Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

30  Aug  2021

De Rabobank is

een criminele organisatie

 

 • De hoofddirectie geeft aan medewerkers opdracht tot crimineel handelen. Met name door diefstal door rente manipulatie.

 • De medewerkers MOETEN dit doen op straffe van sancties.

 • Daarmee is de Rabobank een criminele organisatie volgens artikel 140 Wetboek van strafrecht.

 • Ik heb in een open brief aan de Staten Generaal verzocht om de bankroverij aan te pakken. Zie Open brief aan de leden der Staten Generaal Daar heeft niemand op gereageerd. Blijkbaar is heel politiek Den Haag een criminele bende. De Haagse Hooligans (leden der eerste en tweede kamer, leden van de kabinetjes van de Liegende Hollander (Mark Rutte) en Fopke Hoekstra, topambtenaren van Financien, de AFM, de ACM en de Nederlandse bank) werken eendrachtig samen om het nederlandse volk te beroven via rentemanipulatie, woekerpolissen, rente-derivaten et cetera.

 • Ik heb het College van Procureurs-generaal verzocht om een een strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo en strafrechterlijke vervolging van de hoofddirectie van de Rabobank wegens leiding geven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Zie Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo Geen antwoord. Het OM heeft het te druk met het vervolgen van mensen in achterstandswijken. Aan het vervolgen van mensen die miljarden stelen kan en wil men echt niet beginnen.

 • De Rabobank heeft toegegeven, dat men via rentemanipulatie een groot deel van de bevolking bestolen heeft. Zie Rabobank compenseert klanten die te veel variabele rente betaalden

  Volgens dit artikel:

  Rabobank komt met een compensatieregeling voor mensen die te veel variabele rente hebben betaald voor hun consumptieve krediet. 150.000 klanten krijgen een schadeloosstelling, zegt een woordvoerder. Producten die onder de regeling vallen, zijn het doorlopend krediet en producten voor rood staan.

  Rabobank erkent dat bij deze producten met een variabele rente "de marktrente niet altijd goed is gevolgd". Ongeveer 15 procent van de klanten die zo'n product hadden, is gedupeerd, blijkt uit een inventarisatie. De bank noemt geen specifieke bedragen, maar een woordvoerder schat dat het meestal gaat om bedragen tussen de 100 en 200 euro, met enkele uitschieters naar meer dan 1000 euro.

  Hier staat de Rabobank weer keihard te liegen. Ze hebben van mij tussen 10.000 en 14.000 euro gestolen. Ze hebben het verschil in rente tussen Euribor en de door mij betaalde rente opgedreven tot 3,5% tot 4,5%.

  Heb je een krediet met variabele rente? Controleer dan de betaalde rente sinds 2008. In 2008 hebben de banken, het Ministerie van Financien en de Nederlandse bank geheime afspraken gemaakt om de bankencrisis af te wentelen op mensen met krediet.

  ALLE fracties in de Tweede Kamer en Eerste Kamer zijn hiervan op de hoogte en stemmen daar helemaal mee in. Geen enkele politieke partij heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

 • Inmiddels heeft de Rabobank opnieuw geprobeerd om mij af te persen. Hierover heb ik onderstaande klacht ingediend. Ik heb de klacht ook gestuurd aan de Raad van Commissarissen van de Rabobank. Zo komen we te weten, of deze instemmen met de bankroverij en afpersingspraktijken van de Rabobank.

 

 

Geachte heer / mevrouw,

Op of omstreeks maandag 9 augustus 2021 werd ik gebeld door een medewerkster van de Rabobank. Zij deelde mij mede, dat de Rabobank het contract met mij eenzijdig wil veranderen. Dit gesprek leidde tot ruzie. Ik heb de medewerkster gezegd: "Zet het maar op papier". Ik heb niets meer vernomen.

N.a.v. dit gesprek wil ik de volgende punten duidelijk stellen. Toelichting per punt volgt hieronder.

 1. Ik wil geen mondeling contact meer met de Rabobank. Ik verbied u mij nog te bellen. Communicatie gaat via briefpost.

 2. Er wordt niets veranderd aan ons contract. Wijzigt u het contract zonder mijn instemming, dan beschouw ik het contract als beeindigd en staak ik alle betalingen, totdat deze zaak voor de rechter is geweest.

 3. Ik sommeer u nogmaals onmiddelijk volledige restitutie te geven van al het geld dat u middels rentemanipulatie van mijn rekening heeft gestolen.

 4. Indien u wilt, kunt u deze zaak schikken voor xx.000 euro.

 

Toelichting.

1. Geen mondelinge communicatie meer om de volgende redenen:

a. Op 14-01-2015 heeft uw medewerker Johan Hemmen een frauduleus verslag gemaakt van een telefoongesprek dat ik met hem had. Volgens hem was mijn klacht afgewikkeld. In werkelijkheid was het een uiterst onaangenaam gesprek. Hemmen noemde mij meermalen 'heel erg dom' omdat ik zijn fantastische voorstel voor omzetting van mijn krediet niet aannam.

b. Ik ben in 2005 naar de Rabobank Winschoten gegaan en heb gevraagd om een lening voor bouwmaterialen om mijn huis op te knappen. De bankmedewerkster adviseerde mij doorlopend krediet. Vooral omdat opname van geld afhankelijk zou zijn van aankoop en verwerking van bouwmaterialen. En ook omdat doorlopend krediet goedkoper zou zijn.

Zij stelde voor om 45.000 doorlopend krediet te nemen, omdat ik dan in een lager rentetarief zou komen. Dat heb ik geweigerd omdat ik dat risico veel te groot vond. Bovendien had ik zo'n hoog krediet niet nodig.

Volgens uw advocaat M.F. Purper heeft deze beschrijving geen enkele waarde omdat ik niet kan aantonen, dat dit gesprek zo heeft plaatsgevonden.

Impliciet heeft uw advocaat gesteld, dat klanten van de Rabobank hun eigen filmploeg moeten meenemen naar ieder gesprek om alles vast te leggen, anders heeft het gesprek geen enkele waarde.

Aangezien jullie volgens jullie eigen advocaat notoir onbetrouwbaar zijn, heeft het geen enkele zin om nog mondeling te communiceren.

 

2. Er wordt niets veranderd aan ons contract. Wijzigt u het contract zonder mijn instemming, dan beschouw ik het contract als beeindigd en staak ik alle betalingen, totdat deze zaak voor de rechter is geweest.

Uw medewerkster deelde mij twee weken geleden mede, dat u het contract wilt wijzigen en dat u dat mag, 'omdat dat in de algemene voorwaarden staat'. Of ik maar even akkoord wilde gaan met omzetting naar een nieuw contract.

Ik beschouw dit als een poging tot afpersing. Opnieuw een bewijs dat de Rabobank is gedegenereerd tot een criminele organisatie.

U kunt zich niet beroepen op 'algemene voorwaarden' op grond van de volgende redenen:

a. Toen de financieel adviseur van Rabobank Winschoten in 2005 het contract adviseerde, heeft zij mij niet gewaarschuwd voor de mogelijkheid, dat de Rabobank op ieder willekeurig moment het contract zou kunnen wijzigen.

b. Mij zijn in 2005 geen algemene voorwaarden ter hand gesteld. Ik heb mijn handtekening gezet waar de financieel adviseur deze wilde hebben. U kunt zich dus niet beroepen op 'algemene voorwaarden'.

c. Volgens uw advocaat zijn de 'algemene voorwaarden' van Rabobank Winschoten verloren gegaan bij een brand.

Wij hebben een contract. U dient zich te houden aan het contract, zoals dat in het contract gespecificeerd staat. Het contract biedt geen ruimte voor eenzijdige verandering van de voorwaarden. U bent blijkbaar van mening, dat u het recht heeft het contract willekeurig te veranderen en opnieuw te interpreteren en dat u geen rekening hoeft te houden met mij. Daarmee bewijst u opnieuw, dat het contract berust op dwaling. (Burgerlijk Wetboek 6:228 lid 1)

 

3. Ik sommeer u nogmaals volledige restitutie te geven van al het geld dat u middels rentemanipulatie van mijn rekening heeft gestolen.

In het oorspronkelijke contract van februari 2005 is de rente vastgesteld op 6,70%. Euribor stond in februari 2005 op 2,095%. De variabele rente is dus vastgesteld op 4,605% boven Euribor. Alle rente die de Rabobank daarboven heeft gerekend is naar mijn mening onrechtmatig.

In uw brief van 17-11-2015 heeft u gesteld, dat de rente bepaald wordt door drie componenten: fundingkosten, interne kosten en risico. Ook schreef u, dat risico in mijn geval geen rol speelt. De fundingkosten komen overeen met Euribor. De renteverandering t.o.v. Euribor komt dus feitelijk overeen met het verhogen van uw eigen winstmarge. Dat is misdaad.

U heeft de rentemarge t.o.v. Euribor verhoogt met 3,5 tot 4,5% U stelt dat u dat mag, 'omdat de rente variabel is'. Naar mijn mening is dit diefstal middels rentemanipulatie. U bent al eerder veroordeeld wegens rentemanipulatie. U bent dus een recidivist.

De hoofddirectie heeft de bankmedewerkers opdracht gegeven crimineel te handelen. Medewerkers moeten dit beleid uitvoeren op straffe van sancties. Daarmee voldoet de Rabobank aan alle criteria die gesteld worden aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Uw hoofddirectie geeft leiding aan een criminele organisatie. Daar staan lange gevangenisstraffen op.

De Rabobank heeft het begrip bankrover opnieuw gedefinieerd.

Bankrover: Een keurig geklede man of vrouw die in een bankfiliaal wacht op klanten, die men kan beroven en volledig kan kaalplukken.

Uw advocaat heeft gesteld, dat u het recht heeft om uw winstmarge te verhogen middels rentemanipulatie, omdat de rente variabel is en omdat andere banken het ook doen. Kifid heeft inmiddels in hoger beroep in een andere zaak aangegeven, dat dit niet mag. U heeft inmiddels in een communicatie erkend, dat u onrechtmatig heeft gehandeld.

In ons contract staat dat de rente variabel is. Dat betekent, dat de rente meebeweegt met Euribor. Niet dat u de rente willekeurig mag verhogen om uw eigen winstmarge groter te maken. U bent als opsteller van het contract verantwoordelijk voor de duidelijkheid van het contract. Aangezien u niet heeft gespecificeerd hoe de rentevariatie tot stand komt, is mijn verwachting leidend. Mijn verwachting was en is, dat de rente meebeweegt met de internationale marktrente.

In 2005 heeft de financieel adviseur van de Rabobank Winschoten dit contract geadviseerd. Zij stelde ondermeer, dat ik dan minder rente zou betalen. Zij heeft niet gewaarschuwd voor de mogelijkheid, dat de Rabobank haar winstmarge zou mogen verhogen middels manipulatie van de variabele rente. Als zij op de hoogte was geweest van dit criminele gedrag, dan had zij mij dit contract niet mogen adviseren. Door te stellen, dat deze mogelijkheid tot het contract behoorde, stelt u impliciet, dat deze medewerkster willens en wetens crimineel heeft gehandeld en heeft meegewerkt aan opzettelijke oplichting. U geeft daarvoor geen enkel bewijs. Uw houding tegenover deze medewerkster vind ik crimineel. Afgaande op haar lichaamstaal tijdens het gesprek heeft zij mij naar eer en geweten een zo goed mogelijk advies gegeven. U heeft na fusies dit contract overgenomen en er een criminele invulling aan gegeven.

Door uw criminele gedrag heb ik niet kunnen beschikken over het bedrag dat we hebben afgesproken. Wij hebben een krediet afgesproken van xx.000 euro. Door uw criminele streken heeft u inmiddels ca. 14.000 euro van mijn rekening gestolen. Daarmee heeft u mijn krediet feitelijk ingeperkt tot xx.000 euro.

Ik stel u bij deze volledig aansprakelijk voor alle schade die ik heb geleden en nog zal leiden door deze onrechtmatige inperking.

Door deze inperking heb ik allerlei bouwmaterialen niet of pas veel later kunnen kopen. Daardoor heeft de verdere isolatie van mijn huis vertraging opgelopen. Daardoor heb ik veel meer geld aan verwarming moeten uitgeven. Inmiddels zijn bouwmaterialen aanzienlijk duurder geworden.

Ik sommeer u nogmaals om onmiddelijk een herberekening te maken van de rente vanaf 1 januari 2008 uitgaande van een rente, waarbij het verschil met Euribor per maand gelijk is aan het verschil met Euribor op het moment van afsluiten van het contract: 4,61%.

Ik sommeer u tot onmiddelijke teruggave van het geld, dat u middels rentemanipulatie van mij gestolen heeft.

 

4. Indien u wilt, kunt u deze zaak schikken voor xx.000 euro.

Als u mij xx.000 euro betaalt, los ik daarmee het krediet af en sluit ik de rekening. Dat bespaart u veel werk en ik ben dan eindelijk van jullie af. Ik hoop uit de grond van mijn hart, dat ik daarna nooit meer iets met jullie te maken zal hebben.

Indien u niet kunt toegeven, dat u crimineel heeft gehandeld of indien u het bovenstaande juridisch te riskant vindt, kan ik u een rekening schrijven 'voor coaching' voor xx.000 euro exclusief BTW. Dan hoeft u niet toe te geven, dat u een criminele organisatie bent.

Het druist in tegen mijn religie en tegen mijn rechtsgevoel om zaken te doen met een criminele organisatie.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Ontwikkeld door Nul-A Computers