Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

18  Jan  2020

EU subsidieert Rabobank

 

U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

We hebben het College van Procureurs Generaal verzocht om een strafrechterlijk onderzoek naar de Rabobank. Zie Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Gerommel met prijzen van landbouwgrond

Sinds de tweede wereldoorlog is de Rabobank (voorheen Raifeissenbank en Boerenleenbank) geleidelijk aan een monopolist geworden op de kredietverschaffing aan de Nederlandse boeren. De Rabobank verschaft de taxateurs werk. Deze zijn volledig afhankelijk van de Rabobank en volgen de instructies van de Rabobank.

Wanneer een boer stopt, verkoopt hij zijn grond. Is de waarde gedaald, dan kan hij zijn schulden niet betalen. Is de waarde fors gestegen, dan kan hij zijn schuld aan de Rabobank voldoen en heeft hij een pensioentje.

Zodra de waarde van de grond daalt, heeft de Rabobank een enorm probleem. Alle boerderijen komen dan onder water te staan en de Rabobank moet een enorm bedrag afschrijven. Dat willen de bankiers niet. Gelukkig werken de taxateurs voor de Rabobank. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker. Ieder jaar wordt de grond hoger getaxeerd. De boer blij en de Rabobank blij. De schuld wordt steeds doorgeschoven naar de volgende generatie boeren.

 

Wat is de waarde van landbouwgrond ?

In principe is dat vrij simpel te berekenen. Een ha. levert 45 ton aardappelen. Dat is zo'n 9000 euro. Om die aardappelen te kweken, moet de boer kosten maken. Dat is ongeveer 7.500 euro (in 2019). Een ha. levert dus 1.500 euro op. En dat is een zeer optimistische schatting. De boer moet ook nog wat verdienen. Zeg 1.250 euro. Dan blijft er 250 euro over voor de grond. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je op een grondprijs van 7.500 euro. Maximaal.

Als je uitgaat van een rente van 3,3% kom je aan hetzelfde bedrag. 3,3% rente voor een lening met risico is erg laag.

De prijzen voor landbouwgrond zijn echter opgedreven tot ca. 60.000 euro per ha. of meer. De gemiddelde verkoopprijs van een ha. landbouwgrond is dus bijna tien keer de gebruikswaarde. Dat kan natuurlijk niet goed gaan.

 

EU betaalt het verschil

Hoe is het mogelijk dat een boer 60.000 tot 80.000 euro voor een ha. landbouwgrond kan betalen, terwijl de opbrengst per ha. na aftrek van kosten en inkomen voor de boer amper 250 euro bedraagt? Bij 1,5% rente zou de grond al 900 tot 1200 euro moeten opbrengen. Bij 4% rente moet een ha. 2400 tot 3200 euro opbrengen. Dat is volstrekt onmogelijk.

 

Subsidie van de EU

1. inkomenssteun

In de vorm van directe betalingen. De inkomenssteun bestaat uit drie onderdelen. In de basis krijgt iedere boer die voldoet aan de milieu- en duurzaamheidseisen van de Europese Unie 260 euro per hectare landbouwgrond. Daarnaast is er ook inkomenssteun gericht op biodiversiteit. Boeren krijgen 115 euro aan 'vergroeningspremie' per hectare. Als laatste is er een speciale steun voor jonge boeren. Boeren die jonger dan 41 jaar zijn, krijgen 50 euro extra subsidie per hectare per jaar.

Bron Landbouwbeleid (GLB)

Per ha. geeft de EU dus aan subsidie: 260 tot 425 euro per ha. landbouwgrond. Hoeveel van dat bedrag gaat naar de Rabobank?

Het goede antwoord: ALLES !!!

 

Pyramidespel

Gemiddelde prijs landbouwgrond per ha:

 • 2004: 34000 euro

 • 2019: 60500 euro

Bron Agrarische grondprijzen

Stel dat een boer in 2004 zijn grond kocht. De Rabobank leent de boer dit geld. Daarover betaalt de boer rente. De opbrengst van de gewassen van de grond is niet genoeg om de rente te betalen. Maar de EU geeft subsidie voor landbouwgrond. De boer draagt deze subsidie in zijn geheel af aan de Rabobank, plus een aanzienlijk deel van de opbrengst van zijn land.

Helaas is dit niet genoeg. De prijs voor een ha. landbouwgrond is zo hoog, dat de boer de rente niet helemaal kan opbrengen.

 

Ik heb niet kunnen vinden, hoe hoog de rente op dit moment is voor Nederlandse boeren. Als we uitgaan van 1,5%, dan bedraagt de rente over 60500 euro 907,50 euro. Krijgt een boer 425 euro subsidie per ha, dan moet die ha. ruim 480 euro opbrengen. Met aardappelen of tarwe lukt dat niet. Heb je een groot maisveld met in het midden hennep, dan lukt het wanneer je niet gepakt wordt. Het pyramidespel van de Rabobank dwingt de boeren om hennep te kweken of een drugslab in een schuur te bouwen.

 

Het was geen probleem dat de boer meer aan rente betaalde dan hij verdiende. De taxateurs van de Rabobank verhoogden ieder jaar de prijs van landbouwgrond. De boer lost zijn lening niet af, maar omdat de waarde van zijn grond stijgt, daalt het percentage schuld ten aanzien van zijn 'bezit'. Dit is echter een papieren bezit, die uitsluitend in stand blijft zolang het pyramidespel voortgezet kan worden.

Stel dat deze boer zijn grond in 2019 verkoopt. Hij boekt dan een winst van 26500 euro per ha. Nu kan hij zijn opgelopen schuld bij de Rabobank in zijn geheel afbetalen. Misschien houdt hij zelfs een karig pensioen over. Boer een beetje blij, Rabobank heel erg blij.

Maar de boer die deze grond koopt, betaalt veel meer. Terwijl de opbrengst in aardappelen echt niet is toegenomen.

 

Dit pyramidespel kost de belastingbetaler steeds meer geld. Aan het landbouwbeleid is in 2019 bijna 59 miljard euro toegekend. Dit is zo'n 36% van het totale EU-budget. Waar komt dat geld terecht?

Niet bij de Nederlandse boeren.

In Nederland ontvangen de boeren ieder jaar een vermogen van de EU. Maar dat moeten ze meteen afdragen aan hun eigenaar: de Rabobank. De boeren zijn het geldvee, de Rabobank melkt ze helemaal uit. Ondermeer door de grondprijzen ieder jaar hoger te laten taxeren.

Op papier is de Rabobank een van de rijkste banken ter wereld. Maar wat gebeurt er, wanneer de EU stopt met subsidie voor grond? Stel dat de EU alleen nog directe inkomenssteun geeft aan boeren? Dan daalt de prijs van landbouwgrond in Nederland tot 10.000 of hooguit 15.000 euro. Dan moet de Rabobank ineens fors afschrijven. De Rabobank heeft ca. 26 miljard euro uitgeleend aan boeren. Als ze daarvan 80% moet afschrijven, verliest de Rabobank ineens 20 miljard aan vermogen. Dat is de helft van hun eigen vermogen. Ze gaan niet meteen failliet, maar ze krijgen wel een enorme dreun.

 

Ik weet niet veel van de financiering van boerenbedrijven in andere EU landen. Vermoedelijk wordt het hierboven beschreven pyramidespel overal in de EU gespeeld.

De belastingen voor de gewone burgers worden ieder jaar verhoogd. De EU geeft ieder jaar meer subsidie aan banken zoals de Rabobank. Deze banken worden ieder jaar rijker en wij worden ieder jaar armer. Het zijn niet de arme emigranten die Europa leegroven. Het zijn de bankiers en de politici die dat doen. Voorafgaande aan de Franse revolutie werd Europa leeggeroofd door de adel, gesteund door de kerk. Nu zijn het de bankiers en de grote ondernemers, met de politici als hun lakeien.

Politici krijgen na hun 'tour-of-duty' in de politiek beloningen van de banken en andere grote bedrijven. Ze worden bijvoorbeeld commissaris bij een bank en krijgen dan iedere maand een enorm salaris. En het enige wat ze hoeven doen is waar ze zo goed in zijn: Wegkijken, niets doen en doen alsof alles goed is.

 

Wie is op de hoogte ???

 • De meeste euro-parlementariers, de euro-commissarissen en de meeste ambtenaren van de EU zijn op de hoogte van dit pyramidespel.

 • In Nederland zijn de ministers en staatssecretarisssen op de hoogte. En de meeste topambtenaren, de ambtenaren van de Ministeries van landbouw, van Financien en van Economische zaken zijn op de hoogte.

  De leden van de tweede kamer zouden op de hoogte moeten zijn. Maar de meeste kamerleden zijn klapvee. Als de fractieleider of hun minister een scheet laat, beginnen zij blij te klappen. Een aanzienlijk deel van de leden der tweede kamer is op de hoogte maar speelt het spel gewoon mee. Iedere maand krijgen ze een fors salaris. En na hun 'tour-of-duty' in de politiek scoren ze commissariaatjes bij grote ondermeningen.

  Ik neem aan, dat dit ook geld voor parlementariers van de Socialistische partij en GroenLinks. Ik heb zoveel emails aan parlementariers gestuurd en zelden een reactie gekregen.

 

Wat moet de EU doen ?

 • De EU dient onmiddelijk te stoppen met het geven van subsidie voor landbouwgrond. Het is ronduit CRIMINEEL dat het grootste deel van de landbouwsubsidie terecht komt bij de Rabobank en soortgelijke banken.

 • Inplaats van subsidie voor grond dient de EU directe inkomenssteun te geven. De boeren moeten bevrijd worden uit hun slavernij. De boeren moeten bevrijd worden uit de klauwen van de banken.

Wat moet Nederland doen ?

 • Nederland dient de Rabobank te nationaliseren.

 • Na het stoppen van de subsidie voor landbouwgrond dient Nederland een groot deel van de schuld van de boeren kwijt te schelden. De schuld van de boeren moet grondig gesaneerd worden.

 • Het parlement dient een parlementaire enquete in te stellen naar de gehele financiele bende van Nederland. Zie Optreden tegen RABO

Wat kunnen de boeren doen?

Boeren dienen zich te verenigen is claim-stichtingen. Breng samen geld bij elkaar en zet een team van topadvocaten aan het werk. Eis dat de Rabobank een groot deel van uw schuld kwijtscheldt, omdat de landbouwgrond verkeerd getaxeerd is. Stel de Rabobank en zijn taxateurs aansprakelijk voor uw schade.

 

Wat moeten wij doen ???

 • De leden van de politieke partijen dienen wakker te worden.

  Zij dienen een algemene ledenvergadering af te dwingen en dan de gehele partijtop naar een politiek kerkhof te slepen en ze daar 6 voet diep begraven. De grond flink aanstampen, zodat deze politieke zombies niet meer bovenkomen.

 • Bent u geen lid van een politieke partij? Sluit u dan aan bij de partij, die u het minst weerzinwekkend vindt. Leer hoe zo'n partij functioneert. Meldt u vervolgens af en begin een fatsoenlijke partij met fatsoenlijke mensen.

 • Bij verkiezingen stemt u op een fatsoenlijk mens. Staan zulke mensen niet op de kieslijst? Dat is inderdaad een probleem. Als bovenstaande punten worden uitgevoerd, komen er misschien meer fatsoenlijke mensen op de kieslijst.

Gaat het bovenstaande ook werken? Ik hoop het wel, maar geloof het niet. Vermoedelijk zal de top steeds brutaler gaan roven, totdat het volk het echt zat wordt. Dan komt men met guillotines naar de hoofdsteden en gaan er koppen rollen. Gelukkig woon ik ver van de hoofdstad.

 

Is uw geld veilig ???

De Rabobank zal niet meteen omvallen. Maar als de prijzen voor landbouwgrond instorten, kan de Rabobank wel in de problemen komen.

Als u spaargeld heeft gestald bij de Rabobank, dan is dat tot 100.000 euro verzekerd door de Nederlandse staat. Maar als de Rabobank omvalt, kan het maanden duren, voordat Nederland een stuiver uitbetaalt. Wellicht dat u uw geld op een betere manier veilig kunt stellen.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers