Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

18  Jan  2016

Rabobank: de ontwortelde bank

 

Van oudsher is de Rabobank een Raiffeisen Boerenleenbank, gestoeld op de idealen van Raiffeisen. (Raiffeisen) De Rabobank maakt reclame met de slogan: "Diep geworteld in de samenleving". Tot en met de jaren '80 van de 20e eeuw was dat inderdaad zo. Daarna begon het te veranderen. Onder invloed van economen kapte de Rabobank zijn wortels. De idealen van Raiffeisen werden ingeruild tegen goedkope adviezen van goedkope economen. Inmiddels is de Rabobank een bank zonder wortels. Men zweeft ver boven de aarde. Men handelt zonder moraal en zonder geweten.

 

Het bovenstaande wordt geillustreerd door:

 

Rabobank en rente manipulatie

In oktober 2013 trof Rabo een schikking met internationale autoriteiten van bijna 775 miljoen euro, waaronder de VS, om strafvervolging wegens 'Libor' uit de weg te gaan. Die fraude vond niet alleen plaats in het handelscentrum van Rabo in de Londense City, maar ook op het hoofdkantoor in Utrecht.

Rente-manipulatie vindt ook bij lokale Rabo-banken plaats ten koste van kleine klanten.

Sinds 2005 heb ik een doorlopend krediet bij de Rabobank. De afgelopen jaren was het verschil tussen de door mij betaalde rente en Euribor ruim drie procent hoger dan toen ik dit krediet afsloot. "Wegens tegenvallende kosten", volgens de Rabobank.

 

Misschien kan de Rabobank zijn naam beter veranderen. Raiffeisen-Boerenleen Bank is misleidende reclame. Misschien is de naam Recobank beter geschikt: Rentemanipulatie en Cocaine Bank. Een beetje flauw, maar niet helemaal misplaatst.

 

In dit artikel roep ik de Rabobank op om schoon schip te maken, terug te keren naar de Raiffeisen ideologie en het vertrouwen van de mensen in het bankwezen te herstellen.

 

Heeft u zelf ook doorlopend krediet van de Rabobank? Kijk dan eens goed naar de rente. Belazeren ze u ook? Neem dan contact met me op via onderstaand formulier. Wellicht kunnen we gezamenlijk naar de rechter en ons geld terug eisen.

 

Aan Rabobank Nederland

 

Beste mensen,

In mijn brief van 10-11-2015 beklaagde ik mij over het feit, dat u teveel rente vraagt over mijn krediet en over het feit, dat u misbruikt maakt van uw macht. Deze klacht is afgewezen door Rabobank Zuid en Oost Groningen in een brief van 17-11-2015. Ik heb hierover een klacht ingediend bij Kifid. Deze verzochten mij eerst beroep aan te tekenen bij Rabobank Nederland. Dat doe ik bij deze.

Ik vind het vreemd, dat Rabobank Zuid Oost Groningen mij niet gewezen heeft op deze beroepsmogelijkheid.

Ik heb een doorlopend krediet bij de Rabobank met een variabele rente. Dit is mij begin 2005 of daar omtrent geadviseerd door de Rabobank Winschoten. In goed vertrouwen heb ik dit geaccepteerd. Daarbij ging ik er vanuit, dat de Rabobank een Raiffeissen bank is zonder winstoogmerk. Een fatsoenlijke betrouwbare bank.

Het is mij gebleken, dat de Rabobank zich niet gedraagt als een fatsoenlijke bank.

 

Dit blijkt uit het Libor-schandaal en het Calexico-schandaal.

Het blijkt ook uit hun opstelling naar mij: Wederom bedrog met rente.

Het blijkt ook uit de vele schandalen bij lokale Rabobanken.

 

Naar mijn interpretatie van het contract is de rente variabel in de zin, dat deze meebeweegt met de marktrente. Maar de marktrente is nihil terwijl de rente die de rabobank berekent, fors is gestegen. Het verschil met euribor is inmiddels ca 3% hoger dan toen ik het krediet afsloot.

De Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt, dat zij hogere kosten heeft en dat het product duurder is geworden. Het contract zien zij als een blanco cheque, waarmee zij de rekening van hun beleid bij mij kunnen neerleggen. Normale ondernemersrisico's legt de Rabobank bij de klant neer, inplaats deze voor eigen rekening te nemen. Zoals gebruikelijk is.

 

Voorbeeld:

Stel dat een autofabrikant van een bepaald model 100.000 exemplaren denkt te verkopen en de ontwikkelingskosten omslaat over 100.000 auto's.

Er worden slechts 10.000 verkocht. De fabrikant zit dan met een verliespost. Deze behoort tot het normale ondernemersrisico.

De fabrikant kan niet aan de 10.000 kopers achteraf nog een rekening sturen voor de extra ontwikkelingskosten per verkocht exemplaar.

 

De Rabobank schijnt met een soortgelijk probleem te zitten. En zij meent, dat zij het recht heeft haar risico's op de klant te verhalen.

In november 2015 bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in een zaak tegen ABN-AMRO, dat deze bank onterecht renteopslag in rekening bracht bij klanten. De Rabobank doet hetzelfde met mij. En vermoedelijk bij vele andere klanten.

Ik heb de Rabobank Zuid en Oost Groningen een schikkingsvoorstel gestuurd.

De Rabobank Zuid en Oost Groningen heeft dit voorstel afgewezen. In hun brief van 17 november 2015 stellen zij:

 

1. De kostprijs bestaat uit kosten voor funding, risicokosten en bewerkingskosten.

2. De vaststelling van de rente houdt ook geen rekening met uw algehele financiele situatie.

De kosten voor funding zijn fors gedaald. Er wordt geen rekening gehouden met risico, stelt de Rabo-bank. Impliciet stelt zij dus:

"Onze kosten vallen tegen en daarvan leggen we de rekening bij de klant.

Wij hebben de macht en we doen wat we willen.

Onze slogan 'Diep geworteld in de samenleving' is niets anders dan misleidende reclame. We houden geen rekening met de samenleving, een fatsoenlijk beleid vinden we niet nodig, onszelf beperkingen opleggen in het gebruik van macht is niet aan de orde.

Wij - de banken - hebben de wereld in 2008 naar de rand van de afgrond gebracht en de kosten van het herstel leggen we bij onze klanten neer. Wij vinden het niet nodig om het verstoorde vertrouwen terug te winnen. Eerder het tegendeel.

Onze naam, de Raiffeissen Boerenleenbank is iets uit een ver verleden en is pure misleiding. De idealen van Raiffeisen hebben we ingeruild tegen de idealen van Goldman Sachs en Lehman Brothers."

 

Ik vind de opstelling van de Rabobank niet acceptabel. Het machtsmisbruik vind ik crimineel.

Daarbij komt, dat de Rabobank zich niet aan haar zorgplicht heeft gehouden.

Men kan stellen, dat die zorgplicht niet wettelijk geregeld was in 2005. Maar in 2005 waren er wel wetten en regels die fatsoenlijk zaken doen regelden.

Als de Rabobank in 2005 de intentie had om tegenvallende kosten via variabele rente op de klanten te verhalen, dan had men dat duidelijk moeten vertellen. Aangezien men dat niet heeft gedaan, is er sprake van een onrechtmatige daad, indien men die intentie had. Indien men die intentie niet had, dan heeft men deze intentie na 2005 toegevoegd aan het contract. Dan is dat niet rechtsgeldig.

In beide gevallen is de renteopslag naar mijn mening onrechtmatig.

 

Dringende oproep:

U heeft mij en vele Nederlanders met mij ernstig teleurgesteld. U heeft de idealen van Raiffeisen ingeruild door adviezen van economen. Uit psychologische onderzoeken is ondermeer gebleken, dat het studeren van Economie leidt tot een lagere moraal en meer onethisch gedrag. Economie studenten hebben een lagere morele standaard dan andere studenten aan het begin van hun studie. Het verschil met andere studenten neemt toe tijdens hun studie.

 

Volgens het internet artikel "Does Studying Economics Breed Greed?" van Adam Grant PhD:

Less charitable giving: In the US, economics professors gave less money to charity than professors in other fields' including history, philosophy, education, psychology, sociology, anthropology, literature, physics, chemistry, and biology. More than twice as many economics professors gave zero dollars to charity than professors from the other fields.

More deception for personal gain: Economics students in Germany were more likely than students from other majors to recommend an overpriced plumber when they were paid to do it.

Greater acceptance of greed: Economics majors and students who had taken at least three economics courses were more likely than their peers to rate greed as 'generally good,' 'correct,' and 'moral.'

Less concern for fairness: Students were given $10 and had to make a proposal about how to divide the money with a peer. If the peer accepted, they had a deal, but if the peer declined, both sides got nothing. On average, economics students proposed to keep 13% more money for themselves than students from other majors.

 

Volgens het internet artikel Economics Education and Greed van Long Wang, Deepak Malhotra and J. Keith Murnighan:

The recent financial crisis, and repeated corporate scandals, raise serious questions about whether a business school education contributes to what some have described as a culture of greed. The dominance of economic-related courses in MBA curricula led us to assess the effects of economics education on greed in three studies using multiple methods. Study 1 found that economics majors and students who had taken multiple economics courses kept more money in a money allocation task (the Dictator Game). Study 2 found that economics education was associated with more positive attitudes toward greed and toward one's own greedy behavior. Study 3 found that a short statement on the societal benefits of self-interest led to more positive ratings of greed's moral acceptability, even for noneconomics students. These effects suggest that economics education may have serious, albeit unintended consequences on our students' attitudes toward greed.

 

Does economics make citizens corrupt?

Are Economists Basically Immoral?

 

 

De naam van de Rabobank was in de jaren '80 goud waard. Sinds de jaren '90 en vooral in deze eeuw is de naam verkwanseld. Ik heb de indruk, dat de Rabobank zich heeft laten leiden door adviezen van economen. U wilde graag meedoen met de snelle jongens van Wall Street. Het heeft u heel veel gekost.

Ik roep u op terug te keren naar de idealen van Raiffeisen. Ik stel voor:

1. Dat u een commissie aanstelt die u adviezen gaat geven over hoe de bank gereorganiseerd dient te worden. Liefst onder voorzitterschap van dhr. Wijffels.

2. Dat u economen die de Raiffeisen idealen niet in het hart dragen aanraadt om ander werk te gaan zoeken.

3. Dat u eventuele bonussen niet koppelt aan de hoeveelheid omzet of winst die iemand genereert, maar aan de dienstbaarheid aan de samenleving en aan de klantvriendelijkheid.

Ter illustratie van punt 3. Rond 2009 / 2010 ben ik naar een open dag van Rabobank Stadskanaal geweest over het kopen van een huis in Duitsland. Zodra de bankmedewerker merkte, dat ik geinteresseerd was in oude boerderijen tussen 50.000 en 100.000 verdween zijn interesse. Bij mij ontstond de indruk, dat de Rabobank niet meer geïnteresseerd is in kleine klanten.

 

De Rabobank is één van de rijkste banken ter wereld geworden DOOR de Raiffeisen ideologie. Door het opvolgen van goedkope adviezen van goedkope mensen heeft u zichzelf in problemen gebracht. Terugkeer naar uw oude kernwaarden lost de problemen op.

Wilt u een bank zijn die veel geld verdient ten koste van de gemeenschap of een bank die de gemeenschap dient? Wat heeft een bank zonder aandeelhouders aan geld-verdienen? Het doel van de Rabobank was het dienen van de gemeenschap. Daarmee bent u groot geworden.

 

Klacht bij de reclame code commissie

Ik ben van mening, dat de naam Rabobank misleidend is. En dat veel van uw reclame-uitingen misleidend zijn. Indien u zich niet verbetert, zal ik klachten indienen bij de reclame code commissie. Als u geen Raiffeisenbank en geen Boerenleenbank wilt zijn, verander dan uw naam. Als u de samenleving wilt beroven inplaats van dienen, stop dan met 'diepgeworteld in de samenleving'. Uw naamgeving en reclame uitingen wekken verwachtingen. Indien u niet aan die verwachtingen kunt voldoen, maakt u zich schuldig aan misleiding.

 

Hoogachtend, Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. U kunt met onderstaand formulier contact opnemen.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers