Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Westerink en Simpos

Onderaan de pagina staan scans van de originelen.

Geachte heer

U hebt mij een brief, gedateerd 21 januari 1999, geschreven inhoudende een aangifte en klacht tegen Harry Westerink en de organisatie Simpos wegens laster, belediging en aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun ras. in betreffende brief concretiseert u de passages die strafbare uitlatingen zouden bevatten in een tiental punten.

Om de duidelijkheid van mijn standpunt te vergroten volg ik in mijn antwoord de door u aangegeven punten.

Ad l. Er zou gesuggereerd worden dat u blanken als superras beschouwt en u zou beschuldigd worden van racisme en van het hebben van Nazi-sympathieën.

In de tekst staat dat u vroeger actief was in de Mazdaznan-beweging en dat u al op vroege leeftijd interesse toonde in de Mazdaznan-leer en voorzitter en woordvoerder werd van de stichting Ordo Mazda. In kan in betreffende tekst de door u beweerde suggestie en beschuldiging niet lezen.

Ad 2. Ten onrechte zou worden beweerd dat u tegen rasvermenging bent. Daarbij wordt het voorbeeld van een witte en een zwarte partner aangehaald.

Het enkele feit dat iemand uiting geeft aan zijn mening dat hij of zij tegen rasvermenging is, omdat dat zwakke kinderen zou opleveren, levert geen strafbaar feit op. Het geeft slechts inzicht in het vermogen van betreffende persoon om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze tegen betreffend vraagstuk aan te kijken. Indien Harry Westerink over u zegt dat u die mening heeft, dan is dat, los van de vraag of de bewering over u juist of onjuist is, slechts in die zin kwetsend dat het wat zegt over uw vermogen om tot een wetenschappelijk verantwoord oordeel te komen. Die kwetsing is geen belediging of laster in de zin van de strafwet.

Ad 3. Ik begrijp dit punt aldus dat Harry Westerink er maar wat op los verzint en u daarmee ten onrechte zou belasteren. Uit uw eigen toelichting begrijp ik dat Westerink een door u geschreven passage citeert. Daar heeft Westerink naar ik aanneem zijn reden(en) voor, edoch dat hij daarmee iets verzint blijkt niet.

Ad 4. De bewering dat u een rechtstreeks verband legt tussen het uiterlijk en het innerlijk van de mens, is in potentie beledigend van aard. immers, kort samengevat komt het erop neer dat hij beweert dat u een racist bent.

Zoals u zelf echter al schrijft klopt de bewering inhoudelijk niet en is deze onzinnig. Derhalve meen ik dat de substantie van de bewering dermate zwak is dat hierdoor uw eer of goede naam niet kan zijn aangerand noch dat u hierdoor kunt zijn beledigd.

Ad 5. Westerink schrijft: "De bepaald niet goedkope olien zijn ..."

U voelt zich door deze passage in een kwaad daglicht gesteld. Afgezien van de vraag of dat inderdaad zo is, een strafbaar feit is niet aanwijsbaar.

Ad 6. U zou zich baseren op de psychologie van Jung en u daarmee in een verdachte hoek plaatsen.

Los van de vraag of het eerste gedeelte van de bewering inhoudelijk juist is, de bewering levert in elk geval geen strafbaar feit op. Voor het tweede gedeelte geldt hetzelfde. De bewering is op zichzelf onvoldoende specifiek om strafbaar te zijn. Ook de bijgeleverde 'bewijsvoering' maakt dat niet anders. Juist omdat die bijgeleverde toelichting zo zwak is, blijft er van de eventuele lasterlijke of beledigende kracht van de gestelde 'verdachte hoek' niets over.

Ad 7. Westerink zou beweren dat u verkrachting als een zaak van de vrouw beschouwt.

Westerink schrijft: "De verkrachting lijkt zo enkel een zaak van de vrouw te zijn." Het is ongetwijfeld zo dat Westerink met deze woorden kritiek op u wil laten doorklinken. Ik zie echter geen enkel strafrechtelijk aspect in deze kritiek. Het leveren van kritiek op iemand ten aanzien van een wellicht gevoelig liggend punt, is, zeker in deze sobere bewoordingen, geen aanzetten tot haat.

Ad 8. Westerink legt een verband tussen de rassentheorieën van de Theosofen en het gegeven dat u in die kringen hebt verkeerd. Daarmee zouden de verdachtmakingen en beschuldigingen worden versterkt.

Ik ontwaar echter in hetgeen over u beweerd wordt, volstrekt onvoldoende pejoratief gehalte, om te kunnen denken aan een strafbaar feit. U zou een aantal jaren in theosofische kringen hebben verkeerd. Dat zou dan lasterend zijn. Er wordt echter tevens gezegd dat u het aan de stok kreeg met theosofische kopstukken. Dat zou dan weer voor u pleiten, naar ik begrijp.

Ad 9 Westerink zou proberen aan te tonen dat u anti-demokratisch zou zijn.

Indien men de betreffende passages leest, komt men de zin tegen: 'Zo'n systeem is volgens de IJswolf niet echt democratisch." Betreffende zin kan (in samenhang met de overige zinnen) slechts op een manier geinterpreteerd worden- de auteur tracht uit te drukken dat de IJswolf streeft naar een echt democratisch systeem.

Ad 10. Westerink bestempelt u tot iemand die extreem-rechtse opvattingen combineert met een milieuvriendelijk imago. Hij maant zijn lezer alert te zijn op deze vorm van eco-fascisme.

U stelt dat Westerink u bestempelt tot een kwaadaardige extreem-rechtse goeroe. Ik meen dat het woord 'kwaadaardig' zo gelezen dient te worden dat het terugslaat op de extreem-rechtse opvattingen, zodat het niet cumulatief daarmee moet worden geïnterpreteerd.

Op voorhand zou ik willen opmerken dat de bewering over uw opvattingen niet het karakter heeft van smaad. Immers daarvoor is in strafrechtelijke zin vereist dat het telastegelegde terug te voeren is op een (beweerdelijke) concrete historische gebeurtenis. Daarvan is geen sprake.

In beginsel is een uitlating over een ander inhoudende dat die ander extreem-rechtse opvattingen heeft, beledigend omdat het gezien wordt als een aantasting van de eer en de goede naam. Indien die ander er echter inderdaad extreem-rechtse opvattingen op nahoudt, is moeilijk in te zien dat deze persoon objectief gezien door deze uitlating beledigd zou kunnen zijn.

Van degene die de uitlating doet, zal men ook moeilijk kunnen aannemen dat deze het opzet heeft om te beledigen. Immers de boodschapper kan menen dat de ontvanger er niet door beledigd kan zijn en dus kan de boodschapper met deze uitlating in gemoede niet hebben willen beledigen noch hebben geweten te beledigen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de persoon die zodanige uitlatingen doet dat bij anderen licht de indruk kan postvatten dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Zo iemand heeft er dan zelf de hand in gehad dat anderen denken dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Ik denk dat ik er niets teveel mee zeg, als ik uw wereldbeeld en opvattingen bestempel als excentriek en op het bizarre af.

Uw gedachtengoed over Germanen en de Germaanse cultuur, gecombineerd met het denken in tijdperken en verwoestende oorlogen, en het schrijven over rassen, Hitler, de tweede wereldoorlog en Joden, doen bij anderen zonder enige moeite associatieve gedachten opkomen aan groepen personen in verleden en heden van extreem-rechtse signatuur.

Ik denk dan ook dat Westerink met zijn uitlatingen niet het opzet heeft gehad om u te beledigen maar slechts om u aan de kaak te stellen. Ik treed niet in de vraag of hij dit doet op terechte grenden. Ik concludeer slechts dat zijn opzet om te beledigen niet kan komen vast te staan.

De term eco-fascisme is zo onbepaald van inhoud dat zij, ondanks de ongetwijfeld negatieve connotatie, niet beledigend is.

Met het bovenstaande heb ik ten uitdrukking gebracht dat ik in geen van de door u aangegeven tien punten een strafbaar handelen constateer.

Misschien is het zo dat mijn standpunt op onderdelen voor discussie vatbaar is. In dat geval geldt naar mijn mening het volgende.

Hoe meer men aktief, met gebruikmaking van de geldende vrijheid van meningsuiting, levensbeschouwelijke standpunten ventileert, des te meer moet men op tegenspraak rekenen. Daarbij geldt dat hoe extremer het standpunt, des te heviger de te verwachten reaktie daarop.

Ik heb hierboven al aangegeven dat uw standpunten moeiteloos het predicaat extreem verdienen. Dat de reakties op uw uitingen derhalve hevig zijn, ligt in de lijn der verwachting. Ik denk dat, mede gezien de gematigdheid van de reaktie, voor wat betreft de opportuniteit van een vervolging derhalve het adagium kan gelden: 'Wie kaatst kan de bal verwachten'.

Ik deel u mede dat ik op grond van het voorgaande niet zal overgaan tot vervolging van H. Westerink en/of de organisatie Simpos.

U kunt over het niet-vervolgen schriftelijk beklag doen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Hoogachtend,

De officier van Justitie,

P.Velleman

weerwoord/velleman_westerink_1.jpg weerwoord/velleman_westerink_2.jpg weerwoord/velleman_westerink_3.jpg weerwoord/velleman_westerink_4.jpg

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Ontwikkeld door Nul-A Computers