Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

09  Jan  2018

PvdA totaal onbetrouwbaar

 

PvdA steunt georganiseerde criminaliteit

 

In de afgelopen jaren leverde de PvdA twee mini-sterren voor Financiën: Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem. Beiden hebben leiding gegeven aan georganiseerde criminaliteit, hebben geweigerd het bankenkartel aan te pakken, hebben criminele geheime afspraken gemaakt over de belastingen met grote bedrijven en hebben actief gezocht naar mogelijkheden om grote financiele criminelen uit de gevangenis te houden.

Persoonlijk heb ik Jeroen Dijsselbloem aangeschreven en hem gevraagd op te treden tegen het bankenkartel en hem gevraagd om diefstal via manipulatie van variable rente aan banden te leggen. Beide verzoeken zijn door hem afgewezen. Dijsselbloem is klaarblijkelijk van mening, dat banken alle ruimte moeten krijgen om hun klanten te bestelen en hun rekening te plunderen zoals het hun uitkomt. Zie Open brief aan Dijsselbloem.

Als de PvdA het vertrouwen van de kiezer wil terugwinnen, dienen ze de partij te zuiveren van corrupte elementen.

 

Moorlag en mensenrechten

De PvdA top eist het aftreden van kamerlid Moorlag. Moorlag zou met een wettelijk toegestane constructie mensen aan het werk gehouden hebben. Dat kan natuurlijk niet, volgens de Partij van de Ambtenaren. (Voorheen Partij van de Arbeid, daarvoor Arbeiderspartij.) Mensen aan de arbeid houden, is ten strengste verboden bij de voormalige arbeiderspartij.

Volgens de rechten van de mens heeft iedereen het recht op een eerlijk proces. Bij de PvdA denken ze daar anders over. Veronderstel dat de waarheid boven tafel komt. Dat kan natuurlijk niet. Moorlag moet oprotten, en snel een beetje. Een eerlijk proces kan hij wel vergeten.

Bij de PvdA zijn de mensenrechten een knuppel, waarmee men ongewenste regimes om de oren kan slaan. Niet iets om zelf toe te passen.

Ik weet niet wat er rond Moorlag gaande is. Ik weet wel, dat de PvdA totaal onbetrouwbaar is.

Georganiseerde criminaliteit

 

Wouter Bos

Sinds de financiele crisis van 2008 heeft de PvdA twee ministers van Financien geleverd. Wat hebben zij gedaan om de financiele instellingen aan banden te leggen? Wat hebben zij gedaan om woekerpolisboeven en criminele bankiers achter de tralies te krijgen? En hoe hebben ze daar bij de PvdA op gereageerd?

Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

 • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 

Jeroen Dijsselbloem

Tussen 2012 en 2017 was Jeroen Dijsselbloem mini-ster van Financien. Het Financieel Dagblad publiceerde op 21 Maart 2016 een artikel met de kop Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan. In dit artikel staan de volgende criminele uitspraken.

 • Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen.

  • De RABO bank heeft voor de crisis doorlopend krediet aangemoedigd. In 2005 wilde ik een lening voor bouwmaterialen om mijn huis op te knappen. Rabobank Winschoten stelde voor, om inplaats van een lening doorlopend krediet te nemen. Dat zou veel goedkoper zijn.

  • De banken hebben de crisis veroorzaakt. Nu bestraffen ze de burger, omdat deze het advies van zijn of haar bank heeft opgevolgd. Dat is crimineel.

  • Het straffen van mensen is voorbehouden aan de rechter. De Rabobank is op de stoel van de rechter gaan zitten en heeft zonder vorm van proces boeterentes opgelegd aan klanten.

 • Een woordvoerder van ING stelt dat de hoogte van de debetrente niet afhankelijk is van de geldmarktrente alleen. Ook de verwachte instroom, de operationele kosten en de risicokosten zijn factoren van belang. 'Aangezien de risicokosten in 2012/2013 ten tijde van de crisis aanzienlijk hoger waren, is destijds besloten de roodstandrente van de continulimiet met 0,6 procentpunt te verhogen.'

  • De crisis is door de banken veroorzaakt. Daardoor zijn hun risicokosten toegenomen. Deze kosten hadden zij voor hun rekening moeten nemen. Zij hebben deze kosten veroorzaakt. Inplaats daarvan hebben de banken gezamenlijk besloten, deze kosten te verhalen op hun klanten.

  • We kunnen aannemen, dat de mini-ster van Financien actief deelgenomen heeft aan het tot stand komen van dit beleid.

   In ieder geval heeft Jeroen Dijsselbloem geweigerd om deze kartel-afspraken aan te pakken en de banken megaboetes op te leggen.

   In de USA heeft de Rabobank een boete gekregen van 1 miljard dollar wegens zijn rol in het Libor schandaal. Wanneer wordt de eerste boete opgelegd aan een Nederlandse bank? En hoeveel zal die boete dan zijn? 1 Euro als symbolisch bedrag?

 • Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  • Nu komt de aap uit de mouw !!!

   De burger moet bestraft worden, omdat hij naar de financieel adviseur van zijn bank heeft geluisterd.

  • Maakte Jeroen Dijsselbloem geheime afspraken ???

   De banken kunnen dit beleid niet uitvoeren zonder rugdekking van de staat. Vermoedelijk heeft Jeroen Dijsselbloem als mini-ster van Financiën leiding gegeven aan het tot stand komen van deze kartelafspraken. In ieder geval heeft hij geweigerd er tegen op te treden.

  • De banken hebben eerst de burger gestimuleerd om te lenen.

   Daarna zijn de banken op de stoel van de rechter gaan zitten

   en hebben de burger boetes opgelegd in de vorm van hogere rentes.

   De inkomsten uit deze boetes hebben ze toegevoegd aan hun eigen vermogen.

  • De banken hebben de crisis veroorzaakt.

   Vervolgens hebben ze de burger op laten draaien voor de kosten. Ze hebben hun eigen vermogen versterkt met 'boetes', die ze uit de burgers hebben geperst.

   Dit alles met toestemming of in opdracht van de mini-ster van Financien Jeroen Dijsselbloem.
  • Als ik net zo zou handelen als de banken, dan zou ik nu op de stoel van rechter gaan zitten. Dan zou ik de criminele bankiers veroordelen wegens landverraad en ze voor de rest van hun miserabele leven 'naar Siberie sturen'. De criminele bankiers mogen dus blij zijn, dat ik niet net zo ben als zij. Ik respecteer de mensenrechten en het opleggen van straf laat ik aan bevoegde rechters over, nadat de criminele bankiers een eerlijk proces hebben gehad.

   Helaas ligt daarin het echte probleem !!!

   De criminele bankiers krijgen geen eerlijk proces. Ze krijgen helemaal geen proces. Ze krijgen een enorm inkomen en worden aangemoedigd om hun criminele activiteiten voort te zetten. In ieder geval zal de Nederlandse overheid deze criminelen niet aanpakken.

  • En de PvdA? Gaan de leden hun criminele mini-sterren aanpakken? Gaan ze Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem aanpakken ???

   Eerst zien, dan geloven.

Op 12 oktober 2016 schreef ik Jeroen Dijsselbloem een brief, waarin ik hem vroeg om:

1. Ontmanteling bankenkartel.

2. Verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

Zie Open brief aan Dijsselbloem.

 

Voor de aanpak van het bankenkartel verwees Jeroentje mij door naar de Autoriteit Consument en Markt. Daar had ik al eerder om aanpak gevraagd, maar deze nam niet de moeite om op zo'n belachelijk verzoek te reageren.

Verbod op variabele rente werd van de hand gewezen. Maffiose banken, zoals de Rabobank, moeten alle ruimte krijgen om de rente te manipuleren. In de USA heeft de Rabobank in het Libor schandaal de op een na hoogste boete gekregen: ruim een miljard dollar. In Nederland? In Kartelland Nederland tel je pas mee als je de samenleving voor een paar miljard besteelt.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat Nederland al vele jaren criminele belasting afspraken maakt met grote bedrijven. Alle mini-sterren van Financien zijn/waren daarvan op de hoogte. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt. De belastingdienst en het ministerie van Financien vormen een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dat het organisaties zijn in de zin van artikel 140 is evident. Zijn ze crimineel? Met de belastingafspraken met grote bedrijven zijn alle andere europese landen ernstig benadeeld. De samenleving is vele miljarden misgelopen. Deze zijn ten goede gekomen aan grote bedrijven en hun aandeelhouders. Mini-sterren krijgen na afloop van hun 'tour-of-duty' in de politiek ruimhartige beloningen van de grote bedrijven. Ze worden bestuurslid van een grote bank (zoals Zalm bij ABN-AMRO), ze krijgen allerlei lucratieve Commissariaatjes, waar ze hoge beloningen krijgen in ruil voor het wegkijken bij georganiseerde criminaliteit, et cetera.

Nederland heeft zich extreem anti-sociaal opgesteld ten aanzien van de Europese Unie. Jeroen Dijsselbloem heeft zich extreem hard opgesteld ten aanzien van Griekenland. De Grieken hadden hun belasting niet op orde, volgens Jeroentje. Ondertussen gaf Jeroen Dijsselbloem leiding aan een criminele organisatie (het ministerie van Financien), die in het geheim criminele belastingafspraken maakte met grote bedrijven. Nederland heeft zich voortdurend schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie en systematische ondermijning van de Europese Unie. Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem, beiden PvdA mini-sterren, hebben daar leiding aangegeven.

 

PvdA, zuiver je partij !!!

Bij de PvdA maken ze zich nu druk om Moorlag. Moorlag is schuldig verklaard zonder eerlijk proces. De PvdA heeft Moorlag zijn mensenrechten ontnomen. Wat nog overblijft is zijn publieke executie, dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.

PvdA, hoe zit het met Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem ??? Deze financiele criminelen hebben de Europese Unie en de belastingbetaler voor tientallen of misschien zelfs voor honderden miljarden benadeeld. Wordt het niet eens tijd om hun ter verantwoording te roepen ???

Vroeger, rond 1970, werden er volkstribunalen georganiseerd. Jonge boze mensen riepen daar de criminele elite ter verantwoording. Ik stel voor, dat de fatsoenlijke partijen partij-tribunalen gaan organiseren. De PvdA kan daar mee beginnen en Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem dagvaarden om te verschijnen voor een partij-tribunaal. Dan kunnen ze zich in het openbaar verantwoorden voor de criminele wijze waarop ze de fianciele crisis hebben aangepakt, voor hun criminele nalatigheid in het inperken van de financiele instellingen, en voor het maken van criminele belastingafspraken met grote bedrijven. Verschijnen de gedaagden niet, dan worden ze bij verstek veroordeeld en geroyeerd. Verschijnen ze wel en leggen ze in het openbaar verantwoording af, dan kunnen de partijleden een oordeel uitspreken.

Als de PvdA op deze wijze de partij zuivert en men weer terugkeert naar de basisprincipes van de Sociaal Democratie, dan komen de kiezers misschien terug.

 

Alle grote partijen zijn fout

In dit artikel richt ik me op de PvdA. Om twee redenen.

 1. Hun mini-sterren van Financien hebben gefaald en het is duidelijk, dat er criminele belastingafspraken zijn gemaakt.

 2. De PvdA lijkt voor verbetering vatbaar. Het zou weinig zinvol zijn om bovenstaande oproep aan de VVD te richten. Bij de VVD vindt men dat ondernemers veel ruimte moeten krijgen voor kartelvorming en corruptie. Mini-sterren die afspraken maken, die andere EU-landen ernstig benadelen, vinden ze bij de VVD geweldig.

 

Nederland wordt sinds vele jaren geregeerd door een klein aantal maffia-families. De CDA-familie zit meestal in het centrum van de macht. De PvdA-familie en de VVD-familie dansen ook bij vrijwel ieder kabinet als varkens rond de trog. D66, GroenLinks en de Christen Unie mogen af en toe ook bij de trog. Het gehele bestuur van Nederland is eigenlijk te zot voor woorden. Heel veel racistische kritiek op Griekenland, Italie en Oost Europese landen. Veel kritiek ook op Belgie. Maar als je het bestuur van Nederland zorgvuldig analyseert, is er vooral zelfkritiek gewenst.

Het zijn niet de gewone partijleden die crimineel en/of corrupt zijn. De meeste partijleden willen een fatsoenlijk bestuur. Maar als het er op aankomt, durft men niet keihard af te rekenen met de eigen mensen. En dat is juist de goede manier om een beter bestuur te krijgen. Mini-sterren en staats-secretarisjes moeten gewoon weten, dat ze bij falen voor een tribunaal van hun eigen partij gedaagd worden. De gewone partijleden dienen op te houden met 'vriendjespolitiek'. Om me bij de PvdA te houden: Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem zijn niet jullie vrienden. Ze hebben de PvdA principes verraden en de partij in een kwaad daglicht geplaatst. Als gevolg daarvan vertrouwt de kiezer jullie niet meer. Het vertrouwen kan hersteld worden door de corruptie keihard aan te pakken.

De PvdA leden dienen te kiezen:
 • Blijven jullie pauwenveren in de kont van Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem steken?

 • Of dagen jullie deze verraders van het volk voor een partij-tribunaal?

 

Europarlement moet Nederland veroordelen

De criminele belastingafspraken van kartelland Nederland ondermijnen de Europese Unie. Daarom roep ik het Europarlement op, om een 'motie van ernstige afkeuring' aan te nemen tegen Nederland en om Nederland op te roepen zich Europees te gedragen, inplaats van nationalistisch.

Ik roep ook op, om een motie van wantrouwen aan te nemen tegen Jeroen Dijsselbloem. Als eurocommissaris een grote mond opzetten tegen Griekenland en andere zuid-europese landen en als Nederlandse mini-ster criminele anti-europese belastingafspraken maken met grote bedrijven. Dat kan niet door de beugel.

Ik roep het europarlement ook op, om Nederland goed duidelijk te maken, dat Nederlandse politici niet meer in aanmering komen voor een positie als eurocommmissaris, zolang Nederland criminele belastingafspraken maakt met grote bedrijven.

Ik roep het europarlement ook op collectief minimale belastingtarieven vast te leggen. Het huidige kabinet van Nederland wil de dividentbelasting tot nul terugbrengen, omdat grote bedrijven anders naar de UK verhuizen. Er zijn andere opties. Er kan een minimum dividentbelasting van bijvoorbeeld 30% worden afgesproken. Deze geldt dan voor eurolanden, maar ook voor handelspartners. Als de UK een handelsaccoord wil, dienen ze hun belastingtarieven in overeenstemming met de EU te brengen. Doen ze dat niet, gaan de importtarieven omhoog.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers