Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

06  Mei  2020

Is de Haagse politiek doorgerot ?

 

Open email aan de fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer.

Het antwoord van de fractieleiders: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Geachte kamerleden

Ik heb Minister Hoekstra gevraagd de AFM te sommeren de Wet handhaving consumentenbescherming te handhaven. Zie Open brief aan de Minister van Financien Dat heeft Hoekstra geweigerd. Zie: Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

In dit lange schrijven roep ik u op te kiezen voor herstel van de rechtsstaat en aanpak van de georganiseerde criminaliteit van de bankroversbendes Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen.

Mocht dit teveel gevraagd zijn, dan eis ik minimaal handhaving van de wet in mijn persoonlijke zaak. Indien de overheid blijft weigeren de wet te handhaven, volgt er een civiele procedure, waarbij ik naast schadevergoeding en smartegeld zal vragen om oplegging van een dwangsom van 250 euro per dag voor iedere dag dat de overheid weigert de wet te handhaven. Als de rechter dat oplegt, mag u van mij nog honderd jaar wegkijken.

 

De minister gaf als antwoord op mijn brief:

 

Het ministerie van Financien is niet bevoegd in een conflict tussen een bank en een consument ...

Wanneer u zich niet wil wenden tot Kifid, adviseer ik juridische stappen.

 

Minister Hoekstra adviseert financiele zelfmoord

Feitelijk adviseert Hoekstra om een advocaat in te huren om het op te nemen tegen een bank met een eigen vermogen van 40 miljard euro.

Dat is impliciet een advies om financiele zelfmoord te plegen.

 

Minister Hoekstra doet alsof hij de wet niet kent
 • Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM 'aangewezen als bevoegde autoriteit voor inbreuken of inbreuken binnen de Unie op de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij deze wet, voor zover de inbreuk of inbreuk binnen de Unie betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit.'

 • Volgens Artikel 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU zijn oneerlijke handelspraktijken verboden.

 • Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij:

  b. het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.

 • Volgens Artikel 6 aangaande misleidende handelingen:

  1. Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

  b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;

 

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De minister weet niet dat handhaving van de wet oneerlijke handelspraktijken aangaande financiele producten in zijn portefeuille zit.

 2. De minister weet dat hij fout zit, maar het kan hem niets schelen. Net als zijn voorgangers Gerrit Zalm, Jan Kees de Jager, Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem werkt hij samen met de Nederlandse bank en de AFM om de grote financiele bedrijven te helpen bij het beroven en leegzuigen van het nederlandse volk. Tenslotte moeten al die lucratieve functies bij grote bedrijven voor uitgerangeerde politici ergens van betaald worden.

 

Corrupte ministers van Financien

In deze eeuw zijn alle ministers van Financien 'mannen van eer', net zoals de Italiaanse maffiosi zichzelf 'mannen van eer' noemen. De premiers zijn 'capo di tutti capi'. Ieder grijntje fatsoen is verkocht of verhuurd, de gehele politiek is doorgerot. Het vertrouwen van de bevolking in de politiek en in de Staat is opgeofferd aan korte termijn eigen belang.

 • Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire:

  Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend.In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

 • Gerrit Zalm was tussen 2003 en 2007 Minister van Financien. Hij deed helemaal NIETS. Vervolgens liet hij zich rijkelijk belonen door de bedrijven, die hij had moeten aanpakken. Eerst kreeg hij een lucratieve functie bij DSB, waar het de gewoonte was om klanten systematisch te beroven met criminele producten, die Zalm als Minister had moeten aanpakken. Vervolgens ging hij groot-graaien bij ABN-AMRO, waar hij zichzelf en zijn medebestuurders een enorme salarisverhoging gaf, omdat ze zo goed waren in bankroverij, oplichting, het verkopen van onbegrijpelijke financiele producten aan nederlandse burgers en het manipuleren van de rente. Daarna hielp hij ABN-AMRO kapot te maken met speculatief beleid, waarna de Staat ABN-AMRO moest redden, op kosten van de belastingbetaler. Wanneer de staat op de nationalisatie van ABN-AMRO veel geld had verloren, had dat geresulteerd in ernstig gezichtsverlies. Dus moest ABN-AMRO winstgevend gemaakt worden. Dat deed men, door de debet-rente op te drijven voor de gewone consumenten. Het ministerie van Financien, de Nederlandse bank, de AFM en de grote banken hebben geheime kartelafspraken gemaakt en hebben de debet-rente voor consumenten systematisch opgedreven. De debet-rente in Nederland is ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland.

  Gerrit Zalm is nooit vervolgd voor corruptie, landverraaad en dergelijke. Blijkbaar is de top van Nederland één criminele bende.

 • Zalm werd opgevolgd door Wouter Bos. Terwijl hij minister was, bracht Tros Radar de woekerpolis in de publiciteit. En tot onze verbazing deed Wouter Bos iets. Hij vroeg de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Als hiervoor aanpassing van de wetgeving nodig is, dan is Wouter Bos geïnteresseerd in eventuele suggesties van de Raad.

   

  Zijn de media onafhankelijk ???

  Ik verwees op deze plaats in dit artikel naar een artikel op de website van RTL nieuws. Kort na publicatie van dit artikel werd het artikel bij RTL nieuws van de website gehaald. Dit toont aan, dat we in Nederland geen onafhankelijke media hebben. De media zijn in handen van grote financiele bedrijven, die hier juist worden aangeklaagd. Onderzoeks journalistiek is al in de jaren '1980 wegbezuinigd.

  Wat nog wel te vinden is: De woekerpolisaffaire: wegstoppen is lastig

   

  Als minister van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

  Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

  De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

  • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

  En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

   

  Na zijn 'tour-of-duty' in de politiek begon het grote graaien voor de 'man van eer' Wouter Bos. Eerst werd hij partner bij KPMG en kreeg zijn eerste beloning voor het beschermen van de bankroversbendes (verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiele instellingen). Zijn startsalaris was 400.000 euro. Een fraaie beloning voor het verraden en verkopen van de belangen van het Nederlandse volk.

  Inmiddels is Wouter Bos topman van Invest-NL, een nieuwe investeringsbank waar bedrijven terechtkunnen voor de financiering van vernieuwende projecten die gewone banken vaak links laten liggen. De overheid steekt 2,5 miljard euro belastinggeld in Invest-NL en verwacht daarmee ook onder meer institutionele beleggers over de streep te trekken. Het leek de politiek een goed idee om een volledig corrupte ex-minister de controle te geven over 2,5 miljard euro aan belastinggeld. Iemand die bewezen heeft, dat hij goed kan wegkijken en dat hij goed is in maffiose spelletjes met de rechtsstaat, lijkt de politiek een geweldige keus.

  Dit geld mag alleen gebruikt worden voor grote projecten van grote bedrijven. Het is niet de bedoeling dat gewone burgers met kleine bedrijven gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Wouter Bos over Invest-NL: voor minder dan 5 miljoen hoef je hier niet aan te kloppen.

  Wouter Bos is nooit vervolgd voor corruptie, landverraaad en dergelijke. Blijkbaar is de top van Nederland één criminele bende.

 • Daarna kregen we Jan Kees de Jager, eerst als staatssecretaris en daarna als Minister. Voor hij tot staatssecretaris werd benoemd, was het bij de politiek al bekend, dat hij een crimineel is. Toen hij directeur van Codim was, werden geen pensioen premies afgedragen. Dat vond de politiek eerder een aanbeveling. Jan Kees had al bewezen niet te deugen, dus dat zat wel goed. Minister-materiaal, dachten de capo's van de Nederlandse politiek. nu.nl schrijft

  Toen GroenLinks, SP en PvdA aandrongen op aanvullend onderzoek, adviseerden ambtenaren toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) geen verder onderzoek te doen. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten. Met de schikkingen zou het boek wat de ambtenaren betreft gesloten zijn.

  De Jager suggereerde nog om een onafhankelijke derde naar de kwestie te laten kijken, maar de ambtenaren noemden dat 'niet verstandig'. Zij adviseerden de minister om publiekelijk de verzekeraars achter de vodden te zitten, maar de bestaande regelingen niet aan te tasten.

  Volgens de ambtenaren kon De Jager daarmee 'waarschijnlijk goed voor de dag komen'. Hiermee werd volgens RTL Nieuws de kiem voor latere procedures gelegd.

  Jan Kees stelde de capo's van de Nederlandse politiek niet teleur. Hij bleek een 'man-van-eer' en een geweldige beschermer van de nederlandse bankroversbendes.

  Jan Kees de Jager is nooit vervolgd voor corruptie, landverraaad en dergelijke. Blijkbaar is de top van Nederland één criminele bende.

  Heel veel gedupeerde burgers hebben helemaal geen compensatie ontvangen. Veel andere burgers werden afgescheept met een klein deel van de geleden schade. Zelf ben ik redelijk gecompenseerd door Delta Lloyd voor de financiele schade. Maar ik heb geen schadevergoeding ontvangen voor de tijd die het mij gekost heeft de financiele schade vergoed te krijgen.

 • Daarna kregen we Jeroen Dijsselbloem. Terwijl hij Minister was, werden tussen het ministerie van Financien, de banken en de Nederlandse bank geheime afspraken gemaakt om de rente op krediet op te drijven, met als kennelijke doel:

  • de balans van de banken snel te herstellen van de kredietcrisis

  • de consumenten te straffen voor het feit, dat ze de bankroversbendes ooit vertrouwd hebben en hun adviezen hebben opgevolgd. Het Financieel Dagblad publiceerde op 21 Maart 2016 een artikel met de kop Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan. Volgens dit artikel:

   Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

   De banken kunnen dit beleid niet uitvoeren zonder rugdekking van de staat. Vermoedelijk heeft Jeroen Dijsselbloem als mini-ster van Financiën leiding gegeven aan het tot stand komen van deze kartelafspraken. In ieder geval heeft hij geweigerd er tegen op te treden.

  Op 12 oktober 2016 schreef ik Jeroen Dijsselbloem een brief, waarin ik hem vroeg om:

  • 1. Ontmanteling bankenkartel.

  • 2. Verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

  Zie Open brief aan Dijsselbloem.

   

  Voor de aanpak van het bankenkartel verwees Dijsselbloem mij door naar de Autoriteit Consument en Markt. Daar had ik al eerder om aanpak gevraagd, maar deze nam niet de moeite om op zo'n belachelijk verzoek te reageren.

  In 2019 heb ik Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken twee keer een brief gestuurd met het verzoek om een kartelonderzoek. De eerste brief heeft ze volledig genegeerd. De tweede brief heb ik aangetekend verzonden. Ze liet de ACM terugschrijven, dat mijn verzoek niet in behandeling zou worden genomen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. De rente in Nederland is ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland !!! Zie: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  Bij deze voeg ik twee screenshots bij van duitse banken en de rente die zij berekenen op gewoon krediet: 1,7% tot 2%. Het kartel van nederlandse banken houdt de rente rond de 8% tot 9%.

  kifid/creditplus_de_rente.jpg

   

  kifid/swkbank_de_rente.jpg

   

  Jeroen Dijsselbloem wees het verbod op variabele rente radicaal af. Totaal onbespreekbaar. Maffiose banken, zoals de Rabobank, moeten alle ruimte krijgen om de rente te manipuleren. In de USA heeft de Rabobank in het Libor schandaal de op een na hoogste boete gekregen: ruim een miljard dollar. Zwitserland legde ook een aanzienlijke boete op. In Nederland? In Kartelland Nederland tel je pas mee als je de samenleving voor een paar miljard besteelt. Vier bankiers kregen boetes van 750 tot 3.000 euro. Omgerekend twee tot zes uur arbeid tegen hun standaard uurloon. Niet eens een symbolische taakstraf van 250 uur. Geen levenslang beroepsverbod. Nee, een minimale boete. Ik neem aan dat deze vier bankrovers gedreigd hebben te gaan praten. Daar zijn de ambtenaren van Financien en de nederlandse politiek doodsbang voor.

  Inmiddels is duidelijk geworden, dat Nederland al vele jaren criminele belasting afspraken maakt met grote bedrijven. Alle ministers van Financien zijn/waren daarvan op de hoogte. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt. De belastingdienst en het ministerie van Financien vormen een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dat het organisaties zijn in de zin van artikel 140 is evident. Zijn ze crimineel? Met de belastingafspraken met grote bedrijven zijn alle andere europese landen ernstig benadeeld. De samenleving is vele miljarden misgelopen. Deze zijn ten goede gekomen aan grote bedrijven en hun aandeelhouders. Ministers krijgen na afloop van hun 'tour-of-duty' in de politiek ruimhartige beloningen van de grote bedrijven. Ze worden bestuurslid van een grote bank (zoals Zalm bij ABN-AMRO), ze krijgen allerlei lucratieve Commissariaatjes, waar ze hoge beloningen krijgen in ruil voor het wegkijken bij georganiseerde criminaliteit, et cetera. Of ze worden topman van Invest-NL en krijgen miljarden belastinggeld om te verdelen onder hun vriendjes. Alsof je de vos tot opzichter van het kippenhok benoemd. Kotsbakkie bij?

  Topambtenaren van Financien hebben gewone Nederlanders vervolgd en veroordeeld voor fraude bij toeslagen. Daarbij zijn heel veel gewone eerzame burgers zeer zwaar gestraft zonder eerlijk proces. Dat is een ernstige schending van de mensenrechten, het Europees recht en de Nederlandse wet. Deze topambtenaren meenden vermoedelijk, dat alle mensen zijn zoals zij: volledig crimineel. "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten." Als de gehele Haagse politiek niet volledig is doorgerot, hoe kunnen dan gewone burgers zo mishandeld worden, terwijl men de topcriminelen bij Financien, de Nederlandse bank en de nederlandse bankroversbendes gewoon volledige vrijheid geeft in het systematisch plunderen van het nederlandse volk?

  Nederland heeft zich extreem anti-sociaal opgesteld ten aanzien van de Europese Unie. Jeroen Dijsselbloem heeft zich extreem hard opgesteld ten aanzien van Griekenland. De Grieken hadden hun belasting niet op orde, volgens Jeroentje. Ondertussen gaf Jeroen Dijsselbloem leiding aan een criminele organisatie (het ministerie van Financien), die in het geheim criminele belastingafspraken maakte met grote bedrijven. Nederland heeft zich voortdurend schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie en systematische ondermijning van de Europese Unie. ALLE ministers van Financien hebben daar leiding aangegeven.

  Jeroen Dijsselbloem is nooit vervolgd voor corruptie, landverraaad en dergelijke. Blijkbaar is de top van Nederland één criminele bende.

 • Nu zitten we met Wopke Hoekstra.

  Ik heb Wopke een aangetekende brief gestuurd, waarin ik hem vroeg de AFM te sommeren de wet te handhaven. Dat heeft Hoekstra geweigerd.

  Wopke volgt de lijn van zijn corrupte voorgangers. Ik neem aan, dat hij ook 'een-man-van-eer' is. In ieder geval duidt zijn gedrag daar op.

 

Corrupte politieke partijen

Bij mij is de indruk ontstaan, dat alle grote politieke partijen corrupt en crimineel zijn. Het lijkt, alsof Nederland geregeerd wordt door maffia-families, die zich vermomd hebben als politieke partijen. Nederland wordt voortdurend geregeerd door de maffia-families CDA, VVD, PvdA, D66, CU en GroenLinks, in steeds wisselende coalities. Ook oppositiepartijen zoals SP en PVV schijnen content te zijn met de georganiseerde criminaliteit, het beschermen van bankroversbendes (zoals Rabo, ABN-AMRO, ING, en vele anderen) en het systematisch binnenharken van lucratieve functies bij grote bedrijven als beloning voor systematisch wegkijken en niets-doen tijdens de 'tour-of-duty' in de actieve politiek.

In 2019 heb ik Mona Keijzer schriftelijk verzocht om handhaving van de wet en een kartelonderzoek. Tegelijk stuurde ik op 20 september 2019 de onderstaande email naar de volgende leden van de Tweede Kamer. Voornamelijk financiele woordvoerders. Van alle partijen kreeg ik ALLEEN van 50Plus en van 'de partij voor de dieren' een behoorlijk antwoord. De grote partijen, inclusief SP, GroenLinks en de PvdA vonden het niet de moeite waard om het Nederlandse volk te beschermen tegen de rentemanipulatie en andere criminele praktijken van de nederlandse bankroversbendes, waaronder Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen. Ik neem aan, dat de zichzelf-vertegenwoordigers in de Tweede Kamer hun huidige en toekomstige lucratieve functies bij de bankroversbendes niet in gevaar willen brengen. Want 'dan ben je een dief van je eigen portemonnee'.

Beter een landverrader dan een dief van je eigen portemonnee

schijnt het motto te zijn van de moderne kamerleden. Klaarblijkelijk had de fractieleider van de lijst Fortuyn het goed gezien: "Allemaal gajes". Wellicht met uitzondering van sommige kamerleden van kleine partijtjes. Bij de grote partijen moet je eerst bewijzen dat je corrupt en landverrader bent, anders kom je niet op een verkiesbare plaats. Dat is in ieder geval de indruk die jullie wekken.

Aan deze kamerleden is de volgende email verzonden:

 • t.aartsen@tweedekamer.nl

 • r.vdlinde@tweedekamer.nl

 • t.vdijck@tweedekamer.nl

 • H.Palland@tweedekamer.nl

 • k.verhoeven@tweedekamer.nl

 • l.bromet@tweedekamer.nl

 • w.moorlag@tweedekamer.nl

 • e.bruins@tweedekamer.nl

 • Lammert.vanraan@tweedekamer.nl

 • g.otterloo@tweedekamer.nl

 • C.vdStaaij@tweedekamer.nl

 • t.kuzu@tweedekamer.nl

 • t.hiddema@tweedekamer.nl

 • f.futselaar@tweedekamer.nl

 • f.vankooten@tweedekamer.nl

 

Inhoud email aan financiele woordvoerders van de Tweede Kamer fracties

Geachte ...,

Ik heb gisteren opnieuw een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Economische zaken met het verzoek op te treden tegen het bankenkartel en tegen de systemische rentemanipulatie van de Rabobank, ING, ABN-AMRO en vele anderen.

Mijn vorige brief van 14-07-2019 is volledig genegeerd door de Staatssecretaris. Ditmaal heb ik de brief aangetekend verzonden.

Bij deze stuur ik u als attachments:

 • Mijn brieven aan de Staatssecretaris van Economische Zaken;

 • Mijn brief aan de Minister van Financien en diens antwoord.

Ik wil:

 • 1. Ontmanteling van het bankenkartel;

 • 2. Spijkerhard optreden tegen de bankrovers.

  Vooral wil ik een boete van minimaal 5 miljard euro voor de Rabobank. Na de Libor affaire zijn ze in Nederland gewoon doorgegaan met rentemanipulatie en het systematisch beroven van hun klanten.

 • 3. Opheffing van Kifid.

  Kifid wordt gefinancierd door de banken en blijkt een speeltje te zijn van de banken. Kifid doet regelmatig uitspraken in conflicten, die in strijd zijn met het Europees recht en met jurisprudentie.

  Het bewijs staat hier: Kifid is speeltje van banken

 • 4. Dat de Consumenten Autoriteit klachten van consumenten tegen de banken serieus neemt.

  Ik ben al vele jaren in gevecht met de Rabobank, die via rentemanipulatie meer dan 5.000 euro van mij heeft gestolen. Ik wil, dat de overheid het Europees Recht uitvoert en handhaaft.

 • 5. Strafrechterlijk onderzoek naar de banken.

  Na de Libor-affaire zijn extreem lichte boetes opgelegd door de tuchtrechter. In Nederland zijn de banken gewoon doorgegaan met het leegzuigen en oplichten van hun klanten door rentemanipulatie. Ik ben van mening, dat de gehele directie van alle grote Nederlandse banken de gevangenis in moeten.

Ik verzoek u:

 • 1. De Staatssecretaris te vragen, waarom zij al jaren weigert op te treden tegen de bankrovers bendes van Rabo, ING en ABN-AMRO.

 • 2. Op te roepen tot een parlementaire enquete naar de gehele financiele wereld van Nederland, inclusief

  • a. het niet optreden in de woekerpolis affaire;

  • b. het niet optreden tegen rentemanipulatie;

  • c. het niet optreden tegen het bankenkartel;

  • d. de verwevenheid tussen de banken, de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien,

   met name aangaande het 'straffen' van consumenten met extreem hoge rentes met het kennelijke doel om het financiele plaatje van de BV Nederland op te poetsen.

 

Alleen 50-Plus en 'de partij voor de dieren' hebben behoorlijk geantwoord op bovenstaande email.

 

Is de B.V. Nederland een criminele organisatie?

Bij mij is de indruk ontstaan, dat de Haagse politiek, de grote financiele instellingen, het Openbaar Ministerie en de rechterlijk macht één criminele organisatie zijn. Ik roep u op om met duidelijk optreden deze indruk weg te nemen.

Voornoemde indruk is ontstaan door de volgende feiten:

 • 1. Tegen de woekerpolis affaire werd al begin jaren '90 gewaarschuwd. De politiek heeft meer dan 20 jaar geweigerd om in te grijpen.

 • 2. Toen de burgers echt woest werden, werd er heel voorzichtig een beetje bijgestuurd. Niemand is strafrechterlijk vervolgd, terwijl er zeer zeker sprake was van georganiseerde criminaliteit in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht en van structurele oplichting.

 • 2a. Gezien de ernst van de situatie had het voor de hand gelegen om een parlementaire enquete te houden naar de gehele financiele wereld en de verwevenheid van het ministerie van Financien. Klaarblijkelijk was (en is) de Haagse politiek doodsbenauwd dat dan de beerput pas echt opengaat.

 • 3. Minister van Financien Wouter Bos vroeg de Raad voor de Rechtspraak om instructies om rechtszaken te vermijden. Als minister van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • 4. Een klacht van mij tegen Delta Lloyd werd door het OM niet in behandeling genomen. Een artikel 12 procedure tegen deze afwijzing werd door het Hof van Leeuwarden afgewezen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. Ik was slachtoffer van de oplichtingspraktijken van Delta Lloyd. Dit was geen juridische uitspraak, maar een politieke.

 • 5. De Rabobank is door Zwitserland en door de USA stevig aangepakt in de Libor affaire. In Nederland kregen twee leidinggevende bankiers voor het Liborschandaal een boete van maar liefst 3000 euro. Eén leidinggevende bankier kreeg 1500 euro boete. En een junior medewerker kreeg 750 euro boete. (Financieel Dagblad 17-08-2016)

  • Deze bankiers verdienen vermoedelijk meer dan een miljoen euro per jaar, exclusief bonussen. Dat is een uurloon van meer dan 500 euro. Ze hebben voor miljarden euro's schade aangericht en vele honderden miljoenen gestolen. En dan is de hoogste boete 3.000 euro. Vermoedelijk kregen ze buikpijn van het lachen.

  • Deze zaken zijn afgehandeld door de tuchtrechter. Deze criminelen zijn niet strafrechterlijk vervolgd. Ze hebben geen gevangenisstraf gekregen. Ze hebben niet eens een strafblad. Ik neem aan dat de Haagse politiek bang was, dat ze zouden gaan praten in ruil voor strafvermindering.

 • 6. Voormalige bewindslieden van Financiën en andere departementen en vele kamerleden worden slapend rijk van commissariaatjes bij grote financiele instellingen. Gerrit Zalm spant wel de kroon, met zijn wangedrag bij ABN-AMRO. Jullie gedrag wekt sterk de indruk, dat jullie weigeren wet en recht te handhaven, omdat jullie beloning verwachten na jullie 'tour-of-duty' in de politiek. Even een paar jaar wegkijken en de criminele praktijken beschermen en daarna oogsten. Dat is de indruk die jullie wekken.

 • 7. In 2010 heeft de NMA gepubliceerd: 'Quick Scan Hypotheekrente, Een onderzoek naar de marges op hypotheken'. In dit onderzoek komt de NMA tot de conclusie, dat de rente-marges hoog zijn in historisch perspectief. Het was de overheid bekend, dat er sterke aanwijzingen waren voor een bankenkartel. De politiek heeft kennelijk besloten om hardnekkig weg te kijken, uit angst dat er anders geen commissariaatjes geoogst konden worden.

 • 8. 12 Oktober 2016 verzocht ik per brief de minister van Financien om ontmanteling van het bankenkartel en een verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

  Zie: Open brief aan minister van financien

  Minister Dijsselbloem heeft beide verzoeken afgewezen per brief (dd. 12-10-2016, kenmerk 2016-0000184403). Deze is integraal bijgevoegd. Zelfs het inperken van de mogelijkheden om de bevolking financieel leeg te zuigen via rentemanipulatie was teveel gevraagd. (Vervolgens meende ex-mini-ster Dijsselbloem wel even het IMF te kunnen gaan leiden als dank voor zijn hulp aan het criminele kartel van financiele instellingen en de Haagse politiek. Gelukkig is dat niet door gegaan.)

 • 9. In de hierboven genoemde brief stelde de minister van Financien: "De ACM is de bevoegde autoriteit om over kartels te oordelen."

  Op 19-01-2018 heb ik een klacht ingediend bij de ACM. Deze heeft er NIETS mee gedaan. Zie mijn brief aan u van 14-07-2019, welke integraal is bijgesloten bij deze brief.

  Zie Handhaving Europees Consumentenrecht.

 • 10. In het Financieel Dagblad van 21-03-2016 stond ondermeer:

  Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen. Niet alleen het rentepercentage is aangepast, maar ook de limieten zijn dat. Klanten kunnen nu niet meer roodstaan dan ze maandelijks op hun rekening binnenkrijgen. Ook moet het saldo ten minste een dag per drie maanden positief zijn. In de oude situatie 'werd het product soms gebruikt om langere tijd rood te staan en voor hogere bedragen', aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat 'andere producten in ons assortiment passender en voordeliger zijn voor de klant.'

  ABN Amro, dat begin 2015 voor een aantal producten verlagingen doorvoerde, wijst in een reactie eveneens op de verschillende factoren die bepalen hoe de klantrente zich ontwikkelt. De woordvoerder stelt tevens dat het een branchebrede ontwikkeling is om roodstanden te reduceren tot 1 maal het nettomaandsalaris.'

 • Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  Feitelijk staat hier, dat de grote banken, vermoedelijk in samenspraak met de Minister van Financien, kartelafspraken hebben gemaakt om de consument via rentemanipulatie te bestelen. Daarbij heeft men afgesproken, dat de consument bestraft moet worden. Waarom? Vermoedelijk omdat de consument zo naief was om met een bende bankrovers een contract af te sluiten. Deze gehele opstelling is in strijd met de rechten van de mens. Ieder mens heeft het recht op een eerlijk en openbaar proces voordat een straf mag worden opgelegd. Het opleggen van straf is voorbehouden aan bevoegde rechters. Het is volstrekt onacceptabel dat een kartel van banken de consument bestraft, omdat deze het advies van de financieel adviseur van zijn bank heeft opgevolgd.

  Uit deze berichtgeving komt een beeld naar voren, van bankiers die druk overleggen met elkaar en met het Ministerie van Financien over rentestanden en rentemanipulatie.

  • Notabene! Indien vijf boeren om de tafel gaan zitten om minimumprijzen af te spreken om zich te beschermen tegen machtige supermarkt-kartels, dan krijgen ze een boete wegens het maken van kartel-afspraken.

 • 11. De Staat der Nederlanden was enige tijd eigenaar van ABN-AMRO en is nu de grootste aandeelhouder. Feitelijk bepaalt het Ministerie van Financien het rentebeleid van ABN-AMRO. ABN-AMRO houdt samen met ING en RABO de rente kunstmatig hoog om consumenten 'te straffen', om de balansen met rentemanipulatie te verbeteren, om de schade van 2008 weg te werken en om aandeelhouders, CEO's en commissarissen (ex-bewindslieden en kamerleden) veel geld te kunnen geven. Dat wekt de indruk, dat Nederland één van de meest corrupte landen ter wereld is.

 • 11a De Staat der Nederlanden schijnt zich op het standpunt te stellen, dat wanneer men een bedrijf overneemt men niet gaat concureren met andere gelijksoortige bedrijven. Dat is feitelijk een erkenning van een kartelafspraak. Alle ministers van Financien sinds Wouter Bos hebben dus leiding gegeven aan een crimineel kartel. De Haagse politiek heeft topcrimineel Jeroen Dijsselbloem naar voren geschoven om het IMF te gaan leiden.

 

Trias Politica is corrupt

 • Ik heb ministers van Financien en de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd om het nederlandse volk te beschermen tegen de bankroverij van grote criminele organisaties zoals Rabo, ABN-AMRO en ING.

  Dat tuig van de richel heeft al mijn verzoeken afgewezen.

 • Ik heb bij de politie te Winschoten aangifte gedaan tegen Delta Lloyd wegens oplichting in zake de woekerpolis affaire.

  Het Openbaar Ministerie heeft geweigerd deze aangifte in behandeling te nemen.

 • Ik heb middels een artikel 12 procedure de rechterlijke macht verzocht het Openbaar Ministerie te sommeren mijn aangifte in behandeling te nemen.

  Het gerechtshof Leeuwarden heeft mijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard, omdat ik geen belanghebbende zou zijn.

 

Hiermee is het bewijs geleverd:

De Trias Politica staat volledig in dienst van de bankroversbendes.

 

Aanklacht tegen de grote politieke partijen

Naar mijn mening zijn ALLE grote politieke partijen schuldig aan:

 1. Collaboratie met bankroversbendes, waaronder Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen.

  Alle ministers van Financien hebben actief meegewerkt aan de criminele activiteiten van de bankroversbendes. Gerrit Zalm negeerde de woekerpolis affaire. Wouter Bos vroeg de rechterlijke macht om hulp bij het opzetten van constructies om de bankroversbendes te beschermen. Jan Kees de Jager wrong zich in allerlei bochten om onderzoek naar de bankroverij te vermijden, toen daarom gevraagd werd door GroenLinks, SP en PvdA. Jeroen Dijsselbloem weigerde de variabele rente te koppelen aan een internationale standaard. Hij wilde de bankroversbendes geen beperkingen opleggen in hun criminele speelruimte. Wopke Hoekstra weigert een aangetekend verzonden verzoek om de wet Consumenten Bescherming te handhaven.

 2. Landverraad.

  Volgens de oude definitie komt landverraad neer op het verkopen van de belangen van je land aan een vreemde mogendheid. Met vreemde mogendheid werd gewoonlijk een andere natie-staat bedoeld.

  In de moderne samenleving wordt de wereld gedomineerd door grote bedrijven inplaats van natie-staten. Landverraad komt nu neer op het verkopen van de belangen van de inwoners van je land aan grote bedrijven.

  Hierboven heb ik bewezen, dat ALLE grote politieke partijen meegewerkt hebben aan het systematisch beroven van het Nederlandse volk door bankroversbendes, waaronder Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen. Er is niet opgetreden tegen woekerpolissen, rente-derivaten, rente-manipulatie, kartelvorming et cetera. Terwijl ondermeer Zwitserland en de USA hoge boetes hebben opgelegd aan de Rabo bankroversbende, heeft de Nederlandse politiek de Rabo bankroversbende volledig ontzien.

 

Ik heb hierboven bewezen, dat ALLE grote politieke partijen schuldig zijn aan landverraad, collaboratie met bankroversbendes en het systematisch beroven van het Nederlandse volk. Alle grote politieke partijen hebben samengespannen om de rechtsstaat volledig te ondermijnen, het vertrouwen in de politiek en de rechtsspraak te vernietigen en het nederlandse volk aan te sporen tot revolutie. De razendsnelle opkomst van het Forum voor Democratie maakt dat laatste heel erg duidelijk.

De Haagse politiek heeft Nederland dood en dood ziek gemaakt. Het politieke systeem is doorgerot en volledig instabiel. Ondertussen vinden jullie het nodig om Zuid-europese landen de les te lezen inplaats van zelf orde op zaken te stellen. Individueel hebben jullie misschien wel af en toe goede bedoelingen. Als collectief zijn jullie weerzinwekkend, volstrekt incompetent en volledig corrupt.

 

Oproep aan de fractieleiders:

Vermoedelijk is deze oproep zinloos, maar voor de goede orde doe ik hem toch. Ik roep jullie op:

 • ALLE adviezen van ambtenaren van Financien en Economische Zaken naast u neer te leggen.

 • Radicaal te kiezen voor de rechtsstaat, fatsoen, degelijkheid en te proberen het vertrouwen terug te winnen van het volk. Daartoe dient u:

  • De minister van Financien opdracht te geven de Wet Consumenten Bescherming te handhaven.

  • De staatssecretaris van Economische Zaken opdracht te geven het bankenkartel aan te pakken en de hoogst mogelijke boetes op te leggen.

   Of beter nog: Schop Mona Keizer meteen Den Haag uit, liefst ingesmeerd met pek en veren. En wees niet zo onverstandig haar vervolgens tot burgermeester o.i.d. te benoemen. Niemand in de gemeenten of provincies zit te wachten op afdankertjes uit Den Haag.

  • De minister van Justitie en Veiligheid opdracht te geven te zorgen voor een uitgebreid strafrechterlijk onderzoek naar de criminele streken van de topbankiers en naar de bankroversbendes waaronder Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen.

   Met name dient gekeken te worden naar strafrechterlijke vervolging op basis van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dat de bankroversbendes organisaties zijn in de zin van artkel 140, is evident. Het OM dient te onderzoeken, of er voldoende bewijs is voor mijn stelling, dat deze bankroversbendes het plegen van misdrijven als belangrijk doel hebben. Als dat bewezen kan worden, kunnen alle directieleden van de bankroversbendes vervolgd worden wegens leiding geven aan een criminele organisatie. Dat zou een belangrijke stap zijn op weg naar herstel van vertrouwen in de rechtsstaat.

  • De minister van Justitie en Veiligheid opdracht te geven tot een verstrekkend strafrechterlijk onderzoek naar de Rabobank.

   • Rabo heeft schikkingen getroffen in de Libor-affaire, de Euribor affaire, de Calexico affaire. In Nederland is deze bankroversbende gewoon doorgegaan met rentemanipulatie, misleidende handelspraktijken, bankroof en wat nog meer.

   • Vrijwel wekelijks worden bij boeren drugskwekerijen of laboratoria aangetroffen en de Rabobank weet van niets? U wilt me toch niet wijsmaken dat u dat gelooft?

   • Al tientallen jaren speelt de Rabobank een pyramidespel met de waarde van landbouwgrond. Wanneer een boer zijn land verkoopt, zorgt de Rabobank ervoor, dat de verkoopprijs zo hoog is, dat de boer de Rabobank kan afbetalen. De schuld wordt doorgeschoven naar de volgende generatie. Inmiddels is de verkoopwaarde 10 KEER zo hoog als de gebruikswaarde. Zie De EU subsidieert de Rabobank

    Vrijwel de gehele subsidie voor Nederlandse boeren wordt opgeslokt door de Rabobank. Een derde van het budget van de EU gaat naar landbouw subsidies en vrijwel alles gaat naar grote banken. Waarom accepteert u dat?

   • Nadat Rabo een schikking had getroffen van 1 miljard dollar met de Amerikaanse justitie opende men een bank in Calexico bij de grens met Mexico. Samen met een voormalige topmedewerkster van de DEA werden voor honderden miljoenen dollars cocaine inkomsten witgewassen. Hiervoor heeft de Rabo opnieuw een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie.

    Dit verhaal klopt niet !

    Het witwassen had de eerste schikking nietig moeten maken en had moeten leiden tot zeer harde maatregelen van de USA tegen de Rabobank. Aangezien dit niet het geval is, kunnen we afleiden, dat de Rabobank samen met de Amerikaanse justitie deze witwasoperatie heeft opgezet.

    Een topmedewerkster van de DEA had moeten weten, dat men in Calexico snel ontmaskerd zou worden. Ook dit duidt er op, dat de Rabobank meegewerkt heeft aan uitlokking van misdaad en het belazeren van een Mexicaans drugskartel. Binnen het Amerikaanse recht is dat toegestaan. De Nederlandse wet is heel anders

    Vermoedelijk heeft de Rabobank een Mexicaans drugskartel belazerd en in de val gelokt als onderdeel van de schikking. Daarmee heeft de Rabobank willens en wetens alle Rabobank medewerkers blootgesteld aan bloedige wraakacties van dat drugskartel. En men heeft de Nederlandse wet overtreden.

 • Radicaal te kiezen voor een zeer uitgebreide parlementaire enquete naar de gehele financiele wereld van Nederland, inclusief de rol van de Nederlandse bank, het ministerie van Financien, het ministerie van Economische Zaken, de AFM en de ACM.

  Meer dan 20 jaar heeft u de criminele adviezen gevolgd van corrupte bewindslieden en criminele ambtenaren. U heeft gekozen voor georganiseerde criminaliteit inplaats van goed fatsoen en eerzaamheid. U bent nu verplicht om te onderzoeken waar het fout is gegaan en wat er gedaan moet worden om de rechtsstaat en het vertrouwen te herstellen.

  U bent of corrupt of u bent te goedgelovig geweest en heeft vertrouwd op de criminele adviezen van de ambtelijke top van het ministerie van Financien. Dit tuig van de richel zal u ongetwijfeld waarschuwen. Indien u doet wat ik u vraag, kunnen er banken omvallen. Als de burgers volledige compensatie gaan eisen, verdwijnt het eigen vermogen van de bankroversbendes als sneeuw voor de zon. Maar wat is daar erg aan? Wanneer banken omvallen, nationaliseert u ze en maakt u er fatsoenlijke, degelijke en oersaaie banken van. Er zijn geen topcriminelen nodig om fatsoenlijke banken te leiden. Er zijn genoeg gewone eenvoudige mensen, die bereid zijn voor één a twee ton per jaar een degelijke en saaie bank te leiden. Om de gehele Tweede Kamer 20 jaar te misleiden en een geheel volk systematisch leeg te zuigen zonder revolutie te ontketenen, dat is inderdaad een kunst. Daarvoor moet je een zeldzame psychopaat zijn. Die zijn schaars. Maar moeten we dat soort figuren willen? En moeten we dat soort figuren belonen met een jaarsalaris van een miljoen euro of meer exclusief bonussen en aandelen opties? Wat voor samenleving zijn we, als we dat soort psychopaten de samenleving laten domineren?

  Zodra het OM heeft bewezen, dat de bankroversbendes (Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen) criminele organisaties zijn, kan de 'pluk-ze' wetgeving ingezet worden om de bankdirecteurtjes helemaal kaal te plukken. Dat is niet voldoende voor volledige schadevergoeding van het nederlandse volk, maar het helpt wel.

  Meer dan 20 jaar is het Nederlandse volk systematisch beroofd door verzekeraars en banken. Het gaat om diefstal van honderden miljarden euro's, vermoedelijk meer dan 1.000 miljard euro. U kijkt deze gehele eeuw al hardnekkig weg en weigert de problemen aan te pakken. Dat komt neer op landverraad. Ik roep u dringend op tot inkeer te komen en hardhandig orde op zaken te stellen.

 

Hoogachtend, Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Aandelenlease-affaire

1

Anton

08  Mrt  2021 09:51:52

Beste Andreas,

Op uw website stelt u de terechte vraag: Is de Haagse politiek doorgerot ?

Manipulatie van het recht met het oogmerk banken te bevoordelen is een al enkele decennia bestaand fenomeen, maar het bewustzijn daarover binnen media en samenleving is helaas volstrekt onvoldoende of zelfs afwezig.

Hiermee breng ik u een al wat langer slepend onrecht onder de aandacht. De voor bedriegende banken uiterst gunstige rechterlijke afdoening van de zg. 'aandelenlease-affaire' met name voor Dexia.

Het gaat hier om een voor niet-juristen en niet-financieel geschoolden misschien wat lastig te doorgronden zaak. Waar het op neerkomt is het volgende: Legio-Lease en Bank Labouchere (de rechtsvoorgangers) van Dexia verkochten in de jaren tussen 1995 en 2003 zoâ™ 600.000 aandelenleasecontracten aan veelal argeloze burgers. Die klanten werd destijds wijsgemaakt dat er voor hun leasecontracten ECHTE aandelen aan de beurs zouden worden aangekocht. In werkelijkheid leende de bank deze aandelen van institutionele beleggers (in jargon: securities lending). Het risico op een koersstijging of -koersdaling van de geleende aandelen werd afgedekt met opties (die kosten de bank per saldo niks of nog geen 'drol' omdat de betaling aan premie voor de ene optie (call) geheel of vrijwel geheel kon worden weggestreept tegen de ontvangst van de premie voor de andere optie (put). De klant werd voorgelogen dat er een lening werd vertrekt voor de beloofde aankoop van de aandelen van (bijvoorbeeld) 30.000 euro, waarover de klant dan 10-14% rente per jaar moest betalen. De meeste aandelenleascontracten hadden een looptijd van 5 jaar. Bij 12% rente leverde dit de bank dus 18.000 euro op. Even snel denken nu: die lening was dus compleet of voor minstens 95% overbodig. De geincasseerde rente was ordinaire flessentrekkerij. Maar geen kleinschalige: voor bijna 4 miljard euro !

Aan het eind van de looptijd meldde Dexia aan honderdduizenden klanten dat de aandelen in waarde waren gedaald en dat de (nep !) lening niet volledig kon worden terugbetaald. Er restte dus nog een 'restschuld'. Niet echt natuurlijk, want als je geen aandelen AANKOOPT (maar leent !) dan kun je die aandelen ook niet met verlies verkopen.

In 2003 barstte in Nederland de aandelenlease-affaire los door een serie uitzending van het consumenten tv programma RADAR. Dit leidde tot slepende rechtszaken, maar na een paar jaar ook tot een schikking, de zg. 'Duisenberg schikking' (kwam tot stand o.l.v. Wim Duisenberg ). Ook die schikking was nep, want er werd met die schikking alleen een ( tot dan en nu toe onbewezen) restschuld kwijtgescholden, vaak overigens alleen maar 10% of 40% van zo'n (onbewezen) restschuld. Tegen die Duisenberg schikking was veel verzet in 2006 en sommige belangengroeperingen hebben toen aangevoerd (maar konden het bewijs toen nog niet helemaal rondkrijgen) dat er GEEN echte aandelen waren aangekocht en dat de gedupeerden door middel van de schikking werden blijgemaakt met een vrijwel dode mus. Het Gerechtshof Amsterdam heeft toen de overheidstoezichthouder de AFM verzocht een onderzoek in te stellen naar de daadwerkelijk aankoop van de aandelen. Dit onderzoek was een broddelonderzoek van de AFM, bewust zo opgezet dat de aandelen-aankopen niet kon worden vastgesteld, maar toch de indruk kon worden gewekt dat ze waren aangekocht. Na ruim een half jaar onderzoek kwam de AFM tot de cryptische conclusie:

De AFM acht het aannemelijk dat de aandelen zijn aangekocht, maar heeft deze aankoop NIET feitelijk kunnen vaststellen.

Een paar maanden na afronding van het AFM onderzoek drukte het Gerechtshof Amsterdam de nep schikking er doorheen en verklaarde deze algemeen verbindend voor gedupeerden met nogal arglistig taalgebruik van de woorden 'verwerven', 'leveren' en 'bijschrijven'.

Gaat verder bij volgend commentaar.

2

Anton

08  Mrt  2021 10:06:39

Vervolg vorig commentaar

 

In 2017 heb ik na een twee jaar durend onderzoek de hele rechterlijke afdoening van de aandelenleasezwendel beschreven in een artikel voor het blad FC/De Financiele Consument'. De traditionele media -tegenwoordig veelal MSM genoemdâ”eigerde echter aandacht te schenken aan deze bancaire miljarden zwendel. Ook de politieke partijen in de Tweede Kamer weigerden zonder redengeving ! over de affaire vragen te stellen aan onze Minister van Financien Hoekstra. In 2018 heeft emeritus hoogleraar professor Ton Derksen (bekend van de rechterlijke dwaling in de zaak Lucia de B.) het AFM onderzoek naar de daadwerkelijk aankoop van aandelen nog eens kritisch tegen het licht gehouden en kwam feitelijk tot dezelfde conclusie als ondergetekende: aandelen waren niet aangekocht, maar geleend.

De conclusie is dus dat een zwendelende bank (Dexia en voorgangers Legio Lease/Bank Labouchere) en een onzalige alliantie van AFM en Gerechtshof deze miljardenzwendel de doofpot konden inwerken. En daarmee ruim 90% van de bedrogen burgers een schadevergoeding kon worden ontzegd.

De beide documenten, mijn artikel uit 2017 en het onderzoek van Prof. Ton Derksen, kunt u vinden op de website www.aandelenlease.nl Dat is een website van advocaat Luc Jurgens die eerder voor aandelenlease gedupeerden optrad.

Vragen ? Aarzel niet ze mij te stellen.

Met vriendelijke groet,

Anton (voormalig, inmiddels gepensioneerd juridisch onderzoeker 1985-2019)

Author

08  Mrt  2021 10:22:46

Anton

Bedankt voor je uitvoerige reactie.

 • Het is een van de vele voorbeelden van georganiseerde criminaliteit in de bestuurlijke top van Nederland.

 • De financiele instellingen hebben het begrip 'bankrover' opnieuw gedefinieerd. Tegenwoordig betekent bankrover: Een keurig geklede meneer of mevrouw, die in een bankfiliaal zit te wachten op klanten, die men kan beroven.

 • De gehele politiek, ALLE politieke partijen, zijn al 25 jaar schuldig aan criminele nalatigheid.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Volgens Kifid:

U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers