Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

CO2 afvangen is gevaarlijke onzin

Teveel onbekende risico's.
Bovendien is CO2-afvang en opslag duurder dan zonne-energie.

Website over CO2-afvang

Als je informatie zoek over het afvangen en opslaan van CO2, kun je terecht op de website www.co2afvangenopslag.nl Dit is een gezamenlijke product van overheden, milieuorganisaties en het bedrijfsleven.

Noors CO2 lek

Kort geleden bleek bij een CO2-afvang project voor de noorse kust CO2 te lekken. De sensoren hadden hier niets van gemerkt. Het was puur toeval dat een operator het lek ontdekte.

Verzuring grondwater en uitspoeling zware metalen

Bij proeven in de USA bleek CO2 het grondwater zuurder te maken, waardoor zware metalen begonnen uit te spoelen en in het grondwater terecht kwamen.

CO2 afvang is duur

Het afvangen van CO2 kost 15% tot 30% van de energie die een kolencentrale opwekt. Dit percentage kan misschien nog iets naar beneden, maar het blijft gewoon duur.

CO2 opslag is landverraad!

Politici en economen willen niet de maatregelen nemen die nodig zijn, want zij menen, dat dergelijke maatregelen impopulair zijn. De politici zijn bang, dat dergelijke maatregelen stemmen kosten.

Inplaats van echte maatregelen staan ze te juichen over schijnoplossingen, zoals CO2-opslag in lege gasvelden. We weten helemaal niet wat voor effecten dat zal hebben. Om dat te onderzoeken, zouden we 10 jaar lang op kleine schaal ervaring moeten opdoen, aardwetenschappers veel subsidie moeten geven om dit grondig te onderzoeken. En misschien kunnen we dan rond 2025 met kennis van zaken een beslissing nemen over eventuele grootschalige CO2-opslag. Maar dat is volstrekt onacceptabel! We kunnen niet wachten tot 2025 met de aanpak van het CO2-probleem.

We kunnen niet wachten tot 2025 en onmiddelijke grootschalige opslag van CO2 is veel te gevaarlijk. We hebben geen flauw idee van de effecten op lange termijn.

Daarom is praten over CO2 opslag volstrekt onzinnig. Belastinggeld besteden aan CO2 opslag is feitelijk landverraad. Dat komt er op neer, dat politici belastinggeld uitgeven om impopulaire maatregelen te vermijden, om stemmenverlies te voorkomen. Dat komt neer op het kopen van stemmen met belastinggeld. Dat is volstrekt onacceptabel.

Energiened, de brancheorganisatie van energiebedrijven, wil CO2 gaan afvangen van nieuw te bouwen kolencentrales. Dat kost geld. Tientallen miljarden euro's, volgens woordvoerder Sjoerd Marbus in het Technisch Weekblad van 9 juni 2007. Daarvoor willen ze subsidie. De overheid moet dokken voor dit plan. En wij belastingbetalers betalen de rekening. Laten ze die miljarden liever steken in subsidie voor zonnecellen en zonnecollectoren.

Grootschalige opslag van CO2 is om een tweede reden landverraad. We weten niet of de CO2 gaat lekken. Als de CO2 ineens vrijkomt, vallen er doden. Als de CO2 langzaam weglekt, komt het toch in de atmosfeer en versterkt het broeikas-effect. Bij ongewijzigd beleid smelt al het poolijs en moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging van meer dan 10 meter in de komende 50 jaar. Dan wordt de Hoge Veluwe een waddeneiland voor de Duitse kust. Als dat geen landverraad is, wat is het dan wel? Als de CO2 grondwater zuurder maakt waardoor zware metalen uitspoelen en in het grondwater komen, ontstaan zeer hoge kosten.

Politici moeten ophouden met het spelen van Paradijsvogel-politiek. Wat we nodig hebben zijn ECHTE maatregelen om het CO2-probleem aan te pakken. Geld uitgeven aan onzinprojecten zoals CO2 opslag moeten we bestempelen als landverraad. Als kiezer moeten we dergelijke politici resoluut de rug toe keren. Met onze stem kunnen we en moeten we ECHT milieubeleid afdwingen.

Algen kweken is beter

Als men (een deel van) de gas-uitstoot aan algenkwekerijen en tuinbouwkassen levert, kunnen de algen de CO2 en afvalwarmte benutten voor groei. Van de algen kunnen weer chemische producten en brandstof gemaakt worden. Het is beter om helemaal te stoppen met CO2 opslag en beschikbare subsidie te besteden aan onderzoek naar algenkweek.

's Zomers wordt meer elektriciteit opgewekt met zonnecellen. 's Winters is meer warmte nodig in kassen. Als dan meer elektriciteit wordt opgewekt met kolencentrales en de CO2-uitstoot en de afwalwarmte worden benut voor tuinbouw en algenkweek, bereiken we een beter resultaat. En we hoeven geen risicovolle experimenten met CO2-opslag te houden.

15 maart 2009

Noors veld met CO2 lekt vermoedelijk niet.

Hiervoor schreef ik op basis van een artikel in het Technisch Weekblad, dat bij het noorse project om CO2 onder de zeebodem op te slaan lekkage was opgetreden. In het TW van 14 maart schreef hoofdredacteur Benno Boeters de volgende rectificatie:

Overigens meldden wij in TW van 14 februari, over CO2 opslag, dat bij het Noorse Sleipnerveld, waar al sinds 1996 CO2 op een kilometer diepte wordt opgeslagen, een lekkage was waargenomen. Naar nu blijkt ging het om opborrelend met olie vervuild water en was de lekkage op driehonder km. afstand van de CO2 opslag. StatoilHydro laat een derde partij controleren of er CO2 ontsnapt. ...

Benno Boeters houdt feitelijk een pleidooi voor CO2 opslag, 'puur op technische gronden' en vindt dat tegenstanders van een opslag-project in Barendrecht 'emotie boven ratio stellen'. Benno Boeters doet dat ook, maar is emotioneel voorstander van technische oplossingen van onze milieuproblemen. Wetenschappelijk gezien is er nog teveel onduidelijk aangaande CO2 opslag. Als je niet precies weet hoe de opslagplaats geologisch en chemisch is samengesteld en je weet niet precies hoe CO2 gaat reageren met de in het opslagveld aanwezige chemische stoffen, dan zijn er onbekende risico's. Hoe zwaar je die risico's inschat en hoe zwaar je ze laat meewegen in de besluitvorming, is een puur emotioneel proces. De ratio laat zich daarin meeslepen door de emoties.

Voorkomen is beter dan genezen.

Omdat de risico's van CO2 opslag onvoldoende bekend zijn, dienen we uiterst terughoudend te zijn en te zoeken naar betere oplossingen. Daarbij kunnen we denken aan:

 • Belasting op kerosine (vliegtuigbrandstof) gelijk aan de belasting op benzine.
  • Eigenlijk is het schanddalig dat vliegtuigbrandstof belastingvrij is, terwijl autobrandstof zeer zwaar belast wordt. De EU vindt woon-werk-verkeer blijkbaar minder belangrijk dan vakantie-vliegreisjes en bestraft het woon-werk-verkeer met hoge belasting, terwijl men vakantie-vliegreisjes niet belast.
  • Met deze belastinginkomsten kan men groene energie subsidieren.
 • Kolencentrales dienen te worden gekoppeld aan glastuinbouw en algenkweek. Zoveel mogelijk afvalwarmte en zoveel mogelijk CO2 dient te worden gebruikt in kassen en algenkwekerijen.
 • 'Oneindige' subsidie voor zonnecollectoren en zonnecellen, zodat huiseigenaren investeringen in een beperkt aantal jaren (5 tot 10 jaar) terugverdienen. Met 'oneindige subsidie' bedoel ik: Een beperkt aantal jaren (3 tot 7 jaar) waarin alle correcte subsidie-aanvragen gehonoreerd worden. Het moet niet zo zijn dat na een aantal maanden de subsidie voor dat jaar op is. Legt men dergelijke beperkingen op, dan saboteert men feitelijk de regeling. Daarmee schrikt men ondernemers en huiseigenaren juist af. Vermoedelijk was dat ook precies de bedoeling van Balkenende.
 • Er zijn mensen, die geld in de economie willen pompen om de crisis te bestrijden. Tegenstanders daarvan zijn bang voor de rekening, die later komt. Zij willen geen nutteloze projecten alleen om mensen aan het werk te houden. Oplossing: Zorg dat de komende drie jaar alle potentiele werklozen in de bouw kunnen werken aan de installatie van zonnecellen en zonnecollectoren. Zorg dat alle mensen in technische bedrijven aan het werk kunnen bij de productie van zonnecellen, zonnecollectoren, warmtepompen, ketels om warmte op te slaan, en dergelijke. Zorg dat werkloze verkopers aan het werk kunnen om zonnecellen en zonnecollectoren aan huiseigenaren te verkopen. Dan zijn we over drie jaar de huidige crisis vergeten en hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt in het terugdringen van de CO2 uitstoot.
 • Stel aan nieuwbouwhuizen de eis, dat ten minste 70% van het dakoppervlak gericht is naar het zuiden en dat dit dakoppervlak gebruikt wordt voor de winning van zonne-energie. Indien men de dakpannen weglaat en inplaats daarvan een dak maakt van zonnecellen en zonnecollectoren, dan bespaart men fors op dakpannen en produceert men huizen die energie leveren, inplaats van huizen die energie kosten.
  • Een eensgezinswoning met een dak dat volledig naar het zuiden is gericht, dat goed geisoleerd is en waarvan het dak volledig is gemaakt van zonnecellen en zonnecollectoren, kan het gehele huis van energie voorzien en bovendien een forse hoeveelheid energie leveren voor een auto op elektriciteit of waterstof.

De overgang naar een groene samenleving hoeft niet verschrikkelijk duur te zijn en hoeft ook niet lang te duren. We hebben de technologie en die technologie wordt snel goedkoper.

Wat ontbreekt is politieke wil. De samenleving wordt bestuurd door poltieke dinosauriers, die gelukkig aan het uitsterven zijn.

In het Witte Huis is een dinosaurier vervangen door een modern mens. Obama stelt in de komende twee jaar 20 miljard dollar beschikbaar voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en nog eens 50 miljard dollar voor energiebesparing en duurzame energie.

De vragen zijn nu: Wat doet de EU? En wat doet Nederland?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers