Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2004

Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme

Sinds 1988 wordt Andreas volledig buitengesloten en voortdurend beledigd vanwege zijn belangstelling voor germanen.
Anti-germanisten noemen hem een racist. Ze zullen zichzelf bedoelen!

 • Andreas wordt door Harry Westerink van Simpos en diverse anderen voortdurend belasterd en beledigd.
 • Harry Westerink heeft Andreas zorgvuldig bestudeerd en weet, dat Andreas juist anti-racistisch is. Toch blijft Harry Westerink zijn smerige insinuaties volhouden. Wij eisen strafrechterlijke vervolging van Simpos en Harry Westerink.
 • De enige reden waarom Andreas voortdurend wordt vervolgd wegens vermeend racisme, is omdat hij een cursus uitgeeft over de germaanse mythologie. Degenen die hem voor racist uitmaken, zijn zelf anti-germanisten. Voorbeeld:
  • BRES nummer 135, april/mei 1989. Bij een boekbespreking over het boek ‘Leaves of Yggdrasil’, van Freya Aswynn, schreef men op blz. 98:
   • Yggdrasil betekent levensboom, en nog steeds krijgen we bij deze term koude rillingen. Associaties met het nationaal-socialisme worden levend gehouden door de beruchte ‘zwarte weduwe’. (Men bedoeld waarschijnlijk de weduwe van Ross van Tonningen.) Ook naïef-bombastische aan de wegtimmerij van ene (door zichzelf tot Óðinnpriester uitgeroepen) ‘IJswolf’ roept dit soort weerstanden op.
  • Yggdrasil is een onbekende term. Als je honderd Nederlanders vraagt: ‘wat betekent Yggdrasil’, dan weet meestal niemand wat het betekent. Dries Langeveld, hoofdredacteur van BRES, probeert hiermee een verbinding te leggen tussen Yggdrasil en nazisme, en tussen IJswolf en nazisme. Hierbij valt op, dat de vermelding van IJswolf absoluut overbodig is. Opzettelijk wordt IJswolf er bij de haren bij gesleept, om hem opzettelijk te beledigen. IJswolf is een beschermde merknaam van Andreas. Hier wordt opzettelijk een merknaam kapotgemaakt. Bovendien wordt Andreas geweigerd als adverteerder. Hier is dus sprake van zeer ernstige discriminatie. Anti-germanisme!
 • In beschaafde landen gaat men uit van onschuld van een verdachte. Een aanklager dient de schuld te bewijzen. De verdediger hoeft geen onschuld te bewijzen.
 • In Nederland wordt Andreas systematisch vervolgd en veroordeeld wegens racisme en extreem-rechtse ideeën. De aanklagers menen, dat zij dit niet hoeven bewijzen. Het feit dat zij dergelijke vooroordelen hebben, is bewijs genoeg.
 • De nederlandse samenleving heeft stelselmatig geweigerd maatregelen te nemen tegen degenen die Andreas vervolgen. Zij dwingen Andreas om zijn onschuld te bewijzen. Daaruit blijkt, dat Nederland geen beschaafd land is. Andreas spreekt van Nederland. Zijn vervolgers noemt hij 'Nedernazi's' en 'polderfascisten'.
 • De kern van het polderfascisme: Burgerfascisten vervolgen mensen die anders zijn, het Openbaar Ministerie en de nederlandse overheid gedogen.
 • Nederland heeft altijd een grote bek als het gaat om schending van mensenrechten in verre landen. In Nederland zelf worden de mensenrechten op zeer grove wijze geschonden. Nederland is gewoon een fascistisch land.

Hieronder volgen een aantal dingen die Andreas in de loop der jaren geschreven heeft over racisme en nazisme. Wie durft na lezing van het onderstaande nog te beweren dat Andreas racist en extreem-rechts is? Harry Westerink van Simpos. Westerink heeft Andreas grondig bestudeerd en citeert uit de meeste van zijn werken. Westerink vervolgt Andreas om persoonlijke redenen en gebruikt termen als 'racisme' en 'extreem-rechts' als wapen. Daarmee maakt Westerink zich bekend als een extreem cynisch en kwaadaardig individu. Wij eisen, dat het Openbaar Ministerie dit kwaadaardige beest onschadelijk maakt.

Verder vind ik, dat de nederlandse overheid schadevergoeding moet betalen aan Andreas als 'wedergoedmaking'. De nederlandse overheid is zeer ernstig nalatig en onverschillig geweest tegenover Andreas. Wij eisen schadevergoeding en een publiekelijk uitgesproken excuus.

Tijdschrift Psi, jaargang 1 no 3, herfst 1983, pag. 10-11:

De voornaamste kenmerken van de Nazi-psychose zijn het geloof in de germaanse superioriteit en de massavorming, waarmee de onderdrukking van de individualiteit en de verdierlijking gepaard gingen.

Kreten als "Denk maar niet dat 'de zwarten' later bereidt zullen zijn om voor onze AOW te werken", doen het dan ook goed in de oude wijken van de grote steden. Dat deze kreet iedere logica mist en onder andere geen rekening houdt met de integratie die in de loop der jaren optreedt, ontgaat veel mensen. Bovendien werkt het racisme de integratie tegen, terwijl wederzijdse acceptatie de integratie bevordert.

Tel hierbij het idee van de eigen (germaanse) superioriteit (een instinctief idee dat iedere rationele grond mist) ... en je hebt alle kenmerken van de Nazi-psychose.

Note: De linkse nazi Harry Westerink heeft alle nummers van Psi doorgespit op zoek naar munitie om op Andreas te schieten. Het bovenstaande kent hij dus ook, maar vermeldt hij niet. Dat zegt genoeg over de betrouwbaarheid van de linkse nazi Harry Westerink.

TRANCE-FORMATIE 'De dood', eerste versie 1989, huidige versie 2002:

En nu je lijk begraven is, zie je de onzinnigheid van de aardse onderscheidingen in families, naties, volken, rassen en geslachten. In de geest zijn we allemaal een. Het maakt niet uit wat voor huidskleur je hebt, of van welk geslacht je bent. Want in de geest hebben we geen huidskleur of nationaliteit. En in de geest zijn we 2-slachtig. We hebben zowel het mannelijke, als het vrouwelijke in ons.

Paravisie, Januari 1989:

In januari 1989 schreef Andreas een nieuwjaarsboodschap waarin Andreas tamelijk harde uitspraken deed. Overigens zonder naamsvermelding. Hoofdredacteur Mike de Leede vond het beter om Andreas’s naam niet onder ieder artikel te zetten, om zogenaamde ‘over-exposure’ te voorkomen. In de nieuwjaarsboodschap schreef hij ondermeer:

Geluk zoeken buiten jezelf is een dwaling. Geluk kun je vinden in de ogen van een zwart kind, dat voor het eerst in zijn leven behoorlijk te eten krijgt. Ga naar Afrika en geef een paar families behoorlijk te eten. Dan heb je een prettiger vakantie, dan wanneer je in Spanje de beest uithangt.

Yggdrasil deel 1, hoofdstuk 2: uitgave 1994, 1998:

Mensensoorten en mensenrassen:

342 Er is een groot verschil tussen ‘mensensoort’ en ‘mensenras’. De verschillen tussen mensenrassen zijn heel erg klein. Papua's en Skandinaviërs lijken heel verschillend, maar genetisch zijn ze vrijwel identiek. Zij kunnen met elkaar gekruist worden en vruchtbare kinderen voortbrengen. Wanneer je verschillende soorten met elkaar kruist, levert dat niet altijd vruchtbaar nageslacht op. Als je bijvoorbeeld een paard en een ezel kruist, krijg je een muilezel. Die zijn altijd onvruchtbaar. Wat zou er gebeuren als je een neanderthaler met een homo sapiens kruist? Dat weten we niet, want we kunnen dit niet. Maar de kans is groot dat een dergelijke kruising onvruchtbaar zou zijn.

343 In de theosofische vereniging en andere esoterische kringen beweert men vaak, dat wij behoren tot het vierde mensenras. Onduidelijk is wat men met ‘wij’ bedoeld. Soms krijg ik de indruk dat men spreekt over ‘wij blanken’ of ‘wij Ariërs’. Dergelijke opvattingen getuigen van racisme en zijn schadelijk.

344 Zonder enige kennis van zaken spreekt men over mensenrassen. Dit soort gepraat zonder kennis heeft in het verleden aanleiding gegeven tot racisme en nazisme. Buitenstaanders staan met recht buitengewoon argwanend tegenover groepen met rassentheorieën.

345 In de biologie maakt men onderscheid tussen rassen en soorten. In menselijke termen gesproken: zwarten, blanken, Indianen, Mongolen, Aboriginals, etc. zijn verschillende rassen. Zij lijken sterk op elkaar, hebben een overeenkomstig zenuwstelsel en kunnen samen kinderen voortbrengen. Homo sapiens, Homo erectus en de Neanderthaler zijn mensensoorten. Zij behoren gezamenlijk tot de aapmensen. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze soorten met elkaar gekruisd konden worden. Wanneer men in esoterische kringen spreekt over mensenrassen, bedoelt men meestal mensensoorten.

346 Het is beter om te stellen dat wij tot de vierde mensenSOORT behoren. De Neanderthaler behoorde tot de derde mensenSOORT. De nieuwe mens, die nu aan het onstaan is, behoort tot de vijfde mensenSOORT. En deze vijfde mensenSOORT zou wel eens tegen de racisten van de vierde SOORT kunnen zeggen: Goh, is er verschil tussen blanken en Aboriginals? Wij zijn zover boven jullie verheven, dat wij het niet kunnen waarnemen. Jullie maken toch ook geen onderscheid tussen roodbonte koeien en zwart-witte koeien?’

Yggdrasil deel 2, hoofdstuk 4: uitgave 1994, 1998:

Onderscheid tussen rassen en volken:

407 Onze cultuur wijst discriminatie tussen rassen en volken radicaal af. Althans in ideologie. In werkelijkheid maakt men wel onderscheid. Dat is noodzakelijk om samen te kunnen leven.

408 Islamieten en Joden eten geen varkensvlees. Als dit soort mensen bij gewone Nederlanders komen eten, dienen de Nederlanders te discrimineren. Als je deze mensen bruine bonen met spek voorzet, breng je ze in ernstige problemen. Veel Islamieten beschouwen het als een belediging als je voedsel van je gastheer weigert. Aan de andere kant mogen ze geen varkensvlees eten. Feitelijk beledig je Joden en Islamieten door ze spek voor te zetten. Hindoes eten meestal geen rundvlees. Vegetariërs eten helemaal geen vlees. Het is dus noodzakelijk om onderscheid te maken op basis van geloof en cultuur.

409 Turken hebben vaak een kleine gedrongen lichaamsbouw. Hun lichaamsbouw is ideaal om zware gewichten te tillen. Er zijn dus veel turkse gewichtheffers. Veel afrikaanse mensen zijn lang. Het zijn vaak goede hardlopers en basketballers. Maar hun lichaamsbouw is minder geschikt voor gewichtheffen. In het Amerikaanse basketbal zie je uitzonderlijk veel zwarten en vrijwel geen Turken. Dit is pure rassendiscriminatie. Is dit verkeerd?

Kortgeleden stelde de overheid, dat huisartsen te weinig discrimineren. Turkse mannen van middelbare leeftijd met suikerziekte bleken dezelfde adviezen te krijgen als autochtone mannen van middelbare leeftijd met suikerziekte. De turkse mannen zouden gezonder moeten eten. Dit terwijl de turkse mannen heel anders (lees veel gezonder) eten dan de autochtone mannen van middelbare leeftijd.

410 In sommige westerse landen propageert men positieve discriminatie. Als dit letterlijk zou worden uitgevoerd, zouden er meer Turken moeten worden opgenomen in basketbalploegen. Dit is zodanig absurd, dat men er niet eens over nadenkt.

411 Als je wel op lichamelijke aspecten mag discrimineren, waarom dan niet op geestelijke? Stel dat Aziaten een bepaald mentaal werk beter kunnen dan blanken, moet je dan een aantal mindere blanken inzetten en betere Aziaten uitsluiten, alleen om aan de discriminatiewetgeving te voldoen? Ik noem nu Aziaten en blanken, omdat dit minder beladen is dan blanken en zwarten. Meestal gaat het om blanken en zwarten.

412 Stel dat een Turk van 2.20 meter lengte heel goed kan basketballen. En een basketbaltrainer weigert hem op te stellen. Men vraagt hem om zijn redenen en hij zegt: 'Turken zijn klein en minder geschikt voor basketbal. Dat weet iedereen'. Dan maakt hij zich onsterfelijk belachelijk. Want iedereen kan zien dat deze ene Turk anders is dan de gemiddelde Turk.

413 In intellectueel opzicht schijnen zwarten gemiddeld minder te presteren dan blanken. Of dit werkelijk zo is, staat beslist niet vast. Hoe meet je zoiets? Wat is je maatstaf? Als dit inderdaad zo is, zijn daar veel goede redenen voor te bedenken. Blanken krijgen gemiddeld betere en langere scholing. Waarschijnlijk krijgen ze gemiddeld ook betere voeding. Dit heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van het zenuwstelsel. En de gemiddelde blanke ouder is beter opgeleid dan de gemiddelde zwarte ouder. Ook dit geeft het gemiddelde blanke kind een voorsprong.

Hierboven refereert Andreas aan een boek dat in de jaren negentig verscheen in Amerika, waarin met statistiek 'bewezen' werd, dat zwarten minder intelligent zouden zijn dan blanken.

414 Sinds het afschaffen van de slavernij is de positie van zwarten geleidelijk aan verbeterd. Met iedere generatie wordt de gemiddelde scholing beter. En de verschillen tussen blanken en zwarten nemen af. Er is geen reden om aan te nemen dat zwarten intellectueel minder zijn dan blanken.

415 Sommige blanken groeien op in achterstandswijken bij zeer domme ouders. Hun geestelijke ontwikkeling is minder dan de gemiddelde blanke. Sommige zwarten groeien op bij geslaagde zwarte ouders. Hun geestelijke ontwikkeling is hoger dan de gemiddelde zwarte. Stel dat de achtergebleven blanke en de zwarte met voorsprong beiden solliciteren naar dezelfde baan. De blanke krijgt de baan, 'omdat blanken beter zijn dan zwarten'. Wat zou je daarvan vinden? Dit is een voorbeeld van onredelijke discriminatie op basis van ras. Als iemand op een dergelijke manier onderscheid maakt, is zijn onderscheidingsvermogen zeer slecht ontwikkeld. Als je behoorlijk onderscheid kunt maken, kun je een individu scheiden van zijn ras, nationaliteit of cultuur. Dan kun je mensen beoordelen op wat ze zelf zijn. Voor de meeste banen is de huidskleur niet belangrijk. Het is dan een ondergeschikt kenmerk. En het is verkeerd om mensen te onderscheiden op basis van ondergeschikte kenmerken.

416 Het omgekeerde komt ook voor. Als een blanke en een zwarte beiden solliciteren naar een baan, wordt soms een mindere zwarte aangenomen in het kader van positieve discriminatie. Dat is bedenkelijk. De zwarten die wel geschikt zijn voor de baan worden vaak met een scheef oog aangekeken. Men gaat er soms vanuit dat zij de baan hebben gekregen omdat ze zwart zijn. Positieve discriminatie bevordert vaak de rassendiscriminatie. Het lijkt me beter om niet teveel te zeuren over ras of huidskleur. Hoe meer aandacht je er aan besteedt, hoe erger het wordt.

Onderscheid op basis van geslacht:

417 25 Jaar geleden maakten we nog sterk onderscheid op basis van geslacht. Mannen deden het werk en vrouwen deden het huishouden. Dat is geen werk. Wat het dan wel is, is me nooit duidelijk geworden. Mannen verdienden het geld en vrouwen maakten het op. Als beloning kreeg de man een veel groter stuk vlees dan de andere leden van het gezin.

418 In de afgelopen jaren is het onderscheid minder sterk geworden. Met de mond beleidt men vaak gelijkheid. In werkelijkheid is er nog sprake van onderscheid. In de politiek en in de directiekamers zie je nog weinig vrouwen. Er is zelfs een gereformeerde politieke partij die vrouwen uit de politiek wilt weren. Dit doet men op basis van de bijbel. Als de bijbel aanzet tot seksuele discriminatie, dient hij verboden te worden.

419 Er zijn gevallen waarbij discriminatie tussen man en vrouw noodzakelijk is. Voor het uittesten van een tampon neemt men bij voorkeur een vrouw. Als zaaddonor is een man meer geschikt. Dit zijn duidelijke gevallen. Maar als het gaat om zwaar lichamelijk werk? De meeste vrouwen hebben minder spierweefsel dan mannen. Maar als een vrouw (een mens met een vagina) uitzonderlijk veel mannelijke hormonen heeft en een mannelijk lichaam, kan zij wel lichamelijk zwaar werk aan. De meeste mannen zijn in relationeel opzicht de mindere van de vrouw. Maar een man met een vrouwelijk zenuwstelsel kan relationeel werk wel goed aan.

420 In de meeste gevallen is het verkeerd om mensen te discrimineren op basis van hun geslacht. Dat mag alleen wanneer de aard van de geslachtsorganen essentieel is. In andere gevallen is het beter om ieder mens te zien als een individu met unieke eigenschappen.

Individuatie:

421 Individuatie is een term van de psycholoog Carl Jung. Het individuatie-proces is de groei van groepsmens tot uniek individu. Primitieve mensen zijn leden van een groep en zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ze zijn gemakkelijk te verwisselen. Individuen zijn unieke schepselen met een eigen ontwikkeling. Zij zijn niet inwisselbaar.

422 Als men spreekt over 'primitieve mensen' denkt men vaak aan naakte mensen die door de wildernis huppelen. Dat zijn geen primitieve maar natuurlijke mensen. Zij leven natuurlijk, wij leven technologisch. Bij natuurlijke mensen en bij technologische mensen komen zowel primitieve mensen als geïndividueerde mensen voor. Technologische culturen hebben een zeer primitief mens voortgebracht: de massamens. Dit soort uiterst primitieve en afgestompte mensen komen zelden of nooit voor bij natuurlijke culturen.

423 Primitief betekent: eenvoudig, onontwikkeld, behorend tot het vroegste stadium van ontwikkeling. De doelgroep van bladen als Privé en zenders als RTL4 kun je in het algemeen primitief noemen. Zelfs als ze een diepvriesmaaltijd in de magnetron kunnen zetten. Een medicijnman (of vrouw) van een natuurlijk volk is beslist niet primitief. Hij/Zij kan primitieve hulpmiddelen gebruiken, zoals ruwe stenen, verse kruiden, veren van een vogel, etcetera. Maar zijn/haar gedrag en manier van redeneren is hoog ontwikkeld. Iedere medicijnman of -vrouw is een individu.

424 Het verschil tussen een mens en een dier is zijn individuatie. Massamensen zijn nauwelijks geïndividueerd en zijn zeer dierlijk. Fascisme, nationalisme, racisme, ethnicisme e.d. spreken met name de primitieve mensen aan. 'Alle Joden zijn samenzweerders' en 'alle zwarten zijn lui en dom' zijn kreten die alleen primitieve mensen aanspreken. Nederland heeft een zeer grote weerstand tegen dit soort dierlijk gedrag omdat we in de jaren '70 heel veel hebben gedaan aan onderwijs en vormingswerk. Vooral het kabinet den Uyl heeft hiervoor de basis gelegd.

425 Individuatie begint met losmaking van de groep. Daartoe dien je de volgende vragen te stellen. Ben jij een Nederlander (Duitser, Belg, etc.)? Als je deze vraag met 'ja' beantwoord, ben je nationalistisch en een groepsmens. Als je zegt 'nee, ik ben geen Nederlander, maar ik woon wel in Nederland', dan maak je onderscheid tussen jezelf en de groep waaruit je bent voortgekomen. Ben jij een Germaan (Kelt, Jood, Indiaan, etc.)? Of ben je een individu met germaanse (keltische, joodse, indiaanse, etc.) voorouders? Ben jij een Christen, Hindoe, Moslim, heiden, atheïst o.i.d.? Of ben je een uniek individu?

426 Leef je volgens de religie en gewoonten van je opvoeders? Of schep je je eigen leefpatronen? Zolang je je identiteit ontleent aan een bepaalde groep of een bepaalde cultuur, zit je vast aan die groep of die cultuur. Dan ben je nog niet in staat om op eigen benen te staan. Dan ben je nog niet volwassen en onafhankelijk.

Rituele en seksuele magie, hoofdstuk 2, uitgave1995, 1998:

Bescherming van homoseksuele jongeren:

299 Fundamentalisten (Christenen, Moslims, etcetera) wijzen homoseksualiteit meestal radicaal af. Men stelt bijvoorbeeld:

1. God heeft de mens ‘normaal’ geschapen.
2. De mens moet weerstand bieden tegen verleiding.
3. Wie toegeeft aan de verleiding van homoseksualiteit begaat een ernstige zonde en moet worden bestraft.

Deze dogma’s zijn onjuist en schadelijk.

300 Veel homoseksuelen worden zo geboren. Wanneer de moeder of de vrucht tijdens de zwangerschap niet op het juiste moment de juiste geslachtshormonen produceert, ontwikkelt het zenuwstelsel zich op een wijze die afwijkt van de norm. Bij ratten is het mogelijk om homoseksualiteit of aseksualiteit te veroorzaken door tijdens de zwangerschap op het juiste moment mannelijke of vrouwelijke geslachtshormonen in te spuiten. Het is mogelijk om met dergelijke injecties mannelijke ratten met een vrouwelijk zenuwstelsel te maken, en omgekeerd.

301 Het is zinloos om mensen te straffen voor hormonale afwijkingen tijdens de zwangerschap. Het getuigt van arrogantie dat fundamentalisten zelf straffen. Als ze geloven in een almachtige God, laten ze dan het straffen overlaten aan hun God. Als God niet straft, waarom zou de mens dat dan wel moeten doen? En als God wel straft, waarom zou de mens daar dan nog een straf bovenop moeten leggen? Blijkbaar twijfelen de fundamentalisten aan de almacht van hun God. Blijkbaar denken ze, dat hun God niet bij machte is om ‘zondaars’ te straffen. Als je diep in het hart van fundamentalisten kijkt, zie je, dat ze helemaal niet geloven. Ze gebruiken het geloof gewoon als een excuus om te moorden, te martelen en te tyranniseren.

302 Als homoseksualiteit besmettelijk zou zijn, zou dat een excuus zijn om homo’s te isoleren van de fundamentalistische gemeenschap. De gewone maatschappij isoleert ook TBC-lijders van de gemeenschap. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat homoseksualiteit besmettelijk is. Ook is er geen reden om aan te nemen dat het een ziekte is. Homoseksualiteit is een kleine variatie op de norm. Domme primitieve mensen kunnen niet leven met dergelijke variaties. Wanneer ze geconfronteerd worden met iets wat niet in hun wereldbeeld past, reageren ze afwijzend en gewelddadig. Ook dat is normaal. Chimpansees doen dat ook.

303 Meestal ontdekken homo’s in hun puberteit dat ze homoseksueel zijn. Voor jongeren die op een openbare basisschool goed voorgelicht zijn, is dat al verwarrend genoeg. Op fundamentalistische scholen wordt nauwelijks voorlichting gegeven. Meestal wordt er helemaal niet over homoseksualiteit gesproken. Als dat wel gebeurt, wordt homoseksualiteit een zeer ernstige zonde genoemd. Feitelijk geeft men jongeren vaak de boodschap mee: ‘Je kunt beter zelfmoord plegen, dan toegeven aan je zondige homoseksualiteit.’ Men zegt het niet letterlijk in die woorden, maar men bedoelt het vaak wel. Deze houding komt feitelijk neer op systematische geestelijke mishandeling van homoseksuele jongeren.

304 Het is de taak van de overheid om homoseksuele jongeren te beschermen tegen geestelijke mishandeling door ouders of fundamentalistische gelovigen. Dit kan uitsluitend door te garanderen, dat alle kinderen en jongeren een normale seksuele voorlichting krijgen en een normale schoolopleiding krijgen. Scholen van fundamentalisten geven deze niet. Daarom dienen deze scholen vervangen te worden door normale openbare scholen. Gelovigen die hun kinderen speciaal onderwijs willen geven, doen dat maar buiten de lesuren van de normale openbare scholen.

Kundalini-yoga, les 8, uitgave 1999:

57 Een bonobo, is die primitiever dan wij? Dat kun je zo niet stellen, omdat ze op een andere tak van de evolutie zitten. Wij zijn verder geëvolueerd dan onze voorouders. Maar bonobo’s behoren niet tot onze voorouders. Wij hebben samen met de bonobo’s en chimpansees een gemeenschappelijke voorouder. Wij zijn verder geëvolueerd dan die gemeenschappelijke voorouder, en de chimpansees en de bonobo’s ook. Sinds die gemeenschappelijke voorouder zijn zij ook verder geëvolueerd.

64 Laten we het hebben over de hogere dieren, dat is wat gemakkelijker praten. De chimpansee, de bonobo en de mens hebben dezelfde voorouder. Die gemeenschappelijke voorouder hadden ze zo’n drie tot vijf miljoen jaar geleden. Van daaruit zijn ze alle drie verder geëvolueerd, in drie verschillende takken. De mens en de chimpansee en de bonobo. Is de bonobo minder ver geëvolueerd dan de mens?

65 CURSIST: Dat kun je dan niet zeggen.

66 Precies. In principe zijn ze even ver geëvolueerd, maar in een andere richting. Ze hebben iets anders gespecialiseerd. Een gorilla en een chimpansee ook. We hebben ook gemeenschappelijke voorouders met leeuwen en jachtluipaarden. Maar dat is al zo’n tijd geleden. Dan hebben we het over de eerste zoogdieren die we gemeenschappelijk hadden. Die zijn ook gewoon verder geëvolueerd. En hoe moeten wij nou zeggen dat wij verder geëvolueerd zijn dan jachtluipaarden, dat wij hoger zijn dan hun.

67 Wij hebben de frontaalkwab van onze hersenen beter ontwikkeld. Die is bij ons verder ontwikkeld dan bij leeuwen, tijgers of bij apen. De voorkwab is inmiddels zo zwaar dat we bijna voorover vallen en over onze voeten struikelen. En soms zien we door onze eigen gekkigheid onze omgeving niet meer. Dus of dat nu werkelijk hogere evolutie is daar kun je een vraagteken bij stellen. Wat wij ook heel sterk geëvolueerd hebben, dat is onze arrogantie. Of hoogmoed. Wij menen beter te zijn dan de dieren. Sterker nog: We maken onderscheid tussen mens en dier. We zeggen mens en dier, niet gewoon zoogdieren of dieren. Wij beschouwen onszelf als uitzonderlijk.

Racisme en soort-isme genetisch aangeboren:

70 In het duits zouden we kunnen spreken van de mens als Übertier en alle andere dieren zijn dan Üntertieren. En waar doet je dat nou aan denken? Zestig jaar geleden hadden we een nog grotere tik. Toen hadden we het over de blanke mens als Übermensch en de anderen als Üntermenschen. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dat beginnen we nu een beetje kwijt te raken. Maar als je goed kijkt naar de maatschappij, dan zie je dit racisme nog steeds. Het is trouwens niet alleen het blanke ras dat last heeft van racisme. Ik vermoed dat alle rassen last hebben van racisme. Zeker de Japanners hebben het heel sterk. En bij Noord-amerikaanse Indianen heb ik het ook gezien.

71 CURSIST: Ik denk dat het bij alle rassen voorkomt.

72 Het is een aangeboren afwijking, die we gemeen hebben met chimpansees. Als twee groepen chimpansees elkaar tegenkomen en hun territorium botst een beetje, dan roeien ze elkaar uit. Het eindigt dan vaak met totale uitroeing van één van de beide groepen. Bonobo’s hebben dat niet. Die lossen het probleem op met heel veel seks. Als twee groepen bonobo’s op elkaar botsen, dan krijg je een orgie en ze vinden het duidelijk allemaal leuk. Dat is duidelijk te zien aan ze.

73 CURSIST: Dan gaan die groepen dus goed samen.

74 Ja. Ze vormen kleine groepen omdat het gemakkelijker is om zo in voedsel te voorzien. Bonobo’s maken veel minder oorlog onder elkaar, dan chimpansees en mensen. Als je vredelievendheid het hoogst stelt, zou je kunnen zeggen, dat van deze drie apensoorten de bonobo het hoogst ontwikkelde dier is. Bonobo's hebben hun sociale vaardigheden veel verder ontwikkeld dan mensen. Mensen en chimpansees hebben hun agressie meer ontwikkeld.

Boek: Nieuwe politiek, 2003:

Rassenleer verplichtstellen op scholen:

Het racisme leek verdwenen. Maar wie wel eens een voetbalstadion bezoekt, weet wel beter. Heel vaak maakt blank publiek oerwoudgeluiden zodra een zwarte tegenstander de bal krijgt of een doelpunt maakt. Primitieve blanken maken nog steeds de gelijkstelling: zwart = oerwoud = aapmens.

Het lijkt mij nuttig om duidelijk onderwijs en voorlichting te geven over de moderne wetenschappelijke rassenleer.

Al meer dan 20 jaar stel ik:

 1. Er is genetisch nauwelijks verschil tussen een Papoea en een blonde, blauwogige Skandinaviër. De genetische verschillen tussen twee chimpansees in een klein gebied in Afrika zijn vaak veel groter.
 2. Op basis van genetische kennis moeten we concluderen dat rasvermenging beter nageslacht oplevert, dan streven naar raszuiverheid.
 3. Gezien de beperkte genenpool van niet-afrikaanse mensen dient het streven naar raszuiverheid te worden gezien als streven naar inteelt. De nazistische en zionistische rassenleren dienen met deze inzichten bestreden te worden.

N.b. Volgens de laatste inzichten zou een kleine groep mensen Afrika verlaten hebben en de rest van de wereld gekoloniseerd hebben. De genetische verschillen tussen bijvoorbeeld een Papoea en een Skandinaviër zijn heel erg klein. Tussen vlakbij elkaar levende afrikaanse groepen kunnen de genetische verschillen aanzienlijk groter zijn.

Hoewel rasvermenging nuttig lijkt te zijn, bestaan er grote risico's met cultuurvermenging. Een huwelijk tussen een westerse vrouw en een moslim man vergroot de risico's op echtscheiding en ernstige conflicten na echtscheiding. Hetzelfde geldt voor huwelijken tussen verschillende geloven en diverse andere culturen.

Er is heel veel wetenschappelijke kennis (uit de evolutieleer en uit de sociologie), die niet onderwezen wordt. Opinievorming over rassen, rasvermenging en cultuurvermenging worden overgelaten aan populisten en fundamentalisten, die niet op de hoogte zijn van de feiten of die deze feiten opzettelijk negeren.

Een multi-culturele samenleving is een experiment, dat tot explosieve conflicten kan leiden. De overheid kan en mag dit experiment niet aan zijn lot overlaten. Als de overheid geen actief integratiebeleid voert, zijn ongelukken zeer waarschijnlijk.

Einde maken aan hetze, Harry Westerink en theosofen vervolgen:

Als je het bovenstaande leest, dan is het onbegrijpelijk dat men Andreas vanaf 1988 tot heden systematisch heeft kunnen afwijzen, omdat hij een racist of extreem-rechts zou zijn. In de jaren '90 heeft Andreas regelmatig persberichten verstuurd aan alle dagbladen en actualiteitenrubrieken. In de Volkskrant werd eens gerefereerd aan deze langdurige campagne als 'een guerilla tegen de New Age beweging'. Geen enkele journalist heeft ooit de moeite genomen om dit uit te zoeken. Het beschermen van mensenrechten dient vooral in Verwegistan te geschieden. Wij Nederlanders zijn het Summum Bonum, de beste van allemaal. Het is ondenkbaar dat er in Nederland zoiets kan plaatsvinden. Omdat het ondenkbaar is, moet het onwaar zijn. Dus moeten we aannemen, dat Andreas en ik leugenaars zijn. Wanneer wij spreken van Nazi-Nederland, dan is dat een onterechte belediging, want iedereen weet, dat Nederlanders het Summum Bonum zijn. Nederlanders zijn de Übermenschen van de wereld. Altijd staan we klaar om de Üntermenschen in andere landen terecht r te wijzen en op hun vingers te tikken. Andreas zegt hierover:

 • Van de vader van prinses Maxima vragen we ons luidkeels af, wat hij wel geweten heeft. In Argentinië vroeg men zich af, waar we het over hadden. En vooral: Hoe we zo onbeschoft konden zijn om ons zo op te stellen! Maar wij Nederlanders zijn niet onbeschoft. Wij zijn hoogbeschaafd. Die primitieve Argentijnen weten dat nog onvoldoende te waarderen.
 • In dezelfde periode werd Sharon gekozen in Israël. Deze zionistische beul van de kampen Saabra en El Shatila gaf in 1982 opdracht aan de joodse soldaten om voor licht te zorgen, zodat de falangisten ook 's nachts door konden gaan met het slachten van palestijnse vrouwen en kinderen. Ik heb niemand horen roepen om het verbreken van alle betrekkingen met Israël zolang de beul van Saabra en El Shatila enige regeringspositie bekleedt.
 • Als men deze twee punten verbindt, komt men er achter, dat Nederlanders hun moralisme alleen gebruiken als wapen om hun zin te krijgen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in mensenrechten of in algemeen recht. Men wil ook geen betere wereld. Men wil zich uitleven en als kleinburgerlijke polderfascisten trappen naar mensen, zonder dat men persoonlijke risico's loopt. De vader van Maxima was een ideaal slachtoffer. Trappen naar een joodse genocidepleger durft men niet, uit angst dat de Joden terugtrappen.
 • Nederlanders staan vooral in eigen land bekend als een zeer heldhaftig volk. In het buitenland is vooral bekend, dat in Nederland tijdens de oorlog wel erg veel Joden werden opgepakt en dat Nederland wel erg graag samenwerkte met de Nazi's. En dat de Cohens in de joodse raad wel erg behulpzaam waren met het deporteren van "unter-juden". Nu de Nazi's verdwenen zijn vinden deze helden het nodig om hun heldenmoed te bewijzen, door weerloze slachtoffers te beschuldigen van Nazisme en alsnog 'heldenmoed' te tonen. Lubbers zei het al. Nederland is ziek. Heel erg ziek.

Verder vind ik, dat er onmiddelijk een einde moet komen aan de hetze tegen Andreas. En dat Harry Westerink strafrechterlijk vervolgd moet worden. Zolang dat niet gebeurd is, kan Nederland maar beter bescheiden zwijgen over de mensenrechten in andere landen.

Auteur: Gwenwifar20.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers