Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Jodendom, Christendom en Islam in strijd met rechten van de mens!

Uit Nieuwe Politiek (2003)

Islam is vrouwvijandig en discrimineert:

Wat voor het Jodendom geldt, geldt ook voor de Islam. Afvalligheid wordt niet getolereerd. Islamieten die zich bekeren tot een ander geloof worden heel vaak vermoord.

Volgens de Islam zijn vrouwen ondergeschikt aan de man. De vrouw neemt het geloof over van de man. Daarom mogen mannelijke Moslims wel trouwen met vrouwen van een ander geloof of cultuur. De vrouw neemt immers het geloof over van haar man en wordt dus bekeerd tot de Islam. Vrouwelijke Moslims mogen niet trouwen met mannen van een ander geloof of cultuur. De vrouw zou dan het geloof van haar man overnemen en dus afvallig worden. Deze vrouwen worden in veel moslimculturen vermoord.

Op basis van voorgaande alinea, kan men concluderen, dat de Islam in strijd is met artikel 1 van onze grondwet en met de rechten van de mens. Strikte handhaving van de grondwet en strikte handhaving van de rechten van de mens eist een verbod van de Islam. Dat lijkt me echter niet wenselijk. We zijn genoodzaakt om de Islam te gedogen, omdat verbieden de problemen alleen maar groter maakt. We dienen wel van de nederlandse Islamieten te eisen, dat zij zich ontwikkelen in de richting van vrijheid en democratie. Zij zullen ook moeten leren accepteren, dat hun dochters relaties aangaan en trouwen met niet-islamieten.

Artikel 1 van de grondwet zegt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Mohammed pervers?

Volgens Ayaan Hirsi Ali is Mohammed naar westerse maatstaven pervers. (Trouw, 25-01-2003) Mohammed zou Aisha gehuwd hebben, de negenjarige dochter van zijn beste vriend. Naar westerse maatstaven is Mohammed dus een pedofiel. Als de leider van een religieuze groep de negenjarige dochter van een volgeling pakt, noemt men deze groep een gevaarlijke sekte en de leider een perverse en pedofiele sekteleider. Men kan zich daarbij niet beroepen op vrijheid van godsdienst. De leider gaat gewoon wegens pedofilie de gevangenis in.

Diverse vertegenwoordigers van minderheden hebben moord en brand geroepen over de uitspraken van Hirshi Ali. De officier van justitie zou zelfs een onderzoek instellen naar strafbare feiten. Ik vind het onzinnig, als een officier van justitie zijn tijd daar aan verspilt. Als je niet mag zeggen dat het pakken van een negenjarig meisje pervers is, wordt het tijd voor revolutie.

Volgens de ambassadeurs van Maleisië, Soedan, Saoedi-Arabië en Pakistan zijn de uitspraken van Hirsi Ali grievend voor Moslims. (NRC 22 febr. 2003.) De 56 landen tellende 'Organisation of the Islamic Conference' (OIC) eist dat Hirsi Ali haar 'grove' opmerkingen over de profeet Mohammed terugneemt en excuses aanbiedt. De OIC schreef:

The comments are clearly based on a distorted view of the history of Islam and of Islam itself and are completely unacceptable. (Ambassador of Sudan, Current Chairman of the Council of Ministers of the OIC, On behalf of the Ambassadors/Heads of Mission of the Member States of the OIC, 26 febr. 2003.)

Hirsi Ali had gezegd:

Mijn geloof is een geloof van angst geweest. Bang om dingen fout te doen. Bang dat Allah boos zou worden. Bang om in de hel terecht te komen. Bang voor vlammen, bang voor vuur. Allah was als de overheid: overal en altijd aanwezig, klaar om mijn vader op te halen en in de gevangenis te gooien. Zo was mijn relatie met Allah: zo lang hij mij maar met rust liet, was ik al lang tevreden. O ja, ik heb gebeden toen ik pijn had, ik heb Allah gesmeekt dat hij ervoor zou zorgen dat mijn moeder ophield met slaan, maar zoals kinderen op een dag begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat, zo accepteerde ik dat ik van Hem niet veel hoefde te verwachten. ...

Met het eerste gebod wilde Mohammed het gezond verstand opsluiten en met het tweede gebod werd de mooie, romantische kant van de mensheid geknecht. Ik vind het echt gruwelijk dat zoveel mensen van kunst verstoken blijven. In die zin is de Islam een overleefde cultuur. Dat wil dus zeggen: onveranderlijk, versteend. Alles staat nu eenmaal opgetekend in de Koran en daar valt niet meer aan te sleutelen. Persoonlijk blijf ik de leer van Mohammed achterhaald vinden, maar omdat ik in mijn nieuwe rol, als politica, niet in debat kon gaan met mensen die mij steeds weer voor de voeten zouden werpen dat ik hen achterlijk had genoemd, heb ik die opmerking teruggenomen. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen dat ik mijn woorden heb genuanceerd: ik vind de Islam - je overgeven aan de wil van Allah - een achterlijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat ik de dragers van het geloof ook achterlijk vind. Zij lopen achter. Dat is iets anders. Zij kunnen nog vooruit.

Op het beledigen van zijn profeet, Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen. Lees het maar na in de Koran: hij stal Zayneb, de vrouw van zijn leerling door te zeggen dat het de wil van Allah was. En erger nog: hij werd verliefd op Aisha, de negenjarige dochter van zijn beste vriend. Haar vader zei: 'Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt', maar Mohammed wilde zo lang niet wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt van Allah de boodschap door dat Aisha zich moet klaarmaken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed: het is geoorloofd om het kind van je beste vriend af te pakken. Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran. Hij is tegen vrije meningsuiting. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan al die megalomane machthebbers uit het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam. Vind je het vreemd dat Saddam Hoessein er is? Mohammed is zijn voorbeeld. Mohammed is een voorbeeld voor alle moslimmannen. Vind je het vreemd dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn? Jij schrikt ervan als ik die dingen zeg, maar je maakt een fout die de meeste autochtone Nederlanders maken: je vergeet waar ik vandaan kom. Ik ben moslim geweest, ik weet waar ik over praat.

Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt - ik wil laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de 'waarheid' die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid. Ik weet dat de vrouwen die zich moslim noemen mij nu nog niet zullen snappen, maar op een dag zullen ze die oogkleppen afdoen. We moeten alle socialisatiekanalen - gezin, onderwijs, media - inzetten, om ervoor te zorgen dat moslimvrouwen zelfstandig en inkomensonafhankelijk worden. Dat vergt heel veel jaren, maar op een dag zal die vrouw, net als ik destijds, beseffen: 'ik wil het leven van mijn moeder niet'.

Allah zegt: eerst gehoorzaam je mij, dan gehoorzaam je de profeet Mohammed en daarna je vader en je moeder. In alles. Er is maar één moment waarop je ongehoorzaam mag zijn: als ze je vragen niet langer in Allah te geloven.

Een enkele godsdienstwaanzinnige zal mij willen doden omdat ik atheïst ben geworden en omdat hij, door mij te vermoorden, in de hemel denkt te komen, maar ik geloof dat ik vooral een bedreiging ben voor de Moslims die bang zijn dat ik in staat zal blijken te zijn de mening van de Nederlanders te veranderen en er zo voor zal zorgen dat etnisch bepaalde subsidies worden ingetrokken of islamitische scholen worden gesloten.

Ik werd uitgehuwelijkt aan een verre neef. Het was de bedoeling dat ik, met hem, in Canada een gezin ging stichten. Toen ik vluchtte, heeft mijn vader mij verstoten. ...

Arjan Visser in Trouw 25 jan. 2003.

Zijn het Jodendom, het Christendom en de Islam achterlijk?

Deze geloven hebben oude boeken als uitgangspunt. Deze boeken zijn geschreven door nomadische schaapherders en weerspiegelen hun cultuur. In deze boeken worden gedragingen verheerlijkt, die we nu barbaars noemen. Sinds deze boeken tot stand kwamen hebben we ons ontwikkeld. Vooral de laatste 500 jaar zijn onze inzichten radicaal veranderd. Deze inzichten vindt men niet terug in de 'heilige' boeken van het Jodendom, het Christendom en de Islam. Deze heilige boeken lopen dus inderdaad achter.

Er zijn gelovigen, die deze boeken gewoon zien als historische verhalen. Men baseert het leven losjes op deze boeken, maar men laat zich vooral leiden door de moderne inzichten van de sociale wetenschappen. Deze mensen lopen niet achter.

Er zijn gelovigen, die de 'heilige' boeken beschouwen als het woord van god. Ik ken Christenen, die echt geloven, dat de bijbel van begin tot eind gods woord is. Alles wat in de bijbel staat beschouwen ze als waar. Alles wat niet in de bijbel staat, is van de duivel. Er schijnen ook ultra-orthodoxe Joden en fundamentalistische Moslims te zijn, die soortgelijke ideeën over hun 'heilige' boeken hebben. Persoonlijk vind ik deze opvatting belachelijk. Als god bestaat, is deze opvatting te beschouwen als godslasterlijk. Men probeert god te beperken tot een geschrift, dat de geestelijke gesteldheid van nomadische schaapherders weerspiegelt. God mag zelfs niets anders meer zeggen. God mag ook niet van inzicht veranderen.

Gelovigen zijn achterlijker naarmate ze sterker vasthouden aan de oude boekjes van schaapherders. Hoe meer men probeert te leven volgens die verouderde boekjes, hoe meer men achter loopt en hoe achterlijker men zich gedraagt. Gelovigen zijn moderner naarmate ze losser omgaan met de oude boeken. Men kan dus niet stellen, dat aanhangers van een bepaald geloof per definitie achterlijk zijn.

In de USA voeren fundamentalistische Christenen campagne om de bijbelse scheppingsleer (het Creationisme) op scholen op het lesrooster te krijgen als gelijkwaardige tegenhanger van het Darwinisme. Deze mensen noem ik uit de grond van mijn hart: ACHTERLIJK. Zij streven naar verachterlijking van de USA. In Nederland treft men zulke achterlijke Christenen soms bij de EO aan. Beledig ik deze mensen door ze achterlijk te noemen? Men beledigt mijn intelligentie indien men van mij eist deze mensen niet achterlijk te noemen.

Er zijn gelovigen, die van ons eisen, dat wij hun volgen op hun waanzinnige pad naar verachterlijking. Onze samenleving ontwikkelt zich, en hun geloof is star en stijf. De verschillen tussen hun geloof en onze samenleving worden steeds groter. Dat kunnen zij niet aan. Zij achten zich niet bevoegd om hun geloof te vernieuwen. Dus proberen ze onze samenleving te verachterlijken. Wij moeten allemaal weer nomadische schaapherders worden en in tenten leven. Seks voor het huwelijk is verboden evenals masturbatie. Wat moet je dan doen met je driften? Daar hebben we dan schapen voor.

Edda is superieur:

Even een paragraaf wijden aan het provoceren van Joden, Christenen en Moslims. Volgens deze religies zijn heidenen inferieur. Volgens de Joden zijn heidenen niet kosher. Volgens veel Christenen hebben heidenen hun ziel aan de duivel verkocht. Volgens de Moslims ...

Wij heidenen zijn door de eeuwen heen systematisch vervolgd en uitgeroeid, vooral door de Christenen en Moslims. Ook Joden hebben zich niet onbetuigd gelaten, toen ze daar nog de macht toe hadden.

Toen christenhonden onze voorouders kwamen bekeren, zeiden ze:

 • Als jullie je bekeren komen jullie in de hemel, anders in de hel.

Onze voorouders vroegen:

 • Komen onze verwanten dan ook in de hemel?

De christenhonden antwoorden:

 • Nee, alleen degenen die zich bekeren.

Waarop onze voorouders antwoorden:

 • We zijn liever met onze verwanten in de hel dan met jullie in de hemel.

Volgens de nazi's waren zij Übermenschen en de rest van de wereldbevolking bestond uit Untermenschen. Zij waren gevormd op christelijke scholen. Volgens de Christenen waren zij Übermenschen, die in de hemel zouden komen. Wij heidenen waren Untermenschen, die in de hel zouden komen. De Christenen hebben hun idioterie overgenomen van de Joden. Volgens de Joden zijn de Joden de uitverkorenen, de Übermenschen. De rest van de wereld is niet helemaal kosher en bestaat uit Untermenschen.

Nu schrijf ik als heiden dat de edda superieur is ten opzichte van de bijbel, de qoran en de torah. Doe ik nu niet precies hetzelfde? Neen! Ik ga namelijk bewijzen dat de edda superieur is. Ik zeg ook niet, dat germanen superieur zijn. Ik vind het verkeerd om leden van de ene groep mensen per definitie boven leden van een andere groep te stellen. Dat soort onzinnige generalisaties laat ik graag over aan christelijke en islamitische fundamentalisten en orthodoxe Joden.

Volgens de edda:

 • De hete straling van Múspell smolt het ijs van Niflheimar. En in het smeltende ijs ontstond leven. Met de kracht van de gedachte nam het vorm aan, en het vormde zich tot een man. Wij noemen hem Ymir de oerreus. Dat betekent: de luid schreeuwende. Maar bij de ijsreuzen heet hij Aurgelmir. Dat betekent: brullende modder.
 • Ymir was beslist geen god. Hij was luid en gemeen, net als alle ijsreuzen. In zijn slaap begon hij te zweten. Onder zijn linkeroksel groeide een vrouw, en onder zijn rechter oksel een man. Zijn linkerbeen paarde met zijn rechterbeen, en kreeg zo een zoon.
 • Hij kreeg een zoon, Borr genaamd. Dat betekent: geborene. Borr huwde Bestla, de dochter van Bölthorn. Bölthorn betekent onheilsdoorn. Bestla betekent: opgeroepen bast. Zij werd geroepen om te baren. Borr en Bestla kregen drie kinderen Ódinn, Vílir en Vé. Dit waren de eersten der Ásen. En deze oudsten der Ásen besturen hemel en aarde. Maar voordat ze het bestuur overnamen, moest er veel gebeuren.
 • Ymir de oerreus was een grote brullende tiran. Iedereen moest hem gehoorzamen. En als iets niet naar zijn zin was, begon hij te brullen en te stampen. Soms verpletterde hij een paar van zijn kinderen onder zijn enorme voeten. Op een dag was Ódinn het zat. En samen met zijn broeders Vílir en Vé smeedde hij een plan. Zij maakten wapens om Ymir te verslaan. Ódinn maakte een lange speer met een bittere punt. Deze doopte hij in scheerling. Vílir smeedde een zwaard en sleep het vlijmscherp. En Vé maakte een bijl van harde vuursteen. Zij wachten tot Ymir zich volgevreten had en knikkebollend zat te suffen. Toen besprongen zij hem met zijn drieën. Ódinn stak zijn speer diep in Ymir’s buik. Ymir brulde van woedde en sprong razend op. Vílir hakte met zijn zwaard de keel van Ymir open. En ijskoud bloed gutste naar buiten. Vé sprong van een rots en ramde met zijn strijdbijl op de schedel van Ymir. Deze was zo hard, dat hij geen schrammetje opliep. Maar hij raakte wel versuft. Ymir’s bloed gutste door zijn keel en maag naar buiten. En de klap van de bijl had hem verdoofd. Hij spartelde nog even, maar stond nooit meer op. Zo dichtte zwarthoofd de shamaan, over deze oeroude vadermoord:
 • De zonen van Borr, Ódinn, Vílir en Vé, sleepten het lijk van Ymir naar het midden van Ginnungagap. En ze maakten van hem de hemel en de aarde. Uit zijn bloed schiepen zij de zeeën en rivieren. De aarde werd uit zijn vlees gemaakt. Toen dit begon te rotten, en de maden te voorschijn kwamen, kwam de aarde tot leven. Zij maakten bergen van zijn beenderen en rotsen van zijn tanden. Van zijn schedel maakten zij de hemel. Op de vier hoekpunten zetten zij vier dwergen: Austri in het oosten, Vestri in het westen, Nordri in het noorden en Sudri in het zuiden. Uit Múspell namen zij gloeiende vonken en schiepen de zon, de maan en de sterren en planeten. Zij gaven ze vaste banen, waarmee zij de tijd konden berekenen. Daarom noemen we de maan: teller der tijd.
 • Zij namen Ymir's hersenen en gooiden ze in de lucht. Dat zijn de wolken aan de hemel. Uit zijn haren schiepen zij de planten en bomen. De maden in zijn vlees werden de dwergen. En tenslotte schiepen zij de mensen.
 • Ódinn, Vílir en Vé liepen langs het strand. En daar zagen ze twee boomstammen. Ódinn blies in de stammen en gaf ze levenskracht. De andere (Vílir) gaf ze bewustzijn en intelligentie (engelse woord: wit) en intentie. De derde gaf ze een menselijk gelaat, spraak, gehoor en gezicht. Zo werden de eerste mensen geschapen.

Volgens het geloof van de Joden en Christenen is de hemelvader almachtig en alwetend. Sommige Christenen zien hem als een Lieve Heer, die altijd alles vergeeft. Volgens het oude testament is het een verschrikkelijke tiran, zoals Ymir. Hij plaatste een boom met heerlijke vruchten in het paradijs. Vervolgens zei hij tegen Adam en Eva: "Zie je die boom met overheerlijke vruchten? Daarvan mogen jullie niet eten." Hij zei dit, terwijl hij wist dat Adam en Eva de verleiding niet zouden weerstaan. Hij plaatste ook nog een slang in de boom om Eva te verleiden. Vervolgens werd hij woedend en smeet hij Adam en Eva uit zijn paradijs.

De Joden mogen alleen deze verschrikkelijke tiran aanbidden. Afvalligen moeten worden gedood. In het oude testament zijn daar verschillende voorbeelden van. Zijn profeet Mozes roept ook op tot het vernietigen van altaren, die gewijd zijn aan andere goden. Als het gedrag van de mensen hem niet bevalt, wekt hij een vloed op om alle mensen behalve Noach te verdrinken. Zijn hemel zou gevuld zijn met engelen, die voortdurend de loftrompet steken en hem voortdurend bewonderend toezingen. Al met al gedraagt hij zich als een narcistische psychopaat.

Het grote verschil tussen de germaanse mythologie enerzijds en de joods-christelijke mythologie anderzijds zit vooral in de slachting van Ymir. De Joden en Christenen gedragen zich als brave vaderskindjes, die hun ouders eren ongeacht wat zij doen. "Eert uw vader en moeder" zeggen zij en handelen daar naar. In Exodus, één van de boeken van het oude testament van de bijbel staat:

Exodus 21

 • 15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.
 • 17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

Bij de Germanen hadden de kinderen dezelfde rechten als de volwassenen, en daar handelden zij naar. Toen de oervader Ymir zich te tiranniek gedroeg, kwamen Ódinn, Vílir en Vé in opstand en rekenden zij genadeloos af met de oude oerreus. En zo rekenden de Germanen ook af met leiders, die niet functioneerden. Als een koning drie jaar lang tegenspoed had, werd hij opgehangen als offer aan Ódinn. Dan nam een ander zijn plaats in. Op die manier voorkwamen de Germanen extreme vormen van machtsmisbruik, zoals we kennen van egyptische farao's, romeinse keizers, joodse priesters en vooral van de rooms-katholieke kerk en de middeleeuwse vorsten.

Als de nazi's geleefd hadden volgens de germaanse cultuur, dan had men Hitler in 1942 opgehangen wegens het veroorzaken van drie jaar tegenspoed. In 1942 kwam de holocaust pas goed op gang. Laat niemand meer zeggen, dat de germanen schuldig of medeplichtig zijn aan de holocaust.

In de joods-christelijke mythologie zijn er wel opstandige engelen zoals Lucifer. Bij de Germanen overwonnen Ódinn, Vílir en Vé de grote vader. Maar Lucifer werd verslagen en kwam ten val. Daardoor verstarde het joodse geloof. Ultra-orthodoxe Joden geloven nu bijna hetzelfde als 3.000 jaar geleden. De grote vader zit nog steeds stevig in het zadel en terroriseert nog steeds zijn volgelingen. Het joodse geloof heeft eigenlijk een wedergeboren Lucifer nodig, die de troon van god in brand steekt en god aan stukken scheurt. Dan kunnen de Joden zich vernieuwen. (Wie verkondigt deze blijde boodschap aan de Rabbijnen? Doe wel een kogelvrij vest aan en zet een helm op.)

Aan het begin van deze paragraaf heb ik de edda superieur genoemd. Volgens mij is de edda superieur, omdat in de edda het nageslacht van Ymir in opstand komt en hem afmaakt. Dat kom je in de 'heilige' boekjes van de Joden, Christenen en Moslims niet tegen. Deze geloofjes hebben een profeet of een engel nodig, die YHVH, de Here of Allah aan zijn speer rijgt, met het zwaard het hoofd afhakt, of diens goddelijke hart uitsnijdt, roostert en opeet. Dan krijgt de profeet of engel alle kracht van de oude god en de autoriteit om het geloof te vernieuwen.

Het bovenstaande is niet zo maar nonsens. Het is psychodrama met een zeer sterke uitwerking op de menselijke geest. In feite is het bovenstaande de essentie van het shamanisme.

Derde wereldoorlog:

Je mag (in Nederland) de Islam geen achterlijke cultuur noemen. Feit is, dat fundamentalistische Moslims net zo achter lopen als fundamentalistische Christenen en ultra-orthodoxe Joden. Het zijn voortdurend achterlijke (en vaak ook psychopathische) vertegenwoordigers van deze geloven die zorgen voor volkerenmoord, oorlogen, onlusten, moordpartijen, schending van de mensenrechten.

Naar mijn mening, kun je wel stellen dat de geloofsstructuren van het Jodendom, het Christendom en de Islam achterlijk zijn. De kern van deze geloofjes is gevormd door nomadische schaapherders. Het goede nieuws is: Wij zijn geen nomadische schaapherders meer. Het slechte nieuws: Ultra-orthodoxen en fundamentalisten wijzen de moderne cultuur af en willen zich blijven gedragen (of misdragen) als nomadische schaapherders.

De ultra-orthodoxen en fundamentalisten van deze drie geloofjes staan elkaar voortdurend naar het leven. Als we daar geen einde aan maken, eindigt onze beschaving in een verschrikkelijk bloedbad. De spanningen zijn inmiddels zodanig opgelopen, dat het denkbaar is dat we binnen enkele jaren uitgestorven zijn. Eén gek met toegang tot een dodelijk virus of een dodelijke bacterie is voldoende voor uitsterven.

Gezien deze omstandigheden is het onverstandig om de ultra-orthodoxen en fundamentalisten hun gang te laten gaan. Ik pleit daarom voor strikte handhaving van de mensenrechten en strikte handhaving van artikel 1 van onze grondwet.

Volgens de mensenrechten en volgens artikel 1 van onze grondwet heeft iedereen recht op vrijheid van religie. De conservatieven stellen, dat wij dus niet mogen ingrijpen in de religie van andere mensen. Dat mogen we wel en dat doen we regelmatig. Als in een kleine sekte kinderen geestelijk worden mishandeld, dan worden de kinderen weggehaald. Waarom gebeurt dat wel bij kleine en nieuwe sekten en niet bij grote en oude sekten? Als fundamentalistische Moslims of Christenen of ultra-orthodoxe Joden hun kinderen geestelijk (en vaak ook lichamelijk) mishandelen, waarom worden ze dan niet weggehaald? Hebben die kinderen geen recht op vrijheid? Gelden de rechten van de mens niet voor kinderen? Moeten de rechten van de mens van kinderen wijken voor de eisen en de idioterie van godsdienstwaanzinnigen? Moeten we kinderen laten volgieten met haat tegen mensen die niet tot de sekte van de ouders behoren?

Als we een multi-culturele samenleving willen, zullen we eisen moeten stellen ten aanzien van de opvoeding van kinderen. Als we een derde wereldoorlog willen voorkomen, dan dienen we ons te bemoeien met de opvoeding van kinderen van fundamentalistische Christenen en Moslims en ultra-orthodoxe Joden. Eerlijk gezegd heb ik schoon genoeg van het eindeloze gezever over de multi-culturele samenleving en respect voor de godsdienstwaanzin van fundamentalisten en ultra-orthodoxen. Als ze van godsdienstwaanzin een cultuur willen maken, doen ze dat maar in de Sahara of de Sinaïwoestijn, niet in Europa. En laat ze dan niet komen zeuren over politiek asiel wanneer het toch niet blijkt te bevallen.

Over een multi-culturele samenleving moet je niet eindeloos praten, die moet je realiseren. Hoe? Door kinderen multi-cultureel op te voeden. Dat betekent in Nederland: Een einde maken aan het religieus (lees: sektarisch) onderwijs. Ik stel het volgende voor:

 • - Van maandag tot en met donderdag krijgen kinderen en jongeren les op staatsscholen met een door de staat voorgeschreven lesstof.
 • - Na de reguliere schooltijd mag men religieus onderwijs geven, zolang de inhoud niet in strijd is met de rechten van de mens, de grondwet of ons streven naar een multi-culturele samenleving.
 • - Op vrijdag kunnen de Moslims vrijdagschool organiseren.
 • - Op zaterdag kunnen de Joden zaterdagschool organiseren.
 • - Op zondag kunnen de Christenen zondagschool organiseren.
 • - De rest van de scholieren heeft een dag vrij voor huiswerk of multi-culturele activiteiten.

Als ik even aanmatigend zou zijn als sommige vertegenwoordigers van het Christendom en de Islam, dan zou ik op woensdag (Wodansdag of Ódinnsdag) germaans onderwijs eisen. Bovendien zou ik op donderdag (Donarsdag of Thórsdag), op vrijdag (Freya's dag) en op dinsdag (Týrsdag) germaanse onderwijs eisen. Mooi zooitje zou dat worden. Gelukkig geloven heidenen niet in één god, één godsdienst, één waarheid en één zienswijze.

Op de lagere school leerde ik van christelijke leraren (op een openbare school notabene!), dat de mono-theïstische godsdiensten superieur waren ten opzichte van de heidense godsdiensten, omdat ze maar één god erkennen. Maar als er maar één god is (de jouwe) en je medemens heeft een andere god (de verkeerde), dan is die medemens dus een afvallige, een duivelaanbidder, een Untermensch. Dan ben je dus gedwongen (door je godsdienst) om die medemens te bekeren of te vermoorden. En als je daar niet toe in staat bent, dan moet je hem tandenknarsend naast je dulden, tot je wel de macht hebt om hem te bekeren of te vermoorden. Dat is niet alleen je goed recht, maar ook je door god gegeven plicht. Die medemens heeft immers de verkeerde god. Als je hem tot bekering dwingt of hem op de brandstapel zet, dan doe je dat voor zijn eigen bestwil. Of niet?

Naar mijn mening zijn alle mono-theïstische godsdiensten in strijd met de rechten van de mens én met artikel één van de grondwet.

Naar pagina    1    Deze pagina   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers