Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

14  Feb  2011

TWEE nieuwe kerncentrales ???

Verhagen wil maar liefst twee nieuwe kerncentrales. Waar is de kosten/baten analyse? Waar is de vraag naar zoveel stroom?
Geen gemeenschapsgeld naar dit soort dubieuze projecten.

Misverstanden

 1. Het afval van een kerncentrale is compact en goed te bewaren.
 2. We hebben te weinig elektriciteit
 3. Electriciteit laat zich moeilijk efficient opslaan. Energie uit zonnecellen heb je in principe alleen overdag. 100% electriciteit uit zonnecellen is dus lastig.
 4. Kernenergie is een zinnig alternatief, totdat we in staat zijn om zonneenergie grootschalig genoeg en efficient genoeg op te wekken en op te slaan.

Misverstand 1. Het afval van een kerncentrale is compact en goed te bewaren.

Dit onzin-argument kwam ik tegen op de website plei66.nl

Een of twee jaar geleden bleek dat opslag in zirkonium niet bleek te werken, omdat de straling het zirkonium aantast. Er zijn gewoon geen betaalbare materialen om kernafval langdurig veilig in op te slaan. Al meer dan 50 jaar beweert de kern-lobby dat het afval probleem BIJNA is opgelost. In werkelijkheid zijn ze zelfs niet in de buurt van een oplossing.

Opbranden kernafval nog ver weg!

Misverstand 2. We hebben te weinig elektriciteit

Verhagen blijkt een provinciaal te zijn. Hij is blijkbaar niet op de hoogte van de Europese stroommarkt. Verhagen en co menen, dat Nederland zelf stroom op moet wekken, onafhankelijk van dat enge buitenland. Veronderstel dat we onze lampjes laten branden op duitse of poolse stroom. Dat kan toch niet?

 • Windmolens op zee zijn (nog) te duur, maar op het land zijn ze al rendabel. In Nederland hebben we daar weinig aan. Maar de grote dun bevolkte Europese landen zijn druk bezig met het bouwen van windmolens. Oost Friesland (het noord-westen van Duitsland) produceert meer stroom met windmolens dan het nodig heeft. In de komende 15 jaar zullen Polen, Duitsland, Frankrijk en Spanje enorme aantallen windmolens gaan neerzetten.
 • In de Eemshaven is een kolencentrale in aanbouw en zijn er nog drie gepland. Wat gaan we doen met die stroom? Wie heeft behoefte aan zoveel stroom?
 • In de komende 15 jaar gaat zonne-energie een grote vlucht nemen. In de USA is stroom uit zonne-panelen goedkoper dan stroom uit ons net. Door een andere belastingstructuur zijn zonnepanelen in Europa nog iets te duur, maar dat verandert snel. Voor 2015 is het voor een huiseigenaar goedkoper om zijn stroom zelf op te wekken. Tussen 2015 en 2025 gaan mensen met een vrijstaand huis zelf hun stroom opwekken.
 • De opvolger van de HR-cv-ketel is een aparaat dat stroom opwekt en warmte produceert. In de komende 15 jaar veranderen veel huishoudens van stroomconsumenten in stroomproducenten.
 • Tuinbouwbedrijven hebben vaak een wkk-centrale op aardgas. De CO2 en warmte worden gebruikt in kassen. Een stap verder is een biomassa-wkk-centrale. Dan kan een tuinder het afval uit zijn kassen gebruiken om stroom te produceren, met als nuttige restproducten CO2 en warmte. Volledig CO2 neutraal en buitengewoon goedkoop voor de tuinder.

Kijken we naar de toename van de stroomproductie, dan blijkt er helemaal geen plaats te zijn voor een kerncentrale. Waarom wil Verhagen dan toch zo'n onding?

Misverstand 3. Electriciteit laat zich moeilijk efficient opslaan.

Elektriciteit is heel goed op te slaan als waterkracht, perslucht en als waterstof. Met wat meer moeite en wat meer energie-verspilling kan men de elektriciteit benutten om brandstoffen voor auto's te maken. Gewoon wat CO2 en H2 mengen en energie toevoegen.

Tussen Nederland en Noorwegen loopt een zware stroomkabel. Overdag kan Nederland stroom krijgen uit waterkracht uit Noorwegen. 's Nachts kan overtollige stroom vanuit Nederland gebruikt worden om in Noorwegen water omhoog te pompen. Werkt tamelijk efficient en vrij goedkoop.

Perslucht is wel degelijk serieus. Er zijn experimentele auto's op perslucht. Als je overtollige zonne-energie in een tank perst, kun je er een stadsauto op laten rijden. Maar vergeleken met waterstof zijn de toepassingen beperkt.

Kijk eens op: http://web.mit.edu ewsoffice/2008/oxygen-0731.html Dan kun je lezen dat opslag van zonne-energie al heel lang geen probleem meer is.

Elektriciteit is heel gemakkelijk als waterstof op te slaan. Distributie is niet nodig, het kan ter plekke gemaakt worden en ter plekke met een brandstofcel verbruikt worden. Of in je auto als deze een brandstofcel heeft.

Om de stroomvoorziening stabiel te maken, is het eenvoudig om bij tankstations

 • waterstoftanks in te graven;
 • waterstofproductie eenheden te plaatsen;
 • brandstofcellen te plaatsen.

Wanneer er veel stroom wordt geproduceerd omdat het waait of de zon schijnt, wordt de overtollige energie omgezet in waterstof. Wanneer er te weinig stroom wordt geproduceerd, omdat het nacht is en niet waait, reduceert men de waterstof tot water, warmte en stroom.

Dergelijke eenheden kan men in principe overal plaatsen, ook midden in de stad. In dat geval kan men de warmte ook benutten voor stadsverwarming. Of in de buurt van kassen, waarbij men de warmte herbenut.

Voordeel van het plaatsen van waterstof-eenheden bij tankstations: Als de elektrische auto op waterstof eenmaal doorbreekt, is er een infrastructuur. Nu is het het kip of ei verhaal. Zolang je geen waterstof kunt tanken, heeft de waterstof-auto weinig kans. Zolang er geen waterstof-auto's zijn, plaatsen tankstations geen waterstoftanks. In dit geval dienen de overheden het voortouw te nemen en de plaatsing van waterstoftanks en productie-eenheden te bevorderen.

Tussen haakjes

Een waterstof-auto is gewoon een elektrische auto: een auto met elektrische aandrijving zoals elektrische wielen. Precies hetzelfde als de bekendere elektrische auto's. Het enige verschil: Bij de bekendere elektrische auto's komt de elektriciteit uit een accu. Deze zijn meestal erg zwaar. Inplaats daarvan kan de elektriciteit ook uit een brandstofcel komen. Dit kan een cel zijn voor bijvoorbeeld methaan of voor waterstof. In beide gevallen ben je het fijnstof kwijt, zodat de luchtkwaliteit fors verbetert.

Je kunt je de volgende NABIJE toekomst voorstellen:

 • Zomers vullen de waterstoftanks zich in Nederland. 's Winters wordt het verbruikt.
 • Gaat het hard waaien, wordt er meer waterstof geproduceerd. Waait het een tijd weinig, dan worden de waterstoftanks geleidelijk aan geleegd.
 • Bereiken de waterstoftanks een bepaald laag peil, dan start men ergens een gascentrale op en deze blaast enige dagen zoveel stroom het net op, dat de waterstoftanks gevuld worden tot een ander hoger peil.
 • In principe: Met basislastcentrales houdt men het waterstofpeil tussen twee niveaus. Is er extra energie beschikbaar, dan vullen de waterstof tanks zich verder. Is er weinig energie, dan legen de waterstof tanks zich. Worden de tanks te vol, dan wordt een basislast centrale stilgelegd. Raken de tanks te leeg, start men een basislast centrale op.

Er zijn dan weinig verliezen. Er zijn verliezen bij het omzetten van water in waterstof en omgekeerd. Maar er zijn weinig transportverliezen. De meeste stroom wordt locaal geproduceerd: dat vermindert de stroomtransport verliezen. Er wordt niet gesleept met olie, gas, diesel, etc.

Het bovenstaande systeem is robuust, vrijwel ongevoelig voor terroristische aanslagen en de kans op langdurige stroomstoringen door kabelbreuk o.i.d. zijn zeer klein. Veel kleiner dan in de huidige situatie.

Het denken in termen van grote centrale stroomproductie is ouderwets en verhinderd de vergroening van onze energie. Het leidt ook tot verspilling. Een fijnmazig netwerk van lokale stroomproducenten met op vele plaatsen waterstofbuffers is veel doelmatiger.

Wat nodig is voor dit systeem is het volgende:

 • efficiente en betrouwbare waterstofproductie eenheden. Theoretisch is dit al opgelost. De technische implementatie moet verder worden uitgewerkt. De komende vijf jaar zullen er nog wel wat proefprojecten kinderziekten vertonen.
 • Efficienten en betrouwbare brandstofcellen. Hiervoor geldt het zelfde. De techniek in het laboratorium is er, in het veld zijn er nog wat kinderziektes.
 • betrouwbare waterstoftanks. Dit probleem is eigenlijk al opgelost.
 • Om auto's op waterstof te kunnen laten rijden moeten ze ook snel en veilig kunnen tanken. Daar is nog wat meer onderzoek en ontwikkeling nodig.
 • Kijk hier eens voor de laatste ontwikkeling op het gebied van waterstof-auto's.

Als de EU en de USA en China samen inzetten op deze ontwikkelingen, hebben we in 2020 de benodigde techniek voldoende uit ontwikkeld. Tegelijk zijn dan de zonnecellen zoveel goedkoper en betrouwbaarder, dat ze in enorme aantallen geproduceerd kunnen worden. Met een beetje goede wil hebben we dan in 2030 een CO2-neutrale samenleving.

En dat is dan hoog tijd. De gemakkelijk winbare olie is eigenlijk al op en de moeilijk winbare olie geeft teveel vervuiling. Is ook veel te duur. Hetzelfde geldt voor gas en in iets mindere mate voor steenkool.

De transitie naar een groene samenleving is eigenlijk heel simpel. Maar de overheden moeten het beschikbare geld wel inzetten in de gebieden die helpen de groene samenleving vorm te geven.

Misverstand 4. Kernenergie is een zinnig alternatief

Kernenergie KAN geen bijdrage leveren omdat:

 1. Het bouwen van een kerncentrale zo lang duurt, dat ze achterhaald zijn tegen de tijd dat ze klaar zijn. Zonne-energie is goedkoper dan de exploitatiekosten van een kerncentrale wanneer deze eenmaal klaar is.
 2. Kernreactorvaten nauwelijks gemaakt worden. De capaciteit om reactorvaten te bouwen is inmiddels zo klein, dat niet eens aan de vervangingsvraag voldaan kan worden.
 3. Er geen oplossing is voor het kernafval. Obama zit met een heel grote kostenpost omdat hij het yucca-mountain project moest afblazen omdat het onveilig is.

De kernenergie-lobby pleit voor meer kerncentrales, maar dat lost niets op. Als men vandaag zou beslissen een nieuwe kerncentrale te bouwen, is deze op zijn vroegst in 2020 klaar. De wereldcapaciteit om kerncentrales te bouwen ligt op ca 16,5 centrales. Dat is onvoldoende om aan de vervangingsvraag te voldoen. Er worden de komende jaren meer centrales door veroudering stilgelegd, dan dat men kan bouwen.

Volgens de amerikaanse Carnegie Foundation daalt het aandeel kernenergie bij stroomopwekking van 15% nu naar 10% in 2030. (Scientific American maart 2009.) Zie ook carnegieendowment.org

Er is ook een groot tekort aan ingenieurs. Aankomende ingenieurs bouwen liever racewagens op zonne-energie, dan dat ze zich inlaten met die ouderwetse, achterhaalde, suffige kernenergie. Mocht men de capaciteit om kerncentrales te bouwen fors weten te verhogen, dan stijgt de vraag naar uranium zo snel, dat deze erg duur wordt. En dan is er ook nog het kernafval.

Veel kerncentrales veilig bouwen is niet mogelijk. En daarnaast zijn ze vreselijk duur. De kernenergielobby beweert, dat kernenergie goedkoop is en (bijvoorbeeld) zonne-energie duur. Zonnecellen schrijven ze dan af in 10 jaar, terwijl ze gemakkelijk 25 jaar meegaan. Bij kerncentrales schrijft men af over een enorm lange tijd, bij voorkeur vijftig jaar. Dat is crimineel. Stel dat Nederland vandaag zou besluiten tot het bouwen van een kerncentrale. Dan wordt deze op zijn vroegst in 2020 in gebruik genomen. Tegen die tijd zijn de meeste huiseigenaren losgekoppeld van het net en wekken ze hun eigen stroom op. In 2030 zijn naast de spoorwegen zonnepanelen, zodat de treinen rijden op deze zonnestroom. Langs de rijkswegen staan dan geluidsschermen van zonnepanelen, die gezamenlijk heel veel stroom leveren. En dan zijn er ook nog de windmolenparken.

Er is geen garantie dat we in 2030 nog atoomstroom nodig hebben. Een kerncentrale dien je dus in 10 jaar af te schrijven.

Conclusies en aanbevelingen

Over een periode van 30 jaar is overschakelen op zonne-energie met zonnecellen een geweldige optie. Maar in de komende 20-30 jaar kunnen we niet snel genoeg zonnecellen installeren om aan de vraag te voldoen.

We moeten zoveel mogelijk zonnecellen installeren als economisch verantwoord is. Maar we zijn voorlopig OOK afhankelijk van centrales met fossiele brandstoffen.

Om wereldwijd over te stappen op zonne-energie, zouden we ca. 30 jaar lang 500 m2 zonnecellen per dag moeten installeren. Zie: 15 jaar lang 500 vierkante meter zonnecellen per seconde

Als er isolerende dakplaten komen (zoals unidek dakplaten) met daarop al zonnecellen, dan schiet het op. Dan plaats je op je dak geen dakpannen, maar een paar isolerende platen, die tegelijk zonne-energie leveren. De hoogte van de kosten van zonnecellen bij huizen zitten hem vooral ook in de installatiekosten. Deze breng je terug naar nul met dakplaten met zonnecellen. Je spaart bovendien de dakpannen uit. Als nieuwbouwhuizen op deze wijze gebouwd gaan worden, maakt dat echt een verschil.

Dus Rutte: Geef subsidie voor de ontwikkeling van dergelijke dakplaten! 24 mei 2010 werd een doorbraak gemeld op het gebied van gallium-arsenide zonnecellen, die veel meer elektriciteit per vierkante meter produceren. Zie: Doorbraak in productie efficiente zonnecellen. Deze zonnecellen zou je je kunnen voorstellen als postzegels, die je na productie op een ondergrond aanbrengt. Stel dat een Nederlandse TU subsidie krijgt voor het ontwikkelen van een robot, die deze zonnecel-postzegels op een plaat piepschuim of pur-schuim plakt. Stel je een dakplaat voor van 15 tot 30 cm dik isolatie-schuim in een raamwerk. De robot plakt de zonnecellen op de plaat en verbindt de draadjes. Bouw je een nieuw huis of vervang je het dak van je huis, dan leg je een paar van die platen op de muren als dakbedekking. (Wel graag naar het zuiden richten!) Even wat kabeltjes verbinden en je hebt een hoogrendement zonnedak. Zo'n zonnedak levert genoeg elektriciteit voor eigen gebruik, om je huis te verwarmen en om je auto deels op te laten rijden.

Omdat we nog even vastzitten aan centrales met fossiele brandstoffen, ben ik voorstander van brandstoffen die we in Europa (en in de USA) hebben. Dan hoeven we geen dubieuze regimes geld te geven voor brandstoffen. Bovendien sparen we heel veel geld uit. En dat geld kunnen we dan investeren in groene energie.

Aangezien gas schaars aan het worden is (we importeren het uit Rusland), en omdat olie al schaars is, lijken steenkool en bruinkool goede opties.

Als Europa zijn kool verkoopt aan elektriciteits-centrales en de opbrengst gaat naar groene energie, dan bouwen we de milieuschade in 20-30 jaar helemaal af. Dan zijn we tussen 2030 en 2040 helemaal groen in Europa. En we hebben ons bevrijd van afhankelijkheid van dubieuze regimes.

Tot nu toe gaat men uit van een paar grote kolencentrales. Dat leek handig in verband met de CO2 afvang. Laten we CO2 afvang helemaal los, dan zijn een serie kleine centrales veel handiger. Je hebt minder transportkosten van elektriciteit, de kans op grote storingen en stroomuitval is veel kleiner en de mogelijkheden om agrarisch afval te hergebruiken is veel groter.

Stel je overal in Europa gebieden met kassen voor. In het midden van zo'n gebied staat een kleine centrale op biomassa en kolen. Deze levert warmte en CO2 aan de kassen en elektriciteit aan de wijde omgeving. Zo'n centrale zou gewoon door een boerengezin gerund kunnen worden. De kassen leveren agrarisch afval aan de kolencentrale. Hierdoor dalen de kosten en de CO2-uitstoot. De as kan vermoedelijk gebruikt worden als meststof, misschien na enige zuivering.

Bijkomend voordeel: Zulke kleine centrales kunnen snel en in serie gebouwd worden. Seriematig bouwen is veel goedkoper.

In de komende 20 jaar dalen de kosten van zonne-stroom zo hard, dat er gewoon geen plaats meer is voor kern-energie. En kolenstroom? Vermoedelijk nog even nodig, omdat we niet snel genoeg zonne-cellen kunnen installeren. Maar dat duurt niet lang meer.

Een EPR kerncentrale kost veel minder grondstoffen dan een windmolen park in zee. Per KWh daadwerkelijk geproduceerd in verband met de productie factor van wind gebruikt men 14 ! maal zoveel ton staal en 7.5 maal meerm3 beton als een EPR 1630 MWe kerncentrale. Ook gebruikt men 4 maal zo veel koper en aluminium voor geleiders. Daarnaast heeft men dan nog backup centrale nodig voor windstilte en aardgas voor 2/3 van de tijd om de backup te voeden. Ik berekende een kostprijs van 9- 10 ct per kWh voor het windpark met backup met gas aan de huidige prijs. Het is nog niet bekend wat het onderhoud op zee gaat kosten. Renevers

Renevers, uw vergelijking is ondeugdelijk.

 • Windmolens op zee zijn veel te duur. Dergelijke projecten zijn speeltjes van de nederlandse mafia: het samenwerkingsverband van kamerleden, mini-sterren, bouwondernemers en energiebedrijven. Windmolens op zee zijn veel te duur. Grote windmolenparken op zee bouwen is diefstal van de belastingbetaler. Bouwbedrijven en energiebedrijven verdienen er goed aan. Kamerleden en mini-sterren oogsten na hun 'tour-of-duty' in de politiek lucratieve commissariaten en andere functies.
 • U zou moeten vergelijken met energiebronnen die rendabel zijn of het snel kunnen worden: Windmolens op land en zonne-energie. En voorlopig ook nog kolencentrales.
  • Windmolens op het land zijn ideaal voor grote dun bevolkte landen. We kunnen onze stroom heel goed opwekken met windmolens in Duitsland, Frankrijk, Polen, etc. De duitse deelstaat Oost-Friesland wekt al meer windstroom op dan het zelf kan gebruiken.
  • Zonne-energie wordt snel goedkoper. Iedere vijf jaar kunnen de kosten gehalveerd worden. Deze technologie ontwikkelt zich snel en biedt uitzicht op steeds goedkopere stroom.
  • Voorlopig zijn windenergie en zonne-energie nog niet voldoende. Daarom zijn een aantal nieuwe kolencentrales noodzakelijk. De milieubeweging probeert ons wijs te maken, dat kolenstroom zeer vervuilend is. Kolenstroom blijkt veel schoner te zijn dan olie-stroom en niet veel vuiler dan aardgas-stroom. Kolenstroom vermindert onze afhankelijkheid van gas uit dubieuze landen. Kijken we naar de politieke vervuiling, dan is kolenstroom veel schoner dan aardgas-stroom.
 • U vergeet in uw vergelijking, dat de materialen die in een kerncentrale gebruikt worden veranderen in radio-actief afval, dat tegen hoge kosten verwerkt moet worden. Materialen die je in windmolens, zonne-centrales en kolencentrales gebruikt, kun je hergebruiken.
 • U vergeet in uw vergelijking het beslag op het land en de bewaking van de centrales. Dodewaard is al jaren dicht maar moet nog minstens een halve eeuw afkoelen. Het land rondom Dodewaard is onbruikbaar. Dat onding moet bewaakt worden om te voorkomen dat kinderen er gaan spelen en om te voorkomen dat terroristen radioactief materiaal stelen en vuile bommen gaan maken. Die kosten laat men gewoonlijk buiten beschouwing en dat is niet terecht.
  • Hoogstwaarschijnlijk worden gesloten kerncentrales als Dodewaard slecht beveiligd. Goed beveiligen is gewoon te duur.
  • Vroeg of laat wordt er radio-actief materiaal gestolen. Misschien uit Dodewaard, misschien van een andere centrale in een ander Eu-land. Dan hebben we een probleem.
  • Stelt u zich eens voor op prinsjesdag. Krijgt de AIVD een telefoontje: "Ja, u spreekt met een terrorist. Ik heb een vuile bom gemaakt en deze in Den Haag verstopt. U heeft een uur om 5 miljard euro over te maken op mijn bankrekening op de Bahama's. Anders stuur ik twittertjes naar de bezoekers in Den Haag." Op die manier wordt kernenergie erg duur.
 • U vergeet in uw vergelijking de kosten van een ramp. De kosten van alle kernrampen in de afgelopen jaren dient men op te tellen en te delen door het aantal kWh dat de kerncentrales samen hebben geleverd. Dat bedrag dient u op te tellen bij de kWh-prijs.
 • Vermoedelijk schrijft u de kerncentrale af over 50 jaar. Dat is een onjuiste afschrijving. Rond 2030 is zonne-energie goedkoper dan atoomstroom, zelfs als men alleen de exploitatiekosten van de kerncentrale rekent. Als u vandaag besluit een kerncentrale te bouwen, is deze zeker niet binnen 10 jaar klaar. U heeft dus maximaal 10 jaar om de kerncentrale af te schrijven. Daar zijn die dingen gewoon te duur voor.

Naar pagina    1    Deze pagina   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Efficiente zonnecellen goedkoper
Wat nodig is om wereldwijd over te stappen op zonne-energie
Opbranden kernafval nog ver weg!
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers