Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

22  Nov  2003

Brief aan de De leden der Staten Generaal

Onderwerp:

Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging c.q. etnische identiteit

Datum: 22-december-2003

Geachte leden der Staten Generaal,

Bij deze stel ik u op de hoogte van schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging c.q. etnische identiteit door Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Feiten:

Eén ambtenaar van mini-ster Hoogervorst, mw. Tragter kwam op 30 juni 2003 bij mij binnenvallen met klachten over mijn website. Op mijn website zouden dingen staan, die in strijd zijn met de regels van de EU. Ik heb haar er op gewezen, dat ik niet in staat ben om de diarree aan regels van de EU bij te houden en dat ze had kunnen volstaan met een email. Een half uur na haar vertrek waren de gewraakte teksten van de internetsite verwijderd.

Mw. Tragter vertelde mij, dat ze mijn internetsite uitgebreid had bestudeerd. Ze was op de hoogte van het feit, dat Panorama in een zeer smadelijk artikel mij een extreem-rechtse guru en psycho-pathische secteleider had genoemd, en dat Panorama dit had moeten rectificeren. In verband hiermee hadden collega's haar aangeraden niet alleen te gaan. Daarom was ze op of omstreeks donderdag 26 juni 2003 ook al langs geweest met een collega, waarbij ze niemand thuis trof. Vreemd vind ik het feit dat ze daarna ineens wel alleen langs durfde gaan.

Tijdens haar bezoek bracht ze meermalen haar (mogelijk voorgewende) interesse in hekserij ter sprake.Dit terwijl de Cirkel van Licht en Liefde geen hekserij-club is. Ik weet niet, of ze mij wilde beledigen of mij uit mijn tent wilde lokken. Haar gedrag vond ik beledigend.

Naar aanleiding van deze zaak is mij per 5 december 2003 een bestuurlijke boete opgelegd van 680 euro, dit nadat ik de ambtenaren van mini-ster Hoogervorst er meermalen op gewezen heb, dat dit in strijd is met artikel 11 van de rechten van de mens:

Artikel 11 van de rechten van de mens:

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Volgens mini-ster Hoogervorst is er geen sprake van schending van mijn mensen-rechten, omdat ik een beroepsprocedure kan starten, waarna deze zaak zou voorkomen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Deze uitlating is gewoon onzinnig om de volgende twee redenen:

1. Ik woon vlak bij Almelo. Rotterdam is drie uur rijden met de auto heen en drie uur terug. Breng ik deze bij mijzelf in rekening tegen mijn normale uurtarief en tel ik er de reiskosten bij op, dan moet ik al kosten maken ter hoogte van de boete. Daarbij zouden dan nog kosten voor juridische bijstand komen. Met deze handelwijze wordt de gang naar de rechter systematisch en opzettelijk door Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, oneconomisch gemaakt. Daarom is Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schuldig aan schending van mijn mensenrechten.

2. Volgens artikel 11 van de rechten van de mens heb ik er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat mijn schuld in een openbare rechtszitting is bewezen. Aangezien dit nog niet is gebeurd, heb ik er recht op voor onschuldig te worden gehouden. Het opleggen van een boete aan een onschuldig persoon is niets anders dan afpersing. Met deze handelwijze gedraagt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Bij deze beschuldig ik Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van het leiding geven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.

Discriminatie van ondernemers:

Laten we even aannemen, dat alle ondernemers hetzelfde behandeld worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik zeg uitdrukkelijk "laten we aannemen", omdat ik hieronder feiten noem, die er op wijzen dat dit beslist niet het geval is.

Zonder opzet heb ik informatie over kruiden op mijn website gezet op een manier die in strijd was met de regels. Binnen een half uur nadat ik hiervan op de hoogte was gesteld heb ik mijn website in overeenstemming gebracht met de regels. Voor deze minimale overtreding legt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij in strijd met de rechten van de mens een boete op van 680 euro.

680 EURO !!!

Dat is 7,9 keer zoveel als rijden door rood licht (86 euro),

13,6 keer zoveel als zwartrijden in het OV (50 euro)

en 5,15 keer zoveel als bumperkleven t/m 80 km (132 euro).

Volgens Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ben ik dus een meer dan gemiddeld zware crimineel. Zo stelt zijn ambtenaar mr. Ron van Geffen het namens de mini-ster in zijn boetebeschikking.

Ik wil gaarne van u weten, waarom de overheid van mening is, dat het niet precies op de hoogte zijn van alle regels 7,9 keer zo erg is als rijden door rood licht. En als de overheid niet die mening is toegedaan, waarom ondernemers dan zulke boetes opgelegd krijgen, waarbij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het gemak maar even de mensenrechten ter zijde schuift.

Mensenrechten zijn instrumenten voor Buitenlandse zaken en Economische zaken. Heel handig om niet-westerse regeringen mee de les te lezen, maar een ondraaglijke last bij binnenlands gebruik.

Ik heb de indruk gekregen, dat de overheid de ondernemers, en met name de kleine ondernemers, ziet als een gemakkelijke prooi voor hun criminele afpersingspraktijken. Hiervoor heb ik al bewezen, dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opereert als een bende afpersers, als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Daarbij voeg ik nu de beschuldiging van opzettelijke discriminatie van ondernemers.

Vervolging wegens levensovertuiging c.q. etnische identiteit:

Op 6 september 2003 las ik in de krant (NRC en Telegraaf), dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

Is hier sprake van discriminatie van een bedrijfstak? Krijgen horeca-ondernemers eerst een waarschuwing terwijl ze opzettelijk oplichten en krijgen verkopers van kruiden meteen een bestuurlijke boete als ze de diarree van regels van de EU niet kunnen bijhouden? Als dit het geval is, verlang ik van u, dat u een parlementair onderzoek instelt naar corruptie.

Met name wil ik dan weten, of ambtenaren zich laten betalen dan wel fêteren door de farmaceutische maffia.

Of heeft Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de pers gewoon voorgelogen?

Ik verlang van u, dat u Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, duidelijk antwoord laat geven op de vraag hoe zijn ambtenaren optreden tegen horeca-ondernemers, die leidingwater als spa verkopen.

Ik heb geen enkele reden om aan te nemen, dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het op de gehele bedrijfstak heeft voorzien. Ik ken verschillende ondernemers die producten verkopen, waarvan ik denk dat ze gevaarlijk zijn, en waaraan onbewezen eigenschappen worden toegeschreven. Zij doen hetzelfde als ik deed, met als enig verschil dat ze ook dubieuze producten verkopen. Zij worden blijkbaar niet vervolgd. Dan kom ik tot de onvermijdelijke conclusie, dat ik speciaal mikpunt ben van de ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik wil graag weten waarom.

In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen."

Ik heb begrepen, dat het voedingscentrum gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en feitelijk voor hun communiceert naar de buitenwereld. Is het zo dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onjuiste informatie geeft via het voedingscentrum? Laat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ons geloven dat er eerst gewaarschuwd wordt, terwijl men in werkelijkheid meteen een zware bestuurlijke boete oplegt, waarbij men de ondernemer het recht op een eerlijk en openbaar proces ontneemt?

Of is het zo, dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewoonlijk wel eerst waarschuwt, en dat bepaalde mensen of bepaalde ondernemingen keihard gediscrimineerd worden?

Ambtenaar Tragter bleek bij haar bezoek aan mijn bedrijf zeer goed op de hoogte van mijn achtergrond en levensovertuiging. Bij haar bezoek stelde ze zich zeer beledigend op in relatie tot mijn levensovertuiging c.q. etnische identiteit. Daarbij deed ze het ook nog voorkomen, dat zij geïnteresseerd was in hekserij. Dit terwijl de Cirkel van Licht en Liefde geen hekserij-club is.

Afgaande op alle informatie die ik tot mijn beschikking heb, kom ik tot de conclusie, dat de manier waarop ik behandeld wordt sterk afwijkt van de manier waarop andere ondernemers behandeld worden.

In een brief aan Hans Hoogervorst, mini-ster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dedateerd 7 november 2003, heb ik gevraagd om een strafrechterlijk onderzoek naar zijn ambtenaren. Met name wilde ik weten:

- Zijn zij of zijn enigen van hen lid van de vrijmetselarij of hebben ze banden met de theosofen. De theosofen en vrijmetselaars vervolgen mij al sinds 1988. Van 1987 tot 1999 woonde ik in een huurhuis van de theosofische vereniging. Daar hebben zij mij met heel veel juridisch geweld uitgetreiterd, waarbij ze hulp kregen van een rechter in hoger beroep, die ik ook ernstig verdenk van het hebben van banden met de vrijmetselarij. Aangaande de criminele activiteiten van het theosofisch centrum en de pedofiele activiteiten van één van hun leiders heb ik uitgebreid verslag gegeven op internet: www.alfheim.cistron.nl/weergeld

- Is één van hen bevriend of geassocieerd met officier van justitie dhr. P. Velleman. In 1999 werd ik zeer ernstig beledigd door Panorama, waarbij Panorama ook aanhitste tot haat en discriminatie tegen mij. Panorama bleek gewoon een smaadschrift te hebben overgeschreven van internet en moest rectificeren. Tegen de schrijver van het smaadschrift en tegen Panorama heb ik strafrechterlijke vervolging geëist. Dit is afgewezen door officier van justitie dhr. P. Velleman, in zeer beledigende en kwetsende bewoordingen. Ik heb de tweede kamer commissie voor justitie op de hoogte gesteld van het kwaadaardige wangedrag van Velleman en maatregelen geëist. Mijn klacht is slechts ter kennisgeving aangenomen. Daarmee heeft deze commissie dus impliciet ingestemd met aanhitsing tot haat en discriminatie jegens mij en met schending van mijn mensenrechten. Deze zaak heb ik in detail op internet gepubliceerd, inclusief de onverkorte versie van de criminele uitlatingen van officier van justitie dhr. P. Velleman. Ik kan me voorstellen dat Velleman nu op andere wijze zijn gram probeert te halen. Klik hier voor: Aanklacht tegen Nederland, het OM en Officier van justitie Velleman

Op deze brief heeft Hans Hoogervorst nog niet gereageerd. Wel zijn zijn ambtenaren gewoon doorgegaan met hun terreur en hebben mij -in strijd met artikel 11 van de rechten van de mens- een bestuurlijke boete opgelegd.

Als gevolg van deze zaak ben ik het laatste beetje vertrouwen in jullie "rechtsstaat" helemaal kwijt. In het verleden ben ik al zeer ernstig benadeeld door jullie zogenaamde "rechtsstaat". Het is mij gebleken, dat mensen mij vanwege mijn levensovertuiging c.q. etnische identiteit naar hartelust mogen beledigen, discrimineren, buitensluiten en laster mogen verspreiden. Als ik een aanklacht indien, krijg ik hoon van officier van justitie Velleman, die ondermeer stelde:

"Ik denk dat ik er niets teveel mee zeg, als ik uw wereldbeeld en opvattingen bestempel als excentriek en op het bizarre af."

"Ik heb hierboven al aangegeven dat uw standpunten moeiteloos het predicaat extreem verdienen. Dat de reacties op uw uitlatingen derhalve hevig zijn, ligt in de lijn der verwachting. Ik denk dat, mede gezien de gematigdheid van de reactie, voor wat betreft de opportuniteit van een vervolging derhalve het adagium kan gelden: 'Wie kaatst kan de bal verwachten'."

"Uw kijk op de functie van een vrije pers zou ik willen aanvullen met de niet te onderschatten functie van het aan de kaak stellen van en waarschuwen voor volksverlakkers en charlatans. Voor die functie wordt aan de pers de benodigde (zeer) ruime armslag gegund." In deze alinea had hij het over Panorama, een blad dat uitsluitend leeft van het beledigen van mensen met een eigen levensstijl, een blad dat geen recht op wederhoor geeft en dat gewoon smaadschriften van internet kopieert en dat als serieuze journalistiek presenteert.

In reactie op de terreur van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb ik besloten de nederlandse overheid te gaan bestrijden. Op internet kunt u aanklachten tegen de overheid vinden. Ik zal jullie steeds opnieuw aanklagen en steeds opnieuw aanzetten tot verzet.

Op mijn website laat ik een groot aantal gevallen zien, waarbij de overheid in gebreke is of opzettelijk de regels en wetten overtreed. Ik toon een overheid:

- die keihard en volstrekt mededogenloos optreedt tegen mensen die zonder het zelf te weten de regels overtreden

- die zelf voortdurend de regels overtreedt of opzettelijk ter zijde schuift.

Ik heb er geen enkele moeite mee om de komende jaren systematisch al het gezag van de overheid te ondergraven. Ik ben jullie weerzinwekkende beleid spuugzat.

Vanaf deze maand krijgt de overheid geen enkele medewerking meer van mij en maximale tegenwerking. Als u denkt dat u burgers eindeloos kunt vertrappen en dan ook nog een normale samenleving kunt houden, bent u wel erg naief. Gezien de manier waarop de overheid met mensen omgaat, is het ontstaan van een totalitaire samenleving zoals Stalinistisch Rusland een kwestie van tijd. U kunt burgers niet zo vertrappen zonder ook terreur-organisaties zoals de Stasi, Gestapo of KGB in het leven te roepen. Bepaalt u zelf maar of u daar ook toe bereid bent. Indien u daar niet toe bereid bent, kunt u beter de mensenrechten in ere herstellen. Doet u dat niet, dan bent u naar mijn mening schuldig aan landverraad.

Indien u Nederland leefbaar wilt houden, stel ik de volgende maatregelen voor:

1. U maakt onmiddelijk een einde aan de bestuurlijke boetes. De overheid kan een schikkingsvoorstel aan de burger sturen. Als deze niet wenst te schikken, krijgt de burger een openbaar proces voor een onafhankelijke rechter en kan hij op kosten van de overheid juridische bijstand krijgen.

Een eerste proces wordt altijd gehouden in het arrondissement waar de burger woont of eventueel in het arrondissement waar een overtreding heeft plaatsgevonden. Het houden van een proces op drie uur afstand van de woonplaats dient te worden beschouwd als ambtenaren-terreur.

Notabene ! Volgens een brochure van mini-ster Hoogervorst:

Waarom bestuursrecht?

  • De overheid wil de wet handhaven. Een snelle bestraffing van een overtreding draagt daaraan bij. Lik-op-stuk beleid dus, zodat de overtreder een direct verband voelt tussen straf en overtreding. Met de strafvorderlijke procedure was dit doel niet gemakkelijk te bereiken. De behandeling van een boeterapport kan veel sneller gaan, doordat de Mini-ster alles in huis houdt.

Het "Lik-op-stuk beleid" was ooit bedacht om relschoppers, die naar voetbalwedstrijden gingen met het doel een rel te schoppen, sneller aan te kunnen pakken. Inmiddels blijkt dit beleid tegen eerzame ondernemers en burgers te worden gebruikt. Uw "bestuurlijke boetes" zijn een instrument geworden voor ambtenaren-terreur en zijn geheel in strijd met de mensenrechten. Het handhaven van de "bestuurlijke boetes" beschouw ik als landverraad. Indien u niet onmiddelijk middels noodwetgeving het gebruik van "bestuurlijke boetes" aan banden legt, zal ik u in staat van beschuldiging stellen.

Het "Lik-op-stuk beleid" zoals geformuleerd in de brochure van mini-ster Hoogervorst gaat er van uit, dat burgers en ondernemers per definitie criminelen zijn, die zich niet aan de regels WILLEN houden. Deze houding is een ernstige belediging van het nederlandse volk. Wij zijn in de ogen van uw kutambtenaren criminelen, die alleen met harde hand gedwongen kunnen worden zich aan de regels te houden. Wij zijn de vijand van jullie kutambtenaren. Het zijn jullie kutambtenaren. Ik verlang van u, dat u ze aanlijnt en muilkorft.

Het "Lik-op-stuk beleid" zoals geformuleerd in de brochure van mini-ster Hoogervorst leidt er toe, dat het vertrouwen in de rechtsstaat vertrapt wordt. Veel burgers die met zulke buitensporige ambtenarenterreur geconfronteerd worden, sluiten zich helemaal af van de overheid. Vraagt u maar eens aan psychologen wat voor schade (eerst psychisch, daarna sociaal én economisch) dergelijke ambtenaren-terreur aanricht. Anderen, zoals ik, keren zich tegen de overheid. Als gevolg van de terreur van uw ambtenaren ben ik inmiddels uw vijand. Uw weerzinwekkende beleid maakt van meewerkende burgers cynische afgesloten mensen dan wel revolutionairen. Met uw landverraad ondergraaft u de samenleving.

2. U houdt een parlementaire enquete naar de integriteit van de overheid als geheel. Het kan niet zo zijn, dat de ene overheidsdienst er heel andere straffen op na houdt als een andere overheidsdienst, of dat de ene overheidsdienst er een heel ander vervolgingsbeleid op na houdt als een andere overheidsdienst. Ten allen tijde dient te worden voorkomen dat burgers de sterke indruk krijgen dat straffen volstrekt willekeurig worden uitgedeeld of dat ambtenaren zware vervolging instellen tegen mensen, vanwege afwijkende opvattingen, politieke overtuigingen, etnische identiteit of huidskleur.

Ter illustratie:

Tubantia 20-12-2003: De Oldenzaalse brandweer heeft bij een inspectie eerder dit jaar geconstateerd dat Woonpromenade Van Gils niet brandveilig is. Op 5 december 2003 heeft de brandweer opnieuw gecontroleerd en toen was er nog niets aan gebeurd.Burgermeester Bennink: "We zullen als dat moet op termijn handhavend optreden ... "

Kadaververwerkingsbedrijf Sonac Burgum BV stinkt e veel. Dat blijkt uit geurmetingen van de provincie Friesland. Van een boete of het intrekken van de vergunning is echter nog geen sprake. (anp, Financieel Dagblad 16-december-2003)

  • Het ene moment gedogen jullie overtredingen van de wet, ook na eerdere waarschuwingen, omdat dat toevallig goed uitkomt.
  • Het andere moment wordt een ondernemer niet eerst gewaarschuwd, maar volgt meteen een buitenproportioneel zware boete, waarbij de rechter maar even wordt gepasseerd. Wel zo gemakkelijk, dat bestuursrecht van jullie.
  • Uw beleid is gebaseerd op volstrekte willekeur. Vriendjes van bestuurders kunnen hun gang gaan, ondernemers die afwijken van de norm worden meteen zwaar onder handen genomen door jullie kutambtenaren.
  • Uw beleid van volstrekte willekeur, vriendjespolitiek en discriminatie van afwijkende burgers en ondernemers is in strijd met artikel 7 van de rechten van de mens en in strijd met artikel 1 van onze grondwet. U gedraagt zich dus als een meute landverraders.

Artikel 7 van de rechten van de mens:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 1 van de grondwet stelt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoe kunt u van mensen verwachten dat ze straffen accepteren, indien de overheid ze volstrekt willekeurig uitdeelt en er ook geen enkele relatie is tussen de ernst van een overtreding en de straf? En hoe kunt u van mensen respect en medewerking verwachten, indien u zelf de ene wet na de andere schendt en bovendien ook nog eens de mensenrechten schendt? Afgaande op jullie beleid zijn jullie stapelgek.

3. U zorgt voor een duidelijk beleid in zake afhandeling van overtredingen. Het moet voor de burger duidelijk zijn wat hij kan verwachten. Eventuele straffen voor overtredingen dienen in overeenstemming te zijn met een algemeen geldend rechtsgevoel en niet afhankelijk te zijn van de willekeur van één of andere ambtenaar.

4. U zorgt voor een ontmanteling van de grijze dictatuur van ongekozen ambtenaren. De kiezer heeft geen enkele invloed op benoemingen van ambtenaren. Ministers blijken minimale invloed te hebben op het gedrag van hun ambtenaren en hun beleid. Dat kun je met de grootste naïviteit van de wereld geen democratie noemen.

Ik stel voor, dat in het vervolg de ambtelijke top tijdelijk aangesteld wordt door de minister of staatssecretaris. Indien deze aftreedt, eindigt automatisch de aanstelling van deze ambtenaren.

Ik laat het aan u over in hoeverre u deze zaak nog verder laat escaleren. Indien u geen einde maakt aan de ambtenaren-terreur tegen mij, zal ik u verder behandelen en beschouwen als mijn vijand.

Bij deze deel ik u mede, dat ik in reactie op jullie wetteloosheid en willekeur besloten heb de nederlandse wet terzijde te schuiven en over te schakelen op germaans recht. Vanaf heden ben ik dus een germaans fundamentalist. Zolang jullie mijn vertrouwen onwaardig zijn, zal ik jullie beschouwen als guillotine-voer.

Hoogachtend,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers