Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

10  Mei  2011

Aanklacht tegen Nederland, het OM en Officier van justitie P. Velleman

In januari 1999 deed ik een laatste poging om recht te krijgen. Aanleiding daartoe was een artikel in Panorama in januari 1999, waarin ik afgeschilderd werd als een extreem-rechtse guru en waarin ik in één artikel werd genoemd met Charles Manson. De reacties van de officier van justitie mr. P. Velleman waren dermate beledigend en discriminerend, dat ik terstond het laatste restje vertrouwen in de nederlandse samenleving en rechtsstaat opzegde. Ik wilde ook niets meer met Nederland te maken hebben. Inmiddels ben ik zo ver, dat ik mij hier alsnog over wil beklagen. Ik behandel de reacties van P.V. puntgewijs. De punten verwijzen naar aantekeningen in zijn twee schrijfsels. Ik gebruik opzettelijk de initialen P.V. voor de officier van justitie, omdat hij naar mijn mening verdachte is van een zeer zwaar misdrijf.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

De "Cirkel van Licht" wordt genoemd in een apart hoofdstukje getiteld 'Nederland Sektenland'. De aanduiding enge groepen en hun enge leiders slaat in mijn ogen derhale voornamelijk op de groepen met bloed aan hun handen en slechts in verflauwde vorm op u en uw groep.

Met de tekst 'u en uw groep' gaat P.V. voorbij aan het feit dat de Cirkel van Licht een eenmanszaak is en geen sekte. Panorama heeft kenmerken genoemd waaraan groepen dienen te voldoen om te kunnen worden beschouwd als sekte. De Cirkel van Licht voldoet aan geen enkele van deze kenmerken en kan dus niet beschouwd worden als een sekte. De term 'sekte' voor mijn bedrijf is in zichzelf beledigend en lasterlijk. Mij in één artikel te noemen met mensen als Charles Manson is een zeer ernstige belediging. Dan kun je P.V. ook wel in één adem noemen met Julius Schreck en Heinrich Himmler.

Er is sprake van een sekte wanneer aan meerdere van de volgende punten voldaan wordt:

 1. Er is sprake van een dominante leider, die in grote mate wordt vereerd en die wordt gezien als een brenger van het heil.
 2. Aanhangers wordt verlossing beloofd indien men het voorgeschreven pad volgt.
 3. Dit voorgeschreven pad wordt beschouwd als het enig juiste pad.
 4. Aanhangers geloven, dat zij tot een uitverkoren groep behoren.
 5. De groep oefent sterke druk uit op haar leden. Aanhangers worden met morele pressiemiddelen of hoge werkdruk bestraft. Er is sprake van gedragscontrole.
 6. Er wordt druk uitgeoefend om contact met mensen buiten de groep op te geven.
 7. Aanhangers doen missiewerk, delen brochures uit en bezoeken kennissen uitsluitend om te vertellen over hun "fantastische belevenissen" binnen de beweging.
 8. Men dwingt aanhangers giften te geven of hun vermogen bij toetreding af te geven.
 9. Men gebruikt zelfbedachte begrippen, die niet duidelijk verklaard worden.
 10. Men reageert overdreven op kritiek en probeert critici met smadelijke of kwetsende uitlatingen te stigmatiseren.

Voldoe ik aan deze punten?

 1. Ik ben geen dominante leider, verering sta ik niet toe. Voor het heil dient men zelf te zorgen. TRANCE-FORMATIE is gewoon toegepaste psycho-fysiologie. Als men mij een guru noemt, kan men ook mensen als Einstein, Newton en Freud guru noemen. Als men dat doet, veroorzaakt men begripsverwarring.
 2. Ik beloof geen verlossing, wel verbetering. Er is geen voorgeschreven pad. "Doe wat gij wilt, is de wet" is mijn motto. Ik heb wel wat beters te doen dan mensen geboden op te leggen en te controleren of ze zich er wel aan houden.
 3. Ieder mens dient zijn eigen pad te gaan. Er zijn heel veel TRANCE-FORMATIES. Men kan gewoon uitkiezen wat men nodig heeft.

  Dit 'pad' is niet het juiste pad. TRANCE-FORMATIE is in ontwikkeling. Dingen die ik 10 jaar geleden juist achtte, heb ik inmiddels laten vallen. Als ik over 10 jaar kijk naar de TRANCE-FORMATIES van nu, dan zal ik (hopelijk) veel als verouderd beschouwen. Ik weet slechts een klein deel van wat er te weten valt. Ik vind het absurd om je te beperken tot één persoon of één leer.

  Ter illustratie een tekst uit de cursus " Kundalini-yoga deel 3 "

  Traditionele religies gaan uit van een profeet of messias, die na een goddelijke openbaring een complete en foutloze kosmologie op aarde bracht. Deze kosmologie is door god zelf gedicteerd. God is foutloos en almachtig. Dus is de door zijn profeet verkondigde kosmologie ook foutloos. Wie daar aan twijfelt, beledigt god en zijn aanhangers. Die moet dus gestraft worden. Stenigt hem, kruisigt hem, verbrandt hem! Gij zult een godslasteraar niet in leven laten, verkondigen de woedende priesters van traditionele religies.

  Epileptici hebben soms ook aanvallen van goddelijke openbaringen. Schizofrenen scheppen verbazingwekkende kosmologieën, die veel gelijkenis vertonen met bijvoorbeeld de QaBaLaH. Maar zijn zij profeten van een almachtige god? Of zijn zij mensen met een hersenbeschadiging, waardoor hun grote hersenen in het wilde weg logisch klinkende nonsens produceren?

  Veel profeten zijn tot hun inzichten gekomen na wekenlang gevast te hebben. Wanneer je een week lang geen koolhydraten eet, beginnen je hersenen met de produktie van LSD-achtige stoffen (volgens een proefschrift van Dr. Schouten aan de Erasmus universiteit). Je kunt hetzelfde soort inzichten verkrijgen door gewoon LSD in te nemen. Dat maakt het leven van mensen als Jezus en Mohammed ineens een stuk minder romantisch.

  Stel dat ik een nieuwe kosmologie zou scheppen. Ik doe dat niet tijdens een aanval van epileptie. Ik doe dat ook niet nadat mijn brein door dagenlang vasten en glucose-tekort op hol geslagen is. Neen! Ik neem een lekkere maaltijd en een kop koffie, en dan ga ik met al mijn geestelijke vermogens, inclusief mijn kritische verstand, een nieuwe kosmologie scheppen. Hoe zou ik beginnen?

  Waarschijnlijk zo:

  • Deze kosmologie is NIET compleet, want mijn hersenen zijn te klein om de kosmos te bevatten.
  • Een jaar geleden dacht ik anders over dingen dan nu. Sommige dingen die ik vorig jaar voor waar hield, beschouw ik nu als onjuist. Over een jaar zal ik sommige dingen, die ik nu als juist beschouw, als onjuist beschouwen. Dingen die ik nu opschrijf, zijn over enige jaren achterhaald. Daarom bevat deze kosmologie fouten.
  • Deze kosmologie bevat dus fouten en is zeer onvolledig.

 4. Geloof in superioriteit wijs ik af. Inplaats van homo sapiens gebruik ik bij voorkeur pan sapiens als latijnse naam voor de mens. Naar mijn mening behoort de mens gewoon tot dezelfde mensapengroep als de bonobo en de chimpansee. Er is maar één groot verschil tussen de mens en de andere mensapen: de mens kan liegen, de andere mensapen niet. We zouden de mens dus eigenlijk 'liegende aap' moeten noemen, inplaats van 'denkende aap'.
 5. Ik laat iedereen vrij en moedig mensen aan zich te bevrijden en te gaan doen wat zij zelf willen. Er is geen enkele gedragscontrole.
 6. Ik moedig mensen aan om zich heen te kijken. Een huisvrouw die cursussen bij mij volgde, is op mijn advies begonnen met psychologie-modulen bij de Open Universiteit.
 7. Mensen volgen bij mij cursussen en daarna gaan ze gewoon naar huis.
 8. Men betaalt voor cursussen die men volgt. Mensen worden gestimuleerd om onafhankelijk te worden en zelf voor hun eigen vermogen te zorgen.
 9. Alle zelfbedachte begrippen worden verklaard is simpele woorden. Het gebruik van vakjargon is niet te vermijden. TRANCE-FORMATIE is een vorm van meditatie, waarbij men zich dingen voorstelt en waardoor het gedrag verandert. In principe wordt dit al eeuwen toegepast. Het verschil tussen TRANCE-FORMATIES van nu en technieken uit het verleden is het gebruik van technologie. TRANCE-FORMATIES staan op CD met een achtergrond die hun werking versterkt. Het gaat gewoon om toegepaste psycho-fysiologie.
 10. Sommige mensen vinden, dat ik overdreven reageer op 'kritiek'. Het weigeren van mij als adverteerder en als standhouder is geen kritiek, maar economische buitensluiting en etnische discriminatie. Wanneer men je uitscheldt voor nazi, extreem-rechtse guru, racist, zwarte magiër, etc., dan is dat geen kritiek maar belediging. Wanneer men beweert, dat je een oplichter bent, terwijl je kwalitatief zeer goede cursussen levert voor een prijs beneden die van gesubsidieerde onderwijsinstellingen, dan is dat geen kritiek maar belediging en opzettelijke economische beschadiging. Inhoudelijke kritiek ben ik nog nooit tegengekomen. Ook in het schrijfsel van Harry Westerink van Simpos staat geen inhoudelijke kritiek. Hij heeft mij uitgebreid bestudeerd en gezocht naar mogelijkheden om mij kapot te maken. Hij heeft blijkbaar niets kunnen vinden.

Op basis van bovenstaande 10 punten kan men concluderen, dat ik geen sekteleider ben. P.V. blijkt mij wel als sekteleider te beschouwen en te behandelen. Daarmee maakt hij zich schuldig aan een zeer ernstige vorm van discriminatie. P.V. blijkt van mening te zijn, dat alle mensen die zich met een alternatief wereldbeeld manifesteren, sektariërs zijn. Te stellen: "Joden zijn samenzweerders" is strafbaar. Te stellen: "Shamanen zijn sektariërs" behoort ook strafbaar te zijn.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Panorama associeert u met een duizenjarig rijk. U zegt: "Over een Duizendjarig Rijk heb ik nooit gesproken. Dat is terminologie van Nazi's." In 'Het tijdperk van de weerwolf' deel 2 blz. 19 zegt u echter: "De wereldbrand is het einde van het vierde tijdperk. Een bijfde tijdperk, een Duizendjarig Rijk, zal dan aanbreken.

Hier citeert P.V. uit een artikel over mij in Paravisie, waarin mij woorden in de mond zijn gelegd, die ik nooit gezegd heb. Voorafgaande aan dat artikel was afgesproken, dat ik de inhoud zou mogen lezen én corrigeren voor publicatie. De journalist interviewde mij zonder bandrecorder en maakte geen aantekeningen. Vervolgens produceerde hij een eigen verhaal, waarbij hij mij dingen liet zeggen, die ik nooit gezegd heb. Met veel moeite kreeg ik het artikel te lezen voor publicatie. Het enige wat ik mocht veranderen was de spelling van oud-ijslandse woorden.

P.V. neemt aan, dat alles wat over iemand geschreven is, ook waar is. Hij weet wel beter, mag ik hopen. Waarom neemt hij dit dan toch aan? Omdat hij een anti-germanist is en hij graag een bevestiging wil van zijn anti-germanistische xenofobe wereldbeeld?

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Panorama dicht u een geloof toe in het superieure blanke ras. ... Dit is in strafrechterlijke zin in beginsel beledigend ... Onder deze omstandigheden meen ik dat een strafrechterlijke interventie niet opportuun is.

Stel dat ik een paar zware jongens inhuur. Met hun ga ik naar Amsterdam. Mensen die op een terras zitten mogen voorbijgangers aanwijzen. Tegen betaling worden deze voorbijgangers voor hun vermaak in elkaar geslagen of vernederd. Een dergelijk gedrag is strafbaar. Panorama doet feitelijk hetzelfde. Zij beledigen mij en zetten aan tot haat en etnische discriminatie. Dit doen ze om hun lezers te vermaken en daarvoor krijgen ze betaald. Als ik een dure advocaat in huur, dan willen ze nog wel een rectificatie plaatsen en stellen dat ze het zo niet bedoeld hebben. Het verkrijgen van deze rectificatie kost mij veel geld (juridische kosten) en veel tijd. Ik ontvang geen smartegeld. Blijft dus een schuld van Panorama aan mij en een schuld van de samenleving aan mij.

Panorama is geen NRC Handelsblad, dat op neutrale wijze probeert te beschrijven. Er is geen sprake van zorgvuldige journalistiek, waarbij men automatisch recht krijgt op wederhoor. Panorama heeft mij nooit iets gevraagd. Hun stukjesschrijver (journalist is echt teveel eer) heeft simpelweg een deel van een verhaal van Harry Westerink van internet gekopiëerd en heeft mij niets gevraagd. Als een cursist mij niet gewezen had op het artikel, had ik helemaal van niets geweten.

Het stuk van Panorama is geen journalistiek, maar tendentieus aanzetten tot haat en etnische discriminatie. Men heeft geen onderzoek verricht maar mij gewoon afgeschilderd als een gevaarlijke extreem rechtse guru en sekteleider. Men heeft mij in één adem genoemd met Charles Manson. En mij heeft men nooit recht op wederhoor gegeven. Panorama leeft van het aanzetten tot haat en etnische discriminatie en het voeden van xenofobie. Naar mijn mening dient Panorama strafrechterlijk vervolgd te worden.

Panorama is een organisatie, die zich ten doel stelt geld te verdienen met het beledigen en belasteren van mensen en organisaties, die zich niet of slecht kunnen verweren. Dat is criminaliteit. Binnen Panorama bestaan hierarchische verhoudingen en een vaste taakverdeling.

Van een organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is sprake in geval van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442). De gestructureerdheid van het samenwerkingsverband kan blijken uit een zekere taakverdeling tussen de deelnemers; de duurzaamheid kan blijken uit het gedurende enige tijd successievelijk verrichten van dezelfde soort gedragingen in hetzelfde samenwerkingsverband. Van het aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht deelnemen is sprake als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde oogmerk (HR 18 november 1997, NJ 1998, 225).

Naar mijn mening dient de gehele redactie van Panorama vervolgd te worden wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, en dient de hoofdredacteur vervolgd te worden wegens leiding geven aan een criminele organisatie.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Ter illustratie citeert u een stuk. Ik kan echter in dat stuk nergens vinden dat u niet zou geloven in het superieure blanke ras.

In het nederlandse recht is een verdachte onschuldig totdat schuld aannemelijk is gemaakt. Ik hoef niet te bewijzen, dat ik onschuldig ben aan racisme. Het is aan Panorama om aannemelijk te maken dat ik wel schuldig ben. Kan men dat niet, dan is men schuldig aan het opzettelijk verspreiden van laster, het opzettelijk beledigen, het opzettelijk aanhitsen tot haat en etnische discriminatie en het bevorderen van anti-germanisme.

P.V. kent het nederlandse recht. Desondanks maakt hij zich schuldig aan een zeer ernstige schending van één van de basisprincipes van het nederlandse recht. Hoe kan het zijn dat P.V. officier van justitie is? Naar mijn mening dient hij op staande voet te worden ontslagen en nooit meer in overheidsdienst aangenomen te worden.

Uit deze opmerking van P.V. kan men opmaken, dat P.V. Germanen en Nazi's aan elkaar gelijk stelt. Dat doen veel mensen. En dat is nu juist de kern van het anti-germanisme. Voor alle duidelijkheid: De Nazi's waren kinderen en kleinkinderen van Christenen en zijn gevormd op christelijke scholen. Waarom probeert men de Germanen de schuld te geven van het nazisme? Waarom worden Christenen niet gelijkgesteld met Nazi's? Omdat deze zich kunnen verdedigen? Zijn de Germanen een gemakkelijk slachtoffer voor de Nedernazi's, zoals de Joden een gemakkelijk slachtoffer waren van de duitse Nazi's?

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Voor het overige meen ik dat uw opvatting dat er door Panorama wordt aangezet tot (ethnische) discriminatie en anti-germanisme, als onjuist moet worden verworpen. Het is natuurlijk wel juist dat Panorama een bepaald licht op u wil werpen, maar dat valt naar mijn mening niet onder een strafrechterlijke bepaling.

Panorama mag van P.V. 'een bepaald licht' op mij werpen, mij demoniseren, mij afschilderen als een extreem-rechtse guru en psychopathische sekteleider, maar dat valt niet onder enige strafrechterlijke bepaling. Hoe waag ik het als germaanse untermensch te vragen om handhaving van mijn mensenrechten? Sinds wanneer zijn Germanen mensen? Wat verbeeld ik me eigenlijk wel?

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Ten aanzien van eventuele aangiften of klachten nu en in de toekomst betreffende discriminatie van Germanen wijs ik u op mijn standpunt dat de opportuniteit van vervolging te allen tijde zal ontbreken wegens het ontbreken van Germanen. Er leven in Nederland net zo min Germanen als Batavieren, Romeinen of Hunebeddenbouwers.

Zo had Joseph Goebbels kunnen stellen:

Ten aanzien van eventuele aangiften of klachten nu en in de toekomst betreffende discriminatie van Joden wijs ik u op mijn standpunt dat de opportuniteit van vervolging te allen tijde zal ontbreken wegens het ontbreken van Joden. Er leven in Nazi-duitsland net zo min Joden als Zigeuners of homo-seksuelen.

P.V. kan gerust zijn. Zodra ik voldoende geld heb om Nederlandte ontvluchten, zal ik dat zeker doen.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Uw kijk op de functie van een vrije pers zou ik willen aanvullen met de niet te onderschatten functie van het aan de kaak stellen van en waarschuwen voor volksverlakkers en charlatans.

P.V. suggereert hiermee, dat Panorama zorgvuldig onderzoek doet en na zorgvuldig onderzoek mag publiceren wat ze willen. Waarom wordt P.V. niet vervolgd wegens poging tot massamoord? Hij zal toch wel weten dat iedere serieuze journalist zich doodlacht als hij/zij deze suggestie verneemt?

Uit deze reactie van P.V. concludeer ik, dat hij mij beschouwt als een volksverlakker c.q. charlatan. Ik ben anders, dus hoef ik niet serieus genomen te worden.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/01) in zake mijn aangifte tegen Panorama:

Voor die functie wordt aan de pers de benodigde (zeer) ruime armslag gegund. Het is echter daarbij uiteraard niet de bedoeling dat zij onjuistheden vermelden en als ze daarbij onnodig grievend en kwetsend optreden, komen ze in strafrechterlijk vaarwater.

Panorama heeft uitsluitend feitelijke onjuistheden over mij vermeld, een deel van een lasterlijk artikel van internet van Harry Westerink overgenomen, zich zeer grievend uitgelaten, xenofobie gevoed en aangezet tot etnische discriminatie. Volgens de woorden van P.V. zou Panorama dus vervolgd moeten worden. P.V. is echter van mening dat dat niet hoeft, omdat het slachtoffer een untermensch is. Germanen bestaan niet. Wie zich Germaan noemt, is een charlatan, een volkverlakker, een untermensch. untermenschen hebben geen mensenrechten. Als ze het kunnen betalen dienen ze een enkele reis naar Auschwitz te kopen. Indien ze niet over de benodigde middelen beschikken, is officier van justitie P.V. gaarne bereid om de benodigde middelen uit eigen zak te betalen. Opgeruimd staat netjes. Welke gek heeft P.V. eigenlijk aangesteld ???

P.V. is blijkbaar van mening, dat bladen als Panorama dezelfde armslag moeten hebben als het NRC Handelsblad en Trouw. Panorama hoeft zich echter niets aan te trekken van het in de serieuze journalistiek gebruikelijke recht op wederwoord. Als er in het NRC een artikel zou verschijnen over mij, zou het NRC mij gelegenheid geven om te reageren. Panorama heeft mij niet op de hoogte gesteld van het feit dat ze een artikel over mij gingen publiceren. Na een artikel in het NRC zou ik ruimte in het NRC krijgen voor een ingezonden brief of stuk, waarin ik mij zou kunnen verdedigen. Panorama wilde daar niets van weten. Toen ik telefonisch rectificatie verlangde, werd ik door de hoofdredacteur uitgelachen. Pas toen een advocaat tegen hoge juridische kosten met een rechtszaak dreigde, kwam er rectificatie.

Gezien het bovenstaande kan Panorama niet beschouwd worden als 'de pers'. Er is geen sprake van serieuze journalistiek, maar van het leveren van plat vermaak met als doel geld te verdienen. Daarbij worden geen fictieve organisaties en fictieve personen opgevoerd. Levende personen en echte organisaties worden zwaar beschadigd met als enige doel geld verdienen. En P.V. beschouwt het als het toppunt van beschaving dat wij dergelijke blaadjes hun gang laten gaan. Dat noemt hij vrijheid van meningsuiting. Maar hoe zit het met mijn vrijheid van meningsuiting? Mag men mij zwaar beschadigen als ik mijn mening uit? Als iemand tegen mij zou zeggen: "Als je nog eens iets zegt of schrijft schoppen we je dood", dan is er sprake van een misdrijf. Als men mij sociaal en economisch zwaar beschadigd omdat ik een mening uit, dan valt dat onder vrije pers. Althans volgens de opvattingen van P.V.

In zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink ontving ik een tweede schrijfsel van P.V., ook gedateerd 11 mei 1999. Ook dit behandel ik puntgewijs. Terwille van de duidelijkheid nummer ik door en begin ik dit schrijfsel met punt 8.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Er zou gesuggereerd worden dat u blanken als supperras beschouwd en u zou beschuldigd worden van racisme en van het hebben van Nazi-sympathieën. ... Ik kan in betreffende tekst de door u beweerde suggestie en beschuldiging niet lezen.

In mijn reactie op het stuk van Harry Westerink op internet heb ik duidelijk aangegeven dat het gehele artikel ten doel heeft de suggestie te wekken dat ik een racist ben. P.V. beperkt zich opzettelijk tot een geïsoleerde passage.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Ten onrechte zou worden beweerd dat u tegen rasvermenging bent. Daarbij wordt het voorbeeld van een witte en een zwarte partner aangehaald. ...

Door te stellen dat ik tegen rasvermenging ben, stelt H.W. dat ik een racist ben. In combinatie met de rest van het artikel van H.W. is er sprake van zeer ernstige laster en belediging.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Ik begrijp dit punt aldus dat Harry Westerink er maar wat op los verzint en u daarmee ten onrechte zou belasteren. Uit uw eigen toelichting begrijp ik dat Westerink een door u geschreven passage citeert. ... edoch dat hij daarmee iets verzint blijkt niet.

Opzettelijk begrijpt P.V. mijn toelichting niet. Volgens H.W. zou ik tegen rasvermenging zijn. Dat zou ik beweerd hebben in het blad PSI. H.W. schrijft:

4.I Uit het door Ordo Mazda uitgegeven tijdschrift PSI blijkt dat ook Andreas tegen rasvermenging is. Een witte en een zwarte partner mogen van Andreas nog wel samenwonen, maar zich voortplanten gaat hem te ver, vanwege de kans op zwakkere kinderen.

Dit is keiharde laster. Ik heb dit nooit beweerd of geschreven. H.W. verzuimt ook de bron te noemen. Er zijn maar vijf nummers van PSI uitgegeven en deze zijn ook verstuurd naar de Koninklijke bibliotheek. Daarin kan men nagaan of ik ooit zo iets geschreven heb.

P.V. is blijkbaar van mening, dat het onomstotelijk vaststaat, dat ik een extreem-rechtse neo-nazistische racist ben. Dat hoeft niet bewezen te worden. Het feit dat ik me een Germaan noem, is afdoende bewijs. Volgens P.V. zijn Germanen blijkbaar fout. Zo spraken en dachten de Nazi's over de Joden.

De gelijkstelling van Germanen en Nazi's en/of racisten is de kern van het anti-germanisme.

Sinds 1988 heb ik heel vaak ondervonden dat maatschappelijke organisaties en de overheid of in ieder geval mensen in dienst van de overheid deze gelijkstelling maken en dus feitelijk schuldig zijn aan anti-germanisme. Er is voortdurend en systematisch aangehitst tot haat tegen mij vanwege mijn germaanse identiteit. Ik ben economisch geboycot en sociaal buitengesloten vanwege mijn germaanse identiteit. Daarbij heb ik NERGENS gehoor gevonden wat betreft mijn klachten. Ik heb daaruit de voor de hand liggende conclusie getrokken, dat Nederland een door en door fascistisch land is. De heersende ideologie in Nederland is het polderfascisme of Neder-nazisme. Als Germaan ben ik de Jood van Nederland.

Ter illustratie:

Omdat ik in 1989 steeds meer last begon te krijgen van het anti-germanisme, besloot ik om hulp te vragen. Ik stuurde een exemplaar naar de Anne Frank stichting en vroeg hun om een uitspraak. Was Yggdrasil wel of niet Nazistisch? De Anne Frank stichting stuurde de cursus retour en weigerde hulp. Volgens woordvoerder Jaap Tanja was men geen keuringsmerk voor huisvrouwen. Zou men ook zo gereageerd hebben, wanneer een tijdschrift advertenties zou weigeren van Joden? Zou men ook zo reageren wanneer een tijdschrift verdachtmakingen tegen alle Joden zou uiten, omdat enkele Joodse kolonisten zich schuldig maken aan anti-palestinisme? Vermoedelijk zou men onmiddelijk een enorme demonstratie organiseren.

Ik zocht hulp bij het meldpunt tegen discriminatie te Utrecht. De vrouw die mij te woord stond, wilde haar naam niet geven. Wel stelde ze, dat blanke hetero mannen niet gediscrimineerd kunnen worden. Blanke hetero mannen zijn blijkbaar geen mensen, maar untermenschen.

Zover mij bekend is men volgens het nederlands recht onschuldig totdat schuld bewezen is. Een verdachte hoeft geen onschuld te bewijzen, de aanklager moet schuld op zijn minst aannemelijk maken. In het stuk van H.W. staan echter alleen maar vage verdachtmakingen. De enige keiharde beschuldiging (van het afwijzen van rasvermenging) blijft zonder bronvermelding.

Ik hoef niet aan te tonen dat H.W. er op los verzint. H.W. stelt keihard dat ik tegen rasvermenging ben en dat dat in het blad PSI staat. H.W. moet aangeven waar dat staat, anders is hij schuldig aan laster en belediging. Het feit dat P.V. niet tot vervolging is overgegaan, is veelzeggend.

In Nederland hoeven de autoriteiten minderheden niet te vervolgen. Volledig in overeenstemming met het poldermodel regelt men dat in onderling overleg. H.W. lastert en zet aan tot discriminatie en anti-germanisme. Panorama kopieert een klein deel van het artikel van H.W. en noemt mij in één adem met Charles Manson. De overheid gedoogt en weigert aanklachten van Germanen in behandeling te nemen. Hoe zullen we dit noemen? Polder-fascisme of Neder-nazisme?

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Derhalve meen ik dat de substantie van de bewering dermate zwak is dat hierdoor uw eer of goede naam niet kan zijn aangerand noch dat u hierdoor kunt zijn beledigd.

Als ik P.V. goed begrijp, is een onzinnige bewering nooit beledigend. Stel dat iemand een nieuwe partij opricht. Laten we zeggen de Nederlandse Sociaal Democratische Arbeiders Partij (NSDAP). De aanhangers van deze partij stellen: "Joden zijn ratten!" Dan is dit niet beledigend, want ieder mens kan zien dat Joden geen ratten zijn. Als dit de mentaliteit van officieren van justitie weergeeft, dan kunnen we in de toekomst nog lol beleven.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Het leveren van kritiek op iemand ten aanzien van een wellicht gevoelig punt, is, zeker in deze sobere bewoordingen, geen aanzetten tot haat.

In de context van het artikel is het een systematisch zoeken naar een aanleiding om mij in een kwaad daglicht te stellen. Bij nauwkeurige lezing blijft er niets heel van het schrijven van H.W. Maar de mensen die gevoelig zijn voor ophitsing lezen niet nauwkeurig of objectief. Daarom dient dit te worden gezien als een versterking van de eerdere bewering, dat H.W. opzettelijk aanhitst tot haat, anti-germanisme, buitensluiting en etnische discriminatie.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Van degene die de uitlating doet, zal men ook moeilijk kunnen aannemen dat deze de opzet heeft om te beledigen.

Men mag hopen, dat P.V. zich hier veel naïever voordoet dan hij in werkelijkheid is. Iemand die zo naïef is, is volstrekt ongeschikt om zelfs maar hulpofficier van justitie te kunnen zijn. Zo iemand geef je een Melkert-baan of je brengt hem onder in een sociale werkplaats.

Ik ga er van uit, dat P.V. helemaal niet naïef is. H.W. heeft uitsluitend ten doel om anderen te kwetsen en te beledigen. De gehele site van Simpos staat vol met schimpschriften tegen iedereen die een ander geloof heeft dan H.W. Volgens H.W. is iedereen die op religieus gebied actief is, gestoord én extreem-rechts. P.V. doet zich voor als extreem naïef, maar feitelijk is hij minstens zo kwaadaardig als H.W.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Hetzelfde geldt ten aanzien van de persoon die zodanige uitlatingen doet dat bij anderen licht de indruk kan postvatten dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Zo iemand heeft er dan zelf de hand in gehad dat anderen denken dat hij er extreem-rechtse opvattingen op na houdt. Ik denk dat ik er niets teveel mee zeg, als ik uw wereldbeeld en opvattingen bestempel als excentriek en op het bizarre af.

Hier komt de aap uit de mouw. Ik ben naar zijn mening: excentriek op het bizarre af. Als katholieken geloven in een wederopstanding van Jezus en in een onbevlekte ontvangenis, dan moet dat kunnen. Maar als iemand een wereldbeeld heeft, dat afwijkt van wat P.V. geleerd heeft, dan is dat bizar. Daarom heb ik volgens P.V. geen mensenrechten. Ik ben geen mens, maar een untermensch. Een enkeltje Auschwitz kan ik van P.V. krijgen. En H.W. mag over mij beweren wat hij wil. Panorama mag mij een extreem-rechtse guru noemen en mij in één adem noemen met Charles Manson. Men mag mij aan r de kaak stellen als "volksverlakker" en "charlatan" (woorden van officier van justitie P.V.), want ik ben excentriek op het bizarre af.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Uw gedachtengoed over Germanen en de germaanse cultuur, gecombineerd met het denken in tijdperken en verwoestende oorlogen, en het schrijven over rassen, Hitler, de tweede wereldoorlog en Joden, doen bij anderen zonder enige moeite associatieve gedachten opkomen aan groepen personen in verleden en heden van extreem-rechtse signatuur.

Dit is een zeer ernstige alinea. De subzin "Uw gedachtengoed over Germanen en de germaanse cultuur" maakt duidelijk, dat P.V. Germanen en Nazi's aan elkaar gelijkstelt. Deze gelijkstelling is het onomstotelijke bewijs, dat P.V. een raszuivere anti-germanist is. De rest van zijn schrijfsels dienen vanuit die optiek gelezen te worden. Voor P.V. ben ik een untermensch.

Hier blijkt duidelijk de gelijkstelling van Germanen met nazisme, racisme en anti-semitisme. De Germanen krijgen de schuld van de tweede wereldoorlog. Zo kregen de Joden de schuld van de crisis in Duitsland. P.V. maakt zich hier bekend als een anti-germanist. Hij draagt Hitler, Goebbels en Goering in zijn hart.

In welke functie schrijft P.V. hier eigenlijk? Een officier van justitie behoort zich te baseren op feiten en niet op vage verdachtmakingen. Een verdachte is onschuldig totdat schuld bewezen is. Nergens blijkt, dat P.V. mij ook maar enigszins het voordeel van de twijfel gunt. Hij heeft associaties en dus ben ik schuldig. En dus mag iedereen zeggen en schrijven over mij wat men maar wil.

De Duitsers in de jaren '30 hadden allerlei associaties aangaande de Joden. Dankzij de propaganda van de Nazi's werden die negatieve associaties jaar na jaar erger. Dit leidde eerst tot de Kristalnacht en vervolgens tot de holocaust. P.V. heeft blijkbaar niets van het verleden geleerd. Hij past beter in de vernietigingsmachine van de Waffen SS, dan in het Openbaar Ministerie. Maar misschien heb ik alles wel verkeerd begrepen, en is Openbaar Ministerie tegenwoordig een eufemisme voor Waffen SS.

Welk denken over tijdperken en verwoestende oorlogen? In een artikel in Paravisie werden mij woorden in de mond gelegd, die ik nooit gezegd heb. Ik heb dat artikel niet geschreven en ik neem er geen enkele verantwoording voor. P.V. heeft mij er wel voor veroordeeld.

Ik beklaag mij er niet over, dat sommige mensen mij associeren met extreem-rechts. Dat interesseert mij niet, zolang ze hun gedachten voor zich houden. Mensen mogen denken wat ze willen. Maar als H.W. op internet een groot artikel over mij plaatst, is dat niet meer vrijblijvend associeren. Dan is het beledigen, aanhitsen tot etnische discriminatie en anti-germanisme en het systematisch voeden van xenofobie. Als vervolgens Panorama dit artikel overneemt en mij afschildert als een kwaadaardige extreem-rechtse guru, dan dient de officier van justitie in te grijpen en mij in bescherming te nemen.

Volgens artikel 1 van de grondwet is discriminatie verboden. Het Openbaar Ministerie bij monde van officier van justitie P.V. discrimineert mij op basis van mijn etnische identiteit en heeft zich schuldig gemaakt aan anti-germanisme. Daarmee heeft P.V. het Openbaar Ministerie ernstig in diskrediet gebracht en feitelijk geplaatst in de extreem-rechtse nedernazistische hoek.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Ik denk dan ook dat Westerink met zijn uitlatingen niet het opzet heeft gehad om u te beledigen maar slechts om u aan de kaak te stellen. Ik treed niet in de vraag of hij dit doet op terechte gronden. (16)

Deze opmerking is te gek voor woorden. Stel dat iemand een nieuwe partij opricht. Laten we zeggen de Nederlandse Sociaal Democratische Arbeiders Partij (NSDAP). Een aanhanger van deze partij schrijft een stuk dat ten doel heeft om mensen op te hitsen tegen Joden. De officier van justitie weigert te vervolgen, want de schrijver heeft niet ten doel om te beledigen, maar slechts "om Joden aan de kaak te stellen". Ik geloof niet, dat ik aan deze absurde uitlating van P.V. nog aandacht hoef te schenken.

P.V. schrijft in zijn brief van 11-mei-1999 (Ref. nr. T6/3550/99/02) in zake mijn aangifte tegen Simpos en Harry Westerink:

Ik heb hierboven al aangegeven dat uw standpunten moeiteloos het predicaat extreem verdienen. Dat de reacties op uw uitlatingen derhalve hevig zijn, ligt in de lijn der verwachting. Ik denk dat, mede gezien de gematigdheid van de reactie, voor wat betreft de opportuniteit van een vervolging derhalve het adagium kan gelden: 'Wie kaatst kan de bal verwachten'.

Hiermee doet P.V. mee met het uiten van vage verdachtmakingen c.q. vage beschuldigingen. Welk standpunt of welke standpunten verdienen moeiteloos het predicaat 'extreem'? P.V. geeft geen enkel standpunt aan. Hij heeft het over de totaliteit van zijn ideeën over mijn ideeën. Daar kan ik niet eens op reageren, zelfs al zou ik het willen. Het is duidelijk, dat de houding van P.V. tegenover mij extreem afwijzend is. Hij heeft mij ergens voor veroordeeld, maar heeft zelf geen idee waarvoor. Hij neemt ook niet de moeite om zijn extreme en bizarre ideeën over mij te analyseren. Dat kan hij ook maar beter bij een psychiater op de bank doen.

De reacties op mijn uitlatingen zijn niet hevig. Er zijn enkele partijen, waaronder Simpos met H.W. als voorman, die mij extreem beledigen en mij vervolgen met laster en smaad.

Panorama had geen flauw benul met wie men te maken had. Een luie stukjesschrijver (journalist is echt teveel eer) kopieerde het tot haat aanhitsende stuk van H.W. van internet. Vervolgens lachte de hoofdredacteur van Panorama mij uit, omdat hij te maken had met het zoveelste weerloze slachtoffer van de criminaliteit van Panorama. Na inschakeling van een advocaat plaatst Panorama een kleine rectificatie, die feitelijk alleen maar helpt het blad te vullen. Het kost Panorama helemaal niets en levert wel geld op. De samenleving accepteert een blad dat geld verdient met het beledigen en kapot trappen van mensen. Het Openbaar Ministerie vindt het niet nodig om daar tegen op te treden. Tot er een slachtoffer komt, dat met een AK47 gaat buurten bij Panorama of een soortgelijke criminele organisatie. Dan vraagt iedereen zich af, hoe het zover heeft kunnen komen. Dan huilen de politici krokodillentranen met tuiten.

Panorama voldoet aan alle criteria die het Openbaar Ministerie stelt aan een criminele organisatie. Het gaat om een organisatie met hierarchische bevoegdheid. Lager geplaatsten kunnen gestraft worden voor het niet opvolgen van opdrachten. De opdrachten zijn crimineel: in casu het opzettelijk beledigen en beschadigen van mensen met als doel daar geld aan te verdienen. Het Openbaar Ministerie kan de redactie van Panorama gemakkelijk vervolgen wegens lidmaatschap van en/of leiding geven aan een criminele organisatie. Men doet dat niet, omdat het OM het uitstekend vindt dat Panorama systematisch aanhitst tot etnische discriminatie en systematisch de xenofobie voedt. Dat is de kern van het polder-fascisme. Panorama verdient zijn geld met het opknappen van het vuile werk en het OM gedoogt.

Stelt u zich eens voor:

Het OM gaat de pulpbladen systematisch volgen en opent een klachtenlijn. Eens in de vijf jaar turft men tegen welk blad de meeste of ernstigste klachten zijn binnen gekomen. Tegen dat blad wordt een groot onderzoek ingesteld en daarbij wordt alles uit de kast gehaald. De hoofdredacteur en directieleden worden vervolgd wegens leiding geven aan een criminele organisatie en krijgen bijvoorbeeld één jaar onvoowaardelijk en vijf jaar voorwaardelijk. De rest van de redactie wordt vervolgd wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en krijgt drie maanden onvoorwaardelijk en één jaar voorwaardelijk.

Met een dergelijk systeem houdt men de persvrijheid in stand, terwijl men toch de bladen dwingt de regels van het maatschappelijk verkeer te eerbiedigen. Met een beetje goede wil is de maatschappij best te verbeteren. Waarom gebeurt dat dan niet? Gewoon omdat de politiek en het OM niet geïnteresseerd zijn in de slachtoffers van de pulpbladen. Dat zijn hoofdzakelijk afwijkende mensen met afwijkende ideeën en een lage maatschappelijke positie. Het zijn de untermenschen van Nederland. Wie maakt zich daar nu druk om?

Wellicht dat sommige lezers vinden, dat ik P.V. wel erg hard aanval. P.V. schrijft echter zelf:

Wie kaatst kan de bal verwachten.

Feitelijk heeft P.V. mij veroordeeld als extreem-rechtse racist, uitsluitend omdat ik mij een Germaan noem. Ik kaats de bal dubbel zo hard terug. Daarbij komt, dat ik mij op feiten baseer. P.V. maakt zich schuldig aan discriminatie en anti-germanisme. Hiermee heeft hij zichzelf in nedernazistische hoek geplaatst.

Andreas

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers