Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Cyclotron-resonantie

quantum-effecten van elektrische velden

In amper 100 jaar tijd hebben we de aarde volgezet met elektriciteitscentrales en een dicht netwerk aangelegd met hoogspanningskabels. In vrijwel ieder huis is een netwerk van elektrische leidingen met daarop een wisselspanning van 230 Volt en 50 Hz of van 110 Volt en 60 Hz. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke gevolgen. Er zijn vrij sterke aanwijzingen, dat het wonen onder een hoogspanningsleiding zeer ongezond is. Ook van het wonen binnen een elektrisch veld dat opgewekt wordt door de gewone elektrische leidingen in huis zeggen sommige mensen, dat het schadelijk is. In dit hoofdstuk ga ik daar dieper op in en geef ik aanwijzingen voor onderzoek.

Er zijn hardnekkige geruchten, dat de mobiele telefoon gevaarlijk is. In ieder geval is het niet bewezen, dat de mobiele telefoon onschadelijk is. Het is niet mijn bedoeling om paniek te zaaien met onderstaande feiten. Ik wil wel oproepen tot voorzichtigheid en vooral tot zeer grondig en langdurig onderzoek.

Cyclotron-resonantie:

Het volgende over cyclotron-resonantie is grotendeels ontleend aan: 'Cross Currents' van Robert O. Becker, M.D.

In 1982 ontdekten Dr. Jafary-Asl en collega's dat gistcellen magnetische resonantie en paramagnetische resonantie bij een MRI-scan vertoonden. Wanneer ze werden blootgesteld aan magnetische resonantie, deelden ze twee keer zo snel en de dochtercellen waren anderhalf keer zo groot als normaal. Bij deze complexe resonantie wordt de elektromagnetische energie geconcentreerd op fysieke deeltjes (zoals atoomkernen en elektronen) inplaats dat de energie verspreid wordt over de gehele cel.

In 1985 ontdekten Dr. Carl Blackman en Dr. Abraham Liboff onafhankelijk van elkaar dat het plaatselijke magnetisch veld van de aarde een variabele was, die de resonantie van atomaire deeltjes beïnvloedde. Beiden kwamen tot de conclusie, dat er sprake was van een specifieke resonantie, die men cyclotron resonantie noemt. Toen ze de wiskundige vergelijkingen voor cyclotron resonantie toepasten op de verschillende frequenties en de verschillende veldsterktes van het plaatselijke magnetisch veld van de aarde, kwamen ze tot dezelfde resultaten.

Cyclotron-resonantie gesimplificeerd beschreven:

Wanneer een geladen deeltje wordt blootgesteld aan een vast magnetisch veld in een ruimte, dan verplaatst het zich in een circulerende beweging in een rechte hoek om de magnetische veldlijnen. De frequentie waarmee het deeltje omwentelt wordt bepaald door het quotiënt van de lading en de massa van het deeltje vermenigvuldigd met de sterkte van het veld. Het geladen deeltje kan een ion zijn, een elektron, of enig ander geladen subatomair deeltje.

We berekenen de rotatiefrequentie (aantal keren per seconde dat het deeltje een complete omwenteling maakt) met het quotiënt van de lading en de massa van het deeltje en de plaatselijke sterkte van het veld. Als een elektrisch veld wordt toegevoegd, dat oscilleert met een frequentie die gelijk is aan de oscillatiefrequentie van het deeltje, dan wordt het deeltje daardoor beïnvloed. Als het elektrische veld loodrecht op het magnetische veld staat, dan wordt energie overgedragen van het elektrische veld op het deeltje. Als het elektrische veld een hoek van minder dan 90 graden maakt met het magnetische veld, dan beweegt het geladen deeltje zich spiraalvorming rond de magnetische veldlijn.

Cyclotron resonantie treedt altijd op wanneer een geladen deeltje zich bevindt op een kruising van een resonerend elektrisch veld en een vaste magnetische veldlijn.

Cyclotron-resonantie in levende cellen:

Bij levende cellen bewegen voortdurend geladen deeltjes door de celwand. Bijvoorbeeld Kalium+ ionen, Natrium+ ionen en Magnesium++ ionen. Met cyclotron resonantie kan energie worden overgedragen op deze deeltjes zodat ze sneller gaan bewegen. Deze effecten veranderen de werking van levende cellen, door de snelheid waarmee ionen door de celwand dringen te verhogen of door het aantal ionen dat door de celwand dringt te vergroten.

Cyclotron resonantie maakt het mogelijk dat zeer zwakke elektrische velden in samenwerking met het magnetisch veld van de aarde zeer grote biologische effecten veroorzaken in levende cellen, door de energie van het elektrische veld te concentreren op geladen deeltjes. Met name natriumionen, kaliumionen, calciumionen, magnesiumionen en lithiumionen spelen een belangrijke rol in de celstofwisseling. Verstoring van hun energieniveau kan zeer grote gevolgen hebben voor levende cellen.

In combinatie met het normale magnetische veld van de aarde, treedt cyclotron-resonantie bij natriumionen, kaliumionen, magnesiumionen en lithiumionen vooral op in het spectrum van 0 tot 100 Hz. Deze ionen ondervinden dus vooral storing van het lichtnet. In Europa is de frequentie van het lichtnet 50 Hz, in de USA 60 Hz.

Bij onderzoeken in vitro (in de reageerbuis) bleken bepaalde kankercellen zich sneller te gaan delen wanneer ze blootgesteld werden aan elektromagnetische velden van 60 Hz, de frequentie van het lichtnet van de USA. Bij 50 Hz is een dichtbij gelegen verstoring van de celstofwisseling aannemelijk. Het lijkt mij wenselijk om dit verschijnsel grondig te onderzoeken.

Het is bekend, dat er meer leukemie en meer kanker voorkomt bij mensen die onder of nabij hoogspanningskabels wonen. Er treedt daar een sterke cyclotronresonantie op en men kan een sterke verstoring van de celstofwisseling verwachten. Meer onderzoek is dringend gewenst.

Het is duidelijk, dat de elektrische leidingen in woonhuizen niet op korte termijn dodelijk zijn. Anders waren we al uitgestorven. Het is niet duidelijk, of deze leidingen schade aanrichten en hoeveel. Op puur theoretische gronden kunnen we verstoring van de celstofwisseling in iedere cel van ons lichaam aannemen. Wat voor gevolgen heeft dit? Worden we er onrustig van en is de mensheid in de 20e eeuw juist daardoor op hol geslagen? Vergroot het de kans op kanker en is dit de oorzaak van de groei van het aantal mensen met kanker? Verstoort het de aanmaak van sperma en is dit een oorzaak van verminderde vruchtbaarheid van westerse mannen? Verstoort het de voortplanting en is dit een oorzaak van spontane abortussen en afwijkingen bij de baby? Wat zijn de gevolgen over vier of vijf generaties? Bij onderzoek naar de kwaliteit van genetisch gemanipuleerd voedsel kwam men er achter, dat de vruchtbaarheid van proefdieren na enige generaties sterk terugliep. Kan men zo'n onderzoek ook eens doen met proefkonijnen in een kooi met een elektrische leiding met 230 Volt en 50 Hz.?

Cyclotron-resonantie door de mobiele telefoon:

Sinds de opmars van de mobiele telefoon meen ik een toename van zinloze geweldsuitbarstingen, verruwing van de samenleving en afname van zelfbeheersing te bespeuren. Ik weet niet of ik dit juist zie. Als je er op gaat letten, ga je vanzelf meer zien. Met statistisch onderzoek kan men vaststellen, of er werkelijk een toename is van geweld en onbeheerst gedrag. Ook statistisch onderzoek geeft geen uitsluitsel. Door het onderzoek zou er meer gerapporteerd kunnen worden. Ook kunnen mensen door algemene angstgevoelens gevoeliger voor geweld en onbeheerst gedrag zijn geworden. Verder kan ook de vergrijzing meespelen. Oudere mensen zijn vaak angstiger dan jonge mensen.

Meestal gaat men er van uit, dat het lichaam straling moet kunnen opvangen om te kunnen worden beschadigd. Men gaat er dan vanuit, dat de opgevangen straling omgezet wordt in warmte. Deze warmte kan pas schade aanrichten, als er genoeg warmte opgevangen wordt. Een vermogen van 2 Watt bij je hoofd is niet voldoende om je hersenen zodanig te verwarmen, dat ze schade zouden oplopen.

Een gemiddelde mobiele telefoon zendt (op dit moment) uit met een vermogen van ca. 2 Watt. Dit vermogen wordt uitgezonden terwijl de beller de telefoon bij zijn oor houdt. De hersenen worden dus blootgesteld aan het grootste deel van dit vermogen. Volgens de meeste theorieën is een vermogen van 2 Watt veel te weinig om schade aan te richten. Als er echter cyclotron-resonantie optreedt, kan de stofwisseling van de hersencellen sterk verstoord worden.

Bij een normale magnetische veldsterkte van de aarde van 0.2 Gauss tot 0.6 Gauss ondervinden de belangrijkste ionen alleen cyclotronresonantie van frequenties beneden 100 Hz. Elektronen ondervinden cyclotronresonantie tussen 300 MHz en 700 MHz bij een normale magnetische veldsterkte van de aarde van 0.2 Gauss tot 0.6 Gauss.

De frequentie's waarmee de mobiele telefoons werken is gewoonlijk te hoog om de werking van ionen of elektronen te verstoren. Maar wat gebeurt er wanneer de veldsterkte van de aarde verzwakt wordt? Dit zou kunnen gebeuren wanneer men in een gebouw gedeeltelijk het magnetisch veld van de aarde buitensluit. Wanneer de magnetische veldsterkte afneemt tot 0.2 * 10-8 Gauss komt de cyclotronresonantie van litiumionen in de buurt van het spectrum van de mobiele telefoon. Ik geloof niet dat ooit onderzocht is of dit voorkomt en hoe vaak. Een onderzoek naar magnetische veldsterkten in gebouwen lijkt mij wenselijk.

Bronnen:

Robert O. Becker, M.D. Cross Currents, 1990, ISBN 0-87477-609-0

Blackman, C.F., et al. Bioelectromagnetics 6(1985):327. Ca++ efflux with ELF field, relationship to Earth's magnetic field.

Jafary-Asl, et al. Journal of Biological Physics 11 (1983):15. First report pof nuclear magnetic resonance accelerating growth.

Liboff, A. in: Interaction between Electromagnetic Fields and Cells, edited by A. Chibrera, C. Nicolini and H.P. Schwann. New York: Plenum Press 1985. Relates Ca++ efflux with ELF to Earth's magnetic field.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers