Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Jodendom, Christendom en Islam in strijd met rechten van de mens!

Uit Nieuwe Politiek (2003)

Jodendom voor moord, landroof, ethnische zuivering, etc.:

De Joden die ik persoonlijk ken, zijn gewone mensen. Zij laten mij in mijn waarde. Ik laat hen in hun waarde.

In de media verschijnen vooral Joden, die ik niet kan zien als 'normale' mensen. Soms hoor je in de media het geluid van een jood of jodin, die stelt dat de joodse organisaties niet namens hem/haar spreken. De contacten tussen Joden en de media lijken gemonopoliseerd te zijn door joodse machtswellustelingen met een verwrongen wereldbeeld. Als er in Nederland al mensen zijn die systematisch aanhitsen tot jodenhaat, dan zijn het juist deze Joden.

Ik heb begrepen, dat het oude testament gebaseerd is op joodse teksten. En dat het oude testament een deel van de joodse religie en cultuur redelijk goed weergeeft. Ik ben geen kenner van de joodse religie. Ik heb wel het oude testament gelezen. En wat ik las, bevalt me helemaal niet. Als het oude testament een getrouwe weergave is van een deel van de joodse religie, raad ik de Joden dringend aan om de oude geschriften op te kuisen.

Volgens het oude testament:

Genocide:

Exodus 17

 • 14. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.

Deuteronomium 25

 • 19 Het zal dan geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw vijanden rondom, in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet! ('Ten erve geven zal' betekent feitelijk: dat u met gods zegen zult stelen.)

Etnische zuivering en het stelen van land:

Deuteronomium 7

 • 1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; (Erven kan hier beter vertaald worden als stelen.)
 • 2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.
 • 3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.
 • 4 Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn des HEEREN zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen.
 • 5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden.
 • 6 Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.

Genocide en etnische zuivering:

Deuteronomium 12

 • 1 Dit zijn de inzettingen en de rechten, die gijlieden zult waarnemen om te doen, in dat land, hetwelk u de HEERE, uwer vaderen God, gegeven heeft, om het te erven; al de dagen, die gijlieden op den aardbodem leeft. (Erven kan hier beter vertaald worden als stelen.)
 • 2 Gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen, alwaar de volken, die gij zult erven, hun goden gediend hebben; op de hoge bergen, en op de heuvelen, en onder allen groenen boom.
 • 3 En gij zult hun altaren afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen; en gij zult hun naam te niet doen uit diezelve plaats.
 • 29 Wanneer de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen;
 • 30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.

Onverdraagzaamheid tegen andere goden en moord op afvalligen:

Leviticus 24

 • 16 En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Numeri 25

 • 1 En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten.
 • 2 En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden; en het volk at, en boog zich voor haar goden.
 • 3 Als nu Israel zich koppelde aan Baal-Peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israel.
 • 4 En de HEERE zeide tot Mozes: Neem alle hoofden des volks, en hang ze den HEERE tegen de zon, zo zal de hittigheid van des HEEREN toorn gekeerd worden van Israel.
 • 5 Toen zeide Mozes tot de rechters van Israel: Een iedere dode zijn mannen, die zich aan Baal-Peor gekoppeld hebben!
 • 6 En ziet, een man uit de kinderen Israels kwam, en bracht een Midianietin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes, en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israels, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst.
 • 7 Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering, en nam een spies in zijn hand;
 • 8 En hij ging den Israelietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israelietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israels opgehouden.

Deuteronomium 13

 • 1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder;
 • 2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen;
 • 3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
 • 4 Den HEERE, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen.
 • 5 En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot een afval gesproken tegen den HEERE, uw God, Die ulieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; om u af te drijven van den weg, dien u de HEERE, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.
 • 6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen;
 • 7 Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;
 • 8 Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen;
 • 9 Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks.
 • 10 En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft.
 • 11 Opdat gans Israel het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze stuk in het midden van u.
 • 12 Wanneer gij van een uwer steden, die de HEERE, uw God, u geeft, om aldaar te wonen, zult horen zeggen:
 • 13 Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt;
 • 14 Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan;
 • 15 Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.

Moord:

Exodus 21

 • 15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.
 • 17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

Discriminatie van vrouwen:

Deuteronomium 24

 • 1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.
 • 2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,
 • 3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;
 • 4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.

Deuteronomium 25

 • 5 Wanneer broeders samenwonen, en een van hen sterft, en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden; haar mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw, en doen haar den plicht van eens mans broeder.

Vrouwen zouden gewoon behandeld moeten worden als tweederangs burger. Maar het kan nog erger.

Vrouwenhandel:

Exodus 21

 • 7 Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan. (Je eigen dochter verkopen als dienstmaagd???)

Homohaat en het vermoorden van homo's:

Leviticus 18

 • 22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.
 • 29 Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden.
 • Afgaande op het bovenstaande wijst de joodse religie de mensenrechten af. De Joden zijn eigendom van hun god. Wanneer ze naar een andere god overlopen, dienen ze te worden vermoord. Joden zijn dus niet vrij en hebben geen mensenrechten. Joden die wegwillen uit het joodse geloof zouden moeten worden behandeld als weggelopen slaven: Afmaken.
 • Het joodse geloof erkent ook niet de rechten van bewoners van een land. Moses legt god woorden in de mond, die diefstal van land, genocide, etnische zuiveringen en het vernietigen van heiligdommen van andere volken zouden moeten rechtvaardigen.
 • Het joodse geloof discrimineert op basis van seksuele geaardheid en roept zelfs op tot het vermoorden van homo's.

Men kan niet zeggen, dat liberale Joden bovenstaande teksten letterlijk nemen en nog steeds streven naar uitvoering van deze geboden. Dat doen ultra-orthodoxe Joden wel. Men steelt het land en het water van Palestijnen, en men schiet ze zonder pardon dood. Mensenrechten en het ultra-orthodoxe Jodendom verdragen elkaar helemaal niet.

Ik bespeur bij de Joden een sterke neiging om de rijen gesloten te houden. Kritische Joden, zoals de mensen van 'een ander joods geluid', worden gebrandmerkt als verraders. Ex-premier Shamir heeft eens gezegd:

Joden die nooit een synagoge bezoeken, zijn eigenlijk geen echte Joden.

Het (ultra-orthodoxe) Jodendom komt op mij over als een heel enge sekte. Als een jood met Arabieren omgaat, is hij fout. Lange tijd was het volgens de Israëlische wet landverraad, wanneer een joodse Israëli met een palestijn over vrede praatte.

In 1992 stond er een artikel in het NRC, waarin een joodse journaliste zich beklaagde over het lesmateriaal op joodse scholen in Israël. Volgens standaard lesmateriaal zouden Arabieren half-mensen zijn. Vrij vertaald: Joden = Übermenschen, Arabieren = untermenschen. In Israël wordt de palestijnse minderheid met de Israëlische identiteit voortdurend gediscrimineerd. Feitelijk hanteren de Joden een apartheid tegen de Palestijnen, zoals de blanken dat hadden in Zuid Afrika tegen de zwarten.

De scholen en de gezondheidszorg voor Arabieren met de Israelische nationaliteit ligt ver beneden het niveau van de Israelische Joden. In de arabische wijken in steden in Israel zijn de wegen en de riolering slecht en vaak is er geen water. De arabische wijken zijn eigenlijk getto's.

Bijna iedere sekte staat extreem wantrouwend tegenover de buitenwereld. Als buitenstaanders kritiek uiten, wordt dat gezien als een poging om de sekte te vernietigen. Als mensen de sekte willen verlaten, wordt met alle middelen getracht dit te verhinderen.

Als je afgaat op de joodse woordvoerders, dan krijg je de indruk van een sekte. Als je als buitenstaander kritiek uit, ben je een anti-semitist. Als Joden kritiek uiten, zijn het verraders. Ik ben van mening, dat we de woordvoerders van de Joden moeten aanspreken op hun wangedrag.

Veel nederlandse Joden beginnen heel hard te blerren, wanneer een niet-jood kritiek uit op Joden. Een columnist van het NRC moest enige jaren geleden vertrekken, omdat hij beweerde dat joodse journalisten niet kritisch waren tegenover Israël. Deze journalist zou uit anti-semitische motieven ongenuanceerde kritiek uiten op joodse journalisten. Naar mijn mening was deze columnist nog veel te mild over de joodse journalisten.

Feiten zijn:

 • dat nederlands-joodse politici en journalisten Israël gewoon zijn gang laten gaan.
 • dat de politiek en de linkse moralisten heel veel gezeurd hebben over wat de vader van Maxima wel of niet geweten heeft van de 'vuile oorlog' in Argentinië.
 • dat diezelfde moralisten zwijgen over de genocide en misdaden tegen de menselijkheid van de zionisten in Israël.
 • dat Nederland de grootste vriend is van Israël en dat de nederlandse politiek minstens medeplichtig is aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door Israëlische Joden tegen de Palestijnen.

Besnijdenis:

Ik ben niet in absolute zin tegen besnijdenis bij mannen. Zelf heb ik gekozen voor besnijdenis toen ik 14 was. Dat was mijn eigen keuze. Vrouwenbesnijdenis vind ik dubieus (als er weinig gesneden wordt) en barbaars wanneer bijvoorbeeld de kittelaar en een deel van de schaamlippen weggesneden worden.

De besnijdenis zoals de Joden die kennen, vind ik in strijd met de rechten van de mens. Ieder mens heeft recht op religieuze vrijheid en bescherming tegen inbreuk op deze vrijheid. Als men een baby besnijdt, kan men moeilijk volhouden, dat die baby daar zelf voor gekozen heeft. Besnijdenis van kinderen en baby's is dus in strijd met de rechten van de mens en dient verboden te worden.

Door redeneren langs deze lijn leidt tot de conclusie, dat ook de doop bij katholieken in strijd is met de rechten van de mens. Wanneer een baby gedoopt wordt, legt men hem/haar een religie op en maakt men inbreuk op diens vrijheid van religie.

In het geval van de doop ben ik van mening, dat dit toegestaan moet worden. In het geval van de besnijdenis bij baby's ben ik van mening, dat dit verboden moet worden. Besnijdenis is niet alleen een inbreuk op de vrijheid van religie, maar ook op de lichamelijke integriteit van de baby.

Besnijdenis van baby's vind ik barbaars. Men veroorzaakt pijn aan het meest gevoelige orgaan van een jongen in de eerste en belangrijkste periode van diens leven. Zijn penis leert hij van jongsafaan associeren met pijn. Dat vind ik verkeerd.

Bij de meeste culturen die besnijden worden jongens besneden aan het begin van de puberteit. Dan is het een rite die leidt tot manwording. De jongen kan trots zijn omdat hij pijn kan verdragen en zo zijn mannelijkheid bewijzen. Bovendien kan men als puber kiezen. (Ik betwijfel overigens of veel jongens op ca. 14-jarige leeftijd zelf kiezen. Ik koos zelf op 14-jarige leeftijd. Maar de meeste 14-jarigen volgen gewoon hun omgeving.) Besnijdenis op 14-jarige leeftijd is nog wel te verdedigen. Besnijdenis van baby's dienen we af te wijzen en te verbieden.

God als klassieke psychopaat:

Stel:

Ik maak een prachtige tuin met een boom met heerlijke vruchten. In de tuin plaats ik overal video-camera's zodat ik alles kan zien. Dan laat ik mijn kinderen in deze tuin en ik wijs ze de boom met heerlijke vruchten. En ik zeg: "Zie je die boom met verrukkelijke vruchten? Daarvan mogen jullie niet eten." Vervolgens neem ik plaats achter mijn beeldschermen en wacht ik tot de kinderen in de boom klimmen en van de vruchten beginnen te eten. Zodra ze dat doen, storm ik woedend op ze af, smijt ze uit mijn tuin en dump ze ergens in de wildernis.

Als ik mij zo zou gedragen, zou men mij beschouwen als een klassieke psychopaat. Volgens het bijbelverhaal schiep god het hof van Eden. Daar plaatste hij Adam en Eva. Hij wees ze op een boom met heerlijke vruchten en verbood ze daarvan te eten. Zodra ze toch van de verboden vruchten aten, smeet hij ze in de wildernis. Mogen we de god van de Joden en Christenen nu beschouwen als een klassieke psychopaat?

Volgens de evangelieën bad Jezus tot god:

Mattheüs 26

 • 39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
 • 42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!
 • Vervolgens werd Jezus aan het kruis gespijkerd.

Stel nu, dat ik van mijn zoon zou verlangen, dat hij zich aan een kruis laat spijkeren. Wat zouden mijn buren dan van mij zeggen? En wat moeten we denken van een god, die zijn zoon aan een kruis laat spijkeren? Volgens het Jodendom, het Christendom en de Islam zijn mensen eigendom van god. Het zijn dus slavengodsdiensten. Een godsdienst die mensen als slaaf van god ziet, is per definitie in strijd met de rechten van de mens. Slavernij is in strijd met de rechten van de mens.

Mozes de moordenaar:

Volgens het bijbelverhaal Exodus zou de Egyptische farao bevolen hebben alle mannelijke kinderen van de Joden in de rivier te werpen. Een onzinnig verhaal. Geen enkel volk zou dat accepteren. Dit soort propagande kom je vaker tegen in de bijbel.

Volgens Exodus hoofdstuk 2 zou Mozes in een rieten mandje gelegd zijn en door de dochter van de farao gevonden en geadopteerd zijn. Ook dat is onzinnig. Als er werkelijk een gebod was geweest om alle mannelijke kinderen te doden, zou dit kind zeker gedood zijn.

Exodus 2:

 • 11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit zijn broederen sloeg.
 • 12 En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar, en verborg hem in het zand.

Mozes zou een Egyptenaar opzettelijk en met voorbedachte rade doodgeslagen hebben en hem in het zand verborgen hebben. Daarna moest hij vluchten.

Dit verhaal is onwaarschijnlijk. De farao was een god. Als zijn zoon een gewone Egyptenaar had doodgeslagen, dan was dat vervelend voor die Egyptenaar. De familie van de Egyptenaar zou een kleine schadevergoeding hebben gehad. Daarmee zou de zaak zijn afgedaan.

Volgens de bijbelse propaganda zouden de Joden slaven zijn geweest in Egypte. Maar in de bijbel staat:

Exodus 16:

 • 2 En de ganse vergadering der kinderen Israels murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron, in de woestijn.
 • 3 En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden.

In Egypte zaten de Joden aan potten met vlees en aten zoveel brood als ze wilden. Sinds wanneer hebben slaven vleespotten? Hieruit blijkt duidelijk, dat de Joden geen slaven maar gastarbeiders waren. Veel waarschijnlijker is het volgende verhaal:

Mozes was een joodse gastarbeider en een driftkop. Hij kreeg ruzie met een Egyptische voorman en kreeg een klap. Daarna wilde hij wraak. Hij wachtte op een gunstig moment en sloeg de Egyptenaar dood en verborg zijn lijk. Toen dat uitkwam moest hij vluchten.

Als je de bijbel leest, dan kom je regelmatig verhalen tegen, waaruit blijkt dat Mozes inderdaad een driftkop was en dat hij het vermoorden van andere volken heel gewoon vond.

Jezus de bastaard:

Mattheüs 1:

 • 18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
 • 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
 • 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

Volgens het evangelie van Mattheüs was Maria zwanger voor ze met Jozef had geneukt. Jozef wilde de ondertrouw verbreken. Blijkbaar hield de familie van Maria dat tegen.

Markus 6:

 • 3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.

Hier wordt Jezus de zoon van Maria genoemd en niet de zoon van Jozef.

Mattheüs 12:

 • 46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
 • 47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
 • 48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
 • 49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
 • 50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

De Christenen proberen ons Maria te verkopen als een heilige maagd. Jezus zelf wilde zijn moeder niet eens te woord staan.

Maria mocht niet in de herberg te Betlehem. Zij droeg immers een bastaard bij zich en was niet kosher. Zo werd de bastaard Jezus geboren in een stal.

Jozef weigerde Jezus als zoon te erkennen en wees hem af. Jezus ontwikkelde een gigantisch vadercomplex en bedacht voor zichzelf een vader in de hemel. Deze vader zou hem nooit teleurstellen of afwijzen. Hij moest wel altijd de wil van deze denkbeeldige vader doen:

Mattheüs 26

 • 39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
 • 42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!

Zo eindigde hij aan het kruis, want dat was de wil van zijn afgod. Aan het kruis hangende zei hij: 'God, waarom heb je mij verlaten?'

Mattheüs 27:

 • 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

In deze tijd zou iemand als Jezus psychotherapie krijgen. Rond het jaar nul was er nog geen psychotherapie. Jammer voor Jezus.

Christendom tegen vrouwen en voor pedofilie:

Enige duizenden jaren geleden kregen bepaalde mannen een hekel aan vrouwen. Zij vestigden een patriarchale cultuur met een mannelijke afgod. Meestal worden de Joden als eerste patriarchale mono-theïsten genoemd. Maar misschien gaat de afwijzing van het vrouwelijke verder terug. In het oude testament van de bijbel staat:

Deuteronomium 23

 • 17 Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israel; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israel.

Bij alle oude culturen waren er vrouwen en soms ook mannen die werkten als tempelhoer. Zij waren gewijd aan een god of godin en bedreven seks uit naam van de god of godin. In Perzië, Griekenland en Egypte werden deze vrouwen zeer hoog geëerd. In Perzië en Griekenland trouwden ze na hun diensttijd met de adel. Zover bekend zijn de Joden de eersten die dit verboden.

Geleidelijk aan werd de wereld steeds patriarchaler. Belangrijk was daarbij het Christendom. Volgens Paulus:

1 Korinthiërs 7

 • 1 Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen vrouw aan te raken.
 • 2 Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben.
 • 3 De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man.
 • 4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
 • 5 Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden.
 • 6 Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel.
 • 7 Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo.
 • 8 Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik.
 • 9 Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden.

Met "Het is een mens goed geen vrouw aan te raken" zegt Paulus:

 • - alleen mannen zijn mensen;
 • - mannen kunnen beter ver uit de buurt blijven van vrouwen.

Dan vraag je je toch af wat voor relatie Paulus had met Timotheüs. Misschien het soort relatie dat Jezus had met Johannes?

Tertullianus (155-245) schepper van het kerklatijn, verbood het tweede huwelijk en gebood vrouwen een sluier te dragen. Hij schreef in De Cultu Feminarum, boek 1, hfst. 1:

Iedere vrouw dient zich gelijk Eva in rouwkledij en boetvaardig te kleden. Met elk boetegewaad dat ze aantrekt dient ze steeds meer boete te doen voor wat Eva haar gegeven geeft: de schande van de eerste zonde, en de schuld die zij heeft in de ondergang van de mens. In pijn zult gij kinderen baren; en u zult uw man begeren. En hij zal u in zijn macht en bezit hebben.

Origenes, geboren rond 185 n. Chr. was een van de grootste geleerden van de jonge katholieke kerk. Hij had zo’n hekel aan vrouwen, dat hij zichzelf castreerde. Daarna werd het Christendom steeds agressiever tegen vrouwen en tegen seksualiteit. Mensen die de (tantrische) seksualiteit en vrouwelijke (heidense) gebruiken in ere hielden, werden systematisch vervolgd en uitgeroeid. De genen van de mensen die tegen seks en tegen het leven waren, planten zich ongelimiteerd voort.

Volgens het Christendom hebben vrouwen geen ziel. Dat was eeuwenlang de overtuiging. De christelijke politieke partij SGP denkt daar nog steeds zo over. Volgens de SGP hebben vrouwen maar één recht: het aanrecht. Vrouwen mogen niet besturen of regeren, daar zijn ze te dom en te zielloos voor.

Volgens Paulus is het beter te trouwen dan te branden (van begeerte). (Zie hiervoor 1 Korinthiërs 7:9.) Dat had hij juist gezien. Heel vaak blijken christelijke priesters vrouwen en kinderen seksueel te misbruiken. Onlangs was er in het bisdom van Boston (USA) een zeer ernstige rel over seksueel misbruik van kinderen door katholieke priesters gedurende tientallen jaren. De katholieke kerk heeft bekendmaking hiervan actief tegengewerkt, zwijggeld betaald, katholieken onder zeer zware druk gezet. Priesters werden niet overgeleverd aan rechtbanken. Neen! Ze moesten enige schietgebedjes doen, om vergeving vragen en werden vervolgens losgelaten op een andere parochie.

Naar aanleiding van deze rel kwamen amerikaanse bisschoppen in crisisberaad bijeen en spraken maatregelen af ter verbetering van het kerkelijk systeem. De paus heeft dit afgewezen. De nederlandse katholieke bisschoppen steunen de paus. Waarom wordt de katholieke kerk niet verboden? Waarom worden katholieke bisschoppen niet vervolgd wegens het leiding geven aan een criminele organisatie? Schop ik nu een heilig huisje omver? Zo heilig is de katholieke kerk niet. Als ik al een huisje (of kerkje) omver schop, is het een onheilig huisje.

nnn

Managua 20 febr. 2003: Een negenjarig meisje, dat zwanger raakte na een verkrachting, wil een abortus. De aartsbisschop van Managua heeft de president opgeroepen een abortus te verhinderen. (AP)

Managua 22 febr. 2003: Dit negenjarig meisje heeft abortus laten plegen. De katholieke kerk en actiegroepen wilden dat het meisje het kind ter wereld bracht. (AP. APF)

Toevoeging. 4 maart 2009. Bij een braziliaans meisje van 9 jaar is een tweeling geaborteerd. Het meisje was zwanger geraakt door een verkrachting. De katholieke kerk heeft een gedreigd met een aanklacht wegens moord tegen het meisje. (ANP) Waarom is de katholieke kerk nog niet verboden?

De rooms-katholieke kerk is een natie (het Vaticaan) en geen geloof. Rooms-katholieke priesters zijn in dienst van een vreemde mogendheid, die dictatoriaal wordt geregeerd door de paus. Deze priesters zijn feitelijk agenten van een vreemde mogendheid, die zich met onze binnenlandse aangelegenheden bemoeien. Nederland is bij herhaling door het Vaticaan een ' natie der dood' genoemd, omdat wij abortus en euthanasie op praktische wijze hebben geregeld. Het Vaticaan dient te worden beschouwd als een vijandelijke natie, die onze cultuur tracht te ondermijnen via haar agenten.

Gezien het bovenstaande dient Nederland alle contacten met het Vaticaan te verbreken en al haar agenten (de rooms-katholieke priesters) het land uit te zetten. Priesters die willen blijven kunnen zich losmaken van het Vaticaan en een democratische europees katholieke kerk beginnen.

Christendom en nazisme:

De laatste jaren roepen sommige Christenen steeds harder, dat zij superieur zijn. Het geweld op straat en de misdaad zijn volgens deze Christenen het gevolg van het afnemen van het Christendom. Dat is een leugen. De meeste misdaad is gerelateerd aan drugs. Legaliseer alle drugs en driekwart van de misdaad verdwijnt.

Volgens sommige Christenen is het nazisme voortgekomen uit het germanisme. De nazi's hielden zich met runen bezig en deden wat aan germaanse mythologie. Sommige nazi's deden dat. Maar de nazi's deden ook dingen, die germanen nooit deden. De nazi's vervolgden en vernietigden de Zigeuners, homo's, helderzienden, astrologen en Joden.

De joodse holocaust-exploitanten willen ons laten geloven, dat de Joden zo erg geleden hebben in de concentratiekampen. Objectief gezien hebben ze dat ook. Maar een joodse overlevende stelde: "De Zigeuners werden pas echt grof behandeld. Die hadden het veel erger dan wij."

Dat Joden boos zijn over de holocaust vind ik begrijpelijk. De manier waarop sommige Joden, die zelf nooit geleden hebben, de holocaust exploiteren, vind ik misselijk. Sommige joodse overlevenden van concentratiekampen zijn het daar mee eens.

De nazi's deden dus dingen, die de Christenen al zo vaak hebben gedaan: Joden vermoorden, mensen vernietigen, vertrappen, mishandelen en misbruiken. Denk maar aan de vernietiging van de katharen, de kruistochten, de moordpartijen tussen katholieken en protestanten onderling, de heksenvervolging, de vernietiging van indianen (Native Americans) en aboriginals, de slavenhandel.

Enige voorbeelden:

 • - Toen Luther opriep tot een reformatie, werden zijn aanhangers afvalligen. De katholieke inquisitie heeft de afvalligen op grote schaal uitgeroeid. Als zij de middelen hadden gehad, die de nazi's tot hun beschikking hadden, dan zou de mensheid vermoedelijk uitgestorven zijn.
 • - In de duitse burgeroorlog tussen protestanten en katholieken werd driekwart van de bevolking vermoord.
 • - Willem van Oranje en andere hollandse edelen kwamen in opstand tegen Spanje, omdat ze van de spaanse inquisitie de verbranding van ketters moesten bijwonen. Mensen die niet konden lezen of schrijven werden verbrand wegens het lezen van ketterse geschriften.
 • - In Amerika werden indianen bekeerd tot het Christendom en in een kerk gelokt. Eenmaal in de kerk werd de deur gebarricadeerd en de kerk in brand gestoken.

Men zegt vaak, dat de nazi's wreder waren dan enig volk ooit te voren. Wie de geschiedenis van het Christendom bestudeert, komt tot een andere conclusie. Als de inquisitie de middelen had gehad die Hitler had, was de mensheid nu uitgestorven.

Feiten:

 • - De nazi's waren kinderen en kleinkinderen van christenen;
 • - De nazi's waren gevormd op christelijke scholen;
 • - De nazi's deden wat Christenen door alle eeuwen heen hebben gedaan: joodje pesten.

Jezus heeft gezegd:

Mattheüs 7

 • 17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
 • 18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.
 • 19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
 • 20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

Wat zegt dit over het Christendom? De christelijke boom heeft zoveel kwade vruchten, dan we haar geen goede boom kunnen noemen. Volgens het oordeel van Jezus moeten we het Christendom omhakken en in het vuur werpen. (Het geloof, niet de mensen!)

De meeste Christenen die ik ken zijn aardige mensen. Mijn kritiek geldt dan ook niet de gewone Christenen. Mijn kritiek geldt vooral het Christendom, de geloofsstructuur. Het Christendom biedt een kader voor hitler-achtige typetjes. Mensen die het leuk vinden om anderen de wet voor te schrijven, te vertrappen, te veroordelen, te martelen, te verbranden. Als ik al zappend per ongeluk bij de EO terecht kom, schrik ik me vaak lam.

Naar pagina    Deze pagina    2   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers