Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

17  Aug  2004

Pas op voor Alexander van Maanen

Alexander van Maanen pretendeert onderzoek te hebben gedaan naar sekten. Uit zijn woorden over Andreas blijkt duidelijk, dat hij dat niet heeft gedaan.

Alexander van Maanen schreef op internet: (www. faq-online . nl/index.php?pageid=629)

CIRKEL VAN LICHT.

Leider: Andreas, ook wel bekend als ijswolf of Zar Adhust Andreas.

Aantal volgelingen in Nederland: 50 tot 100.

Hoofdkwartier in Naarden.

De Cirkel van Licht is een extreem rechtse racistische sekte, gebaseerd op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen, de ' superioriteit' van het blanke ras en het geloof in een eindoordeel waarin Goden en Demonen met elkaar zullen afrekenen. Leider Andreas (achternaam) verzorgt cursus in handlezen, hypnose en astraal reizen. Hij beweerd door de Viking God Odin uitverkoren te zijn en zich vorige levens van ruim 8.000 jaar geleden te kunnen herinneren.

Kwam in het nieuws:

door contacten met de Centrum Democraten van wijlen Hans Janmaat, de NVU van Konstant Custers en andere extreem rechtse groeperingen. Andreas heeft bij justitie diverse aanklachten ingediend wegens discriminatie van Germanen.

Recent is kwam in het nieuws veranderd in:

Kwam in het nieuws:

Andreas heeft bij justitie diverse aanklachten ingediend wegens discriminatie van Germanen.

Ik heb Janmaat nooit ontmoet, nooit geschreven, nooit gesproken en heb nooit emails met Janmaat uitgewisseld. Ik heb wel over Janmaat geschreven. (Ondermeer over het feit, dat vergaderen een mensenrecht is, en dat die dus ook gelden voor figuren als Janmaat.) De NVU en Konstant Custers ken ik niet eens. Wat voor bewijzen heb je voor deze onzin, Alexander van Maanen?

Alexander van Maanen hitst aan tot discriminatie en haat. Waarom? Omdat ik een andere cultuur heb? Omdat ik spiritueel ben en hij dat verafschuwt? Of omdat hij gewoon een religieuze fascist en treiterkop is? Eén van de vele treiterkoppen, die het internet misbruikt om anderen te beledigen en te belasteren?

De Cirkel van Licht en Liefde heeft geen leider en ook geen volgelingen. Een vrouw die tamelijk volgzaam was, is op mijn aanraden een studie psychologie gaan volgen bij de Open Universiteit. Dat is geen gedrag van een sekteleider. Maar waarschijnlijk is Alexander van Maanen veel te dom om te weten wat een sekte is. Alles wat niet tot een erkende kerk behoort en toch spiritueel is, is volgens hem een sekte.

Ik geef geen cursussen in handlezen en heb dat ook nooit gedaan. Je komt wel erg onbetrouwbaar over, Alexander van Maanen.

"De Cirkel van Licht is een extreem rechtse racistische sekte, gebaseerd op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen, de ' superioriteit' van het blanke ras en het geloof in een eindoordeel waarin Goden en Demonen met elkaar zullen afrekenen. "

Deze onzin heb je overgeschreven van de extreem-linkse nazi Harry Westerink van Simpos. Deze hufter had zijn onzin weer overgenomen uit een artikel van Paravisie. Dit was een artikel over mij en niet van mij. Klik hier voor details.

Hoe kom je er bij dat de Cirkel van Licht:

 • extreem rechts is
  • mijn politieke voorkeur ligt eerder bij Den Uyl en Drees. (Zie mijn boek Nieuwe Politiek.
 • gebaseerd is op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen
  • Wat een dom gezwam. De begrippen Arya en Parya komen uit India.
  • Bij de germanen was het begrip ras niet eens bekend, evenmin als het begrip Ariër.
 • gebaseerd is op de superioriteit van het blanke ras
  • Volgens mijn geschriften is het verschil tussen een Papua en een blonde, blauwogige blanke minimaal, slechts een paar genen. Ik ontken het bestaan van rassen buiten Afrika. 40.000 tot 60.000 jaar geleden is een kleine stam uit Afrika vertrokken en heeft de rest van de wereld gekoloniseerd. Als er al rassen bestaan, vind je ze in Afrika, bijvoorbeeld de San. "San" zegt je waarschijnlijk niets, want je hebt geen flauw benul waar je over schrijft.
  • Ik heb nergens gesproken over de superioriteit van het blanke ras en ontken zelfs het bestaan.
 • gebaseerd is op het eindoordeel bla, bla, bla
  • Geleuter over het eindoordeel is Joods-Christelijk. Je projecteert je eigen vooroordelen op mij.

Geef eens bewijzen voor je lasterpraatjes, Alexander van Maanen.

Andreas.

Naar aanleiding van mijn aanklachten op internet tegen de lasterpraatjes van Alexander van Maanen mailde hij mij:

Sat, 07 Aug 2004 18:13:00

Geachte meneer (achternaam),

Ik heb nog eens mijn bronnen nagetrokken n.a.v. mijn artikel omtrent sekten in Nederland, waar in ik ook uw groep ter sprake bracht. Een deel van de informatie, die achteraf bij nader beschouwing, uit extreem linkse hoek komt, omtrent uw vermeende contacten met extreem rechts kloppen niet. Dus volgt er een retificatie. Wat niet betekent dat ik het met u eens ben, noch dat ik achter uw denkbeelden sta. Laat dat heel duidelijk zijn.

Alexander van Maanen

Ik mailde terug:

Date: Sun, 08 Aug 2004 11:55:02 +0200

To: Alexander van Maanen

 • Waar heeft u het over?
 • Waar bent u het niet mee eens?
 • Met welke denkbeelden bent u het oneens?

Zover mij bekend, hebben we elkaar nooit ontmoet. U heeft geen flauw idee wie ik ben of wat voor denkbeelden ik heb. U komt op mij over als een ernstig gestoord figuur, die mij op basis van zeer vage informatie verkettert, zonder dat u zich op de hoogte gesteld heeft van wie ik ben of wat mijn denkbeelden zijn.

Harry Westerink van Simpos baseert zijn verdachtmakingen tegen mij vooral op basis van een interview met mij, dat in Paravisie augustus 1988 is gepubliceerd.
Daarover heb ik herhaalde malen het volgende gesteld:

 1. Vooraf heb ik mondeling met wijlen Leo de Ruiter (eindredacteur) afgesproken, dat ik het artikel zou inzien en zou kunnen veranderen voor publicatie. Het koste mij heel veel moeite om het artikel te lezen te krijgen voor publicatie. Het enige wat ik mocht veranderen was de spelling van oud-ijslandse woorden.
 2. De interviewer Frank Flippo (toen ca. 20 jaar of jonger) had geen bandrecorder bij zich en maakte geen aantekeningen. Het 'interview' is vrijwel volledig door hem verzonnen. Mij zijn uitspraken in de mond gelegd, die feitelijk vragen van hem waren.
 3. Sinds dit incident heb ik van ieder interview zelf opnamen gemaakt. Het is voorgekomen, dat een journalist (Hans Werkman) een interview afnam, dat vervolgens niet geplaatst werd. Men kon mij geen uitspraken in de mond leggen en men kon mij niet te kijk zetten als een extreem-rechtse gek, hetgeen zeker de bedoeling was van de hoofdredacteur.

Naar mijn mening is uw gedrag in zeer ernstige zin laakbaar. U heeft mee gedaan aan de hetze tegen mij, met geen andere reden dan dat ik anders ben. U waarschuwt voor sekten, maar u gedraagt u zelf als een sektariër. U noemt mij een sekte. Volgens mijn begrip van de nederlandse taal kan een individu geen sekte zijn. Sekten hebben minimaal één leider en een aantal volgelingen.

Op deze pagina heb ik de tot haat en vervolging aanzettende onzin beantwoord, die u over mij verspreidt. Het feit dat u dit gedaan heeft, bestempelt u als

een aan xenofobie lijdend stuk onbenul.

Ik heb de indruk, dat u veel kwaadaardiger en gevaarlijker bent, dan de mensen die u meent te moeten bestrijden.

Op de pagina mijn antwoord aan Velleman

heb ik duidelijk bewezen, dat ik geen sekte ben.

Naar mijn mening bent u mij meer schuldig dan alleen rectificatie. Indien u een greintje fatsoen heeft, gaat u diep door het stof, betuigt u heel nederig uw excuses en biedt u mij schadevergoeding en smartengeld.

Gaarne verneem ik van u, waarmee u het niet eens bent c.q. met welke denkbeelden u het niet eens bent.

Tot op heden 17 augustus 2004 heb ik geen antwoord van Alexander van Maanen mogen ontvangen. Is het zo moeilijk om een denkbeeld van mij te noemen waar Alexander het niet mee eens is? Alexander zal het druk hebben met het bestrijden van vermeend fascisme. Als hij zichzelf eens zou bestrijden, zou hij een veel grotere bijdrage leveren aan een betere wereld.

Wat mij opvalt aan ALLE fascisme bestrijders DIE IK KEN: Het zijn allemaal verschrikkelijk onverdraagzame mensen, die strijden tegen alles wat anders is. Daarbij doen ze geen moeite om de mensen die ze bestrijden te leren kennen. Men verkettert een persoon of een groep en dan trekt men ten strijde. Aan wie doet mij dat nou denken? O ja, aan de zwarthemden van Mussolini. En aan de bruinhemden van Adolf. Soort zoekt soort zullen we maar zeggen.

Een vraagje nog, Alexander: Mocht je ooit volgelingen krijgen, wat voor kleur hemd moeten ze dan dragen om mee te mogen marcheren in jouw helletocht? Ik adviseer iets vrolijks. Misschien geel met paarse bloemetjes. Voor lul loop je toch, dus waarom niet vrolijk voor lul lopen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Reactie op de haatzaaierij van Harry Westerink
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers