Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

21  Nov  2011

Herstel van vertrouwen

De vertrouwenscrisis is veel erger dan de eurocrisis !

Onderstaande brief heb ik vandaag, 21 november 2011, gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,

De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken.

Sinds 2006 speelt de woekerpolis-affaire. U bent op de hoogte van deze affaire of behoort dat te zijn. Woekerpolisboeven bestelen het nederlandse volk en u laat ze daarbij gewoon hun gang gaan. U legt ze geen strobreed in de weg en doet geen enkele moeite om het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Integendeel.

Ik constateer:

 • De nederlandse kamerleden zijn in meerderheid baantjesjagers, die hun kamerlidmaatschap zien als een 'tour-of-duty', die beloond wordt met commissariaatjes en andere lucratieve functies bij criminele organisaties c.q. financiele instellingen.
 • De nederlandse overheid is niet bereid gemaakte afspraken en verdragen na te komen of een rechtsstaat te handhaven. Ambtenaren en politici beloven van alles, maar doen alleen wat als dat toevallig in hun voordeel is.
 • Het OM is een politieke organisatie en feitelijk een staat binnen de staat. Inplaats dat men het recht handhaaft en misdadigers vervolgt, laat men zich leiden door politieke motieven en misbruikt men de macht:
  1. a om volstrekt willekeurig mensen te vervolgen, waarbij de vervolging zelf de straf is;
  2. b om volstrekt willekeurig niet te vervolgen, zelfs als de misdadigers op een presenteerblaadje worden aangerijkt, gewoon omdat dat niet goed uitkomt.

Voorbeelden van a: willekeurige vervolging:

 1. Bij een brand bij 'de Punt' kwamen drie brandweerlieden om op 9 mei 2008. De brandweer bleek onvoldoende opgeleid voor het type gebouw, het gebouw was brandgevaarlijk gebouwd. Hiervoor werd de eigenaar vervolgd wegens MOORD, omdat hij met de zekeringen zou hebben gerommeld en daardoor de brand zou hebben veroorzaakt. Het OM vervolgde NIET de architect, NIET de amtenaren die toezicht hadden moeten houden en NIET de brandweercommandant, die voor behoorlijke opleiding had moeten zorgen. Juist degene die niet verantwoordelijk was voor het uit de hand lopen van een eenvoudige brand, werd vervolgd wegens moord. En vrijgesproken.
 2. Het OM schijnt een bloedhekel te hebben aan militairen die hun plicht of meer dan hun plicht doen. Zo werd marinier Eric O. vervolgd wegens moord en vrijgesproken. Hij kreeg 'eerherstel' en schadevergoeding. Marco Kroon werd vervolgd wegens cocainehandel, omdat het OM cocaine aan een borsthaar had gevonden. Als iemand bankbiljetten uit een geldautomaat haalt, krijgt men al een enorme hoeveelheid cocaine binnen. Laat staan als iemand een kroeg runt. Marco Kroon werd vrijgesproken.
 3. In zake de Schipholbrand werd een asielzoeker vervolgd wegens moord, eerst veroordeeld en vervolgens vrijgesproken. Alsof die asielzoeker verantwoordelijk was voor de brandveiligheid van het complex. De brandweer had sluiting geeist, het gemeentebestuur had besloten tot sluiting en Donner misbruikte zijn macht als mini-ster om het complex open te houden. Het vervolgen van de asielzoeker is een buitengewoon misselijke streek, het niet vervolgen van Donner criminele nalatigheid van het OM. Diezelfde Donner zou nu vice-voorzitter van de Raad van Staten moeten worden? Hoe gek willen jullie het maken?

Er zijn nog veel meer zaken geweest waarin het OM zeer veel tijd en energie gestoken heeft in zaken, die bij voorbaat kansloos waren en waarbij de vervolging feitelijk misdadig was. Het OM kan dan ook moeilijk beweren, dat men geen tijd heeft. Voor zinloze, criminele en landverraderlijke zaken maakt men graag tijd.

Voorbeeld van b: niet vervolgen terwijl veroordeling al vaststaat:

Feiten:

 • Sinds december 2004 word ik bestolen door Delta Lloyd in samenspanning met De Hypotheker. Van mijn inleg, exclusief levensverzekering, houdt Delta Lloyd 29,7% in voor 'kosten'. Deze kosten maakt men blijkbaar, omdat men mijn inleg belegt in een mix-fonds. Als ik direct beleg in bijvoorbeeld het eurofonds van Centraal Beheer, betaal ik 0,5% transactiekosten. De levensverzekering is al van de inleg afgetrokken, van de rest houdt men bijna 30% in voor 'kosten'. Bovendien heb ik NHG dus loopt men geen enkel risico. Wat zijn dan die kosten? De bonussen van het management?
 • 11 februari 2011 heb ik op het politiebureau te Winschoten aangifte gedaan wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog tegen Delta Lloyd en De Hypotheker in zake de woekerpolis-affaire. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.
 • Op 17 mei 2011 heb ik een brief hierover geschreven aan Hoofdofficier van justitie mr. J.R. Eland, Paterswoldseweg 814, 9728 BM Groningen. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.
 • Op 28 juli 2011 stuurde ik een klacht over deze en andere zaken aan de Nationale Ombudsman. Op 12 augustus 2011 stelde deze, dat men de klacht heeft doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal, en dat dit college verplicht is de klacht binnen zes weken te behandelen. Dit heeft men niet gedaan.
 • Op 12 en 24 oktober heb ik hierover opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman. Antwoord: "U moet geduld hebben". Inmiddels zijn we weer een maand verder en is er nog steeds niets gebeurd.
 • Vandaag heb ik opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman.
 • Delta Lloyd stuurde mij per 4 mei 2011 een brief met daarin ondermeer de tekst:

  ... Bij het afsluiten van de verzekering heeft u gebruik gemaakt van de diensten van een bemiddelaar. Het is zijn taak u te informeren over de specifieke kenmerken van de verzekering en te adviseren op basis van uw wensen. De bemiddelaar vertegenwoordigt de verzekeringnemer. Hij heeft voor u één of meerdere offertes opgesteld, wellicht ook van meerdere verzekeraars. ... Indien u niet tevreden bent over de bemiddelaar kunt u zich tot hem richten. ...

 • Delta Lloyd betaalt de bemiddelaar van mijn premie. Er is een zakelijke en financiele binding tussen Delta Lloyd en de bemiddelaar (de Hypotheker). Ik heb de bemiddelaar niet betaald en ook is nooit over betaling gesproken. Delta Lloyd stelt tegenover mij, dat de bemiddelaar mij zou vertegenwoordigen. Er wordt zelfs gesuggereerd, dat deze mij meerdere offertes heeft of had kunnen voorleggen, hetgeen niet het geval was. Ik vroeg in eerste instantie om een annuïteiten-hypotheek. Dit werd door de bemiddelaar meteen van tafel geveegd, dat was volkomen onbespreekbaar. In werkelijkheid vertegenwoordigde de bemiddelaar de belangen van Delta Lloyd en werd betaald door Delta Lloyd. Hiermee is oplichting bewezen. Immers: Delta Lloyd en De Hypotheker stellen het voor, alsof De Hypotheker er voor de klant is, terwijl uit de geldstroom blijkt, dat De Hypotheker betaald wordt door Delta Lloyd en dus in dienst is van Delta Lloyd.
  • Dat blijkt ook uit het feit, dat De Hypotheker niet gewezen heeft op de risico's die voortkwamen uit de algemene voorwaarden. Hierin werd gesteld, dat Delta Lloyd administratiekosten in rekening mag brengen, zonder dat de hoogte van die kosten of de aard van die kosten gespecificeerd werden.
  • Toen Delta Lloyd eenmaal verplicht werd tot het specificeren van deze 'administratiekosten', bleek het volgende:
  • Delta Lloyd trekt van mijn inleg 29,67% af als 'administratiekosten'.
  • 29,67% van deze kosten worden uitgekeerd aan De Hypotheker. Alsof Dief en Diefjesmaat afgesproken hebben: Wij stelen een percentage, jullie krijgen een percentage van dat percentage. Samen doen we het voorkomen, dat we voor de klant werken. In werkelijkheid plukken we de klant helemaal kaal. En de kamerleden die hun bek houden, belonen we met commissariaatjes en dergelijke.
  • Een uitkering van mijn inleg aan De Hypotheker kan men moeilijk 'administratiekosten' noemen. Aangezien er in het contract geen enkele keer een uitkering aan De Hypotheker genoemd is, is dit ook onwettig. Gewoon ordinaire diefstal. Ik heb hierover geklaagd bij Delta Lloyd. Zij trekken zich niets van dergelijke klachten aan. Bij het ondertekenen van het contract ging ik er van uit, dat De Hypotheker de afsluitprovisie zou krijgen. Over de voornoemde constructie is niet gesproken en er staat niets over in het contract. Delta Lloyd en De Hypotheker zijn dus niet alleen oplichters, ook regelrechte dieven.
  • De overige 'kosten voor Delta Lloyd' zijn verder niet gespecificeerd. Delta Lloyd belegt mijn inleg in een Mix Fonds. Het is redelijk, dat men daarvoor enige kosten in rekening brengt. Bijvoorbeeld 0,5% tot 1% van de inleg. Door 'kosten voor Delta Lloyd' niet nader te specificeren is Delta Lloyd in gebreke in zake de informatieplicht.
 • Ik heb hierover een aanklacht ingediend en de hoofdofficier ook een kopie van deze brief gegeven. Veroordeling van Delta Lloyd en de Hypotheker wegens oplichting is hiermee vrijwel rond.

Als het OM een fatsoenlijke organisatie zou zijn en zijn taak, handhaving van het recht, serieus zou nemen, zou men strafrechterlijk vervolgen.

Het OM is echter een politieke organisatie, die zich laat leiden door hetgeen men goed acht voor de politieke en bestuurlijke elite. Deze elite is niet gebaat bij handhaving van het recht. Toegang tot het recht wordt al decenia systematisch afgeknepen. Ondermeer door pro-deo advocatuur steeds verder uit te kleden, griffierechten te verhogen en vooral door strafzaken die de elite schaden niet in behandeling te nemen.

Het OM is zich er terdege van bewust, dat ik met mijn klacht tegen Delta Lloyd en de Hypotheker een zeer stevige zaak heb. Was dat niet het geval geweest, dan had men snel een eenvoudig antwoord gegeven, waarin men vervolging had geweigerd. Aangezien ik wel een zeer stevige zaak heb, weigert men gewoon te antwoorden. Zolang ik geen uitspraak heb van het OM kan ik geen beroep aantekenen. Het besluit van het OM om mij helemaal dood te zwijgen is dan ook een politiek besluit. Het OM gedraagt zich als een staat binnen de staat. En het nederlandse politieke systeem gedraagt zich als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Als de tweede kamer zou bestaan uit fatsoenlijke kamerleden, had men allang:

 • een parlementaire enquete gehouden naar het functioneren van het OM;
 • de woekerpolisboeven achter de tralies gezet.

Al sinds 2006 is de woekerpolisaffaire in het nieuws. De overheid, de politiek, het OM, alle instanties en alle partijen kijken zorgvuldig de andere kant op. En de woekerpolisboeven gaan gewoon door met het bestelen van het nederlandse volk. En de kamerleden? Die oogsten commissariaatjes bij de woekerpolisboeven. Daarom noem ik de nederlandse overheid een criminele organisatie.

Ter illustratie:

 • Van mijn jaarlijkse afbetaling van mijn hypotheek minus de levensverzekering wordt 29,7% ingehouden door Delta Lloyd 'voor kosten'. Zou ik mijn inleg op bijvoorbeeld het aandelenfonds Eurofonds van Centraal Beheer storten, dan zou ik 0,5% aan transactiekosten betalen.
 • Delta Lloyd wil mijn hypotheek wel oversluiten voor "slechts" 300 euro. Dan moet ik wel het financieel advies afnemen van een agent van Delta Lloyd. Zo'n agent wilde dat wel doen voor "slechts" 600 euro.
  • Delta Lloyd verdedigt dit beleid met de stelling, dat men hiertoe verplicht is door de nederlandse overheid. Jullie (kamerleden, kabinet, ambtenarij) beschouwen en behandelen mij als een randdebiel, die voor het omzetten van een woekerpolishypotheek naar een banksparenhypotheek de diensten nodig heb van een crimineel, die tegen een zeer aantrekkelijk honorarium mij wil vertellen, dat ik een juist besluit neem. Hetzelfde soort crimineel als de bemiddelaar, die mij de woekerpolis heeft aangesmeerd. U dwingt mij dus om zaken te doen met criminelen.
  • Ondermeer daarom beschouw ik jullie als guillotinevoer.
 • Delta Lloyd stelt ook, dat zij "geen ongelimiteerde mogelijkheden hebben om kosten in rekening te brengen", want, zo stelt zij, Delta Lloyd heeft met consumentenorganisaties (zoals Vereniging Eigen Huis) afspraken gemaakt over het maximale bedrag dat ze van mij mogen stelen. Nederland is dus zo'n crimineel land, dat zelfs de consumentenorganisaties instemmen met oplichting en diefstal, en dat zij afspraken maken over mijn rechten, zonder dat ik daar zelf iets in te zeggen heb.
 • Daarbij komen het kartel van advocaten en de nederlandse overheid, die rechtszaken op basis van 'no-cure-no-pay' zoveel mogelijk tegenhouden, en de nederlandse rechters, die een 'rechtsstaat' handhaven, waarbij organisaties met veel geld gewoon altijd winnen. Recht hebben jullie gewoon in de uitverkoop gedaan.

Zijn jullie een stel randdebielen ???

Een politiek systeem kan alleen functioneren indien het volk voldoende vertrouwen heeft. U doet heel veel moeite om een financieel stelsel in stand te houden, dat blijkbaar louter en uitsluitend bestaat uit criminelen. Dat is de indruk die wij, het nederlandse volk, van jullie systeem hebben. Ondertussen is er sprake van een vertrouwenscrisis. U heeft het vertrouwen van het volk zodanig uitgehold, dat de overheid geen bestaansrecht meer heeft.

Ik eis van u, dat u in een kamermotie van de minister eist, dat het OM de woekerpolisaffaire strafrechterlijk gaat afhandelen. Ik stel voor:

 1. Mensen met een strafblad mogen tot tien jaar na hun laatste misdaad niet in de financiele sector werken;
 2. Woekerpolisboeven die uitvoerend werk hebben gedaan en die schuld bekennen, worden niet vervolgd maar krijgen wel een strafblad. Volgens punt 1 mogen zij 10 jaar niet meer in de financiele sector werken;
 3. Leidinggevende woekerpolisboeven kunnen schikken met het OM. Volgens de 'pluk-ze' wetgeving worden hun met criminele activiteiten verkregen inkomsten met rente teruggevorderd. Aangezien hun salaris en bonus afkomstig zijn van criminele activiteiten, worden deze met rente teruggevorderd. Desnoods worden al hun bezittingen inclusief hun pensioen in beslag genomen.
 4. Leidinggevende woekerpolisboeven die niet willen schikken worden strafrechterlijk vervolgd. Dan worden ze ook kaal geplukt maar krijgen ze bovendien nog een zeer ruimhartige gevangenisstraf.

De eurocrisis was eigenlijk al teveel voor jullie. Willen jullie nog een veel ergere crisis? Dan moeten jullie vooral doorgaan met datgene wat jullie zo goed kunnen: Vergaderen, vergaderen, vergaderen en dan besluiten om niets te doen. Dan moeten jullie je maar gaan voorbereiden op een revolutie.

Als jullie menen, dat je het nederlandse volk jarenlang systematisch kunt bestelen van hun zuur verdiende geld, waarmee de criminelen van het financiele systeem zichzelf fêteren met gigantische bonussen, en waarmee zij jullie omkopen met commissariaatjes en andere lucratieve functies, zonder dat dit consequenties heeft, dan zijn jullie inderdaad een stel randdebielen.

Voor jullie inertie heb ik gewoon geen woorden, en dat ligt niet aan mijn woordenschat. Zelfs het meest onparlementaire taalgebruik is niet toereikend. In zake de Griekenlandcrisis hebben jullie de situatie gewoon laten ontsporen door te doen waar jullie zo goed in zijn: Niets. En als jullie dan wat doen, is het te weinig en te laat. In zake de woekerpolis-affaire is jullie inertie nog veel schokkender.

Ik verwijt jullie niet alleen een totaal ontbreken van visie en leiderschap. Ik verwijt jullie vooral een totaal ontbreken van moreel besef. Het idee, dat vertrouwen in de rechtsstaat belangrijker is dan vertrouwen in een paar bankjes, is blijkbaar te moeilijk of te nieuw voor jullie. Een gebod als "gij zult niet stelen" geldt in jullie wereld blijkbaar alleen voor arme mensen, die een brood voor hun kinderen stelen. Zeker niet voor vooraanstaande leden van de financiele boevenwereld, die jullie kunnen belonen met commissariaatjes en dergelijke. Dan ben je "een dief van je eigen portemonee" indien je hun in het stelen en roven beperkt. En het gebod is immers: "Gij zult niet stelen", zeker niet van je eigen portemonnee.

God, wat zijn jullie weerzinwekkend!

Andreas

Een kamerlid doorbrak zowaar zijn gebruikelijke inertie en reageerde vrijwel meteen:

Geachte heer,
Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt.
Na het lezen van de eerste zinnen ben ik gestopt met lezen.
Ch.B. Aptroot
Lid VVD fractie

Naschrift

Aptroot schreef:
"Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt."

Het is aan Aptroot en zijn handlangers om de woede en de verachting weg te nemen. Als je dan opositie zo van de hand wijst, ben je heeeeeeeeeel erg dom.

De reactie van Aptroot is ook geen nette reactie, maar een buitengewoon beledigende reactie. Als kamerlid dient hij het volk te vertegenwoordigen en niet de woekerpolisboeven. Aptroot wil eigenlijk, dat wij met de pet in de hand en met neergeslagen blik "dank u wel hoge meneer" zeggen, als wij bestolen worden. Ik dacht dat we die tijd al een eeuw of wat achter ons hadden gelaten.

De tekst:

"De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken."

is gewoon het intrappen van een open deur. De politiek staat toe, dat wij jarenlang voor miljarden worden bestolen. Politici accepteren lucratieve functies bij de criminelen, die ons bestelen. "Verachtelijk" is voor zulke lieden eigenlijk veel te min. "Samenspansel" is een terechte term voor deze samenzweerders. "Buitengewoon hypocriet" is het understatement van dit millenium. "Hufters" is veel te vriendelijk. "Die uitsluitend aan hun eigen belang denken" is het intrappen van een open deur.

Als je mijn tekst zorgvuldig leest, kom je tot de conclusie, dat ik eigenlijk veel te vriendelijk ben, voor die hypocriete hufters. De taal die ik zou moeten gebruiken, zou tot strafrechterlijke vervolging leiden.

Afgezien van het bovenstaande: Op weerwoord kun je lezen hoe ondermeer de overheid driftig geholpen heeft mij de afgelopen kwart eeuw systematisch te mishandelen, te discrimineren en economisch, sociaal en psychisch kapot te maken. Ik ben lang genoeg beleefd gebleven tegen dat tuig van de richel.

Prachtig stuk, helemaal mee eens. redelijk grof maar helaas zeer begrijpelijk. Menig nederlander is door de jaren heen alle vertrouwen in de nederlandse overheid en rechtstaat verloren. Criminele bankensector en overheid zijn helaas ernstig met elkaar verweven. Maurice.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers