Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Onderwijs

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Seksuele voorlichting en opvoedkunde verplichtstellen op scholen:

 • Nederland behoorde jarenlang tot de landen met de minste ongewenste zwangerschappen en tienerzwangerschappen. Sinds Nederland overstroomd wordt met asielzoekers is het aantal tienerzwangerschappen en abortussen sterk gestegen. Daar moeten we iets aan doen.
 • Er lopen in Nederland wat aanhangers van verouderde geloofjes rond, die homo-seksualiteit veroordelen en homoseksuelen discrimineren. Het is zelfs een officieel standpunt van de Rooms-katholieke kerk, dat praktiserende homo's gediscrimineerd mogen worden. Homo-haat en homo-fobie dienen met kracht te worden bestreden.
  Notabene. De Moslim-cultuur is niet achterlijk, maar er zijn wel achterlijke Moslims. Dit geldt ook voor Christendom en Christenen. Dit geldt ook voor Jodendom en Joden. Alleen kijken naar ultra-orthodoxe imams is discriminerend. Kijk ook naar ultra-orthodoxe rabbijnen en fundamentalistische dominees.
 • Veel kinderen die ontsporen, doen dat omdat hun ouders nooit geleerd hebben kinderen op te voeden. Dat is voldoende reden om opvoedkunde op alle scholen verplicht te stellen.

Om deze drie problemen op te lossen, stel ik het volgende voor:

 1. Op alle scholen wordt seksuele voorlichting en opvoedkunde een verplicht vak, te beginnen met de eerste groep van de basisschool.
  Onlangs bleken gereformeerde scholen standaard onderwijsboeken af te keuren, omdat er natuurgetrouwe afbeeldingen van naakte mensen in stonden. Dit is naar mijn mening te gek voor woorden. Waarom zouden kinderen van gereformeerde ouders toegang tot seksuele opvoeding ontzegd mogen worden?
  Ik stel voor dat een omroep
  • een bus inricht als seksuele voorlichtingsbus;
  • met grote letters “Handelspost” op de bus schildert;
  • de bus voor gereformeerde scholen plaatst;
  • seksuele voorlichting geeft aan de gereformeerde kinderen;
  • bijbels inruilt voor pornoblaadjes.
  Misschien kan BNN in de bus de serie “Neuken doe je zo!” herhalen, speciaal voor achterlijke inboorlingen.
 2. Iedere week krijgt iedere scholier gedurende zijn/haar gehele schooltijd twee uur voorlichting door een deskundige, die door de centrale overheid wordt aangesteld.
 3. Er wordt geen rekening gehouden met geloof of levensbeschouwing van docenten, schoolleiding of ouders.
 4. Alle kinderen krijgen les in condooms, de pil, anti-conceptie, geslachtsziekten, veilig vrijen, homo-, bi- en trans-seksualiteit, etc.
 5. Kinderen vanaf ca. 6 jaar krijgen les in opvoedkunde.
 6. Vanaf ca. 12 jaar krijgen ze les in seks: hoe doe je het, waarom doe je het, hoe ga je om met relaties.

Rechten van de mens:

Volgens Artikel 26 van de rechten van de mens:

Een ieder heeft recht op onderwijs; ... Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Het onderwijs op scholen met een fundamentalistische of ultra-orthodoxe signatuur is in het algemeen niet gericht op:

 • de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid;
 • eerbied voor de rechten van de mens;
 • het bijbrengen van begrip, verdraagzaamheid en vriendschap.

Dit onderwijs is dus in strijd met de rechten van de mens. Aan de andere kant kent Artikel 26 de ouders het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen. Hier is dus een belangentegenstelling.

Volgens Artikel 18 van de rechten van de mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, ...

Veel gelovige ouders hebben de neiging hun kinderen te conditioneren met hun eigen geloof. Eenmaal geconditioneerd in een bepaald geloof is het voor mensen met gemiddelde persoonlijke capaciteiten niet mogelijk om los te breken uit dat geloof. Eénzijdige conditionering in één geloof of in één waardensysteem is dus in strijd met Artikel 18.

Volgens Artikel 3, 6 en 7 van de rechten van de mens:

 • 3. Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
 • 6. Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
 • 7. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Kinderen hebben volgens Artikel 3 recht op vrijheid en onschendbaarheid van hun persoon. Het is ouders dus niet toegestaan hun kinderen te schenden door ze éénzijdig te indoctrineren. Volgens Artikel 6 heeft ieder kind het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Dit betekent, dat de wet en de samenleving kinderen moeten beschermen tegen éénzijdige indoctrinatie van hun ouders. Volgens Artikel 7 hebben kinderen recht op bescherming tegen ophitsing tot achterstelling. Op basis van deze artikelen dient de samenleving kinderen te beschermen tegen het éénzijdig conditioneren in één bepaald geloof of in één bepaald waardensysteem. Dit betekent, dat de overheid kinderen op school moet opvoeden met meerdere waardensystemen. Ik stel voor:

 • Van maandag tot en met donderdag krijgen kinderen en jongeren les op staatsscholen met een door de staat voorgeschreven lesstof.
 • Na de reguliere schooltijd mag men religieus onderwijs geven, zolang de inhoud niet in strijd is met de rechten van de mens, de grondwet of ons streven naar een multi-culturele samenleving.
 • Op vrijdag kunnen de Moslims vrijdagschool organiseren.
 • Op zaterdag kunnen de Joden zaterdagschool organiseren.
 • Op zondag kunnen de Christenen zondagschool organiseren.
 • De rest van de scholieren heeft een dag vrij voor huiswerk of multi-culturele activiteiten.

Darwinistische evolutieleer verplichtstellen op scholen:

In de USA zijn veel Christelijke sekten een oorlog begonnen tegen Darwin. Men eist, dat het Creationisme (de bijbelse scheppingsleer) als gelijkwaardige tegenhanger van Darwin onderwezen wordt. In sommige staten eisen ze zelfs dat Darwin verboden wordt.

In Nederland lopen ook Christenen rond, die ons willen laten geloven in het Creationisme. Deze onzin dient stevig bestreden te worden. Ik stel voor, om de Darwinistische evolutieleer verplicht te stellen en er examen voor af te nemen. Dit geldt dan ook voor Christelijke scholen.

Als alternatief stel ik voor de germaanse, de keltische, de indiaanse en de laplandse scheppingsleer als gelijkwaardig alternatief voor het Creationisme te onderwijzen. :-)

Rassenleer verplichtstellen op scholen:

Het racisme leek verdwenen. Maar wie wel eens een voetbalstadion bezoekt, weet wel beter. Heel vaak maakt blank publiek oerwoudgeluiden zodra een zwarte tegenstander de bal krijgt of een doelpunt maakt. Primitieve blanken maken nog steeds de gelijkstelling: zwart = oerwoud = aapmens.

Het lijkt mij nuttig om duidelijk onderwijs en voorlichting te geven over de moderne wetenschappelijke rassenleer.

Al meer dan 20 jaar stel ik:

 1. Er is genetisch nauwelijks verschil tussen een Papoea en een blonde, blauwogige Skandinaviër. De genetische verschillen tussen twee chimpansees in een klein gebied in Afrika zijn vaak veel groter.
 2. Op basis van genetische kennis moeten we concluderen dat rasvermenging beter nageslacht oplevert, dan streven naar raszuiverheid.
 3. Gezien de beperkte genenpool van niet-afrikaanse mensen dient het streven naar raszuiverheid te worden gezien als streven naar inteelt. De nazistische en zionistische rassenleren dienen met deze inzichten bestreden te worden.

N.b. Volgens de laatste inzichten zou een kleine groep mensen Afrika verlaten hebben en de rest van de wereld gekoloniseerd hebben. De genetische verschillen tussen bijvoorbeeld een Papoea en een Skandinaviër zijn heel erg klein. Tussen vlakbij elkaar levende afrikaanse groepen kunnen de genetische verschillen aanzienlijk groter zijn.

Hoewel rasvermenging nuttig lijkt te zijn, bestaan er grote risico's met cultuurvermenging. Een huwelijk tussen een westerse vrouw en een moslim man vergroot de risico's op echtscheiding en ernstige conflicten na echtscheiding. Hetzelfde geldt voor huwelijken tussen verschillende geloven en diverse andere culturen.

Er is heel veel wetenschappelijke kennis (uit de evolutieleer en uit de sociologie), die niet onderwezen wordt. Opinievorming over rassen, rasvermenging en cultuurvermenging worden overgelaten aan populisten en fundamentalisten, die niet op de hoogte zijn van de feiten of die deze feiten opzettelijk negeren.

Een multi-culturele samenleving is een experiment, dat tot explosieve conflicten kan leiden. De overheid kan en mag dit experiment niet aan zijn lot overlaten. Als de overheid geen actief integratiebeleid voert, zijn ongelukken zeer waarschijnlijk.

Ik stel voor om onderwijs en voorlichting te gebruiken om mensen te informeren over:

 1. Onze afstamming.
 2. De geringe genetische verschillen tussen rassen en volken.
 3. De risico's bij huwelijken tussen verschillende culturen, en met name huwelijken waarbij de partners manbeelden en vrouwbeelden hebben, waarvan we weten dat ze conflicteren. Concreet voorbeeld:
  • Een Moslim-man krijgt van zijn imam te horen, dat hij zijn vrouw moet slaan, dat hij zijn kinderen tot Moslim moet opvoeden, en dat de kinderen zijn eigendom zijn.
  • Een moderne westerse vrouw gaat er van uit, dat de kinderen vrij worden opgevoed en dat ze bij een scheiding bij haar blijven, en niet meegenomen worden naar een derde wereldland.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Jongeren hebben recht op waardenvrij onderwijs!
Ontwikkeld door Nul-A Computers