Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

17  Sep  2019

Aanmaning Staatssecretaris

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Zie Handhaving Europees Consumentenrecht. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Herinnering c.q. aanmaning

2. Handhaving Europees Consumentenrecht

3. Handhaving anti-trust recht

 

Bijlagen:

1. Mijn brief aan u, dd. 14-07-2019

2. Brief van de minister van Financien

 

Geachte mw. Keijzer,

Bij deze herinner ik u aan mijn brief van 14-07-2019, welke ik integraal bijvoeg.

Ik verzoek u om binnen 14 dagen te reageren op deze brief en daarin duidelijk te maken wat u gaat doen en hoeveel tijd u daarvoor nodig denkt te hebben.

Het niet behoorlijk afhandelen van mijn klachten is m.i. een onrechtmatige daad. Het niet handhaven van het anti-trust recht en het europees consumentenrecht zijn ook onrechtmatige daden. Indien u niet tijdig of niet correct reageert of blijft volharden in uw politiek van wegkijken en niets doen, dan zal ik de rechter vragen u te verplichten het Europees recht te handhaven en op te treden tegen het kartel van bankrovers met oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat u in gebreke blijft. Ik vertrouw er op, dat u het niet zover laat komen.

Indien u niet, niet op tijd of niet correct en overeenkomstig het EU-recht antwoord, zal ik ook klachten indienen bij de EU.

In mijn brief van 14-09-2019 heb ik u duidelijke aanwijzingen gegeven, dat er sprake is van een crimineel bankenkartel. Ook schreef ik:

 • Toen ik het krediet afsloot was de effectieve rente 6,9% per jaar. Momenteel is de effectieve rente ruim 8,1% per jaar.

 • Toen ik het kredeit afsloot was de Euribor 12 maands rente 2,288% Momenteel is de Euribor 12 maands rente -0,217%. Euribor rente is 2,5% lager en mijn rente is 1,2% hoger.

  Een verschil van 3,7%.

  Dit is diefstal via rentemanipulatie.

 • De Rabobank heeft gesteld, dat de rente bepaald wordt door risico-opslag, fundingkosten en hun kosten en winst. Rabobank heeft ook gesteld, dat risico-opslag in mijn geval geen rol speelt. Fundingkosten zijn gedaald naar nul. Rabobank heeft dus impliciet gesteld, dat 3.7% extra rente gewoon in rekening wordt gebracht om meer winst te maken. Men stelt dus, dat het contract dat men mij heeft aangesmeerd, bedoeld was om mij te misleiden en op te lichten. Dat is in strijd met het Europees Consumentenrecht. Uw inactieviteit is een onrechtmatige daad jegens mij.

 • Zou de Rabobank Euribor hebben gevolgd, dan zou mijn rente 4,4% moeten zijn. Zelfs dat is erg hoog in vergelijking met de rente in Duitsland.

  Bij deze voeg ik twee screenshots bij van duitse banken en de rente die zij berekenen op gewoon krediet: 1,7% tot 2%. Het kartel van nederlandse banken houdt de rente rond de 8% tot 9%.

  kifid/creditplus_de_rente.jpg

   

  kifid/swkbank_de_rente.jpg

Is de B.V. Nederland een criminele organisatie?

Bij mij is de indruk ontstaan, dat de Haagse politiek, de grote financiele instellingen, het Openbaar Ministerie en de rechterlijk macht één criminele organisatie zijn. Ik roep u op om met duidelijk optreden deze indruk weg te nemen.

Voornoemde indruk is ontstaan door de volgende feiten:

 • 1. Tegen de woekerpolis affaire werd al begin jaren '90 gewaarschuwd. De politiek heeft meer dan 20 jaar geweigerd om in te grijpen.

 • 2. Toen de burgers echt woest werden, werd er heel voorzichtig een beetje bijgestuurd. Niemand is strafrechterlijk vervolgd, terwijl er zeer zeker sprake was van georganiseerde criminaliteit in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht en van structurele oplichting.

 • 2a. Gezien de ernst van de situatie had het voor de hand gelegen om een parlementaire enquete te houden naar de gehele financiele wereld en de verwevenheid van het ministerie van Financien. Klaarblijkelijk was (en is) de Haagse politiek doodsbenauwd dat dan de beerput pas echt opengaat.

 • 3. Minister van Financien Wouter Bos vroeg de Raad voor de Rechtspraak om instructies om rechtszaken te vermijden. Als minister van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • 4. Een klacht van mij tegen Delta Lloyd werd door het OM niet in behandeling genomen. Een artikel 12 procedure tegen deze afwijzing werd door het Hof van Leeuwarden afgewezen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. Ik was slachtoffer van de oplichtingspraktijken van Delta Lloyd. Dit was geen juridische uitspraak, maar een politieke.

 • 5. De Rabobank is door Zwitserland en door de USA stevig aangepakt in de Libor affaire. In Nederland kregen twee leidinggevende bankiers voor het Liborschandaal een boete van maar liefst 3000 euro. Eén leidinggevende bankier kreeg 1500 euro boete. En een junior medewerker kreeg 750 euro boete. (Financieel Dagblad 17-08-2016)

  • Deze bankiers verdienen vermoedelijk meer dan een miljoen euro per jaar, exclusief bonussen. Dat is een uurloon van meer dan 500 euro. Ze hebben voor miljarden euro's schade aangericht en vele honderden miljoenen gestolen. En dan is de hoogste boete 3.000 euro. Vermoedelijk kregen ze buikpijn van het lachen.

  • Deze zaken zijn afgehandeld door de tuchtrechter. Deze criminelen zijn niet strafrechterlijk vervolgd. Ze hebben geen gevangenisstraf gekregen. Ze hebben niet eens een strafblad. Ik neem aan dat de Haagse politiek bang was, dat ze zouden gaan praten in ruil voor strafvermindering.

 • 6. Voormalige bewindslieden van Financiën en andere departementen en vele kamerleden worden slapend rijk van commissariaatjes bij grote financiele instellingen. Gerrit Zalm spant wel de kroon, met zijn wangedrag bij ABN-AMRO. Jullie gedrag wekt sterk de indruk, dat jullie weigeren wet en recht te handhaven, omdat jullie beloning verwachten na jullie 'tour-of-duty' in de politiek. Even een paar jaar wegkijken en de criminele praktijken beschermen en daarna oogsten. Dat is de indruk die jullie wekken.

 • 7. In 2010 heeft de NMA gepubliceerd: 'Quick Scan Hypotheekrente, Een onderzoek naar de marges op hypotheken'. In dit onderzoek komt de NMA tot de conclusie, dat de rente-marges hoog zijn in historisch perspectief. Het was de overheid bekend, dat er sterke aanwijzingen waren voor een bankenkartel. De politiek heeft kennelijk besloten om hardnekkig weg te kijken, uit angst dat er anders geen commissariaatjes geoogst konden worden.

 • 8. 12 Oktober 2016 verzocht ik per brief de minister van Financien om ontmanteling van het bankenkartel en een verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

  Zie: Open brief aan minister van financien

  Minister Dijsselbloem heeft beide verzoeken afgewezen per brief (dd. 12-10-2016, kenmerk 2016-0000184403). Deze is integraal bijgevoegd. Zelfs het inperken van de mogelijkheden om de bevolking financieel leeg te zuigen via rentemanipulatie was teveel gevraagd. (Vervolgens meende ex-mini-ster Dijsselbloem wel even het IMF te kunnen gaan leiden als dank voor zijn hulp aan het criminele kartel van financiele instellingen en de Haagse politiek. Gelukkig is dat niet door gegaan.)

 • 9. In de hierboven genoemde brief stelde de minister van Financien: "De ACM is de bevoegde autoriteit om over kartels te oordelen."

  Op 19-01-2018 heb ik een klacht ingediend bij de ACM. Deze heeft er NIETS mee gedaan. Zie mijn brief aan u van 14-07-2019, welke integraal is bijgesloten bij deze brief.

  Zie Handhaving Europees Consumentenrecht.

 • 10. In het Financieel Dagblad van 21-03-2016 stond ondermeer:

  Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen. Niet alleen het rentepercentage is aangepast, maar ook de limieten zijn dat. Klanten kunnen nu niet meer roodstaan dan ze maandelijks op hun rekening binnenkrijgen. Ook moet het saldo ten minste een dag per drie maanden positief zijn. In de oude situatie 'werd het product soms gebruikt om langere tijd rood te staan en voor hogere bedragen', aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat 'andere producten in ons assortiment passender en voordeliger zijn voor de klant.'

  ABN Amro, dat begin 2015 voor een aantal producten verlagingen doorvoerde, wijst in een reactie eveneens op de verschillende factoren die bepalen hoe de klantrente zich ontwikkelt. De woordvoerder stelt tevens dat het een branchebrede ontwikkeling is om roodstanden te reduceren tot 1 maal het nettomaandsalaris.'

 • Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  Feitelijk staat hier, dat de grote banken, vermoedelijk in samenspraak met de Minister van Financien, kartelafspraken hebben gemaakt om de consument via rentemanipulatie te bestelen. Daarbij heeft men afgesproken, dat de consument bestraft moet worden. Waarom? Vermoedelijk omdat de consument zo naief was om met een bende bankrovers een contract af te sluiten. Deze gehele opstelling is in strijd met de rechten van de mens. Ieder mens heeft het recht op een eerlijk en openbaar proces voordat een straf mag worden opgelegd. Het opleggen van straf is voorbehouden aan bevoegde rechters. Het is volstrekt onacceptabel dat een kartel van banken de consument bestraft, omdat deze het advies van de financieel adviseur van zijn bank heeft opgevolgd.

  Uit deze berichtgeving komt een beeld naar voren, van bankiers die druk overleggen met elkaar en met het Ministerie van Financien over rentestanden en rentemanipulatie.

  • Notabene! Indien vijf boeren om de tafel gaan zitten om minimumprijzen af te spreken om zich te beschermen tegen machtige supermarkt-kartels, dan krijgen ze een boete wegens het maken van kartel-afspraken.

 • 11. De Staat der Nederlanden was enige tijd eigenaar van ABN-AMRO en is nu de grootste aandeelhouder. Feitelijk bepaalt het Ministerie van Financien het rentebeleid van ABN-AMRO. ABN-AMRO houdt samen met ING en RABO de rente kunstmatig hoog om consumenten 'te straffen', om de balansen met rentemanipulatie te verbeteren, om de schade van 2008 weg te werken en om aandeelhouders, CEO's en commissarissen (ex-bewindslieden en kamerleden) veel geld te kunnen geven. Dat wekt de indruk, dat Nederland één van de meest corrupte landen ter wereld is.

 • 11a De Staat der Nederlanden schijnt zich op het standpunt te stellen, dat wanneer men een bedrijf overneemt men niet gaat concureren met andere gelijksoortige bedrijven. Dat is feitelijk een erkenning van een kartelafspraak. Alle ministers van Financien sinds Wouter Bos hebben dus leiding gegeven aan een crimineel kartel. De Haagse politiek heeft topcrimineel Jeroen Dijsselbloem naar voren geschoven om het IMF te gaan leiden.

Herhaald verzoek:

U bent verantwoordelijk voor

 • Mededinging en marktordening

 • Handhaving van het Europees consumentenrecht

Ik verzoek u om uw taken behoorlijk uit te voeren.

Specifiek verzoek ik u:

 • 1. Er voor te zorgen dat de Rabobank mij fatsoenlijk behandelt en mij al het met rentemanipulatie gestolen geld terugbetaalt.

 • 2. Een einde maakt aan het bankenkartel, dat de rente systematisch opdrijft ten nadele van de Nederlandse consumenten.

 • 3. De Rabobank een boete oplegt die indruk maakt.

 • Voor verdere specificatie, zie mijn brief van 14-07-2019. Zie Handhaving Europees Consumentenrecht.

Ik verwacht van u binnen 14 dagen een behoorlijke reactie, met daarin duidelijk de stappen die u gaat nemen en de tijd die u daarvoor nodig denkt te hebben.

Indien u meer informatie wilt, kunt u mij via email of per gewone post bereiken.

Hoogachtend,

Andreas ...

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Open brief
Rente manipulatie
Handhaving Europees Consumentenrecht
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers