Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

14  Jul  2019

Handhaving Europees Consumentenrecht

 

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

 

Geachte mw. Keijzer,

Bij deze dien ik een klacht in tegen:

 • Consuwijzer en de ACM;

 • Kifid;

 • de Rabobank

 • het kartel van banken,

  kennelijk bestaande uit ondermeer de Rabobank, ING en ABN-AMRO.

Waar het om gaat:

 • In 2005 heb ik Rabobank Winschoten gevraagd om een lening. De medewerkster adviseerde mij om doorlopend krediet te nemen, omdat dit goedkoper zou zijn. Ik heb dat advies opgevolgd.

 • Dit doorlopende krediet heeft variabele rente. Ik ben er van uitgegaan, dat de rente zou mee bewegen met de algemene rente. Dat blijkt sinds ca. 2008 niet meer zo te zijn.

 • De Rabobank meent, dat ik hun een vrijbrief heb gegeven mijn rekening te plunderen middels rente-manipulatie. Terwijl de marktrente fors lager is dan toen ik het krediet afsloot, rekent de Rabobank een rente die fors hoger ligt.

 • De medewerkster van de Rabobank Winschoten heeft mij niet gewaarschuwd, dat de Rabobank dat zou kunnen doen. Zou ik dit hebben geweten, zou ik helemaal geen krediet hebben afgesloten bij de Rabobank. Naar mijn mening handelt de Rabobank crimineel.

 • Toen ik het krediet afsloot was de effectieve rente 6,9% per jaar. Momenteel is de effectieve rente ruim 8,1% per jaar.

 • Toen ik het kredeit afsloot was de Euribor 12 maands rente 2,288% Momenteel is de Euribor 12 maands rente -0,217%. Euribor rente is 2,5% lager en mijn rente is 1,2% hoger.

  Een verschil van 3,7%.

  Dit is diefstal via rentemanipulatie.

 

Kifid schendt Europees Consumenten Recht:

 • Ik heb een klacht ingediend bij Kifid tegen de Rabobank wegens oplichting en diefstal middels rente-manipulatie. Kifid heeft deze klacht afgewezen.

 • De Rabobank stelt, dat zij marktconform handelt. En dat haar rente niet hoger is dan de rente van de andere banken. Impliciet erkent men hiermee het bestaan van een bankenkartel.

 • Kifid stelt in haar uitspraak:

  • 4.13. De rente zou niet te hoog zijn, omdat deze vrijwel gelijk is aan de andere kredietverstrekkers.

   Aangezien de rente 3,5% tot 3,7% verhoogd is t.o.v. Euribor en de andere banken precies hetzelfde doen, stelt Kifid feitelijk, dat de rente bepaald mag worden door het bankenkartel.

  • 4.15 Daarnaast is van belang of voor Consument feitelijk de mogelijkheid bestond het krediet af te lossen en/of het krediet bij een andere kredietaanbieder over te sluiten. de Bank heeft nadrukkelijk aangevoerd dat Consument altijd de mogelijkheid heeft (gehad) om het krediet op te zeggen of over te sluiten. Consument betwist dat hij over deze mogelijkheid beschikt(e) omdat hij, indien hij in staat was om de lening ineens af te lossen, hij ook geen lening behoefde af te sluiten. Dit argument van Consument wordt gepasseerd. Dat Consument niet over eigen middelen beschikt(e) om het opgenomen krediet af te lossen, laat onverlet dat hij de feitelijke mogelijkheid heeft/had om elders een lening (tegen een gunstiger tarief of gunstigere voorwaarden) af te sluiten. Het vorenstaande maakt dat niet is komen vast te staan dat het krediet niet kon worden overgesloten en dat geen sprake is van een situatie waarin Consument feitelijk "locked" is.

   Bovenstaande alinea is ronduit CRIMINEEL. Sinds het afsluiten van het krediet ben ik zzp-er geworden. Hierdoor is net niet mogelijk om over te stappen naar een andere krediet-verlener.

   De Rabobank heeft mij één keer telefonisch benaderd aangaande oversluiten. Het betreffende telefoongesprek was buitengewoon onaangenaam. De medewerker van de Rabobank noemde mij herhaaldelijk 'dom', omdat ik het 'geweldige aanbod van de Rabobank' niet meteen aannam. Over terugbetaling van teveel berekende rente viel niet te praten. Desbetreffende medewerker maakte van dit gesprek een frauduleus verslag. Dit staat in de klacht aan Kifid.

 • Ik heb per email de Rabobank een schikkingsvoorstel gestuurd, dd. dinsdag 16 augustus 2016 15:24

  Geachte mr. Puper,

  U heeft per 8-8-2016 uitstel gevraag voor uw reactie aangaande het geschil, dat ik heb voorgelegd aan Kifid.

  Ruim een jaar geleden ben ik door de plaatselijke RABO-bank benaderd, met het verzoek om doorlopend krediet om te zetten in een lening. Ik ben daar niet op ingegaan, mede omdat het rentegeschil er nog lag.

  Indien de Rabobank mijn schikkingsvoorstel aanneemt, kan het wat mij betreft gecombineerd worden met voornoemde omzetting. Mits de voorwaarden goed zijn.

  Indien de Rabobank hiermee akkoord gaat, kan men mij bellen of een voorstel sturen.

  Met vriendelijke groet,

  Andreas ...

  De Rabobank heeft dit afgewezen. De Rabobank wenst niet te praten over terugbetaling van met rentemanipulatie gestolen geld.

 • Mr. R.J. Paris heeft namens Kifid in zijn eentje beslist over deze zaak. Hij is ook verantwoordelijk voor bovenstaande alinea, die naar mijn mening volstrekt CRIMINEEL is. Hij was op de hoogte van het feit, dat de Rabobank mijn voorstel tot oversluiten met terugbetaling van het gestolen geld had afgewezen.

  Op 23 januari 2018 stuurde deze mr. Paris een brief naar de advocaat van de Rabobank, welke begint met: "Geachte heer Puper, beste Maarten," Zie bijlage 1. Hieruit blijkt, dat de advocaat van de Rabobank en de vertegenwoordiger van Kifid elkaar heel goed kennen. Ik trek hieruit de conclusie, dat Kifid niets anders is dan een speeltje van criminele financiele instellingen. Kifid wordt betaald door de financiele instellingen en ze steunen het beleid van de financiele instellingen. Het wekt de indruk, dat de advocaten met elkaar in de kroeg rondhangen en dan lol maken over 'de domme consumenten'.

 • 4.17 De Rabobank zou mij niet misleid hebben, omdat de Rabobank niet vermeld heeft, dat zij 'variabele rente' zou gaan interpreteren als een vrijbrief om de rekening van de consument leeg te trekken.

  Daarmee heeft Kifid in zijn uitspraak het Europese consumentenrecht overtreden.

  • Volgens Artikel 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU zijn oneerlijke handelspraktijken verboden.

  • Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij:

   b. het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.

  • Volgens Artikel 6 aangaande misleidende handelingen:

   1. Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

   b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;

 • De Rabo-bank heeft mij een doorlopend krediet aanbevolen terwijl ik vroeg om een lening. Doorlopend krediet zou goedkoper zijn. Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente verhoogd, terwijl de marktrente gedaald is. Het verschil met Euribor en mijn rente is ca. 3,5% tot 3,7% ten nadele van mij.

  De Rabobank heeft mij nooit verteld, dat zij haar eigen winstmarge zou gaan verhogen. Zou ik dat geweten hebben, zou ik dat krediet nooit hebben genomen.

 • Misleiding:

  De Rabobank heeft zich voorgesteld als een fatsoenlijke bank, zonder winstoogmerk, zonder aandeelhouders, gestoeld op de ideologie van Raiffeisen. Ik deed geen zaken met een dubieuze bank of een handelsbank met aandeelhouders met winstbejag.

  Ik heb het contract afgesloten met de Rabobank Winschoten. Ik was in de veronderstelling, dat de Rabobank Winschoten een fatsoenlijke bank was en dat de medewerkster mij naar eer en geweten zo goed mogelijk geholpen heeft.

  Daarna zijn er fusies geweest, waardoor uiteindelijk criminelen de baas zijn geworden. Criminelen, die steeds opnieuw met rente-manipulatie de klanten bestelen.

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • 1. Rabobank Winschoten was een fatsoenlijke bank en het recht om de eigen winstmarge willekeurig te verhogen door rentemanipulatie was GEEN onderdeel van het contract. In dat geval dient Rabobank Nederland zich aan dat contract te houden.

  • 2. Rabobank Winschoten deed zich voor als een fatsoenlijke bank. In dat geval is de fatsoenlijke facade onderdeel van opzettelijke misleiding. Dat is evident in strijd met het Europees recht aangaande oneerlijke handelspraktijken.

Klachten over bankenkartel:

Ik heb bij ACM een klachten ingediend bij de ACM aangaande dit bankenkartel. Ondermeer: datum melding: 19-01-2018 14:02:38

De ACM heeft mij bedankt 'voor het signaal'. En er vervolgens niets mee gedaan. Men schreef mij ondermeer de volgende emails:

 

23-01-18 15:55

Geachte heer Van der ...,

Met verwijzing naar ons telefoongesprek van zojuist, stuur ik u hierbij mijn contactgegevens.

Zoals besproken zouden we het op prijs stellen als u ons uw eerdere signaal uit 2016 zou kunnen toesturen. Hetzelfde geldt voor uw correspondentie met het ministerie van Financiën uit het najaar van 2016. U kunt deze documenten rechtstreeks aan dit e-mailadres sturen. Als we de documenten ontvangen hebben, gaan we uw melding nader bestuderen. We nemen daarna weer telefonisch contact met u op. Tot die tijd behandelen we uw melding als signaal.

De ACM houdt onder meer toezicht op de Mededingingswet (w.o. het kartelverbod). Binnen het bestaande wettelijke kader is het voor de ACM niet mogelijk om, mocht al blijken dat partijen zich schuldig hebben gemaakt aan een overtreding van het kartelverbod, om partijen strafrechtelijk te vervolgen. Mocht u van mening zijn dat de banken zich strafbare feiten schuldig hebben gemaakt, dan kunt u aangifte doen bij het OM. Uw verzoeken daaromtrent kan de ACM niet in behandeling nemen, omdat we niet bevoegd zijn om strafrechtelijke onderzoeken in te stellen.

De ACM kan wel kijken of er aanleiding is om nader onderzoek te doen naar de feiten die u meldt op grond van de Mededingingswet. Daarbij hanteert de ACM een prioriteringsbeleid. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze publicatie in de Staatscourant:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14564.html

Ik dank u, mede namens mijn collega Marieke de Vlaam, hartelijk voor uw melding. We zien de genoemde documenten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

...

Senior medewerker Toezicht

Directie Mededinging

 

07-02-18 14:24

Geachte heer ..., beste Andreas,

Met verwijzing naar ons telefoongesprek van zojuist, stuur ik u hierbij wat nadere informatie over de Europese Euribor- en Libor-zaken.

Informatie over de Euribor-zaak van de Europese Commissie vindt u hier: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914

Informatie over de CHF Libor-zaak van de Europese Commissie vindt u hier: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm

Zie dit bericht van de AFM over schikkingen en maatregelen van Rabobank in de Libor-zaak: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2013/okt/rabobank-libor

Voor de schikkingen in de Euribor-zaak zie bijgevoegd artikel uit het FD.

Deze informatie is weliswaar niet volledig, maar geeft wel aan dat ook door Europese en Nederlandse autoriteiten is opgetreden tegen de banken (en Rabobank in het bijzonder) in de Euribor- en Libor-zaken. Om die reden ziet de ACM het niet op haar weg liggen om een onderzoek te starten naar de Nederlandse banken en de Rabobank in het bijzonder, zoals u in uw brief vraagt. Dat zou ook ingaan tegen het ne bis in idem rechtsbeginsel, dat stelt dat een partij niet twee keer kan worden vervolgd voor de zelfde zaak.

We hebben in het telefoongesprek ook gesproken over de uitleg van het begrip 'marktconform' dat u in uw brief noemt. Het begrip 'marktconform' wordt wel gebruikt in een situatie met veel concurrentie, waarbij deze concurrenten (nagenoeg) dezelfde kosten hebben, en is derhalve niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor kartelvorming. Ook 'volggedrag' van concurrenten kan juist duiden op zeer sterke concurrentie, waarbij de ene onderneming reageert op bijvoorbeeld de prijsstelling van een ander bedrijf. Wil er sprake zijn van een overtreding van het kartelverbod, dan moeten er afspraken zijn gemaakt tussen concurrerende ondernemingen of moeten ze om zijn minst bedrijfsvertrouwelijke informatie die het concurrentieproces beïnvloedt met elkaar hebben uitgewisseld. Dat er sprake is van een kartel, dient onderbouwd te worden aangetoond en mag niet op voorhand worden aangenomen.

Op basis van de aanwijzingen die u in uw brief noemt, ziet de ACM op dit moment onvoldoende aanleiding om een mededingingsrechtelijk onderzoek te starten. Mocht u brief bedoeld zijn als een formeel handhavingsverzoek, dan wijs ik u verzoek hierbij af, ook omdat u vermoedelijk niet als belanghebbende kwalificeert in de zin van artikel 1:2 van het Awb.

Zoals besproken betrekken we uw brief wel graag bij de vraag op welke gebieden we bij de banken 'vinger aan de pols' willen houden.

Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor het indienen van uw signaal. Dergelijke signalen zijn van groot belang van de ACM, om een goed beeld te krijgen van de marktproblemen die door bedrijven en consumenten worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

...

Senior medewerker Toezicht

Directie Mededinging

 

Sinds deze correspondentie heeft Kifid mijn klacht afgewezen, waarbij men het Europees consumentenrecht volkomen negeert.

Vorige week heb ik opnieuw een klacht ingediend bij Consuwijzer.

 

04-07-19 16:28 U hebt ons het volgende geschreven:

In 2005 vroeg ik de Rabobank om een lening. De medewerker van de Rabobank drong er op aan doorlopend krediet te nemen. Dat heb ik gedaan. Sinds ca. 2008 rekent de Rabobank een veel hoger verschil met de Euribor rente dan bij het afsluiten. De Rabobank stelt: Andere banken doen het ook, we zijn markt-conform. Ik wil, dat u de Rabobank dwingt om dit beleid met terugwerkende kracht te wijzigen.

 

Consuwijzer schreef terug:

11-07-2019 10:31

Geachte heer/mevrouw van der Wal,

Dank voor uw bericht van 4 juli 2019. Uw vraag of melding gaat over een financïële dienst. Dit is geen onderwerp voor ConsuWijzer. Wij hebben daardoor niet de juiste kennis in huis en kunnen uw vraag niet beantwoorden.

Waar kunt u wel terecht?

Wij denken dat de AFM (Autoriteit Fianciële Markten) uw vraag of melding beter kan oppakken. Hieronder leest u meer over de AFM (Autoriteit Financiële Markten) .

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt voor de overheid toezicht op het gedrag van financiële instellingen. Dit zijn banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. En op de producten die zij aanbieden. Zoals sparen, beleggen verzekeren en lenen.

De AFM let er op dat deze bedrijven u correct behandelen. Bijvoorbeeld dat u duidelijke en eerlijke informatie krijgt over uw hypotheek. En dat u zorgvuldig en onafhankelijk advies krijgt. Als bedrijven zich niet houden aan de wet, dan kan de AFM bedrijven een boete geven.

Over welke onderwerpen kunt u terecht bij de AFM?

U kunt bij de AFM terecht met vragen en klachten over:

Banken

Verzekeringen

Hypotheken

Leningen

Contact met de AFM

Ga naar hun website www.afm.nl voor meer informatie en contact.

Vragen?

Bel ons op 088 070 70 70 of stuur ons een WhatsApp-bericht op 06 5252 7006.

Met vriendelijke groet,

ConsuWijzer

 

Dit antwoord is volstrekt onacceptabel.

U bent verantwoordelijk voor

 • Mededinging en marktordening

 • Handhaving van het Europees consumentenrecht

Ik verzoek u om uw taken behoorlijk uit te voeren.

Specifiek verzoek ik u:

 • 1. Er voor te zorgen dat de Rabobank mij fatsoenlijk behandelt en mij al het met rentemanipulatie gestolen geld terugbetaalt.

 • 2. Een einde maakt aan het bankenkartel, dat de rente systematisch opdrijft ten nadele van de Nederlandse consumenten.

 • 3. De Rabobank een boete oplegt die indruk maakt.

1. Terugbetaling gestolen geld.

Sinds ca. 2008 steelt de Rabobank geld van mij via rentemanipulatie.

Ik verzoek u de Rabobank te sommeren:

 • a. Een volledige herberekening te maken van mijn doorlopende krediet sinds 1 januari 2008, waarbij men uitgaat van Euribor.

  De berekende rente dient gelijk te zijn aan Euribor plus het verschil tussen Euribor en het rentepercentage dat ik betaalde op het moment dat ik het krediet afsloot.

 • b. Het verschil terug te storten op mijn rekening.

 • c. Binnen een jaar alle klanten te benaderen van wie zij middels rentemanipulatie geld gestolen hebben en het gestolen geld met rente terug te betalen.

2. Einde maken aan bankenkartel.

De advocaat van de Rabobank heeft in zijn verweerschrift geschreven, dat de Rabobank marktconform handelt. In andere woorden: 'De andere banken doen het ook, wij houden ons aan de stilzwijgende afspraken met de andere banken.'

 • Dat is feitelijk een erkenning van een kartel.

 • De rentes die de banken rekenen, zijn hoger dan redelijk. Men houdt de rente kunstmatig hoog. Dat is een duidelijke aanwijzing voor een bankenkartel.

Ik verzoek u op te treden tegen dit bankenkartel en om handhaving van het antitrust recht.

 

3. Leg de Rabobank een boete op, die indruk maakt.

 • Op 30 juni 2003 kreeg ik bezoek van Annette Tragter, ambtenaar van de keuringsdienst van waren. Zij wees mij er op, dat bepaalde uitlatingen op mijn website gecombineerd met het ter verkoop aanbieden van producten in strijd was met de regels van de EU. Deze ambtenaar was buitengewoon beledigend. Details kunt u vinden op:

  Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

  Binnen een half uur na haar vertrek waren alle uitlatingen van mijn website verwijderd. Toch kreeg ik een boete van 680 euro opgelegd, vele malen de jaaromzet. Het ging om een heel klein webwinkeltje, waar ik goedkoop hoge kwaliteit kruidencapsules aanbood en waarvoor ik geen reclame maakte.

  Voornemen tot boete-oplegging

  Hoeveel bedrijven zijn zo door de Staat der Nederlanden behandeld?

 • Ik heb in de afgelopen jaren vele klachten ingediend, vooral tegen telefoonterreur van bedrijven, die mij menen te mogen bellen omdat ik bij de KvK sta ingeschreven. De KvK heeft mijn contactgegevens verkocht aan deze bel-terroristen. Ik sta in het bel-me-niet-register en ben een eenmanszaak. Dan mag men mij niet bellen. Diverse malen heb ik bij Consuwijzer geklaagd. Deze verwijst mij dan door naar de ACM, omdat ik een bedrijf zou zijn. Vervolgens ziet de ACM dit 'als een signaal', waarmee men absoluut niets doet.

  Ik heb inmiddels mijn telefoonnummer opgezegd vanwege deze terreur.

 • Ik constateer, dat de Staat der Nederlanden mij en UITSLUITEND mij op zeer onbehoorlijke wijze gediscrimineerd heeft. Het gebeurt HOOGST ZELDEN dat een onderneming een boete krijgt opgelegd, zelfs als het gaat om zware en opzettelijke overtredingen.

De Rabobank is een buitengewoon crimineel bedrijf geworden. In het geval van de Rabobank gaat het ondermeer om

 • 1. systematische rentemanipulatie

  • a. internationaal ondermeer in de Libor-affaire

  • b. in Nederland door het aansmeren van variabele rente contracten en vervolgens het opdrijven van de rente

 • 2. witwassen van drugsgelden

  • a. in de USA door het openen van een geldwasserij ten behoeve van een cocaine kartel in Calexico bij de grens met Mexico

  • b. in Nederland worden vrijwel wekelijks op boerenerven hennepkwekerijen en/of drugslaboratoria ontdekt,

   de meeste van deze boeren zijn vermoedelijk klant bij de lokale Rabobank

   en het is uiterst onwaarschijnlijk dat ze bij de Rabobank niet merken, dat arme bijna failliete boeren ineens veel geld uitgeven.

 • Ik verzoek u om de Rabobank te behandelen op een wijze, die bovenstaande behandeling van mij een beetje benaderd.

 • De Rabobank heeft in de Libor affaire een schikking getroffen van 1 miljard dollar. Dat heeft geen indruk gemaakt. In Nederland is men vrolijk verder gegaan met het bestelen van klanten middels rente-manipulatie.

 • Daarom verzoek ik u om de Rabobank een boete op te leggen van niet minder dan

  5 MILJARD EURO.

  Plus een voorwaardelijke boete van nog eens 5 miljard euro.

  Indien men niet binnen een jaar alle gedupeerde klanten volledige restitutie geeft, wordt deze voorwaardelijke boete onvoorwaardelijk.

 • Deze boetes zijn feitelijk te gering. Terwijl ik mijn best deed om mij aan de regels te houden en uit onwetendheid de regels overtrad, kreeg ik meteen een onvoorwaardelijke boete van meerdere keren de jaaromzet.

  De Rabobank heeft zich in de Libor affaire schuldig gemaakt aan zeer ernstige georganiseerde criminaliteit en kon dit afkopen met een klein deel van de jaarwinst. Daarna is men gewoon doorgegaan met systematische rentemanipulatie en het bestelen van klanten.

  Daarom zou een boete van vijf maal de jaaromzet meer op zijn plaats zijn. Maar ik ben niet onredelijk. Daarom vraag ik om een boete van 5 miljard euro inplaats van 60 miljard euro.

Indien u meer informatie wilt, kunt u mij via email bereiken.

Hoogachtend,

Andreas ...

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Voornemen tot boete-oplegging

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers