Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Staatskunde

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

 • 1. Een staat heeft ten doel de samenwerking tussen de inwoners van die staat te organiseren.
  • 1a. De vorming van een staat heeft ten doel het leven van de inwoners van die staat te verbeteren. Dat wil zeggen, dat de staat er is ten behoeve van de inwoners en niet dat de inwoners er zijn ten behoeve van de staat. Voorwaarde voor de vorming van een staat is dan ook, dat alle inwoners voordeel hebben van de vorming of het bestaan van die staat. Als inwoners meer nadeel dan voordeel hebben van de staat, hebben zij het recht (ten opzichte van zichzelf en hun eigen natuur) om die staat te vernietigen met alle middelen die hun ter beschikking staan. In de praktijk blijkt echter, dat pogingen om de staat te vernietigen meer nadeel voor een persoon oplevert, dan voordeel. Daarom ziet men vooral berusting en passief verzet, bij mensen die meer nadeel dan voordeel van hun staat hebben.
  • 1b. Een staat is kerngezond als bijna alle inwoners meer voordeel dan nadeel van hun staat hebben. De gezondheid van een staat kan uitgedrukt worden als het percentage inwoners dat meer voordeel dan nadeel heeft van de staat. De (politieke) leiding van een staat dient er daarom voor te zorgen, dat zoveel mogelijk inwoners voordeel hebben van de staat. Het verbeteren van de sociaal-economische situatie van de minst-bedeelden is essentieel voor de gezondheid en uiteindelijk het instandhouden van de staat. Belangengroepen dienen terughoudend te zijn met het doordrukken van hun eigen belang ten koste van minder-bedeelden, die niet tot hun belangengroep behoren. De (politieke) leiding van een staat dient actief de vorming en instandhouding van belangengroepen van de minder-bedeelden te steunen met economische middelen, kennis en kunde. Daarbij kan men denken aan het opleiden en het betalen van het loon van opbouwwerkers, maatschappelijkwerkers, stafleden voor vakbonden, etcetera.
  • 1c. Wanneer een aanzienlijk deel van de inwoners meer nadeel dan voordeel hebben van de staat, kan de staat niet blijven bestaan. Politieke onrust, revolutie of burgeroorlog zijn het gevolg van een crimineel beleid van de elite van een staat, die teveel inwoners gebruiken om op te parasieteren. Verwijdering van de parasieten (de elite) is dan noodzakelijk om de staat weer gezond te maken.
 • 2. Om de samenwerking tussen de inwoners te verbeteren en te organiseren dient men staatshuishoudkunde (economie), recht, communicatie, bestuur, gezondheidszorg, techniek en onderwijs te ontwikkelen.
  • 2a. Om te voorkomen dat sommige inwoners meer nadeel dan voordeel van de staat ondervinden, dient men er naar te streven alle inwoners te ontwikkelen en hun sociaal-economische situatie te verbeteren. Daarbij dient extra aandacht besteed te worden aan de minder-bedeelden.
 • 3. Het vooropstellen van een ideologie of het aanpassen van de economie aan een ideologie, vormt een bron van verzet en agressie. Vaak gaat het gepaard met onderdrukking van het individu door de staat. Uiteindelijk leidt het vooropstellen van een ideologie tot het instorten van de economie en in het uiterste geval ook tot het ineenstorten van de staat. (Voorbeelden: De Sovjet Unie, Nazi-duitsland.)
  • 3a. Economie dient men aan te passen aan de realiteit en niet aan een ideologie. Een ideologie gaat uit van het waanidee, dat ideeën meer waard zijn dan de realiteit. (Dit werd zo door Plato gesteld.) Pogingen om de realiteit aan te passen aan ideeën, zijn een recept voor rampspoed. Daarbij komt, dat ideologieën meestal de menselijke aard ontkennen en er geen rekening mee houden. Pogingen om de mens aan te passen aan 'het systeem' (de ideologie) zijn ook een recept voor rampspoed.
 • 4. De economie, het recht, de communicatie, het bestuur, de gezondheidszorg, de techniek en het onderwijs dienen ten dienste te staan van de gezondheid van de staat. Een staat is gezonder naarmate meer mensen meer voordeel dan nadeel van de staat ondervinden. (Axioma 1b.) Daarom dienen de hiervoor genoemde gebieden ten dienste te staan van de mensen en met name van de minder-bedeelden.
  • 4a. De economie moet er op gericht zijn de welvaart van de minderbedeelden te verbeteren. Wanneer men dit nalaat, legt men een voedingsbodem aan voor onrust en verzet. In de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw werd deze voedingsbodem gebruikt door nationaal-socialisten en fascisten. Vanaf de jaren '90 van de 20e eeuw wordt deze voedingsbodem gebruikt door religieus geïnspireerde fundamentalisten van de Islam, het Christendom en het Jodendom. Deze fundamentalisten zijn naar mijn mening niet minder gevaarlijk dan de nationaal-socialisten en de fascisten, die WOII veroorzaakten.
  • 4b. Het recht moet in de eerste plaats de rechten van de minder-bedeelden beschermen. Wanneer men dit nalaat, schept men een voedingsbodem voor onrust en verzet. In onze staat zijn juristen onbetaalbaar voor de minder-bedeelden en schiet de sociale advocatuur ernstig tekort. Bovendien functioneert het civiele recht niet. Als men iemand aanklaagt voor belediging of laster, mag men blij zijn met 250 euro schadevergoeding en 750 euro vergoeding voor de juridische kosten. Vaak lopen de juridische kosten op tot 5.000 euro of meer. Rijke mensen kunnen veroordeling ontlopen door het recht op te houden en de tegenstander financieel uit te putten.
  • Stel: Iemand beledigt je. Wanneer je 5.000 euro uitgeeft aan juridische procedures, krijg je misschien 1.000 euro terug, als je tegenstander in het ongelijk wordt gesteld. Dan moet je bij winst dus uitgaan van een verlies van 4.000 euro. Voor 4.000 euro kun je ook een Joegoslaaf laten komen, die je tegenstander afschiet. Hoe kun je nu zo een rechtsstaat in leven houden?

   Het lijkt mij wenselijk, om de civiele advocatuur grondig te herzien. Bijvoorbeeld:

   Men brengt een zaak voor de rechter. De rechter wijst voor beide partijen een vertegenwoordiger aan. De vertegenwoordigers proberen de zaak te schikken. Lukt dit niet, dan brengen ze de zaak voor de rechter. De rechter spreekt een vonnis uit. De kosten worden door de rechter verdeeld over de staat en beide partijen. Hierbij let de rechter op de sociaal-economische status van beide partijen én op het gedrag van beide partijen. Een partij die aanstuurt op escalatie van het conflict gaat meer betalen, dan een partij die aanstuurt op een redelijke oplossing.

  • 4c. Gewoonlijk hebben alleen degenen die goed opgeleid én goed georganiseerd zijn direct toegang tot het bestuur van de staat. In andere woorden: Naar minder-bedeelden wordt niet geluisterd, totdat ze zodanige schade aanrichten tijdens uitbarstingen van onvrede, dat ze niet langer genegeerd kunnen worden. Dan zegt de toppolitiek: "We zullen beter luisteren." Daarna negeert men opnieuw de minder-bedeelden. Serieus luisteren naar de minder-bedeelden kan alleen door systematisch de communicatie tussen de minder-bedeelden en het bestuur van de staat te verbeteren. Daarbij gaat het niet om verbetering of uitbreiding van de éénweg-communicatie van het bestuur naar de minder-bedeelden. Daar is meestal niets mis mee. Het gaat mis omdat er meestal sprake is van éénweg-communicatie, terwijl twee-weg communicatie noodzakelijk is. Bij éénweg-communicatie is er één partij die mededelingen doet (de staat) en één partij die alleen maar kan luisteren (de minder-bedeelden). Bij tweeweg-communicatie kunnen beide partijen mededelingen doen en het initiatief nemen tot communicatie. Om twee-weg communicatie tot stand te brengen en in stand te houden, dient de staat procedures en organisaties te ontwikkelen, die zorgen dat de minder-bedeelden invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van de staat.
  • 4d. Het bestuur van een staat komt na enige generaties in handen van een politieke elite. Deze tendens zien we bij bijna alle staten. Hierdoor ontstaat een incestueus bestuur, van mensen die te weinig contact hebben met mensen buiten hun eigen kringetje. Als deze tendens niet doorbroken wordt, ontstaat een star hierachisch systeem, dat uiteindelijk aan zijn eigen inflexibiliteit kapot gaat. Het is noodzakelijk om het ontstaan van zo'n politieke elite tegen te gaan. Dit kan men ondermeer doen door kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus te testen op intelligentie en bestuurlijke capaciteiten en geschikte kandidaten systematisch te ondersteunen bij het volgen van een bestuurlijke loopbaan.
  • Bij veel in groepen levende primaten is er een hierarchie die loopt via familielijnen. Jongen van een dominante moeder hebben meestal een goede kans om later zelf in de leiding van een groep te komen. Bij veel in groepen levende primaten is afkomst belangrijker dan leidinggevende capaciteiten of intelligentie. Deze aapachtige selectie van leiders is voor een menselijke samenleving ongewenst. Om de beste leiders (m/v) te krijgen, is het noodzakelijk om de kinderen van minder-bedeelden van staatswege een duwtje in de rug te geven, om de sociaal-economische achterstand te compenseren.

  • 4e. De mensen met een hogere opleiding en een hoger inkomen bieden hun kinderen meer mogelijkheden. Wanneer hun kinderen een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen, hebben zij toegang tot speciale therapeuten, die ze zelf betalen. Wanneer ze zelf of hun kinderen iets mankeren, kunnen ze gemakkelijk specialistische hulp inroepen. Mensen met een lage opleiding zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden. De staat dient de gezondheidszorg zo in te richten, dat ook de minst-bedeelden profijt hebben van de gezondheidszorg. Daarbij is het om economische redenen noodzakelijk om onderscheid te maken tussen productieve en inproductieve mensen.
  • Wanneer een rijke man van 80 zeer uitgebreide medische of psycho-therapeutische hulp nodig heeft, kan hij deze gewoon zelf betalen. Is het voor de staat zinvol en betaalbaar om dit soort hulp te betalen voor een arme man van 80?

   Wanneer een kind van 15 van rijke ouders medische of psycho-therapeutische hulp nodig heeft, kunnen de ouders deze hulp zelf betalen. Het is zeker zinvol én wenselijk als de staat dit soort hulp betaalt voor kinderen van arme ouders. Dit is ook betaalbaar. Want in het algemeen zal extra hulp uiteindelijk resulteren in hogere arbeidsproductiviteit.

   Door de vergrijzing begint medische hulp schaars te worden. Daardoor ontkomen we niet aan het stellen van prioriteiten. Men stelt dan vaak de ethische vraag, of werkende mensen voorrang moeten hebben voor werkloze mensen. Men vraagt dan eigenlijk, of we werklozen achter mogen stellen. We kunnen ook stellen, dat werkende mensen aan het werk gehouden moeten worden, omdat de werkende mensen voor de welvaart en het welzijn zorgen. Dus gaan werkende mensen zeker voor. Nadeel van deze argumentatie is, dat het risico bestaat, dat werklozen helemaal niet meer aan bod komen. Dit is te ondervangen door de capaciteit van medische voorzieningen te verdelen onder productieve en niet-productieve mensen volgens een verdeelsleutel. Bijvoorbeeld: 70% van de hulp naar de productieve en 30% naar de niet-productieve mensen.

  • 4f. Toen de computers voor particulieren beschikbaar kwamen, werden ze eerst gekocht door de rijkere hoger-opgeleiden. Degenen die al een grote voorsprong hadden, konden hun voorsprong vergroten door eerder de nieuwe technologie te kopen. (Daar staat tegenover, dat ze veel meer betaalden, dan degenen die later computers kochten.) De staat dient ervoor te zorgen, dat ook de minder-bedeelden toegang hebben tot nieuwe technologie. Onze welvaart nam toe doordat arme mensen onderwijs kregen en leerden lezen en schrijven. Onze welvaart kan nog meer toenemen, als ook arme mensen vrijelijk toegang hebben tot ICT en (in de nabije toekomst) robottechnologie.
 • 5. De ideologie van een staat moet het welzijn van alle inwoners bevorderen en mag het welzijn van inwoners niet benadelen.
  • 5a. Een gezonde ideologie lijkt mij het nastreven van de gezondheid van de staat. In axioma 1b is gesteld:
   De gezondheid van een staat kan uitgedrukt worden als het percentage inwoners dat meer voordeel dan nadeel heeft van de staat.
   Als de staat ideologisch streeft naar een optimale gezondheid, streeft de staat dus ook naar maximalisatie van het aantal inwoners dat voordeel heeft van de staat.
 • 6. Het psychisch, sociaal en materieel welbevinden van de inwoners kan alleen gegarandeerd worden met absolute rechtsgelijkheid en totale medezeggenschap van de inwoners in bestuurlijke aangelegenheden van de staat.
  • 6a. In axioma 4b stelde ik al, dat het huidige recht geen rechtsgelijkheid geeft. Rijke mensen hebben een betere rechtspositie dan arme mensen. Zolang deze wantoestand voortduurt, worden minder-bedeelden structureel benadeeld.
  • 6b. In axioma 4d stelde ik voor, om kinderen van minder-bedeelden extra steun te geven, wanneer zij de capaciteiten hebben voor bestuurlijke functies en wanneer zij deze ook ambiëren.
   De kinderen van welgestelde ouders ondervinden nooit aan den lijve hoe het is om moeizaam het hoofd boven water te kunnen houden of hoe het is om op te groeien in een achterstandswijk. Empathie treft men daarom vooral aan bij mensen, die zelf in moeilijkheden opgegroeid zijn. Toen de politiek gedomineerd werd door mensen, die de tweede wereldoorlog hadden meegemaakt, was er veel sociale bewogenheid en mededogen. Nu de politiek gedomineerd wordt door mensen, die het nog nooit moeilijk hebben gehad, is er veel hardheid en genadeloosheid. Het ontbreken van empathie kan gemakkelijk leiden tot nieuwe sociale rampen, zoals een revolutie, burgeroorlog, etc. Door kinderen van minder-bedeelden in het bestuur van de staat op te nemen, kan men het tekort aan empathie verminderen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers