Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

21  Nov  2011

Herstel van vertrouwen

De vertrouwenscrisis is veel erger dan de eurocrisis !

Onderstaande brief heb ik vandaag, 21 november 2011, gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,

De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken.

Sinds 2006 speelt de woekerpolis-affaire. U bent op de hoogte van deze affaire of behoort dat te zijn. Woekerpolisboeven bestelen het nederlandse volk en u laat ze daarbij gewoon hun gang gaan. U legt ze geen strobreed in de weg en doet geen enkele moeite om het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Integendeel.

Ik constateer:

 • De nederlandse kamerleden zijn in meerderheid baantjesjagers, die hun kamerlidmaatschap zien als een 'tour-of-duty', die beloond wordt met commissariaatjes en andere lucratieve functies bij criminele organisaties c.q. financiele instellingen.
 • De nederlandse overheid is niet bereid gemaakte afspraken en verdragen na te komen of een rechtsstaat te handhaven. Ambtenaren en politici beloven van alles, maar doen alleen wat als dat toevallig in hun voordeel is.
 • Het OM is een politieke organisatie en feitelijk een staat binnen de staat. Inplaats dat men het recht handhaaft en misdadigers vervolgt, laat men zich leiden door politieke motieven en misbruikt men de macht:
  1. a om volstrekt willekeurig mensen te vervolgen, waarbij de vervolging zelf de straf is;
  2. b om volstrekt willekeurig niet te vervolgen, zelfs als de misdadigers op een presenteerblaadje worden aangerijkt, gewoon omdat dat niet goed uitkomt.

Voorbeelden van a: willekeurige vervolging:

 1. Bij een brand bij 'de Punt' kwamen drie brandweerlieden om op 9 mei 2008. De brandweer bleek onvoldoende opgeleid voor het type gebouw, het gebouw was brandgevaarlijk gebouwd. Hiervoor werd de eigenaar vervolgd wegens MOORD, omdat hij met de zekeringen zou hebben gerommeld en daardoor de brand zou hebben veroorzaakt. Het OM vervolgde NIET de architect, NIET de amtenaren die toezicht hadden moeten houden en NIET de brandweercommandant, die voor behoorlijke opleiding had moeten zorgen. Juist degene die niet verantwoordelijk was voor het uit de hand lopen van een eenvoudige brand, werd vervolgd wegens moord. En vrijgesproken.
 2. Het OM schijnt een bloedhekel te hebben aan militairen die hun plicht of meer dan hun plicht doen. Zo werd marinier Eric O. vervolgd wegens moord en vrijgesproken. Hij kreeg 'eerherstel' en schadevergoeding. Marco Kroon werd vervolgd wegens cocainehandel, omdat het OM cocaine aan een borsthaar had gevonden. Als iemand bankbiljetten uit een geldautomaat haalt, krijgt men al een enorme hoeveelheid cocaine binnen. Laat staan als iemand een kroeg runt. Marco Kroon werd vrijgesproken.
 3. In zake de Schipholbrand werd een asielzoeker vervolgd wegens moord, eerst veroordeeld en vervolgens vrijgesproken. Alsof die asielzoeker verantwoordelijk was voor de brandveiligheid van het complex. De brandweer had sluiting geeist, het gemeentebestuur had besloten tot sluiting en Donner misbruikte zijn macht als mini-ster om het complex open te houden. Het vervolgen van de asielzoeker is een buitengewoon misselijke streek, het niet vervolgen van Donner criminele nalatigheid van het OM. Diezelfde Donner zou nu vice-voorzitter van de Raad van Staten moeten worden? Hoe gek willen jullie het maken?

Er zijn nog veel meer zaken geweest waarin het OM zeer veel tijd en energie gestoken heeft in zaken, die bij voorbaat kansloos waren en waarbij de vervolging feitelijk misdadig was. Het OM kan dan ook moeilijk beweren, dat men geen tijd heeft. Voor zinloze, criminele en landverraderlijke zaken maakt men graag tijd.

Voorbeeld van b: niet vervolgen terwijl veroordeling al vaststaat:

Feiten:

 • Sinds december 2004 word ik bestolen door Delta Lloyd in samenspanning met De Hypotheker. Van mijn inleg, exclusief levensverzekering, houdt Delta Lloyd 29,7% in voor 'kosten'. Deze kosten maakt men blijkbaar, omdat men mijn inleg belegt in een mix-fonds. Als ik direct beleg in bijvoorbeeld het eurofonds van Centraal Beheer, betaal ik 0,5% transactiekosten. De levensverzekering is al van de inleg afgetrokken, van de rest houdt men bijna 30% in voor 'kosten'. Bovendien heb ik NHG dus loopt men geen enkel risico. Wat zijn dan die kosten? De bonussen van het management?
 • 11 februari 2011 heb ik op het politiebureau te Winschoten aangifte gedaan wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog tegen Delta Lloyd en De Hypotheker in zake de woekerpolis-affaire. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.
 • Op 17 mei 2011 heb ik een brief hierover geschreven aan Hoofdofficier van justitie mr. J.R. Eland, Paterswoldseweg 814, 9728 BM Groningen. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.
 • Op 28 juli 2011 stuurde ik een klacht over deze en andere zaken aan de Nationale Ombudsman. Op 12 augustus 2011 stelde deze, dat men de klacht heeft doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal, en dat dit college verplicht is de klacht binnen zes weken te behandelen. Dit heeft men niet gedaan.
 • Op 12 en 24 oktober heb ik hierover opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman. Antwoord: "U moet geduld hebben". Inmiddels zijn we weer een maand verder en is er nog steeds niets gebeurd.
 • Vandaag heb ik opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman.
 • Delta Lloyd stuurde mij per 4 mei 2011 een brief met daarin ondermeer de tekst:

  ... Bij het afsluiten van de verzekering heeft u gebruik gemaakt van de diensten van een bemiddelaar. Het is zijn taak u te informeren over de specifieke kenmerken van de verzekering en te adviseren op basis van uw wensen. De bemiddelaar vertegenwoordigt de verzekeringnemer. Hij heeft voor u één of meerdere offertes opgesteld, wellicht ook van meerdere verzekeraars. ... Indien u niet tevreden bent over de bemiddelaar kunt u zich tot hem richten. ...

 • Delta Lloyd betaalt de bemiddelaar van mijn premie. Er is een zakelijke en financiele binding tussen Delta Lloyd en de bemiddelaar (de Hypotheker). Ik heb de bemiddelaar niet betaald en ook is nooit over betaling gesproken. Delta Lloyd stelt tegenover mij, dat de bemiddelaar mij zou vertegenwoordigen. Er wordt zelfs gesuggereerd, dat deze mij meerdere offertes heeft of had kunnen voorleggen, hetgeen niet het geval was. Ik vroeg in eerste instantie om een annuïteiten-hypotheek. Dit werd door de bemiddelaar meteen van tafel geveegd, dat was volkomen onbespreekbaar. In werkelijkheid vertegenwoordigde de bemiddelaar de belangen van Delta Lloyd en werd betaald door Delta Lloyd. Hiermee is oplichting bewezen. Immers: Delta Lloyd en De Hypotheker stellen het voor, alsof De Hypotheker er voor de klant is, terwijl uit de geldstroom blijkt, dat De Hypotheker betaald wordt door Delta Lloyd en dus in dienst is van Delta Lloyd.
  • Dat blijkt ook uit het feit, dat De Hypotheker niet gewezen heeft op de risico's die voortkwamen uit de algemene voorwaarden. Hierin werd gesteld, dat Delta Lloyd administratiekosten in rekening mag brengen, zonder dat de hoogte van die kosten of de aard van die kosten gespecificeerd werden.
  • Toen Delta Lloyd eenmaal verplicht werd tot het specificeren van deze 'administratiekosten', bleek het volgende:
  • Delta Lloyd trekt van mijn inleg 29,67% af als 'administratiekosten'.
  • 29,67% van deze kosten worden uitgekeerd aan De Hypotheker. Alsof Dief en Diefjesmaat afgesproken hebben: Wij stelen een percentage, jullie krijgen een percentage van dat percentage. Samen doen we het voorkomen, dat we voor de klant werken. In werkelijkheid plukken we de klant helemaal kaal. En de kamerleden die hun bek houden, belonen we met commissariaatjes en dergelijke.
  • Een uitkering van mijn inleg aan De Hypotheker kan men moeilijk 'administratiekosten' noemen. Aangezien er in het contract geen enkele keer een uitkering aan De Hypotheker genoemd is, is dit ook onwettig. Gewoon ordinaire diefstal. Ik heb hierover geklaagd bij Delta Lloyd. Zij trekken zich niets van dergelijke klachten aan. Bij het ondertekenen van het contract ging ik er van uit, dat De Hypotheker de afsluitprovisie zou krijgen. Over de voornoemde constructie is niet gesproken en er staat niets over in het contract. Delta Lloyd en De Hypotheker zijn dus niet alleen oplichters, ook regelrechte dieven.
  • De overige 'kosten voor Delta Lloyd' zijn verder niet gespecificeerd. Delta Lloyd belegt mijn inleg in een Mix Fonds. Het is redelijk, dat men daarvoor enige kosten in rekening brengt. Bijvoorbeeld 0,5% tot 1% van de inleg. Door 'kosten voor Delta Lloyd' niet nader te specificeren is Delta Lloyd in gebreke in zake de informatieplicht.
 • Ik heb hierover een aanklacht ingediend en de hoofdofficier ook een kopie van deze brief gegeven. Veroordeling van Delta Lloyd en de Hypotheker wegens oplichting is hiermee vrijwel rond.

Als het OM een fatsoenlijke organisatie zou zijn en zijn taak, handhaving van het recht, serieus zou nemen, zou men strafrechterlijk vervolgen.

Het OM is echter een politieke organisatie, die zich laat leiden door hetgeen men goed acht voor de politieke en bestuurlijke elite. Deze elite is niet gebaat bij handhaving van het recht. Toegang tot het recht wordt al decenia systematisch afgeknepen. Ondermeer door pro-deo advocatuur steeds verder uit te kleden, griffierechten te verhogen en vooral door strafzaken die de elite schaden niet in behandeling te nemen.

Het OM is zich er terdege van bewust, dat ik met mijn klacht tegen Delta Lloyd en de Hypotheker een zeer stevige zaak heb. Was dat niet het geval geweest, dan had men snel een eenvoudig antwoord gegeven, waarin men vervolging had geweigerd. Aangezien ik wel een zeer stevige zaak heb, weigert men gewoon te antwoorden. Zolang ik geen uitspraak heb van het OM kan ik geen beroep aantekenen. Het besluit van het OM om mij helemaal dood te zwijgen is dan ook een politiek besluit. Het OM gedraagt zich als een staat binnen de staat. En het nederlandse politieke systeem gedraagt zich als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Als de tweede kamer zou bestaan uit fatsoenlijke kamerleden, had men allang:

 • een parlementaire enquete gehouden naar het functioneren van het OM;
 • de woekerpolisboeven achter de tralies gezet.

Al sinds 2006 is de woekerpolisaffaire in het nieuws. De overheid, de politiek, het OM, alle instanties en alle partijen kijken zorgvuldig de andere kant op. En de woekerpolisboeven gaan gewoon door met het bestelen van het nederlandse volk. En de kamerleden? Die oogsten commissariaatjes bij de woekerpolisboeven. Daarom noem ik de nederlandse overheid een criminele organisatie.

Ter illustratie:

 • Van mijn jaarlijkse afbetaling van mijn hypotheek minus de levensverzekering wordt 29,7% ingehouden door Delta Lloyd 'voor kosten'. Zou ik mijn inleg op bijvoorbeeld het aandelenfonds Eurofonds van Centraal Beheer storten, dan zou ik 0,5% aan transactiekosten betalen.
 • Delta Lloyd wil mijn hypotheek wel oversluiten voor "slechts" 300 euro. Dan moet ik wel het financieel advies afnemen van een agent van Delta Lloyd. Zo'n agent wilde dat wel doen voor "slechts" 600 euro.
  • Delta Lloyd verdedigt dit beleid met de stelling, dat men hiertoe verplicht is door de nederlandse overheid. Jullie (kamerleden, kabinet, ambtenarij) beschouwen en behandelen mij als een randdebiel, die voor het omzetten van een woekerpolishypotheek naar een banksparenhypotheek de diensten nodig heb van een crimineel, die tegen een zeer aantrekkelijk honorarium mij wil vertellen, dat ik een juist besluit neem. Hetzelfde soort crimineel als de bemiddelaar, die mij de woekerpolis heeft aangesmeerd. U dwingt mij dus om zaken te doen met criminelen.
  • Ondermeer daarom beschouw ik jullie als guillotinevoer.
 • Delta Lloyd stelt ook, dat zij "geen ongelimiteerde mogelijkheden hebben om kosten in rekening te brengen", want, zo stelt zij, Delta Lloyd heeft met consumentenorganisaties (zoals Vereniging Eigen Huis) afspraken gemaakt over het maximale bedrag dat ze van mij mogen stelen. Nederland is dus zo'n crimineel land, dat zelfs de consumentenorganisaties instemmen met oplichting en diefstal, en dat zij afspraken maken over mijn rechten, zonder dat ik daar zelf iets in te zeggen heb.
 • Daarbij komen het kartel van advocaten en de nederlandse overheid, die rechtszaken op basis van 'no-cure-no-pay' zoveel mogelijk tegenhouden, en de nederlandse rechters, die een 'rechtsstaat' handhaven, waarbij organisaties met veel geld gewoon altijd winnen. Recht hebben jullie gewoon in de uitverkoop gedaan.

Zijn jullie een stel randdebielen ???

Een politiek systeem kan alleen functioneren indien het volk voldoende vertrouwen heeft. U doet heel veel moeite om een financieel stelsel in stand te houden, dat blijkbaar louter en uitsluitend bestaat uit criminelen. Dat is de indruk die wij, het nederlandse volk, van jullie systeem hebben. Ondertussen is er sprake van een vertrouwenscrisis. U heeft het vertrouwen van het volk zodanig uitgehold, dat de overheid geen bestaansrecht meer heeft.

Ik eis van u, dat u in een kamermotie van de minister eist, dat het OM de woekerpolisaffaire strafrechterlijk gaat afhandelen. Ik stel voor:

 1. Mensen met een strafblad mogen tot tien jaar na hun laatste misdaad niet in de financiele sector werken;
 2. Woekerpolisboeven die uitvoerend werk hebben gedaan en die schuld bekennen, worden niet vervolgd maar krijgen wel een strafblad. Volgens punt 1 mogen zij 10 jaar niet meer in de financiele sector werken;
 3. Leidinggevende woekerpolisboeven kunnen schikken met het OM. Volgens de 'pluk-ze' wetgeving worden hun met criminele activiteiten verkregen inkomsten met rente teruggevorderd. Aangezien hun salaris en bonus afkomstig zijn van criminele activiteiten, worden deze met rente teruggevorderd. Desnoods worden al hun bezittingen inclusief hun pensioen in beslag genomen.
 4. Leidinggevende woekerpolisboeven die niet willen schikken worden strafrechterlijk vervolgd. Dan worden ze ook kaal geplukt maar krijgen ze bovendien nog een zeer ruimhartige gevangenisstraf.

De eurocrisis was eigenlijk al teveel voor jullie. Willen jullie nog een veel ergere crisis? Dan moeten jullie vooral doorgaan met datgene wat jullie zo goed kunnen: Vergaderen, vergaderen, vergaderen en dan besluiten om niets te doen. Dan moeten jullie je maar gaan voorbereiden op een revolutie.

Als jullie menen, dat je het nederlandse volk jarenlang systematisch kunt bestelen van hun zuur verdiende geld, waarmee de criminelen van het financiele systeem zichzelf fêteren met gigantische bonussen, en waarmee zij jullie omkopen met commissariaatjes en andere lucratieve functies, zonder dat dit consequenties heeft, dan zijn jullie inderdaad een stel randdebielen.

Voor jullie inertie heb ik gewoon geen woorden, en dat ligt niet aan mijn woordenschat. Zelfs het meest onparlementaire taalgebruik is niet toereikend. In zake de Griekenlandcrisis hebben jullie de situatie gewoon laten ontsporen door te doen waar jullie zo goed in zijn: Niets. En als jullie dan wat doen, is het te weinig en te laat. In zake de woekerpolis-affaire is jullie inertie nog veel schokkender.

Ik verwijt jullie niet alleen een totaal ontbreken van visie en leiderschap. Ik verwijt jullie vooral een totaal ontbreken van moreel besef. Het idee, dat vertrouwen in de rechtsstaat belangrijker is dan vertrouwen in een paar bankjes, is blijkbaar te moeilijk of te nieuw voor jullie. Een gebod als "gij zult niet stelen" geldt in jullie wereld blijkbaar alleen voor arme mensen, die een brood voor hun kinderen stelen. Zeker niet voor vooraanstaande leden van de financiele boevenwereld, die jullie kunnen belonen met commissariaatjes en dergelijke. Dan ben je "een dief van je eigen portemonee" indien je hun in het stelen en roven beperkt. En het gebod is immers: "Gij zult niet stelen", zeker niet van je eigen portemonnee.

God, wat zijn jullie weerzinwekkend!

Andreas

Een kamerlid doorbrak zowaar zijn gebruikelijke inertie en reageerde vrijwel meteen:

Geachte heer,
Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt.
Na het lezen van de eerste zinnen ben ik gestopt met lezen.
Ch.B. Aptroot
Lid VVD fractie

Naschrift

Aptroot schreef:
"Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt."

Het is aan Aptroot en zijn handlangers om de woede en de verachting weg te nemen. Als je dan opositie zo van de hand wijst, ben je heeeeeeeeeel erg dom.

De reactie van Aptroot is ook geen nette reactie, maar een buitengewoon beledigende reactie. Als kamerlid dient hij het volk te vertegenwoordigen en niet de woekerpolisboeven. Aptroot wil eigenlijk, dat wij met de pet in de hand en met neergeslagen blik "dank u wel hoge meneer" zeggen, als wij bestolen worden. Ik dacht dat we die tijd al een eeuw of wat achter ons hadden gelaten.

De tekst:

"De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken."

is gewoon het intrappen van een open deur. De politiek staat toe, dat wij jarenlang voor miljarden worden bestolen. Politici accepteren lucratieve functies bij de criminelen, die ons bestelen. "Verachtelijk" is voor zulke lieden eigenlijk veel te min. "Samenspansel" is een terechte term voor deze samenzweerders. "Buitengewoon hypocriet" is het understatement van dit millenium. "Hufters" is veel te vriendelijk. "Die uitsluitend aan hun eigen belang denken" is het intrappen van een open deur.

Als je mijn tekst zorgvuldig leest, kom je tot de conclusie, dat ik eigenlijk veel te vriendelijk ben, voor die hypocriete hufters. De taal die ik zou moeten gebruiken, zou tot strafrechterlijke vervolging leiden.

Afgezien van het bovenstaande: Op weerwoord kun je lezen hoe ondermeer de overheid driftig geholpen heeft mij de afgelopen kwart eeuw systematisch te mishandelen, te discrimineren en economisch, sociaal en psychisch kapot te maken. Ik ben lang genoeg beleefd gebleven tegen dat tuig van de richel.

Prachtig stuk, helemaal mee eens. redelijk grof maar helaas zeer begrijpelijk. Menig nederlander is door de jaren heen alle vertrouwen in de nederlandse overheid en rechtstaat verloren. Criminele bankensector en overheid zijn helaas ernstig met elkaar verweven. Maurice.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers