Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

25  Apr  2022

Mishandeling door de media

 

Andreas Firewolf heeft uitsluitend vervelende ervarigen met de media. De media hebben zich laten zien als kwaadaardig, leugenachtig, racistisch en fascistisch.

 

Chronologisch overzicht

Hieronder een overzicht van de ernstigste feiten. Vele andere incidenten zijn maar weggelaten.

 • Op 7 april 1988 werd Firewolf geïnterviewd door Leo de Ruiter voor het Veronica radioprogramma 'Het zwarte gat'. Firewolf vertelde over zijn inwijding tot priester van Óðinn en over zijn occulte opleiding. Leo de Ruiter vond het nodig op de achtergrond het gebral van Hitler te monteren en dit uit te zenden. Firewolf heeft steeds iedere overeenkomst tussen zijn belevingswereld en het Nazisme afgewezen. Hij heeft uitdrukkelijk stelling genomen tegen racisme, tegen anti-semitisme en tegen het streven naar raszuiverheid. Het is tekenend voor het bedenkelijke niveau van Veronica, dat men Firewolf op deze wijze in diskrediet probeerde te brengen.

 • In aansluiting op het radio-interview werd een uitgebreid interview voor Paravisie afgesproken. Mondeling kwamen Leo de Ruiter en Firewolf overeen, dat Firewolf eerst het artikel zou kunnen lezen én wijzigen, voordat het geplaatst zou worden. Firewolf werd 14 juni 1988 geïnterviewd door Frank Flippo. Flippo had geen bandrecorder en maakte ook geen aantekeningen. Naar zijn eigen inschatting kon hij alles gemakkelijk onthouden. Hij schreef een weerzinwekkend artikel, waarbij uitspraken aan Firewolf werden toegeschreven, die feitelijk vragen en meningen van Flippo waren. Met heel veel moeite lukte het Firewolf om het artikel te lezen voor het geplaatst werd. Het enige wat hij mocht corrigeren, was de spelling van oud ijslandse woorden.

 • Begin oktober '88 wilde Firewolf adverteren in het tijdschrift Onkruid. Hij sprak af met mw. Bout, advertentievertegenwoordigster van Onkruid, om gedurende het gehele jaar '89 een paginagrote advertentie in Onkruid te plaatsen. Nadat dit reeds telefonisch was afgesproken, kreeg Firewolf een brief van dhr. Paul Breekveldt, hoofdredacteur van Onkruid. Hierin weigerde hij om Firewolf's advertenties op te nemen in Onkruid en bracht hij Firewolf in verband met Nazisme.

 • BRES ging nog een forse stap verder in nummer 135, april/mei 1989. Bij een boekbespreking over het boek 'Leaves of Yggdrasil', van Freya Aswynn, schreef men op blz. 98:

  Yggdrasil betekent levensboom, en nog steeds krijgen we bij deze term koude rillingen. Associaties met het nationaal-socialisme worden levend gehouden door de beruchte 'zwarte weduwe'. (Men bedoeld waarschijnlijk de weduwe van Ross van Tonningen.) Ook naïef-bombastische aan de wegtimmerij van ene (door zichzelf tot Óðinnpriester uitgeroepen) 'IJswolf' roept dit soort weerstanden op.

 • Firewolf werd benaderd door de journalist Hans Werkman van het weekblad Forum. Deze was bezig met een artikel over New Age en wilde Firewolf interviewen. Op 23 augustus 1990 gaf Firewolf een interview van bijna drie uur aan Hans Werkman en een fotograaf. Dat interview liep niet zoals Hans Werkman gepland had. Hij had verwacht een neonazi te ontmoeten en deze even wat aardige uitspraken te ontlokken. Firewolf kende het journalistengespuis inmiddels. Hij zette een microfoon aan en nam het gesprek in tweevoud op cassette op. Eén set cassettes gaf hij aan Hans Werkman mee, de andere set hield hij zelf. Zo waren er geen misverstanden mogelijk. Firewolf's boodschap kwam ook over. 'Eén verkeerd citaat en er komt een rechtszaak en een eis tot schadevergoeding'.

  Gedurende het interview kwam Hans Werkman er achter, dat Firewolf helemaal geen nazistische ideeën had. Ook bleek Firewolf geen zwever of dromer te zijn. Firewolf gaf voortdurend voorbeelden hoe de maatschappij verbeterd kon worden. Hans Werkman werd enthousiast over Firewolf's ideeën en besloot een groot artikel over hem alleen te schrijven. Dat was niet de bedoeling van de hoofdredacteur. Deze wilde Firewolf in diskrediet brengen, en geen positief artikel. Het interview met Firewolf werd niet geplaatst. Firewolf deed vele vergeefse pogingen om uitleg te krijgen van Hans Werkman. Maar iedere keer als Firewolf belde, 'was Hans Werkman afwezig'. Uiteraard werd Firewolf ook niet teruggebeld. Is het een wonder dat we steeds wantrouwender worden tegenover journalisten?

 • Op 5 september 1991 kwam Firewolf voor de KRO-radio in een programma met als thema: 'het onderbewustzijn als medicijn'. Hier maakte Firewolf goed kennis met 'mediamisbruik'. De media (radio, t.v., kranten, tijdschriften) vragen de medewerking van goedwillende mensen. De media krijgen dan een leuk en vooral goedkoop programma, maar de deelnemers krijgen er te weinig voor terug. In dit radio-programma waren er gewoon teveel deelnemers voor de korte tijd. Firewolf kreeg geen gelegenheid om zijn werk onder de aandacht te brengen en kreeg er ook niet voor betaald. Ook ontving hij geen reacties op dit programma. Dit soort ervaringen heeft Firewolf vaker gehad. Daarom doet hij niet meer mee met het media-circus.

 • Panorama publiceerde in januari 1999 een nummer, waarin Firewolf afgeschilderd werd als een extreem-rechtse guru en waarin hij in één artikel werd genoemd met Charles Manson. Panorama schreef ondermeer:

  "Een speciale bijlage over enge groepen en hun nog engere leiders..."

  De Cirkel van Licht werd een 'enge sekte' genoemd en Firewolf werd een extreem rechtse guru genoemd. Toen Firewolf van Panorama rectificatie eiste, werd hij door hoofdredacteur Hitzert uitgelachen. Het kostte hem een paar honderd gulden aan juridische kosten om een miezerige rectificatie te krijgen.

  Gewoonlijk hebben slachtoffers van de media recht op wederhoor en recht om te reageren. Dat gold en geldt duidelijk niet voor Firewolf.

  Firewolf verzocht het OM om schtrafrechterlijke vervolging van Panorama. Officier van justitie P. Velleman wees dit verzoek met hoon en beledigingen af. Zie: Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Panorama en Openbaar Ministerie beledigt slachtoffer

 • 10 Maart 2003 stuurde Firewolf een exemplaar van zijn boek 'Nieuwe Politiek' aan alle nederlandse kranten en opinie weekbladen. Geen enkele reactie, geen enkele publicatie. Firewolf werd volledig doodgezwegen en volledig buitengesloten.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Slachtoffer van Panorama hetze ernstig beledigd door Officier van justitie Velleman.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers