, of uw ambtenaren zich laten betalen dan wel fêteren door de farmaceutische maffia.

Notabene: In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen." In mijn geval slaat u de waarschuwing over en legt u meteen een boete op. Daarmee schendt u artikel 1 van de grondwet en artikel 7 van de rechten van de mens. Ik ben zeer benieuwd naar de reactie van de rechters.

Ik heb echter geen enkele reden om aan te nemen, dat uw ambtenaren het op de gehele bedrijfstak hebben voorzien. Ik ken verschillende ondernemers die producten verkopen, waarvan ik denk dat ze gevaarlijk zijn, en waaraan onbewezen eigenschappen worden toegeschreven. Zij doen hetzelfde als ik deed, met als enig verschil dat ze ook dubieuze producten verkopen. Zij worden blijkbaar niet vervolgd. Dan kom ik tot de onvermijdelijke conclusie, dat ik speciaal mikpunt ben van uw ambtenaren. Ik wil graag weten waarom.

Ik wil een strafrechterlijk onderzoek naar uw ambtenaren.

Discriminatie:

Uw ambtenaren willen in strijd met de rechten van de mens en in strijd met het Europees recht mij een boete opleggen van 680 euro. Alleen omdat ik op internet een brochure van een leverancier van kruiden heb gepubliceerd. Zodra ik op de hoogte was van het feit dat dit in strijd was met de regels, heb ik binnen een half uur de gewraakte publicatie verwijderd.

Indien de brandweer in een café éénmalig een gevaarlijke situatie aantreft, waarschuwt men de ondernemer. Later keert men terug om te kijken of de situatie verbeterd is. Zelfs als een horeca-ondernemer zijn klanten oplicht en leidingwater met koolzuur verkoopt als Spa-rood, krijgt hij eerst een waarschuwing. Het kan niet zo zijn, dat de ene overheidsdienst bij een overtreding een waarschuwing geeft, en dat een andere overheidsdienst meteen een zware boete oplegt. Dan treedt er rechtsongelijkheid op en dat is in strijd met artikel 7 van de rechten van de mens.

Artikel 7 van de rechten van de mens:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Als men door rood rijdt met een auto, een fiets steelt of winkeldieftstal pleegt, komt men er met een boete van af, die veel lager is dan het bedrag waarmee ik nu door uw ambtenaren bedreigd word. Ik word dus achtergesteld of gediscrimineerd in vergelijking tot andere ondernemers en zelfs in vergelijking met winkeldieven en met door rood rijdende automobilisten. Ik vind de Kafkaäanse onzin van uw kutambtenaren ronduit weerzinwekkend. Maar het zijn wel UW kutambtenaren. Zij schenden mijn mensenrechten in uw naam. En ik zal u er op aanspreken, indien u verzuimt uw ambtenaren aan te lijnen en te muilkorven.

Represaille-maatregel:

U zult begrijpen, dat ik een dergelijke grove schending van mijn mensenrechten niet door de vingers kan zien. Ik kan het ook niet laten bij een waarschuwing. Ik heb jullie politici al vaak genoeg gewaarschuwd en gewezen op het feit, dat mijn mensenrechten stelselmatig door jullie ambtenaren worden geschonden. Daarom heb ik besloten tot het opleggen van de volgende bestuurlijke tik op de vingers.

Zoals hiervoor bewezen zijn bestuurlijke boetes in strijd met Artikel 11 van de rechten van de mens. Concreet betekent dit, dat wanneer het OM een bestuurlijke boete oplegt wegens verkeersovertredingen, zij de mensenrechten schendt. Wanneer zij vervolgens betaling van de boete eist onder dreiging met geweld, dan gedraagt zij zich als een maffiose organisatie van afpersers én als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.

Als represaille-maatregel zal ik verkeersovertreders en andere slachtoffers van bestuurlijke boetes gaan adviseren, om bezwaar aan te tekenen tegen iedere bestuurlijke boete. Voor de rechter kunnen zij stellen, dat de schending van hun mensenrechten en de afpersing door het OM al voldoende straf is geweest voor een eventueel gepleegde verkeersovertreding en dat de boete dus te veel is. Als gevolg daarvan kunnen zij de boete terugeisen. Aangezien zij recht hebben op een eerlijk en openbaar proces, inclusief een door de staat betaalde advocaat, kan u dat veel geld gaan kosten.

Bovendien adviseer ik de slachtoffers van de staatsterreur om bij ieder voorkomend geval een aanklacht in te dienen bij de politie tegen de officier van justitie wegens afpersing en schending van de mensenrechten. Kan de politie eens lekker aan het werk. Misschien kunt u uw ambtenaren laten omscholen tot politie-ambtenaar. Kunnen ze lekker procesverbaaltjes gaan maken tegen officieren van justitie.

Indien het OM weigert vervolging in te stellen tegen officieren van justitie, raad ik de slachtoffers van de staatsterreur aan daartegen bezwaar te maken bij de rechtercommissaris. Tevens zal ik slachtoffers van de staatsterreur aanraden door te procederen tot aan het Europees hof. Ik ben benieuwd wat de Europese rechters zullen zeggen van uw bestuurlijk 'recht', de afpersingspraktijken van uw ambtenaren en van de ambtenaren van het OM, en van soortgelijke fratsen.

Mochten het OM, de rechterlijke macht en de politie verdrinken in de bezwaarschriften en aanklachten, realiseert u zich dan, dat u dit te wijten heeft aan uw eigen kutambtenaren, aan officier van justitie Velleman en aan uw collega's in de tweede kamer commissie van justitie.

Hoogachtend,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers