Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Staat der Nederlanden
verkracht autistische jongen van 16

Dagblad van het noorden, 22 april 2006:
Een 16-jarige jongen werd door een TBS-er verkracht in jeugdgevangenis Het Poortje. De jongen zat er niet als crimineel maar omdat hij thuis niet te handhaven was.
Landsadvocaat Veldhuis namens de Staat der Nederlanden: Er is geen geestelijke schade toegebracht aan het slachtoffer.

Samenvatting:

Al tientallen jaren worden jongeren uit probleemgezinnen en jongeren die aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd verwaarloosd en mishandeld door de Staat der Nederlanden. Daarbij schendt de Staat der Nederlanden het internationaal recht en de rechten van de mens. Wanneer dit naar buiten komt, weigert de Staat der Nederlanden haar verantwoordelijkheid te nemen. Bij monde van de landsadvocaat Veldhuis: "De Staat der Nederlanden is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk. Er is geen geestelijke schade toegebracht aan het slachtoffer."

Advocaten verzieken de samenleving:

Jongeren hebben geen geest dus kunnen ze ook geen geestelijke schade lijden, zo meent de Staat der Nederlanden blijkbaar. Ik denk daar anders over. Te stellen dat een slachtoffer van verkrachting geen geestelijke schade heeft geleden, is feitelijk gelijk te stellen aan geestelijke verkrachting. Ik stel bij deze vast, dat de Staat der Nederlanden schuldig is aan een misselijk makende geestelijke verkrachting van een weerloos slachtoffer. Een samenleving die dit tolereert is naar mijn mening in moreel opzicht niet beter dan de samenleving van Nazi-duitsland.

Naar mijn mening dient de landsadvocaat Veldhuis geschorst te worden als advocaat. Een advocaat die zich zo uitlaat over een slachtoffer van verkrachting, bezoedelt de nederlandse orde van advocaten. Maar misschien is deze orde van mening dat er bij hun niets meer te bezoedelen valt.

De nederlandse orde van advocaten is feitelijk een kartel, dat de kosten van advocatuur extreem hoog houdt. Daarbij is er sprake van een zeer scheef getrokken prijs/prestatie verhouding. Feitelijk worden we afgeperst door de advocatuur. Je kunt geen recht krijgen in nederland zonder een advocaat. Deze advocaten brengen echter een dermate hoog uurloon in rekening, dat de baten van een juridische procedure vaak niet opwegen tegen de kosten. Als gevolg daarvan zien veel mensen af van hun rechten.

Als men een loodgieter inhuurt, kan men een bepaald resultaat verwachten. Daarbij is het loon van een goede loodgieter gematigd. Huurt men een advocaat in, dan kan men vooral een torenhoge rekening verwachten. Met het resultaat zijn weinig mensen gelukkig. Ook is er nooit zicht op hoe lang een procedure gaat duren en hoe hoog de uiteindelijke kosten zullen zijn. Vergelijkt men de prijs/prestatie verhouding van een loodgieter met die van een advocaat, dan kom je snel tot de conclusie dat je het inhuren van een advocaat beter kunt vermijden. Als je gelijk wilt hebben, kun je beter iemand uit Albanië laten overkomen om een tegenstander af te schieten. Veel goedkoper en veel grotere kans op resultaat. Als je recht wilt hebben, moet je helemaal afzien van een advocaat. Het eerste wat advocaten tijdens hun studie hebben geleerd, is dat er niet zoiets bestaat als recht krijgen. De nederlandse "rechtsstaat" is feitelijk een criminele samenzwering om ons van onze rechten te beroven.

Van een groep mensen (advocaten) die zoveel verdienen, mag men op zijn minst verwachten, dat zij ten alle tijde het goede voorbeeld geven. Of dat zij ten minste tijdens het uitoefenen van hun beroep het goede voorbeeld geven. "Noblesse oblige!" zoals voormalig premier Kok ooit zei, in een iets anders context.

De landsadvocaat Veldhuis is blijkbaar sociaal te dom om dit te begrijpen. Zoals hij zich uitlaat over een verkracht slachtoffer, die nota bene verkracht werd terwijl hij aan de zorg van de Staat der Nederlanden was toevertrouwd, vind ik weerzinwekkend. Naar mijn mening is hij een rotte appel in de nederlandse orde van advocaten. Zo'n appel dient men te verwijderen, voordat deze de hele mand met appels aansteekt. De Staat der Nederlanden dient iedere samenwerking met deze advocaat onmiddelijk te verbreken. Maar dat is naar mijn mening nog onvoldoende.

Veldhuis heeft als landsadvocaat de Staat der Nederlanden reputatieschade toegebracht. Naar mijn mening dient de Staat der Nederlanden een civiel rechterlijke procedure tegen dit sujet te beginnen en hem financieel aansprakelijk te stellen voor de geleden reputatieschade.

Jeugdzorg is crimineel:

De Jeugdzorg als systeem is crimineel. Veel mensen die werken in de jeudzorg doen hun uiterste best om de schade zoveel mogelijk te beperken. De oorzaak en de schuld ligt bij de politiek. Politici zijn niet echt geinteresseerd in jeugdzorg, omdat jongeren geen kiezers zijn. Ze hebben geen stemrecht, DUS zijn ze niet interessant. Waarom is er nog geen parlementaire enquete naar de jeugdzorg?

Ik ben zelf een slachtoffer van jeugdzorg, dus ik weet waarover ik spreek. Van 1966 tot 1982 stond ik onder voogdij van de Staat der Nederlanden, omdat mijn ouders niet in staat waren deze verantwoordelijkheid te dragen. Daarbij ben ik regelmatig geconfronteerd met falende jeugdhulp. In 1978 en 1979 had ik veelvuldig contact met het JAC-Rotterdam en Street-corner-werk in Rotterdam. Ik heb toen heel veel jongeren leren kennen, die door de Staat der Nederlanden op extreme wijze verwaarloosd waren.

Sinds 1982 is de kennis omtrent jeugdzorg zeer sterk toegenomen. De jongerenwerkers zijn veel beter opgeleid. Er is veel meer empirische kennis over hoe men beschadigde jongeren dient te behandelen. De samenleving is ook veel rijker dan in 1982. Men zou dus mogen verwachten, dat de jeugdzorg aanzienlijk beter is dan tussen 1966 en 1982.

Als ik afga op wat ik zelf heb meegemaakt en de berichten die mij de laatste jaren bereiken over de jeugdzorg, dan krijg ik de indruk dat jeugdzorg alleen maar slechter is geworden.

Jongeren hebben geen stemrecht, dus zijn ze politiek niet interessant.

Politici zijn vooral geinteresseerd in het winnen van de eerst volgende verkiezing en op het uitoefenen van macht.

In de tweede kamer zitten slechts enkele mensen die weten waar ze mee bezig zijn. In de afgelopen jaren heb ik behoorlijk wat emails en brieven aan kamerleden geschreven. De enige van wie ik intelligente antwoorden kreeg was Saskia Noorman - den Uyl (PvdA). Woordvoerders (geen kamerleden) van Groen Links en de SP gaven ook behoorlijk antwoord. De meest idiote antwoorden kwamen van CDA-kamerleden, die blijkbaar alleen in de kamer zitten als klapvee: Luid applaudiseren wanneer de fractieleider of de premier een scheet laat en vooral niet nadenken.

Wanneer ik stel:

"Jeugdzorg is crimineel"

dan doel ik niet op de mensen die werken in de jeugdzorg. Daar zullen echt wel wat rotte appels tussen zitten, maar de meeste mensen in de jeugdzorg doen wat ze kunnen. Het probleem zit hem vooral in de ambtenaren op het ministerie van justitie, in de mini-ster van justitie Donner (CDA) en in de leden van de tweede kamer. Zij zijn crimineel. De manier waarop zij omgaan met weerloze jongeren is ronduit weerzinwekkend. Het lijkt wel of zij collectief leiden aan chronische stompzinnigheid. Zij schijnen niet te beseffen, dat veel ouders psychisch zo ziek zijn, dat zij niet voor kinderen kunnen zorgen. Ook zijn ze niet bereid om kinderen van zieke ouders en kinderen met een psychiatrische stoornis (autisme, ADHD, etc.) voldoende hulp te bieden om kans te maken op een redelijk leven. Ze zijn blijkbaar ook te dom om het volgende in te zien:

  • Als je kinderen van zieke ouders verwaarloost, is de kans groot dat zij hun levenlang problemen blijven veroorzaken. Hetzij als crimineel, hetzij als psychiatrisch patiënt. In beide gevallen worden de kosten voor de samenleving heel erg groot.
  • Als je kinderen van zieke ouders voldoende hulp biedt, is de kans groot dat zij volwaardige leden van de samenleving worden. Dan kosten zij minder. En als belastingbetaler leveren ze ook nog wat op.
  • Economisch bezien is het verwaarlozen van jeugdzorg een grote stommiteit.
  • Sociaal en ethisch bezien is het verwaarlozen van jeugdzorg een misdaad tegen de menselijkheid. Er is geen moreel verschil tussen een regering in Afrika die niet optreedt tegen verkrachting van een deel van haar burgers en de nederlandse regering, die niet optreedt tegen de verwaarlozing, mishandeling en (in het bovenstaande geval) verkrachting van aan haar zorg toevertrouwde jongeren. Of misschien moeten we stellen, dat er wel een moreel verschil is. Een regering in Afrika heeft misschien niet de macht om op te treden, de nederlandse regering heeft dat zeker wel. Er is dus sprake van opzettelijke misdadigde nalatigheid jegens jongeren. Kan men dat als misdaad tegen de menselijkheid beschouwen? Wel als men jongeren als mensen ziet. Maar dat is misschien wel het probleem. Ik heb de indruk, dat de nederlandse politiek jongeren niet als (volwaardige) mensen ziet.
    • Anderhalve eeuw geleden werden vrouwen gezien als half-mensen of untermenschen. Zij hadden geen rechten. Hun vader of hun echtgenoot bepaalde wat goed was voor hun. Vaak beheerde een man de financiën van zijn vrouw. Het was een revolutie dat vrouwen zelfbeschikkingsrecht en later ook stemrecht kregen. Heel lang had men het christelijk dogma voor lief genomen, dat vrouwen te dom zijn om rechten te kunnen uitoefenen.
    • Nu is er een sociale revolutie nodig om te bereiken, dat kinderen worden gezien als volwaardige mensen met zelfbeschikkingsrecht. Kinderen worden nu nog behandeld zoals vrouwen anderhalve eeuw geleden. Zij zijn de untermenschen van onze samenleving. Zolang deze mentaliteit niet verandert, is goede jeugdzorg erg moeilijk of misschien zelfs onmogelijk.

Naar pagina    Deze pagina    2   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers