Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Plichten van de mens

Uit: Nieuwe Politiek 2003

Kindermanager:

Wanneer een gezin niet functioneert en een kind wordt verwaarloosd en/of mishandeld, zijn er heel veel verschillende instanties en vele personen die ieder te weinig overzicht en te weinig bevoegdheid hebben om de juiste hulp te bieden. In Nederland hebben we de laatste jaren enige verschrikkelijke voorbeelden gehad. Diverse hulpverleningsinstanties deden ieder redelijk werk. En toch leidde alles bij elkaar tot ernstige beschadiging van kinderen. In Groot Brittanië was er dit jaar een vergelijkbaar schandaal, waarbij een kind overleed. Na de dood van kinderen wordt er boos gekeken naar hulpverleners, die niet de bevoegdheid en niet het geld hebben om hun werk behoorlijk te doen. Op zo'n moment zeggen politici niet:

Dat is onze schuld. Wij hebben ze geen geld en geen bevoegdheid gegeven. Wij zijn niet geïnteresseerd in mensen, die pas over 10 of 15 jaar stemrecht krijgen.

Op zulke momenten wijzen sommige politici naar de hulpverlening, spreken schande van het ongeval, beloven een onderzoek, en doen alles om maar niet de schuld te krijgen.

Heel vaak blijken hulpverleners en allerlei instanties langs elkaar heen te werken. Beschadigde kinderen worden geconfronteerd met een eindeloze stoet hulpverleners. Tegen de tijd dat ze een sociale binding ontwikkelen met een hulpverlener, wordt deze vervangen door een ander. Na enige tijd wijst het kind iedere binding af en ontwikkelt een gestoord gedragspatroon. Daarna is het vrijwel onbereikbaar voor hulpverleners. Dat is onwenselijk.

Als alternatief stel ik voor aan beschadigde kinderen een 'kindermanager' toe te wijzen. Zoals een manager van een artiest de zakelijke belangen behartigt van zijn artiesten, zo zou een kindermanager de belangen van de aan hem/haar toevertrouwde kinderen moeten behartigen. Hierbij dient men er vanuit te gaan, dat de kindermanager de aan hem/haar toevertrouwde kinderen tot aan het 18e levensjaar begeleid. Bij voorkeur is een kindermanager dus een vrouw of man tussen de 40 en 50 jaar oud.

Vrouwen jonger dan 40 zijn een potentieel risico. Als ze zwanger worden, zouden ze hun baan op kunnen zeggen en zo de binding met de kinderen op pijnlijke wijze kunnen verbreken. Als een vrouw (of man) van 50 een kind van 3 krijgt toevertrouwd, dan is de vrouw 65 als het kind 18 wordt.

De kindermanager is volledig verantwoordelijk én aansprakelijk voor de aan hem/haar toevertrouwde kinderen. Alle beslissingen worden genomen via de kindermanager. Alle contacten met het kind lopen in principe via de kindermanager. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden, wanneer er aanwijzingen zijn dat de kindermanager het werk niet goed doet of misbruik maakt van het kind. De overheid heeft hierin (vanzelfsprekend) een controlerende taak, die zij beter heel serieus kan nemen.

Sociale huisarts:

Als je een fysiek probleem hebt, ga je naar je huisarts. Dat is altijd dezelfde man of vrouw, waarmee je een band ontwikkelt. Deze huisarts doet alles wat mogelijk is om jouw probleem op te lossen. Kan hij/zij het niet alleen af, dan verwijst hij je door naar het ziekenhuis of een specialist. Hij neemt de verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat je bij de juiste hulpdiensten terecht komt.

Als je een sociaal probleem hebt, ga je naar een ambtenaar. Dat is iemand die je niet kent en waarmee je geen band hebt. Als je probleem standaard is, krijg je een standaard antwoord. Als je probleem buiten de regels valt, krijg je geen hulp. Dan zet de overheid je in de kou. Jarenlang heb je bijgedragen aan de gemeenschap, jarenlang heb je de overheid gesteund, jarenlang heb je belasting betaald en als jij om hulp vraagt, word je afgewezen.

Als je regelmatig afgewezen wordt en de maatschappij drukt je helemaal plat, dan groeit de haat tegen de overheid. Dan ga je de overheid zien als een kwaadaardig kankergezwel. Dan krijg je aanslagen zoals in Oklahoma. Of je krijgt terreurorganisaties zoals de RAF.

Terroristen zijn meestal geen slechte mensen. Meestal zijn het idealisten, die zo vaak op hun ziel zijn getrapt, dat ze zich tegen de maatschappij keren. De maatschappij, en met name de overheid, is daarin de hoofdschuldige. Als individu heb je een zeer kleine bewegingsvrijheid. De overheid belemmert ons aan alle kanten. Als de overheid zich dan ook nog agressief gedraagt tegen burgers, dan krijg je onvermijdelijk ongelukken. Dan krijg je sekten zoals 'de hoogste waarheid' in Japan.

Zoals je voor fysieke problemen een huisarts hebt, zo zou je voor sociale problemen een sociale raadsman/vrouw moeten hebben. Deze lost je problemen op, of verwijst je door naar specialisten. Je huisarts laat je niet gaan zonder behoorlijke hulp te hebben geboden. Ambtenaren laten de burger vaak in de kou staan. Dat moet veranderen. Wanneer het redelijk is dat een burger hulp krijgt, moet hij/zij hulp krijgen. Kost wat kost. De overheid mag nooit zeggen: 'volgende loket'. De sociaal raadsman/vrouw dient de doorverwijzing in orde te maken en te controleren dat er hulp op maat geboden wordt.

De afgelopen jaren hebben veel ideologen gepleit voor 'minder-overheid', een 'terugtredende overheid' en de bijbehorende belastingverlaging. Een kleine machteloze overheid is ideaal voor mentaal sterke mensen met veel geld. Mentaal zwakke mensen en arme mensen hebben bescherming en hulp nodig van een sterke overheid. De maatschappij is te ingewikkeld geworden voor een groot deel van de mensen. Om sociale problemen en botsingen met groepen ontevreden mensen te vermijden, is het noodzakelijk om de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Dat kost geld en dat geld moet opgebracht worden door de belastingbetaler. Daar tegenover staan sociale en economische rust, vertrouwen en vermindering van criminaliteit. Degenen die klagen over 'de verharding van de samenleving' klagen eigenlijk over te weinig overheidsbemoeienis en dus ook over te lage belastingen.

Deze sociaal raadsman/vrouw dient de macht te hebben om alle overheidsacties tegen een burger te stoppen. Uit eigen ervaring weet ik, hoezeer de overheid de mensenrechten kan schenden en mensen kan vertrappen door gewoon de regels toe te passen. Zelfs als goedwillende ambtenaren van mening zijn, dat toepassing van de regels asociaal zijn en neerkomen op schending van de mensenrechten, maalt de bureaucratische machine gewoon door. Als er mensen tussen de raderen geplet worden, is dat jammer voor die mensen, en zeker geen reden om de bureaucratische machine te stoppen. Dat leidt vaak tot ongelukken en een vertrouwensbreuk tussen overheid en burger.

Halfopen inrichtingen voor zwervers:

In de grote steden wemelt het van dakloze zwervers. Sommige mensen menen dat het hun goed recht is om ongewassen over straat te lopen. Daar ben ik het niet mee eens. Deze on-sociale mensen zijn potentiele brandhaarden van T.B.C. Zij zijn een onaanvaardbaar gezondheidsrisico.

Er zijn inmiddels T.B.C.-variaties die ongevoelig zijn voor de bekende antibiotica. Dat is GEEN probleem. T.B.C. was al grotendeels uit Nederland verdwenen voor men met inenten begon. Met name door betere voeding en betere huisvesting hebben we T.B.C. halverwege de 20e eeuw uitgebannen. Laten we dat zo houden.

De combinatie van on-sociale zwervers en antibiotica-resistente T.B.C. is WEL een probleem. Ieder moment kan er een epidemie uitbreken, die ons honderden miljoenen zo niet miljarden kan kosten door ziekte en arbeidsuitval. Misschien vallen er zelfs doden. DAT is onaanvaardbaar.

Het lijkt mij ondoenlijk om de zwervers op korte termijn te resocialiseren. Maar we kunnen ze wel onderdak bieden in half open inrichtingen. (Deze zouden bijvoorbeeld in de Flevopolder en Oost-groningen gebouwd kunnen worden.) Daarbij denk ik aan een aantal barakken waar iedere zwerver zijn eigen kamertje heeft. Het leger des heils zou voor maaltijden en kleding kunnen zorgen.

Het is de zwervers toegestaan de inrichting te verlaten wanneer men wilt. Veroorzaken ze ergens overlast, dan brengt de politie ze weer naar een dergelijke inrichting.

Deze inrichtingen zijn halfopen in deze zin: Men mag er wel uit, maar niet iedereen mag er in. Bewoners krijgen een kaart waarmee ze in en uit kunnen lopen. Wie opgenomen wordt in zo’n inrichting, wordt onderworpen aan een intake-procedure. Wie toegelaten wordt, krijgt een kaart.

Bewoners dienen zich redelijk schoon te houden. Wie zich wekenlang niet wast, verdwijnt in een psychiatrische inrichting. Wie ernstige overlast veroorzaakt, verdwijnt ook in een psychiatrische inrichting.

Bewoners zijn vrij om te doen en laten wat men wilt. Toezicht is minimaal. Er wordt geen therapie gegeven. Niemand zeurt de bewoners aan de kop. Wie therapie wilt, dient zich in te schrijven voor een gespecialiseerde inrichting.

Rechten van de aarde:

Wij mensjes hebben onszelf rechten toegekend. Wij hebben rechten. Planten, dieren en de aarde zijn rechtenloos. Wij willen vliegvelden laten groeien. Dat streelt ons ego. Extra landingsbanen moeten kunnen. Iedereen zijn eigen auto moet kunnen, zelfs als je de lucht in de steden niet meer kunt ademen. De oceanen zijn van ons. Met gigantische sleepnetten vissen we ze leeg. Toekomstige generaties mogen van honger creperen. Olie en gas zijn van ons. Met niets ontziende hebzucht persen we de aarde in twee generaties leeg. Sinds de tweede wereldoorlog hebben we in Nederland al de helft van ons aardgas verbruikt. En niet aan duurzame groei.

Hebben dieren en planten het recht om in vrijheid te leven? Als je deze vraag met 'Neen!' beantwoordt, zijn we uitgepraat. De meeste mensen zullen deze vraag met 'Ja!' beantwoorden. Maar dit heeft verregaande consequenties. Als wij de rechten van planten en dieren erkennen, hebben wij automatisch de plicht om daarnaar te handelen. Dan zijn we verplicht om de laatste restjes ongerepte natuur met hand en tand te verdedigen. Dan dienen we grote milieuvervuilers net zo te behandelen als moordenaars of oorlogsmisdadigers. Want er wordt al twee eeuwen lang een smerige oorlog gevoerd tegen alle planten en dieren.

Varkens worden aan de ketting gelegd en op vreselijke wijze misbruikt. Legbatterijkippen leven in hele kleine kooitjes en worden afschuwelijk verminkt. Deze zaken zijn regelmatig in het nieuws. We kunnen niet zeggen: 'We wisten het niet!' De meeste mensen eten vlees van varkens en kistkalveren en eten eieren van legbatterijkippen. Zij werken actief mee aan deze misdaden. En allemaal accepteren we, dat de bioindustrie deze dingen doet. Het is gemakkelijk om de boeren de schuld te geven. Maar de boeren worden gedwongen tot dit soort praktijken door de gierigheid van de consumenten. Er is ook vlees en melk van dieren die aanzienlijk beter worden behandeld. En er zijn scharrelkipeieren. Deze produkten zijn duurder, maar wel van veel betere kwaliteit. Zolang de consument niet meer geld wilt neertellen voor het welzijn van het dier, zal de slavernij van kalveren, varkens en kippen blijven bestaan.

Als we de rechten van de aarde en de natuur erkennen, hebben we de plicht onszelf te beheersen en de wereldbevolking drastisch te verminderen. Er zijn religieuze fundamentalisten, die geboortebeperking tegengaan. Er zijn ultra-orthodoxe Joden, fundamentalistische Moslims en Christenen die aanzetten tot het op de wereld schoppen van zoveel mogelijk kinderen. 'Gaat heen en vermenigvuldigt u', is nog steeds hun motto. Zij hebben voortdurend meer 'lebensraum' nodig. Daarom plegen ze genocide tegen planten en dieren. Als wij de rechten van de planten en dieren serieus nemen, hebben we de plicht de strijd met deze mensen aan te gaan. Liefst met woorden, verstandelijke argumenten, sociale druk en wettelijke maatregelen. Maar als dat niet voldoende is, moeten we niet terugdeinzen voor fysiek geweld. Daarbij kunnen we denken aan isolatie van mensen (voornamelijk mannen) die zich verzetten tegen geboortebeperkende maatregelen.

Als ons eigen leven of het leven van de aarde op het spel staat, hebben we het recht en de plicht om onszelf te verdedigen. Ongecontroleerde voortplanting van de mens bedreigt al het leven op aarde. Daar moeten we een einde aan maken. Als we daarvoor oorlog moeten voeren, dan moeten we ons niet laten tegenhouden door schuldgevoelens. Het voortbestaan van het leven op aarde is eigenlijk de enige zaak die het waard is om voor te strijden. Alle conflicten van mensen onderling zijn daarbij vergeleken volstrekt onbelangrijk. Overigens is oorlog onvermijdelijk, als we de voortplanting niet beperken.

Iedereen mag vrijelijk zijn mening verkondigen. Dat behoort tot de rechten van de mens. Maar de daden van een mens zijn iets heel anders. De daden van de mens mogen niet leiden tot overlast. Fundamentalistische Christenen, fundamentalistische Moslims en extreem-rechtse ultra-orthodoxe Joden veroorzaken overlast. Wij hebben de plicht om aan deze overlast een einde te maken.

Een hard beleid dient te worden ontwikkeld ten aanzien van de bevolkingsgroei. We hebben het recht om van alle landen ter wereld te vragen geboortebeperking te stimuleren en zonodig af te dwingen. Landen die hier niet aan meewerken, dienen we onder druk te zetten. Bijvoorbeeld met een economische boycot.

Loop je weg voor je plichten?

Bovenstaande paragraaf zal vele mensen aan het schrikken brengen. Wat ik hierboven schrijf is verstandig en logisch. En het brengt bij veel mensen ook heftige emoties en angst te weeg. Op vrijheidsbeperking reageren veel mensen heel emotioneel. Zelfs als ze inzien dat het noodzakelijk is. Oproepen tot oorlog worden ook door gezonde mensen verafschuwd. Mensen die graag oorlogvoeren grijpen naar iedere kans en leven dan helemaal op. Daarom worden er veel zinloze oorlogen gevoerd. Maar de meeste mensen willen helemaal nooit oorlog en durven er zelfs niet aan te denken. Daarom wordt een noodzakelijke oorlog vaak veel te lang uitgesteld.

Ter illustratie:

Als Groot Brittanië en Frankrijk in 1935 de oorlog aan Duitsland hadden verklaard, zou een gigantische ramp voorkomen zijn. Na de inval van Irak in Koeweit dreigde een nieuwe ramp. Als we dit hadden toegestaan, zou iedere dictator in de derde wereld landverovertje zijn gaan spelen. Gelukkig hebben we onze plicht gedaan. De 'beschaafde' landen hebben samen een vuist gemaakt en Irak verpletterd. Dat signaal was dringend noodzakelijk aan alle oorlogshitsers in de wereld. In Bosnië hebben we veel te veel met ons laten sollen.

Toevoeging 16 maart 2009.

Notabene. De tweede oorlog tegen Irak was volstrekt onzinnig. Saddam Hussein betaalde nabestaanden van palestijnse zelfmoord-activisten. Israel was daar niet van gecharmeerd. Ze gaven Bush opdracht om Saddam op te ruimen. Bush kwispelde met zijn staartje en gehoorzaamde ogenblikkelijk. Af Bush! In je mand! Gelukkig zijn we eindelijk van hem verlost.

Naar pagina    1    Deze pagina   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers