Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Het Basisinkomen

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Stel je eens voor:

 1. Iedere legale inwoner van 18 jaar of ouder krijgt een basisinkomen van 400 euro per maand. Het Centraal Plan Bureau heeft enige jaren geleden berekend, dat dit betaalbaar is.
  Sommige voorstanders van een basisinkomen vinden dit veel te weinig. Een basisinkomen legt een basis onder je bestaan. Met wat extra economische activiteiten kun je vrij gemakkelijk boven het sociaal minimum komen. Wie dat niet kan, kan bij de overheid vragen om aanvulling. Dit kan bijvoorbeeld wanneer men door fysieke ziekte of door psychische problemen niet in staat is om te werken.
 2. Alle studiebeurzen worden afgeschaft. Als je gaat studeren krijg je gewoon je basisinkomen. Als dat niet genoeg is, kun je een lening afsluiten of naast je studie gaan werken. Bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week. Dit heeft als zeer groot voordeel, dat de ambtenaren die zich bezighouden met studiebeurzen, overbodig zijn. Dat bespaart veel geld. Ook bespaart het heel veel papier, gas en elektra voor de overheidsgebouwen en de kosten van die gebouwen zelf. Ze zouden verkocht of verhuurd kunnen worden.
 3. Gewone sociale uitkeringen worden afgeschaft. Een groot deel van de ambtenaren van de sociale dienst wordt dan overbodig. Sociale rechercheurs kunnen bij de belastingdienst gaan werken en fraude bestrijden.
  Speciale sociale bijstand kan gegeven worden aan mensen met psychische problemen en aan zieken en mindervaliden. In deze gevallen kan men niet volstaan met standaardbijstand. Sociale ambtenaren dienen maatwerk te leveren. Iemand met M.S. in ver gevorderd stadium heeft heel andere bijstand nodig, dan iemand die lijdt aan schizofrenie.
  Inplaats van de sociale uitkering krijgt men het basisinkomen. Daarbij kan men onbeperkt bijverdienen. Als men 400 euro per maand bijverdient, komt men aan een inkomen boven het sociaal minimum.
 4. Alle produktsubsidie's voor de agrarische sector (landbouw, veeteelt) worden afgeschaft. Men krijgt inkomenssubsidie in de vorm van een basisinkomen. Een boerenechtpaar krijgt twee keer het basisinkomen. Hebben ze kinderen van 18 jaar of ouder, dan krijgen die ook nog eens het basisinkomen.

Zieken:

Er zijn mensen, die niet kunnen bijverdienen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een MS patiënt. Voor een MS-patiënt is veel meer nodig dan een aanvullende uitkering. Bijvoorbeeld aanpassing van de woning, vervoersvoorziening, etc. Dit dient door één en dezelfde instantie geregeld te worden.

Ongeschoolden:

Er is niet voldoende werk voor alle ongeschoolden. Dus zullen er een aantal buiten de boot vallen. Deze kunnen terecht bij het arbeidsbureau. Op voorwaarde dat ze deelnemen aan scholingsprojecten, kunnen ze extra geld krijgen. Bijvoorbeeld het minimumuurloon voor ieder uur dat ze daadwerkelijk onderwijs volgen. Komen ze niet opdagen op het scholingsproject, dan krijgen ze ook geen geld.

Alcoholisten, zwervers:

Sommige mensen missen sociale vaardigheden of zijn asociaal. Te denken valt aan zwervers, sommige alcoholisten, drugsverslaafden, etc. Deze kunnen speciale bijstand krijgen van de sociale dienst, op voorwaarde dat zij volledig meewerken aan socialisatieprogramma’s. Aan zwervers, alcoholisten of drugsverslaafden die iedere socialisatie afwijzen wordt geen geld verspild.

Mensen met psychische problemen:

Mensen met psychische problemen dienen ieder apart bekeken te worden. Mensen met een extreem traumatische jeugd kun je niet te zwaar onder druk zetten. Anderzijds mag je van ieder mens enige medewerking verwachten om beter te gaan functioneren in de maatschappij.

Zelf ben ik een slachtoffer van zeer ernstig seksueel misbruik en mishandeling. Toen ik 18 was, was ik absoluut niet in staat om te werken. Had men mij onder druk gezet, door bijvoorbeeld op mijn uitkering te korten, dan was ik daar aan kapot gegaan. Gelukkig was dit in 1979, toen de sociale zekerheid van Den Uyl nog niet weggesaneerd was. Men gunde mij de tijd om mijzelf te herstellen. Inmiddels ben ik produktief en nuttig voor de maatschappij.

Het komt zeer vaak voor, dat mensen met een traumatische jeugd uitgroeien tot zeer waardevolle mensen. Maar dan moet men ze wel gelegenheid geven om boven hun problemen uit te groeien. Dat lukt niet door ze onder zware druk te zetten. Dat werkt eerder averechts en leidt tot ongelukken.

Landbouw:

Het EU-landbouwbeleid hangt van stompzinnigheden aan elkaar. Een paar jaar geleden kregen Griekse boeren subsidie om tabak te telen. Deze was zo slecht van kwaliteit, dat de gehele oogst meteen verbrand werd.

Inplaats van produktsubsidie kan men beter inkomensubsidie geven. Als iedere Europeaan een basisinkomen krijgt, dan kunnen de landbouwsubsidie's worden afgeschaft. Een boerenechtpaar in Nederland zou bijvoorbeeld twee keer 400 euro basisinkomen krijgen. Wat ze verder doen om bij te verdienen, mogen ze zelf beslissen. (Er zijn in 2003 afspraken gemaakt om productsubsidie af te bouwen en inkomensubsidie te geven.)

Het systeem van landbouwsubsidie's is bedacht om de problemen van voor de tweede wereldoorlog te vermijden. Door een crisis in de landbouw gingen veel agrariërs failliet. Tegenwoordig werken veel minder mensen in de landbouw. Een crisis in de landbouw heeft nu nauwelijks invloed op de werkgelegenheid.

Het EU-landbouw subsidiebeleid is heel erg duur en extreem asociaal tegenover de rest van de wereld. Met gigantische subsidie's worden EU-landbouwprodukten op de wereldmarkt gedumpt. Schapenfokkers in Australië en Nieuw Zeeland en agrariërs in ieder derde wereldland hebben zwaar te lijden onder de oneerlijke concurrentie van de EU.

Bovendien neemt de subsidie toe, naarmate men meer produceert. Kleine arme boeren produceren weinig en krijgen weinig subsidie. Zeer grote superrijke boeren produceren heel veel en krijgen heel veel subsidie. Daarvan kopen ze de grond van kleine boeren, wanneer deze failliet gaan. Ik vind het zeer asociaal om rijken subsidie te geven ten koste van de armen. Een dergelijk systeem had de droom kunnen zijn van middeleeuwse roofridders. De armen uitplunderen zonder daarvoor op strooptocht te hoeven.

Dit wanbeleid kost de belastingbetaler in de EU heel veel geld. Dit geld komt terecht bij extreem rijke grootgrondbezitters. Daarna wordt ons gevraagd om geld te geven voor hongerige mensen in de derde wereld, vooral in Afrika. Ons landbouwbeleid maakt de Afrikaanse boeren werkeloos. Daarna mogen wij ze te eten geven. Het nettoresultaat is dit. Ondanks onze ontwikkelingshulp is de voedselproduktie in Afrika alleen maar gedaald!

Rietsuiker uit derde wereldlanden is goedkoper dan suiker uit Europese suikerbieten. Maar door hoge importtarieven (tolmuren) houdt de EU suiker uit de derde wereld buiten. Dit heeft grote nadelige sociaal-economische gevolgen voor de derde wereld.

We zouden ook de tolmuren voor suiker kunnen afschaffen. Suikeroverschotten in de EU kunnen gebruikt worden om alcohol, biogas of waterstof te maken. Hiermee kunnen wij onze elektriciteitscentrales stoken en er onze bussen op laten rijden. Een betere wereld krijgen we door even na te denken en beter samen te werken.

Als we produktsubsidie's afschaffen en alle EU-burgers een basisinkomen geven, verdwijnt dit geldverslindende subsidiemonster. Tegelijk kunnen al die EU-ambtenaren, die zich bezighouden met landbouwsubsidie's, ontslagen worden. Dan zijn we verlost van een groot deel Eurocratie.

Europees basisinkomen:

Het is niet realistisch om van nieuwe EU-landen te verwachten, dat zij hun burgers 400 euro basisinkomen geven. Het Europese basisinkomen zal lager moeten liggen. Wat betaalbaar en redelijk is, weet ik niet. Is 150 euro per maand betaalbaar? Het lijkt mij een goede taak voor de Europese Centrale Bank om dit te onderzoeken.

De EU kan een Europees basisinkomen vaststellen voor iedere legale inwoner van de EU. Rijke EU-landen kunnen dit basisinkomen voor hun legale inwoners verhogen tot een voor dat land gewenst niveau. Bijvoorbeeld:

De EU geeft iedere EU-inwoner 150 euro per maand.

Nederland verhoogt dit tot 400 euro per maand.

Inkomstenbelasting:

Het belastingsysteem kan eenvoudiger en goedkoper. We kunnen in EU-verband besluiten om de inkomstenbelasting af te schaffen en de BTW te verhogen. Dat maakt arbeid goedkoper. Produkten van lage lonenlanden worden dan duurder, terwijl Europese produkten goedkoper worden, ten opzichte van elkaar.

Mocht dit niet haalbaar zijn, dan lijkt mij een verandering in de inkomstenbelasting wenselijk. De belastingvrije voet dient fors omhoog te gaan. We dienen af te spreken, wat een redelijk minimuminkomen is. In onderstaand voorbeeld ga ik uit van 10.000 euro per jaar en een basisinkomen van 400 euro per maand. Andere bedragen zijn mogelijk.

Als 10.000 euro een redelijk minimuminkomen is, zouden de eerste 10.000 euro niet belast mogen worden. Dan krijgen we een belastingvrije voet van 10.000 euro per persoon.

Men krijgt van de overheid 12 keer 400 euro. Dat is 4.800 gulden per jaar. Om aan 10.000 euro te komen, zou men 5.200 euro moeten bijverdienen. Gaan we uit van 1700 uur werk per jaar, dan komen we aan 3,05 euro per uur. Het minimum uurloon zouden we dan kunnen stellen op 4 euro. Voor dat geld kan heel veel werk gedaan worden, dat in het huidige systeem onbetaalbaar is.

Een alleenstaande moeder zou kinderen van tweeverdieners kunnen opvangen. Vangt ze 4 kinderen op voor 1,00 euro per uur, dan verdient ze 4 euro per uur. Als ze dat gemiddeld 15 uur per week doet, levert dat per jaar 3.120 euro op. Dat is dan netto inkomen.

Werkweigeraars:

Er zullen mensen zijn, die 400 euro per maand genoeg vinden. Als je in een kraakpand woont, of als je met een aantal mensen in een goedkoop pand woont, kun je er misschien net van rondkomen. Af en toe schnabbel je er wat bij, bijvoorbeeld als straatmuzikant. Dan heb je een gemakkelijk leven.

Er zijn mensen met Calvinistische ideeën over werken. 'In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen'. Of iets dergelijks. Ik denk dat dit soort ideeën uit de tijd zijn. Mensen die van 400 euro willen leven, gebruiken veel minder van onze schaarse grondstoffen. Zij dragen veel minder bij aan milieuvervuiling. Feitelijk zouden we blij moeten zijn met dit soort mensen.

De meeste mensen zullen meer willen dan 400 euro. Als men de eerste 5.200 euro belastingvrij kan bijverdienen, zal vrijwel iedereen dat proberen. Persoonlijk zie ik dan ook alleen maar voordelen van invoering van het basisinkomen.

Basisinkomen en slavernij:

Op mijn ideeën over het basisinkomen wordt zeer afwisselend gereageerd. Soms krijg ik zeer ongenuanceerde en zelfs asociale reacties. Na publicatie van mijn ideeën over het basisinkomen in Mensaberichten (Mensa is een vereniging van intelligente mensen) stelde een Mensalid, dat het basisinkomen zou neerkomen op slavernij voor de werkenden. Deze zouden gedwongen worden tot het afstaan van inkomen ten behoeve van mensen die niet werken. Soortgelijke reacties heb ik meer gehoord. Ik vind het noodzakelijk, om dit soort idiote ideeën grondig te weerleggen.

Natuurlijke rijkdommen:

Als iedereen puur voor zichzelf zou werken en absoluut onafhankelijk zou zijn, zou men invoering van het basisinkomen slavernij voor de werkenden kunnen noemen. Maar niemand is onafhankelijk en niemand werkt puur voor zichzelf.

De mens kan alleen leven in symbiose met een levende aarde.

Leven in symbiose betekent, dat verschillende planten, dieren of mensen van elkaar profiteren of elkaar nodig hebben. Dit staat in tegenstelling tot parasitisme. Een parasiet leeft op kosten van een andere plant, een ander dier of een ander mens, terwijl die ander daar vooral nadeel van heeft.

Koeien produceren melk en wij voeden en beschermen de koeien. Dat is symbiose. De mededogenloze uitbuiting van koeien, varkens en kippen in de bioindustrie is eigenlijk parasitisme en geen symbiose. De westerse mens gedraagt zich meer als parasiet dan als symbioot.

We hebben een gemakkelijk leventje doordat wij aardgas, aardolie, zonne-energie, en windenergie voor ons laten werken en omdat wij overal op de aarde grondstoffen halen. Deze grondstoffen en deze energie zijn van iedereen. De rijken gebruiken meer dan de armen. Als nu een deel van die rijkdommen gebruikt wordt om alle mensen een basisinkomen te geven, is dat een kwestie van delen. Zeker geen slavernij voor de mensen die werken.

Basisinkomen is goedkoper:

In het huidige systeem krijgt men bijstand, die bijna twee keer zo hoog ligt als het voorgestelde basisinkomen. Degenen die afhankelijk zijn van deze steun, MOGEN niet werken. Zelfs vrijwilligerswerk wordt bemoeilijkt door regelgeving. En tal van ambtenaren krijgen een behoorlijk hoog salaris met het controleren van de steun. Het huidige systeem is gewoon veel duurder dan het voorgestelde basisinkomen.

Mensen die het basisinkomen een vorm van slavernij noemen, pleiten feitelijk tegen iedere vorm van sociale voorzieningen. Iedere vorm van sociale voorzieningen komt neer op een dwang voor de rijken om belasting te betalen, waarvan de armen in leven gehouden worden. Afschaffing van deze dwang leidt tot revolutie's en burgeroorlogen. Waar geen sociale voorzieningen zijn, broeit voortdurend onrust. Het gewelddadig onderdrukken van deze onrust kost meer dan een basisinkomen.

De rijken alles en de armen niets, totdat de armen in opstand komen en de rijken guillotineren, is dat een goed systeem?

Uitbuiting van armen:

In de USA heeft men vrijwel geen sociale voorzieningen. Daar moet je werken om in leven te blijven. De rijken maken misbruik van hun macht en laten de armen werken voor een hongerloon. Veel mensen moeten 12 tot 16 uur per dag werken om te kunnen leven. Hoezo slavernij?

Steeds meer jonge armen hebben daar geen zin in en beroven de rijken en de middenklasse. De Gangsta-rap is een muziekstroming onder arme zwarten die schoon genoeg hebben van de economische uitbuiting door Anglo-saxische blanken. Tot nu toe vermoorden arme zwarten vooral elkaar. Als ze gaan samenwerken, verliest de Amerikaanse regering zijn greep op de arme wijken van de grote steden.

Geweld en misdaad zijn de norm geworden in de USA, met meer dan tienduizend moorden per jaar. In beschaafde landen spreekt men dan van een burgeroorlog.

De samenleving in de USA is door het ontbreken van sociale voorzieningen zodanig ontwricht, dat er een burgeroorlog of revolutie dreigt. De bomaanslag in Oklahoma was daar slechts een voorproefje van. In het zuiden en midden-westen zijn tal van milities zich aan het bewapenen en bereiden zich voor op afscheiding van Washington.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers