Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

18  Jan  2016

Rabobank: de ontwortelde bank

 

Van oudsher is de Rabobank een Raiffeisen Boerenleenbank, gestoeld op de idealen van Raiffeisen. (Raiffeisen) De Rabobank maakt reclame met de slogan: "Diep geworteld in de samenleving". Tot en met de jaren '80 van de 20e eeuw was dat inderdaad zo. Daarna begon het te veranderen. Onder invloed van economen kapte de Rabobank zijn wortels. De idealen van Raiffeisen werden ingeruild tegen goedkope adviezen van goedkope economen. Inmiddels is de Rabobank een bank zonder wortels. Men zweeft ver boven de aarde. Men handelt zonder moraal en zonder geweten.

 

Het bovenstaande wordt geillustreerd door:

 

Rabobank en rente manipulatie

In oktober 2013 trof Rabo een schikking met internationale autoriteiten van bijna 775 miljoen euro, waaronder de VS, om strafvervolging wegens 'Libor' uit de weg te gaan. Die fraude vond niet alleen plaats in het handelscentrum van Rabo in de Londense City, maar ook op het hoofdkantoor in Utrecht.

Rente-manipulatie vindt ook bij lokale Rabo-banken plaats ten koste van kleine klanten.

Sinds 2005 heb ik een doorlopend krediet bij de Rabobank. De afgelopen jaren was het verschil tussen de door mij betaalde rente en Euribor ruim drie procent hoger dan toen ik dit krediet afsloot. "Wegens tegenvallende kosten", volgens de Rabobank.

 

Misschien kan de Rabobank zijn naam beter veranderen. Raiffeisen-Boerenleen Bank is misleidende reclame. Misschien is de naam Recobank beter geschikt: Rentemanipulatie en Cocaine Bank. Een beetje flauw, maar niet helemaal misplaatst.

 

In dit artikel roep ik de Rabobank op om schoon schip te maken, terug te keren naar de Raiffeisen ideologie en het vertrouwen van de mensen in het bankwezen te herstellen.

 

Heeft u zelf ook doorlopend krediet van de Rabobank? Kijk dan eens goed naar de rente. Belazeren ze u ook? Neem dan contact met me op via onderstaand formulier. Wellicht kunnen we gezamenlijk naar de rechter en ons geld terug eisen.

 

Aan Rabobank Nederland

 

Beste mensen,

In mijn brief van 10-11-2015 beklaagde ik mij over het feit, dat u teveel rente vraagt over mijn krediet en over het feit, dat u misbruikt maakt van uw macht. Deze klacht is afgewezen door Rabobank Zuid en Oost Groningen in een brief van 17-11-2015. Ik heb hierover een klacht ingediend bij Kifid. Deze verzochten mij eerst beroep aan te tekenen bij Rabobank Nederland. Dat doe ik bij deze.

Ik vind het vreemd, dat Rabobank Zuid Oost Groningen mij niet gewezen heeft op deze beroepsmogelijkheid.

Ik heb een doorlopend krediet bij de Rabobank met een variabele rente. Dit is mij begin 2005 of daar omtrent geadviseerd door de Rabobank Winschoten. In goed vertrouwen heb ik dit geaccepteerd. Daarbij ging ik er vanuit, dat de Rabobank een Raiffeissen bank is zonder winstoogmerk. Een fatsoenlijke betrouwbare bank.

Het is mij gebleken, dat de Rabobank zich niet gedraagt als een fatsoenlijke bank.

 

Dit blijkt uit het Libor-schandaal en het Calexico-schandaal.

Het blijkt ook uit hun opstelling naar mij: Wederom bedrog met rente.

Het blijkt ook uit de vele schandalen bij lokale Rabobanken.

 

Naar mijn interpretatie van het contract is de rente variabel in de zin, dat deze meebeweegt met de marktrente. Maar de marktrente is nihil terwijl de rente die de rabobank berekent, fors is gestegen. Het verschil met euribor is inmiddels ca 3% hoger dan toen ik het krediet afsloot.

De Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt, dat zij hogere kosten heeft en dat het product duurder is geworden. Het contract zien zij als een blanco cheque, waarmee zij de rekening van hun beleid bij mij kunnen neerleggen. Normale ondernemersrisico's legt de Rabobank bij de klant neer, inplaats deze voor eigen rekening te nemen. Zoals gebruikelijk is.

 

Voorbeeld:

Stel dat een autofabrikant van een bepaald model 100.000 exemplaren denkt te verkopen en de ontwikkelingskosten omslaat over 100.000 auto's.

Er worden slechts 10.000 verkocht. De fabrikant zit dan met een verliespost. Deze behoort tot het normale ondernemersrisico.

De fabrikant kan niet aan de 10.000 kopers achteraf nog een rekening sturen voor de extra ontwikkelingskosten per verkocht exemplaar.

 

De Rabobank schijnt met een soortgelijk probleem te zitten. En zij meent, dat zij het recht heeft haar risico's op de klant te verhalen.

In november 2015 bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in een zaak tegen ABN-AMRO, dat deze bank onterecht renteopslag in rekening bracht bij klanten. De Rabobank doet hetzelfde met mij. En vermoedelijk bij vele andere klanten.

Ik heb de Rabobank Zuid en Oost Groningen een schikkingsvoorstel gestuurd.

De Rabobank Zuid en Oost Groningen heeft dit voorstel afgewezen. In hun brief van 17 november 2015 stellen zij:

 

1. De kostprijs bestaat uit kosten voor funding, risicokosten en bewerkingskosten.

2. De vaststelling van de rente houdt ook geen rekening met uw algehele financiele situatie.

De kosten voor funding zijn fors gedaald. Er wordt geen rekening gehouden met risico, stelt de Rabo-bank. Impliciet stelt zij dus:

"Onze kosten vallen tegen en daarvan leggen we de rekening bij de klant.

Wij hebben de macht en we doen wat we willen.

Onze slogan 'Diep geworteld in de samenleving' is niets anders dan misleidende reclame. We houden geen rekening met de samenleving, een fatsoenlijk beleid vinden we niet nodig, onszelf beperkingen opleggen in het gebruik van macht is niet aan de orde.

Wij - de banken - hebben de wereld in 2008 naar de rand van de afgrond gebracht en de kosten van het herstel leggen we bij onze klanten neer. Wij vinden het niet nodig om het verstoorde vertrouwen terug te winnen. Eerder het tegendeel.

Onze naam, de Raiffeissen Boerenleenbank is iets uit een ver verleden en is pure misleiding. De idealen van Raiffeisen hebben we ingeruild tegen de idealen van Goldman Sachs en Lehman Brothers."

 

Ik vind de opstelling van de Rabobank niet acceptabel. Het machtsmisbruik vind ik crimineel.

Daarbij komt, dat de Rabobank zich niet aan haar zorgplicht heeft gehouden.

Men kan stellen, dat die zorgplicht niet wettelijk geregeld was in 2005. Maar in 2005 waren er wel wetten en regels die fatsoenlijk zaken doen regelden.

Als de Rabobank in 2005 de intentie had om tegenvallende kosten via variabele rente op de klanten te verhalen, dan had men dat duidelijk moeten vertellen. Aangezien men dat niet heeft gedaan, is er sprake van een onrechtmatige daad, indien men die intentie had. Indien men die intentie niet had, dan heeft men deze intentie na 2005 toegevoegd aan het contract. Dan is dat niet rechtsgeldig.

In beide gevallen is de renteopslag naar mijn mening onrechtmatig.

 

Dringende oproep:

U heeft mij en vele Nederlanders met mij ernstig teleurgesteld. U heeft de idealen van Raiffeisen ingeruild door adviezen van economen. Uit psychologische onderzoeken is ondermeer gebleken, dat het studeren van Economie leidt tot een lagere moraal en meer onethisch gedrag. Economie studenten hebben een lagere morele standaard dan andere studenten aan het begin van hun studie. Het verschil met andere studenten neemt toe tijdens hun studie.

 

Volgens het internet artikel "Does Studying Economics Breed Greed?" van Adam Grant PhD:

Less charitable giving: In the US, economics professors gave less money to charity than professors in other fields' including history, philosophy, education, psychology, sociology, anthropology, literature, physics, chemistry, and biology. More than twice as many economics professors gave zero dollars to charity than professors from the other fields.

More deception for personal gain: Economics students in Germany were more likely than students from other majors to recommend an overpriced plumber when they were paid to do it.

Greater acceptance of greed: Economics majors and students who had taken at least three economics courses were more likely than their peers to rate greed as 'generally good,' 'correct,' and 'moral.'

Less concern for fairness: Students were given $10 and had to make a proposal about how to divide the money with a peer. If the peer accepted, they had a deal, but if the peer declined, both sides got nothing. On average, economics students proposed to keep 13% more money for themselves than students from other majors.

 

Volgens het internet artikel Economics Education and Greed van Long Wang, Deepak Malhotra and J. Keith Murnighan:

The recent financial crisis, and repeated corporate scandals, raise serious questions about whether a business school education contributes to what some have described as a culture of greed. The dominance of economic-related courses in MBA curricula led us to assess the effects of economics education on greed in three studies using multiple methods. Study 1 found that economics majors and students who had taken multiple economics courses kept more money in a money allocation task (the Dictator Game). Study 2 found that economics education was associated with more positive attitudes toward greed and toward one's own greedy behavior. Study 3 found that a short statement on the societal benefits of self-interest led to more positive ratings of greed's moral acceptability, even for noneconomics students. These effects suggest that economics education may have serious, albeit unintended consequences on our students' attitudes toward greed.

 

Does economics make citizens corrupt?

Are Economists Basically Immoral?

 

 

De naam van de Rabobank was in de jaren '80 goud waard. Sinds de jaren '90 en vooral in deze eeuw is de naam verkwanseld. Ik heb de indruk, dat de Rabobank zich heeft laten leiden door adviezen van economen. U wilde graag meedoen met de snelle jongens van Wall Street. Het heeft u heel veel gekost.

Ik roep u op terug te keren naar de idealen van Raiffeisen. Ik stel voor:

1. Dat u een commissie aanstelt die u adviezen gaat geven over hoe de bank gereorganiseerd dient te worden. Liefst onder voorzitterschap van dhr. Wijffels.

2. Dat u economen die de Raiffeisen idealen niet in het hart dragen aanraadt om ander werk te gaan zoeken.

3. Dat u eventuele bonussen niet koppelt aan de hoeveelheid omzet of winst die iemand genereert, maar aan de dienstbaarheid aan de samenleving en aan de klantvriendelijkheid.

Ter illustratie van punt 3. Rond 2009 / 2010 ben ik naar een open dag van Rabobank Stadskanaal geweest over het kopen van een huis in Duitsland. Zodra de bankmedewerker merkte, dat ik geinteresseerd was in oude boerderijen tussen 50.000 en 100.000 verdween zijn interesse. Bij mij ontstond de indruk, dat de Rabobank niet meer geïnteresseerd is in kleine klanten.

 

De Rabobank is één van de rijkste banken ter wereld geworden DOOR de Raiffeisen ideologie. Door het opvolgen van goedkope adviezen van goedkope mensen heeft u zichzelf in problemen gebracht. Terugkeer naar uw oude kernwaarden lost de problemen op.

Wilt u een bank zijn die veel geld verdient ten koste van de gemeenschap of een bank die de gemeenschap dient? Wat heeft een bank zonder aandeelhouders aan geld-verdienen? Het doel van de Rabobank was het dienen van de gemeenschap. Daarmee bent u groot geworden.

 

Klacht bij de reclame code commissie

Ik ben van mening, dat de naam Rabobank misleidend is. En dat veel van uw reclame-uitingen misleidend zijn. Indien u zich niet verbetert, zal ik klachten indienen bij de reclame code commissie. Als u geen Raiffeisenbank en geen Boerenleenbank wilt zijn, verander dan uw naam. Als u de samenleving wilt beroven inplaats van dienen, stop dan met 'diepgeworteld in de samenleving'. Uw naamgeving en reclame uitingen wekken verwachtingen. Indien u niet aan die verwachtingen kunt voldoen, maakt u zich schuldig aan misleiding.

 

Hoogachtend, Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. U kunt met onderstaand formulier contact opnemen.

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Ontwikkeld door Nul-A Computers