Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Staat der Nederlanden
verkracht autistische jongen van 16

Dagblad van het noorden, 22 april 2006:
Een 16-jarige jongen werd door een TBS-er verkracht in jeugdgevangenis Het Poortje. De jongen zat er niet als crimineel maar omdat hij thuis niet te handhaven was.
Landsadvocaat Veldhuis namens de Staat der Nederlanden: Er is geen geestelijke schade toegebracht aan het slachtoffer.

Staat aanklagen:

Advocaten die mijn mening over de advocatuur hebben gelezen, zullen daar in meerderheid aanstoot aan nemen. Wie de schoen past, die trekke hem aan. Advocaten die het met mij eens zijn, roep ik op om pro deo de rechten van jongeren te gaan verdedigen.

Pro deo betekent: voor god. Pro deo werken betekent: werken zonder financiele vergoeding. Dit kun je doen "voor god", "voor de samenleving", "voor een betere wereld", etc. Ik roep advocaten (en andere grootverdieners) op om één dag in de week pro deo te werken voor een betere wereld.

In 1972 werd ik door een kindertehuis bij mijn moeder geplaatst, terwijl deze volgens psychiatrisch rapport niet in staat was kinderen op te voeden. Bij de thuisplaatsing werd gesteld, dat ik wel de intelligentie had om een opleiding te volgen, maar dat dat in de verwachte thuissituatie niet zou lukken. Die voorspelling is uitgekomen. De staat der nederlanden heeft mij dus feitelijk beroofd van de mogelijkheid om een universitaire opleiding te volgen en een normaal leven te leiden. Wat is daarvan de vervolgschade? 250.000 Euro? 1.000.000 Euro?

Ik zoek advocaten die mijn zaak en soortgelijke zaken aan rechters willen voorleggen. Mij gaat het niet om het geld. Indien er al een schadevergoeding volgt, zal ik deze ter beschikking stellen aan jeugdhulp.

Het doel is voor mij vooral om de Staat der Nederlanden kostenbewust te maken. Ze moet weten dat het schenden van de rechten van kinderen geld kost en dat de slachtoffers recht hebben op schadeloosstelling. Het verwaarlozen van jongeren en kinderen zou systematisch moeten leiden tot het uitbetalen van schadevergoeding. Als dat vaak genoeg gebeurt en de kosten hoog oplopen, ontstaat bij de politiek vanzelf het verlangen om meer aan preventie te doen en om jeugdzorg serieus te nemen.

Jeugdzorg veranderen:

Wanneer ouders niet in staat zijn om kinderen op te voeden, komt het kind onder toezicht van een voogdijvereniging. Dergelijke voogdijverenigingen vallen onder het ministerie van justitie. Ook jeugdinrichtingen vallen onder het ministerie van justitie.

Zijn kinderen van zieke ouders criminelen? Hebben zij "tucht en discipline" nodig of zorg en toewijding?

Zijn jongeren met een psychiatrische stoornis criminelen, die onder justitie zouden moeten vallen? Ben je een crimineel wanneer je ADHD hebt of autistisch bent?

Kan men van het ministerie van justitie zorg verwachten? Is men bij justitie niet meer gericht op het vangen en bestraffen van boeven en op "crime-fighting" dan op het geven van sociaal-wetenschappelijke hulp?

Naar mijn mening behoort jeugdzorg thuis bij het ministerie van sociale zaken. Ik stel voor om dat zo spoedig mogelijk te regelen.

Verder dient iedere jongere die uit huis geplaatst moet worden, onmiddelijk opvang te krijgen in een omgeving die voldoende bescherming biedt. Daarbij valt te denken aan:

 • Noodopvang van enkele weken bij gastgezinnen, die daarvoor een ruimhartige vergoeding krijgen. In deze periode dient een diagnose gesteld te worden en een plan voor de toekomst van de jongere te worden opgesteld.
 • Langdurige plaatsing in een gezinsvervangend tehuis voor langere tijd, indien dit wenselijk is voor de toekomst van de jongere. Hierbij mag men zich niet laten leiden door financiele motieven en ook niet door vals sentiment ten aanzien van de biologische ouders. Men dient te doen wat in het belang is van die jongere.
  • Ambtenaren zullen misschien grote gezinsvervangende tehuizen willen, liefst barakken zoals in een concentratiekamp. Dat is lekker goedkoop. Dit is niet in het belang van de jongeren.
  • Zelf denk ik eerder aan kleine tehuizen met plaats voor ca. 6 kinderen of jongeren midden in de samenleving. Dat kost wellicht meer. Dan verhogen we gewoon het tarief van de hoogste belastingschijf met 1%. Probleem opgelost. Een fatsoenlijke samenleving mag wat kosten. De grootverdieners mogen daar best wat offers voor brengen.
 • Intensieve behandeling indien nodig. Dat vergt een groot aantal pedagogen, psychologen, speltherapeuten, etc. Dat kost geld. Het bespaart later veel geld in criminaliteitsbestrijding. De kosten gaan voor de baten uit.
  • Toen ik in 1972 thuis geplaatst werd, werd schriftelijk de afspraak vastgelegd, dat ik speltherapie zou krijgen. Na een half jaar stopte de speltherapie omdat de therapeute zwanger was. Er is nooit overwogen om op andere manier speltherapie te geven. Men heeft zich gewoon niet aan de afspraken gehouden en mij gewoon verwaarloosd.
 • Iedere jongere krijgt één oudere (40+) manager toegewezen. Deze blijft in principe verbonden met die jongere totdat deze volwassen is.
  • Op de volgende pagina staat een beschrijving als voorbeeld hoe je jongeren niet moet behandelen. (Vijf voogden en voogdessen in minder dan zeven jaar en dan klagen dat je geen contact krijgt. Speltherapie afspreken en bij zwangerschap van de speltherapeute volledig ophouden met speltherapie.) Beschadigde jongeren hebben behoefte aan stabiliteit. Dat betekent, dat je ze een steunpunt geeft, waar ze de rest van hun jeugd op kunnen bouwen. Geen vrouw van 25 die zwanger kan worden, geen man van 25 die nog niet weet wat hij met zijn leven gaat doen. Gewoon een 40+ persoon met een stabiel leven. Ook dan kan het mis gaan. Die persoon kan overlijden, ziek worden, etc. Maar het is niet waarschijnlijk dat het in zeven jaar vijf keer fout gaat.
  • Voorgaande alinea sluit jeugdhulp door jonge volwassenen niet uit. Jonge hulpverleners kunnen tijdelijke hulp verlenen. Maar een permanent steunpunt in de zin van een 40+ hulpverlener is noodzakelijk om beschadigde jongeren voldoende vertrouwen te geven.
 • Deze oudere manager neemt in feite de verantwoordelijkheid op zich voor de jongere. Hij/Zij is een manager zoals een manager voor artiesten en behartigt alle belangen van die jongere. Niets mag met die jongere gedaan worden, zonder instemming van deze manager. Indien andere hulpverleners het niet eens zijn met de beslissingen van de manager, wordt de zaak voorgelegd aan een kinderrechter.
 • Deze manager heeft ook de plicht om de rechten van de jongere in juridische zin te verdedigen. Daarbij hoort ook het aanklagen van de Staat der Nederlanden, indien deze nalatig is.
  • In bovenstaand geval werd een autistische jongen van 16 opgesloten in een inrichting voor criminele jongeren. Pas na drie weken ging hij naar een niet-criminele groep. De hiervoor voorgestelde jongeren-manager zou in zo'n geval een kort geding tegen de staat aanspannen en elders opvang eisen op straffe van een dwangsom van een paar duizend euro per dag dat de staat in gebreke is. Een dergelijk hoog bedrag is nodig om de staat te dwingen. Het onderbrengen van een autistische jongen is kostbaar. De dwangsom moet aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die de staat moet maken voor de gewenste opvang. Anders kunnen ambtenaren om budgettaire redenen kiezen voor goedkopere opvang of geen opvang en de dwangsom voor lief nemen.
 • Soms wordt hulpverleners verweten, dat zij emotioneel betrokken raken bij hun pupillen. Dit zou "een goede behandeling" in de weg staan. Dergelijke uitlatingen worden vooral gedaan door juristen en mensen die meer oog hebben voor de financiën dan voor de belangen van mensen. Maar hoe kan een jongere vertrouwen krijgen in iemand die niet emotioneel betrokken is? Kinderen leren van hun ouders emotionele bindingen aan te gaan omdat ouders dat gewoonlijk zelf ook doen met hun kinderen. Hulpverleners die niet emotioneel betrokken raken bij de aan hun zorg toevertrouwde jongeren onthouden deze jongeren iets dat essentieel is voor hun groei naar volwassenheid. Bij hulpverleners die slechts gedurende een korte periode contact hebben met een jongere is dat nog acceptabel. Het is niet acceptabel als de manager van een jongere niet emotioneel betrokken raakt. Eigenlijk zou een jongeren-manager zijn jongeren moeten verdedigen alsof het zijn/haar eigen kinderen zijn.
  • In onze samenleving wordt emotionele betrokkenheid bij de uitoefening van het beroep vaak gezien als een zwakte. Een voetballer die liever bij Feyenoord of Ajax speelt dan voor een club elders tegen een veel hoger salaris, wordt meewarig bekeken. Een politicus die zijn hart laat spreken, wordt gezien als een ongeleid projectiel. Een advocaat die voor zijn cliënt door het vuur gaat, ook als deze hem niet kan betalen, wordt door zijn collega's gezien als de dorpsgek. Etcetera. Het is juist deze mentaliteit die onze samenleving zo ziek maakt. Wij hebben gedurende onze evolutie emoties ontwikkeld omdat ze nuttig zijn voor onze samenleving. Mensen die deze evolutie afwijzen en emotionele binding zien als een zwakte, zijn eigenlijk halve autisten. Men kan ze beter niet serieus nemen.
 • In 1972 had ik een voogdes (Soepenberg) daarna twee voogden (Maarssen, Zijlstra) en in 1978 eerst een voogdes (van den Berg) en daarna een voogd (van Zeventer).
 • Bij de overgang van Maarssen naar Zijlstra zou Maarssen me nog enige tijd begeleiden. Vervolgens kreeg ik van de ene op de andere dag te horen, dat hij me nooit meer zou zien. In 1982 kreeg ik inzage in stukken van de raad van kinderbescherming. Volgens deze stukken was in vergadering besloten, dat Maarssen dit zo zou doen om een schok bij mij te weeg te brengen. Ze konden namelijk geen contact met mij krijgen. In die vergadering werd gesteld, dat ik vermoedelijk super-suïcidaal zou worden. Het plan werd uitgevoered zonder extra begeleiding. Als ik had gereageerd volgens plan, had ik wellicht zelfmoord gepleegd en was er niemand geweest om dat te verhinderen. Een bizarre manier van hulpverlenen.
 • In 1978 kreeg ik een voogdes (van den Berg). Juist toen ik enig contact begon te maken, vielen op 4 december directeur Schreurs, van den Berg en mijn nieuwe voogd van Zeventer bij me binnen. Het was gewoon een inval, er is geen ander woord voor. Directeur Schreurs was extreem beledigend en aanmatigend.
  • Ik neem aan dat ze de stunt met Maarssen nog eens wilden herhalen en wilden zien of ik nu wel zelfmoord zou plegen. Inplaats van mezelf op te hangen zegde ik het vertrouwen in de voogdijvereniging Kinderzorg op.
 • Bij het volgende contact met van Zeventer heb ik geweigerd met hem te spreken. Vervolgens begon directeur Schreurs mij te treiteren. Toen ik via de raad voor kinderbescherming bij familie werd geplaatst, weigerde Schreurs de wettelijke vergoeding aan dat gezin te betalen. Ik ben toen naar het kantoor van de voogdijvereniging (Kinderzorg) gegaan en heb zijn kantoor bezet. De politie moest me daar weghalen. Daarna kwam het geld wel. Toen ik korte tijd later in een kraakpand terecht kwam, weigerde Schreurs mij een uitkering te geven. De kinderrechter moest er aan te pas komen om dit te regelen. Daarbij oordeelde de kinderrechter tevens, dat ik naar een andere voogdijvereniging zou gaan. (Pro Juventute.) Sindsdien ben ik correct behandeld.
  • Vermoedelijk ben ik een uitzondering dat ik al op 17-jarige leeftijd mijn rechten kon verdedigen en voogdijvereniging Kinderzorg de baas kon. De meeste jongeren zouden aan dergelijke "zorg" kapot zijn gegaan.
  • Kinderzorg is een extreem voorbeeld. In de tijd waarover ik hier schreef kwamen ze vrij vaak negatief in de publiciteit wegens wantoestanden met aan hun zorg toevertrouwde jongeren.

30 april 2006

Minister van justitie Donner geeft verkrachte jongen geen behoorlijke hulp.

In het bovenstaande geval besloot de rechter om het ministerie van justitie een week de tijd te geven om een behoorlijke instelling te vinden. Het ministerie kwam met twee plekken, die volgens de ouders en de advocaat niet voldeden. Het ministerie heeft niet gekeken naar eerdere door de ouders en een deskundige aangedragen geschikte behandelmogelijkheden. De jongen zit inmiddels vijf maanden in het Poortje en krijgt daar geen behandeling. De advocaat van de jongen eist nu 500 euro per dag dat minister Donner in gebreke is.

Ik stel voor, dat de rechter die eis volledig inwilligt, en dat de kosten afgetrokken worden van het salaris van minister Donner. Een soort prestatie-contract met de minister. Kijken hoe snel het dan geregeld wordt.

Hoe ver moet het gaan voordat een mini-ster moet aftreden? Op het ministerie van justitie is het voortdurend mis. Ambtenaren die Verdonk en Donner voorliegen, Donner en Verdonk die steeds opnieuw de kamer onwaarheden vertellen (voorliegen), ...

Stel je eens voor:

Jij bent minister van justitie. Je weet niets van bovenstaande verkrachtte jongen, maar je leest dat vorige week zaterdag in de krant. Wat doe je dan?

Ik zou meteen de telefoon pakken en de verantwoordelijken zouden zich maandagochtend 8.00 uur melden in mijn kantoor. Dezelfde ochtend zou een ambtenaar belast zijn met de opdracht om binnen drie dagen deze zaak grondig te regelen en de schade te herstellen. En die ambtenaar zou maar beter niet kunnen falen. ...

Donner is blijkbaar helemaal niet geinteresseerd. Zijn advocaat mag stellen, dat de jongen geen geestelijke schade heeft opgelopen door de verkrachting en vijf maanden opsluiting in een jeugdgevangenis. Is dit niet het onbevoegd stellen van een medische diagnose? Gedraagt de landsadvocaat zich niet als de eerste de slechtste kwakzalver ???

Feitelijk is hier sprake van zeer ernstige schending van de mensenrechten. De jongen heeft geen misdaden gepleegd maar is simpelweg thuis niet te handhaven. Als gevolg daarvan zit de jongen al vijf maanden (VIJF MAANDEN !!!) in een jeugdinrichting, waarvan drie weken in een groep met zware criminelen. In die groep wordt hij dan ook nog verkracht. Hoe ver kan de minister gaan met het schenden van mensenrechten? Of zijn 16-jarigen geen mensen? Word je pas mens als je stemrecht krijgt?

Sinds Donner en Verdonk de baas zijn bij justitie presteren we als land qua mensenrechten op het niveau van een gemiddels afrikaans land. Maar bij gemiddelde afrikaanse landen is dat onmacht van de overheid, in Nederland gaat het om pure onwil en desinteresse.

De vraag is, waarom dit zo kan doorgaan. Ik roep D66 op eindelijk eens ruggegraat te tonen, tot bezinning te komen en de stekker uit dit kabinet te trekken. Het volgende kabinet zou dan eens grondig moeten reorganiseren bij justitie. In ieder geval zou jeugdzorg en kinderrecht uit handen van justitie moeten worden genomen en geheel bij sociale zaken moeten worden ondergebracht.

Naschrift 12 maart 2009

Sinds ik het bovenstaande schreef moesten Donner en Verdonk aftreden wegens de brand in een asielzoekercentrum bij Schiphol. Korte tijd later werd Donner mini-ster van sociale zaken en werkgelegenheid. Blijkbaar heeft hij de brandweer en artsen zoveel werk bezorgd, dat hij mag proberen heel nederland aan het werk te krijgen.

Na het afbranden van het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk werd een asielzoeker vervolgd en veroordeeld wegens moord. Hij had een sigaret gerookt en daardoor was het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk in brand gevlogen en werden diverse asielzoekers levend verbrand. Deze asielzoeker kon er niets aan doen dat het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk niet brandveilig was. De brandweer had er voor gewaarschuwd, de gemeenteraad wilde het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk sluiten, maar werd overruled door Donner en Verdonk. Wat nu echt onbegrijpelijk is, is dit: Waarom zijn Donner en Verdonk niet strafrechterlijk vervolgd wegens moord met voorbedachte rade???

Inmiddels is uit diverse onderzoeken gebleken, dat de brand elders is ontstaan en dat de veroordeelde asielzoeker de brand niet veroorzaakt heeft. Ook al zou zijn sigaret de brand veroorzaakt hebben, dan had hij nog niet veroordeeld mogen worden. De staat is verantwoordelijk voor de brandveiligheid, niet een gedetineerde. Daarnaast bleek het personeel niet adequaat gehandeld te hebben, bleek de toegang tot het complex voor hulpdiensten ontoereikend, waardoor hulpdiensten hun werk niet goed konden doen. De enige die veroordeeld is, is een onschuldige asielzoeker. De conclusies zijn onvermijdelijk:

 • De staat der nederlanden is een criminele organisatie.
 • Balkenende is de 'Capo di tutti Capi'.
De staat der nederlanden is een criminele organisatie.

Donner is schuldig aan verkrachting van een 16-jarige jongen en aan moord met voorbedachte rade op diverse asielzoekers. Voor de brandmoord op asielzoekers moest hij aftreden, korte tijd later kreeg hij een nieuw baantje als mini-ster van sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn ze in politiek Den Haag zo wanhopig dat men een moordenaar en verkrachter tot mini-ster benoemt? Of wil Balkenende het liefst gewetenloze schurken om zich heen hebben?

Is het juist dat ik Donner veroordeel wegens verkrachting en moord?

Afgaande op het beleid van het Openbaar Ministerie luidt het antwoord: Ja, dat is volledig juist!

In mei 2008 vloog een scheepswerf in brand. Drie brandweerlieden kwamen om door een constructiefout van het gebouw en door onbekendheid van de brandweer met dit type gebouw. De eigenaar werd door het Openbaar Ministerie beschuldigd van moord op de drie brandweerlieden. De eigenaar zou namelijk zelf met de elektriciteit gerommeld hebben en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Klaarblijkelijk leiden ze bij het OM collectief aan gekke mensen ziekte (GMZ). Preventief ruimen lijkt me de beste oplossing. Gewoon met zijn allen in een grote vrachtwagen en dan naar een afvalverwerkingsbedrijf. Of drijf ik nu een beetje over ???

Aangezien Donner lange tijd de baas was van dat zooitje ongeregeld bij het OM, en omdat het OM erg weinig nodig heeft om mensen te beschuldigen van moord, is het volkomen terecht om Donner te veroordelen wegens moord met voorbedachte rade en van verkrachting van een 16-jarige jongen. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Dat verbrande asielzoekers door moord om het leven gekomen zijn, heeft de rechter bevestigd. Dat Donner en Verdonk op de hoogte waren van de onveiligheid is onomstotelijk bewezen. Er is dus sprake van voorbedachte rade. Vermoedelijk was het niet de bedoeling van Donner om asielzoekers levend te verbranden. Maar de veroordeelde asielzoeker had ook niet de intentie om zijn mede-asielzoekers te verbranden, toen hij een sigaretje rookte. Toch is hij veroordeeld wegens moord.

Volgens artikel 1 van de grondwet is het maken van onderscheid op welke grond dan ook verboden. Donner en de asielzoeker dienen op gelijke wijze te worden beoordeeld. Passen we het oordeel van de rechter toe op Donner, dan dienen we Donner te veroordelen wegens meervoudige brandmoord met voorbedachte rade. Plus verkrachting van een 16-jarige jongen. Donner behoort strafrechterlijk te worden vervolgd en veroordeeld te worden voor vele jaren gevangenisstraf. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor Rita Verdonk.

 • De rechtsongelijkheid tussen gewone nederlanders enerzijds en mini-sterren en andere politieke kopstukken anderzijds ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat.
 • Elders schreef ik:

  Feitelijk opereert het OM als 'een staat binnen de staat'. Als een mini-ster van justitie het OM probeert aan te pakken, wordt deze mini-ster door haar eigen ambtenaren onderuit gehaald. Als kamerleden te bij de hand gaan doen, worden ze onder druk gezet. De meeste kamerleden hebben wel iets dat niet openbaar gemaakt mag worden. Als de politiek onafhankelijk was, zou de tweede kamer al lang een parlementaire enquete hebben gehouden aangaande het optreden van het Openbaar Ministerie.

 • Als Nederland een republiek zou zijn en we zouden bananen kweken, zou men Nederland een 'bananenrepubliek' kunnen noemen. Als synoniem van 'bananen-republiek' kunnen we beter spreken van 'aardappel-koninkrijk'. Of 'Noord-Korea aan de Noordzee'.

Naar pagina    1    Deze pagina   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers