Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

12  Okt  2016

Open brief aan de mini-ster van Financiën

 

Onderwerpen

1. Ontmanteling bankenkartel.

2. Verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

Bijlage: Verweerschrift Rabobank

 

Minister Dijsselbloem heeft geweigerd de banken aan te pakken. Zie Weigering variabele rente te reguleren

 

Geachte heer Dijsselbloem,

Bij deze verzoek ik u om:

 • De AFM opdracht te geven tot een onderzoek naar stilzwijgende kartelafspraken tussen banken;

 • Variabele rente op financiele producten bij wet te verbieden, tenzij de rente gekoppeld is aan een objectieve standaard, zoals Euribor.

Reden voor deze verzoeken.

De Rabobank meent mij te mogen beroven middels rentemanipulatie. Daarover ligt een klacht bij Kifid. Ik vraag u NIET om hulp bij mijn persoonlijke situatie. Uitleg over mijn persoonlijke situatie dient ter illustratie van het wangedrag van de Rabobank tegenover haar klanten en van financiele instellingen in het algemeen tegenover hun klanten. Ik vraag u om het wangedrag van financiele instellingen in te perken en op te treden tegen kartelvorming en concurrentie beperking.

Op mijn klacht bij Kifid heeft de Rabobank een verweerschrift geschreven. Zie bijlage. In dit verweerschrift stelt de Rabobank:

 1. Er bestaat een bankenkartel. Wij houden ons aan de kartelafspraken.

 2. Variabele rente betekent, dat wij zoveel mogen afwijken van de marktrente als we willen, zolang we maar onder de maximaal toegestane rente blijven. Wanneer u met ons variabele rente afspreekt, dan geeft u ons een vrijbrief om onze winstmarge ten koste van u te verhogen.

 3. Wij zijn een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Wij misleiden de klanten met reclame, waarin wij ons een Raiffeisenbank zonder winstoogmerk noemen. Ondertussen verkopen onze medewerkers in hun rol als financieel adviseur 'zieke contracten' aan de klanten, waaraan wij het recht ontlenen, de bankrekening van onze klanten te plunderen met variabele rente, die wij volstrekt willekeurig verhogen. Dit onder verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden. Onze medewerkers zijn verplicht om aan deze oplichting deel te nemen, anders volgen sancties.

Natuurlijk stelt men dit niet expliciet in deze bewoordingen in het verweerschrift. Maar bij nauwkeurig nalezen van het verweerschrift blijkt, dat men dit wel impliciet stelt.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 6):

 • ... Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

De rente die de Rabobank meent te mogen berekenen wordt dus bepaald door wat andere banken zoals ING doen. Impliciet stelt de Rabobank:

 • "Wij maken deel uit van een bankenkartel. Wij komen niet in achteraf kamertjes bij elkaar om dingen af te spreken. Dan zou men ons daarop kunnen pakken. Wij letten gewoon op elkaar en doen alles om concurrentie en marktwerking te onderdrukken. We hebben stilzwijgend een kartel gevormd. Zie dat maar eens te bewijzen."

Ik verzoek u de AFM hiertegen te laten optreden. U mag het verweerschrift van de Rabobank als bewijsmateriaal gebruiken.

De Rabobank stelt (pagina 3 alinea 4):

 • Uit het voorgaande blijkt expliciet níet dat de variabele rente de marktrente of een externe benchmark als Euribor tarief zou volgen. Consument toont niet aan dat dit wel zo zou zijn. In de voorgaande correspondentie is reeds uitleg gegeven hoe het tarief is opgebouwd. Ik verwijs u kortheidshalve naar het schrijven van 17 november 2015. Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd. Bovendien is het rentetarief onder de hoogst toegelaten kredietvergoeding gebleven.

Hierin staat iets dat pertinent onjuist is. De zin "Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd." is gewoon niet waar. Als het rentetarief een internationale standaard had gevolgd, had ik niet geklaagd. Ik klaag juist over het feit, dat de Rabobank de marge tussen internationale rentetarieven en de berekende rente verhoogd heeft ten gunste van haarzelf. Met ruim 3% !!!

Het huidige conflict tussen mij en de Rabobank komt voort uit gebrekkige wetgeving en gebrekkige bescherming van de consument. De banken zijn in veel gevallen niet alleen geldlener maar ook financieel adviseur. Stel dat medewerkers van banken zouden zeggen: "Als u dit product afneemt, kunnen we over enige tijd de rente met 3 tot 6 % verhogen, gewoon omdat we dat leuk vinden." Dan zou niemand zo'n product afnemen. En vermoedelijk zou de medewerker ontslagen worden.

Het bestaan van financiele producten waarbij de geldlener willekeurig de rente meent te mogen verhogen, los van de marktrente, duidt op een hiaat in de wetgeving. Ik verzoek u de consumenten en kleine ondernemers beter te beschermen tegen de financiele instellingen en dit gewoon te verbieden.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 5 en verder):

 • Variabele rente

  De Bank is met Consument voor het KoB een variabel rentetarief overeengekomen. Dit wordt niet door Consument ontkend, zodat dit geen punt van discussie is. Volgens Consument dient de variabele rente 'de marktrente' te volgen waarbij hij refereert aan Euribor. De Bank betwist dat het met Consument overeengekomen tarief 1-op-1 gekoppeld is aan de marktrente en/of een externe rentevoet zoals Euribor.

  De kredietlimieten bij het KoB zijn onderverdeeld in kredietklassen. Voor elke kredietklasse geldt een ander tarief. In casu valt Consument in de kredietklasse EUR 0,- tot en met EUR 25.000,-. Bijgaand treft u als Bijlage 6 een overzicht aan van de rentewijzigingen vanaf 2007 binnen de verschillende kredietklassen. Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

  Ten aanzien van de stelling van Consument dat de Bank de marktrente zou moeten volgen, stelt de Bank zich op het standpunt dat Consument zijn stelling niet met stukken onderbouwt. Dat de variabele rente de marktrente zou moeten volgen, is niet met Consument afgesproken. In de overeenkomst met Consument is ten aanzien van de rente de volgende bepaling opgenomen: 'rente 6,70% per jaar. De rente kan door de bank worden gewijzigd.'

Het krediet is mij geadviseerd door een medewerkster van de Rabobank Winschoten. De medewerkster van de bank functioneerde niet alleen als geldlener, maar ook als financieel adviseur. Rabobank Nederland stelt nu:

 • De medewerkster wist, dat de Rabobank zich schuldig maakt aan georganiseerde criminaliteit, waaronder rentemanipulatie.

Als zij dit niet wist, was deze rentemanipulatie NIET de intentie van het contract. De Rabobank beweert, dat dit WEL de intentie was van het contract. Impliciet stelt de Rabobank, dat haar medewerkster op de hoogte was van de intentie van de Rabobank.

Als zij wist, dat de Rabobank van plan was om willekeurig de winstmarge te verhogen, dan had zij mij een ander produkt moeten adviseren. Dit heeft zij niet gedaan. Als zij wist van de criminele intentie en zij heeft mij toch dit produkt verkocht, dan heeft zij zich welbewust schuldig gemaakt aan oplichting.

Rabobank Nederland stelt impliciet in haar verweerschrift, dat deze medewerkster zich welbewust schuldig heeft gemaakt aan oplichting, kennelijk in opdracht van de Rabobank. De Rabobank is een organisatie, waarbij medewerkers volgens richtlijnen van de Rabobank moeten werken. Indien zij dit niet doen, volgen sancties. Daarmee is de Rabobank een organisatie zoals bedoeld in artikel 140 Wetboek van strafrecht.

Rabobank Nederland gaat er in haar verweerschrift impliciet van uit, dat medewerkers van Rabobank Nederland en voorheen van lokale Rabobanken als financieel adviseur opzettelijk verkeerde adviezen hebben gegeven en cruciale informatie hebben achtergehouden voor hun klanten c.q. slachtoffers, met als doel deze klanten te beroven middels rentemanipulatie.

Daarmee stelt de Rabobank impliciet dat zij een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht.

Als criminele organisatie heeft de Rabobank deelgenomen aan internationale rentemanipulatie in de Libor-affaire en daarin schuld erkent. De Rabobank heeft een filiaal geopend in de USA nabij de Mexicaanse grens met het kennelijke doel om drugsgelden wit te wassen. In ieder geval heeft men in strijd met de wet verdachte transacties niet gemeld. Naar mijn mening dient de vergunning om in Nederland financiele diensten te verlenen te worden ingetrokken.

Ik heb niet de indruk, dat de andere grote banken veel verschillen van de Rabobank. Net als de Rabobank zoeken de grote banken de grenzen op en gaan daar overheen indien zij kans zien er mee weg te komen.

De Rabobank verdedigt haar optreden jegens mij met "andere banken doen het ook, wij handelen marktconform". Wanneer een bankrover voor de rechter staat, haalt zijn advocaat het niet in zijn hoofd om te stellen: "Anderen doen het ook, mijn client handelde marktconform". De jurist van de Rabobank doet dat wel en beseft vermoedelijk niet wat hij daarmee impliceert.

Het Nederlandse (c.q. Europese) bedrijfsleven is inmiddels zodanig corrupt, dat men marktconformiteit gebruikt als excuus voor georganiseerde criminaliteit, zonder dat men beseft dat men daarmee crimineel handelt. De wetgever biedt daarvoor de ruimte. De Staat der Nederlanden is naar mijn mening in gebreke aangaande de bescherming van de burger tegen criminele bedrijven en in zake van handhaving van de rechtsstaat.

Naar mijn mening bent u in gebreke in zake

 1. de wettelijke inperking van financiele instellingen;

 2. de handhaving van de wet op kartelvorming.

Contractbreuk

Ik heb met de Staat der Nederlanden een contract. Volgens dit contract betaal ik belasting en gedraag ik mij zoals een goed burger betaamd. Volgens dit contract zorgt de Staat der Nederlanden voor een fatsoenlijke rechtsstaat en bescherming tegen criminaliteit.

Naar mijn mening schiet u tekort in naleving van dit contract. Dat is een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Ik verzoek u om beter uw best te doen en uw deel van het contract na te leven. Indien u dit niet of onvoldoende doet, dient u rekening te houden met een civielrechterlijke procedure, waarin ik onder dwangsom eis, dat de Staat der Nederlanden haar deel van het contract behoorlijk gaat naleven. Een dergelijke rechtszaak zou een blamage zijn voor de Staat der Nederlanden.

Hoogachtend,

Andreas

 

 

Mini-ster weigert banken aan banden te leggen

Als antwoord op deze brief stelde een ambtenaar namens minister Dijsselbloem:

 • Wij geven de banken alle ruimte om via rentemanipulatie hun klanten te bestelen.

 • Het idee om variabele rente te koppelen aan Euribor is niet in het belang van de banken en ook niet in het belang van de BV Nederland.

 • Als u van mening bent dat de banken een kartel hebben gevormd, kunt u klagen bij Autoriteit Consument en Markt.

Het bovenstaande werd natuurlijk niet letterlijk zo geschreven. Ambtenaren worden opgeleid om met wollige taal de werkelijke bedoeling te maskeren. Maar na semantische analyse van het antwoord namens de mini-ster blijft het bovenstaande antwoord over.

 

Voor het antwoord van Dijsselbloem zie: Weigering variabele rente te reguleren

 

Klagen bij Autoriteit Consument en Markt ???

Dat had ik dus al gedaan. Geen reactie. Zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen.

Nederland wordt geregeerd door 4 mafia-families: VVD, CDA, PvdA, D66. Af en toe mogen twee kleine mafia-families meedoen, als ze zich gedragen: CU en GroenLinks.

We zouden moeten stemmen op radicale partijen om echte veranderingen door te voeren. Maar op wie moet je dan stemmen?

De democratie werkt niet meer. De 4 grote mafia-families weigeren om dit land behoorlijk te besturen. En de rest kun je nauwelijks serieus nemen.

Aanvulling november 2017

Het bovenstaande wordt bevestigd door de afschaffing van de dividentbelasting. 1,4 miljard euro wordt weggegeven aan de rijken, omdat de vier mafia-families dat zo besloten hebben. 'Anders zouden criminele bedrijven zoals Unilever en Akzo naar de UK vertrekken'. De UK wordt door drie engelse mafia-families geleid.

Er is een alternatief:

 1. The EU legt minimale belastingtarieven vast. Bijvoorbeeld een minimum van 20% dividentbelasting.

 2. Als landen, zoals de UK, gunstige handelstarieven willen, dienen ze hun belastingstelsel aan te passen aan de EU.

 3. Heeft een land te lage belastingen, dan wordt import uit die landen belast met een extra heffing.

Om het bovenstaande te realiseren, dienen de linkse partijen en de vakbewegingen van Europa samen te gaan werken. Dat is vloeken in de linkse kerk. Bah !!!

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers