Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2004

Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren

Op 30 juni 2003 kwam mw. Tragter, ambtenaar van de Keuringsdienst van Waren bij Andreas Firewolf op bezoek en klaagde over het feit, dat hij op zijn website teksten had staan, waarmee hij de EU-reclameregels overtrad. Dit deed Andreas Firewolf te goeder trouw. Een half uur na het vertrek van mw. Tragter waren deze teksten van internet verwijderd. Ondanks deze zeer coöperatieve medewerking van Andreas Firewolf menen terroristische ambtenaren hem een boete te moeten opleggen van 680 euro. Wordt het niet hoog tijd voor een revolutie? Wordt het niet hoog tijd om af te rekenen met de terreur van de 'Grijze macht', de ambtenarij? Waarom laten we ons verstikken door deze Neo-bolsjewieken met hun regelzucht, dwingelandij en machtswellust?

Hieronder de reactie van Andreas Firewolf.

5 januari 2004

Voedsel en waren autoriteit, algemene directie
Postbus 19506
2500 CM Den Haag

Bezwaarschrift tegen boetezaaknummer 200307704
Uw kenmerk BBB/STU/STU/U-03/24049
Dagtekening beschikking: 5 december 2003

Ambtenaar,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de mij opgelegde boete.

Eerstens is de opgelegde boete in strijd met artikel 11 van de rechten van de mens. Ik heb er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat ik in een openbare rechtszitting, waarin ik word bijgestaan door een door de overheid betaalde advocaat, schuldig ben bevonden. Het opleggen van een boete voorafgaande aan deze zitting is een misdaad tegen de rechten van de mens.

In jullie beschikking stelt ambtenaar van geffen dat er geen sprake is van schending van mijn mensen-rechten, omdat ik een beroepsprocedure kan starten, waarna deze zaak zou voorkomen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Deze uitlating is gewoon onzinnig. Ik woon vlak bij Almelo. Rotterdam is drie uur rijden met de auto heen en drie uur terug. Breng ik deze bij mijzelf in rekening tegen mijn normale uurtarief en tel ik er de reiskosten bij op, dan moet ik al kosten maken ter hoogte van de boete. Daarbij zouden dan nog kosten voor juridische bijstand komen. Met deze handelwijze wordt de gang naar de rechter systematisch en opzettelijk door Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, oneconomisch gemaakt. Daarom is Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schuldig aan schending van mijn mensenrechten. Jullie zijn medeplichtig.

Discriminatie van ondernemers:

Laten we even aannemen, dat alle ondernemers hetzelfde behandeld worden. Ik zeg uitdrukkelijk "laten we aannemen", omdat ik hieronder feiten noem, die er op wijzen dat dit beslist niet het geval is.

Zonder opzet heb ik informatie over kruiden op mijn website gezet op een manier die in strijd was met de regels. Binnen een half uur nadat ik hiervan op de hoogte was gesteld heb ik mijn website in overeenstemming gebracht met de regels. Voor deze minimale overtreding leggen jullie mij in strijd met de rechten van de mens een boete op van 680 euro.

680 Euro !!!

  • Dat is 7,9 keer zoveel als rijden door rood licht (86 euro),
  • 13,6 keer zoveel als zwartrijden in het OV (50 euro)
  • en 5,15 keer zoveel als bumperkleven t/m 80 km (132 euro).

Volgens Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ben ik dus een meer dan gemiddeld zware crimineel. Zo stelt zijn ambtenaar van Geffen het namens de mini-ster in zijn boetebeschikking.

Artikel 1 van de grondwet verbiedt het maken van onderscheid op welke grond dan ook. Het blijkt, dat u ondernemers discrimineert en belachelijke boetes oplegt en dat u daarmee handelt in strijd met artikel 1 van de grondwet.

Vervolging wegens levensovertuiging c.q. etnische identiteit:

Op 6 september 2003 las ik in de krant (NRC en Telegraaf), dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

Is hier sprake van discriminatie van een bedrijfstak? Krijgen horeca-ondernemers eerst een waarschuwing terwijl ze opzettelijk oplichten en krijgen verkopers van kruiden meteen een bestuurlijke boete als ze de diarree van regels van de EU niet kunnen bijhouden? Of heeft mini-ster Hans Hoogervorst de pers gewoon voorgelogen?

Ik heb geen enkele reden om aan te nemen, dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het op de gehele bedrijfstak heeft voorzien. Ik ken verschillende ondernemers die producten verkopen, waarvan ik denk dat ze gevaarlijk zijn, en waaraan onbewezen eigenschappen worden toegeschreven. Zij doen hetzelfde als ik deed, met als enig verschil dat ze ook dubieuze producten verkopen. Zij worden blijkbaar niet vervolgd. Dan kom ik tot de onvermijdelijke conclusie, dat ik speciaal mikpunt ben van de ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik wil graag weten waarom.

In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen."

Ik heb begrepen, dat het voedingscentrum gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en feitelijk voor hun communiceert naar de buitenwereld. Is het zo dat het Ministerie onjuiste informatie geeft via het voedingscentrum? Laat het Ministerie ons geloven dat er eerst gewaarschuwd wordt, terwijl men in werkelijkheid meteen een zware bestuurlijke boete oplegt, waarbij men de ondernemer het recht op een eerlijk en openbaar proces ontneemt? Of is het zo, dat het Ministerie gewoonlijk wel eerst waarschuwt, en dat bepaalde mensen of bepaalde ondernemingen keihard gediscrimineerd worden?

Ambtenaar Tragter bleek bij haar bezoek aan mijn bedrijf zeer goed op de hoogte van mijn achtergrond en levensovertuiging. Bij haar bezoek stelde ze zich zeer beledigend op in relatie tot mijn levensovertuiging c.q. etnische identiteit. Daarbij deed ze het ook nog voorkomen, dat zij geïnteresseerd was in hekserij. Dit terwijl de Cirkel van Licht en Liefde geen hekserij-club is.

Afgaande op alle informatie die ik tot mijn beschikking heb, kom ik tot de conclusie, dat de manier waarop ik behandeld wordt sterk afwijkt van de manier waarop andere ondernemers behandeld worden.

Overheid waarschuwt en gedoogt gewoonlijk:

Ambtenaar van Geffen verwerpt mijn vergelijking met de brandweer, die gewoonlijk eerst waarschuwt en verwerpt mijn voorbeeld als onbewezen stelling. Ter illustratie:

Tubantia 20 december 2003, pag. 17:

Oldenzaal. De Oldenzaalse brandweer heeft bij een inspectie eerder dit jaar geconstateerd dat Woonpromenade Van Gils niet brandveilig is. Op 5 december 2003 heeft de brandweer opnieuw gecontroleerd en toen was er nog niets aan gebeurd.

Burgermeester T. Bennink: "We zullen als dat moet op termijn handhavend optreden ... "

Anp, Financieel Dagblad 16-december-2003:

Kadaververwerkingsbedrijf Sonac Burgum BV stinkt te veel. Dat blijkt uit geurmetingen van de provincie Friesland. Van een boete of het intrekken van de vergunning is echter nog geen sprake.

Financieel Dagblad 30 december 2003:

Om zwartspaarders (met een huis in Frankrijk) te overreden aangifte te doen hanteert Financiën een 'inkeerregeling'. Wie zich meldt voordat de fiscus hem betrapt, kan volstaan met betaling van de belasting en heffingsrente. Een boete blijft achterwege.

In alle sectoren blijkt gedogen en mildheid gewoon. In mijn specifieke geval wordt er anders dan gewoonlijk door de overheid rigoreus vervolgd. Dat is niets anders dan discriminatie wegens levensovertuiging c.q. etnische identiteit. Daarmee schendt u artikel 1 van de grondwet en artikelen 7 en 8 van de rechten van de mens.

Recht op vrijheid van meningsuiting:

Artikel 19 van de rechten van de mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Volgens ambtenaar van Geffen regelt artikel 19 van de warenwet de combinatie van een mening met een eetwaar. Ik heb het recht om aan een kruid geneeskrachtige eigenschappen toe te schrijven. Afgezien daarvan gaat het niet om een eetwaar maar om een geneesmiddel.

Hiertegen kunt u stellen, dat het niet als geneesmiddel geregistreerd is. Dat kan ook niet, omdat registratie als geneesmiddel te duur is voor niet patenteerbare geneesmiddelen. De overheid eist, dat we alle kennis van geneeskrachtige kruiden, die in de loop van duizenden jaren verzameld zijn, overboord gooien. Hiermee dient de overheid de farmaceutische maffia.

De overheid zou als eis aan geregistreerde geneesmiddelen stellen, dat deze aantoonbaar werken. De feiten zijn anders. Voorbeelden:

"De overgrote meerderheid van de medicijnen, meer dan 90%, werkt slechts bij 30% tot 50% van de mensen. Medicijnen tegen Alzheimer werken bij slechts een derde van de gebruikers, medicijnen tegen kanker werken bij slechts een vierde van de gebruikers." Allen Roses, vice-president van GlaxoSmithKline, het grootste britse farmaceutische concern in een artikel in The Independent van 8 december 2003.

"Registratie betekent dat medicijnen werkzaam en veilig moeten zijn. Dat stellen de registratiecollege's zelf. Maar kijk naar de categorie van de kankermiddelen. Die zijn niet veilig en ze werken ook niet." Hoogleraar klinische farmacologie dr. Adam Cohen, directeur van het Centre for Human Drug Research van de Leidse universiteit in een artikel in het NRC Handelsblad van 22 november 2003.

Volgens dr. Frits Lekkerkerker, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in hetzelfde artikel:

"Kankermiddelen zijn een moeilijke groep. De eisen die we stellen varieren per categorie van middelen. We werken in Europees verband en binnen Europa wordt heel verschillend gedacht over kankermedicijnen. Frankrijk zegt vanouds dat je zo'n middel moet registreren als er een aanwijzing is voor hoop. Ze worden nu overigens wel iets kritischer.

Hoop operationaliseerden de Fransen door een kankermiddel al te registreren als het bij 4 van 40 proefpersonen al een 'respons' geeft. Dat betekent dat de kanker tijdelijk krimpt, of dat de groei enige tijd vertraagt."

Er zijn dus stoffen geregistreerd als "geneesmiddel", die bij slechts 10% van een zeer kleine testgroep enige werking lijkt te hebben. Ik schrijf "lijkt te hebben". Het placebo-effect heeft een veel groter effect dan 10%, ook bij grote testgroepen.

Deze stoffen zijn in de meeste gevallen zeer agressief en zeer giftig. Ze zorgen voor een ernstige belasting van lever en nieren. Dit notabene bij kankerpatiënten, wiens lever en nieren toch al zwaar belast zijn.

Dit soort middelen kan men met recht "kankermiddelen" noemen.

"Kankermedicijnen" zijn het beslist niet.

Er is geen goede reden om niet-werkende kankermiddelen te registreren als geneesmiddel, en kruiden die volgens ervaringen van honderden jaren wel enige werking hebben, niet te registreren. Er zijn door de farmaceutische maffia betaalde pseudo-wetenschappers, die alleen maar uit zijn op winst en die met oneigenlijke middelen de concurrentie van kruidengeneeskunde willen beperken. Ambtenaren, politici en artsen blijken zich te laten fêteren door de farmaceutische maffia en vervolgens in te stemmen met een beleid, dat uitsluitend gericht is op het systematisch bevorderen van de handelspositie van de farmaceutische maffia. Dat is landverraad.

Conclusie en samenvatting:

Met uw weerzinwekkende wanbeleid schendt u mijn mensenrechten, schendt u artikel 1 van de grondwet en pleegt u landverraad. Bij deze maak ik daar ernstig bezwaar tegen.

Met diepe verachting,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers