Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

10  Jul  2016

Verzoek om de Commissaris van de koning van Groningen te ontslaan

Geachte Minister van Binnenlandse Zaken,

De Commissaris van de Koning van de provincie Groningen heeft tesamen met het provinciebestuur tegen eerder gemaakte afspraken in een onderhands contract afgesloten met projectontwikkelaar Geveke om in de Blauwe Stad goedkope woningen te bouwen.

De provincie Groningen heeft tegen de adviezen in de Blauwe Stad aangelegd. Tevoren bleek uit rapporten, dat dit verliesgevend zou worden. Woningbouw in de Blauwe Stad zou worden beperkt tot luxe woningen. Zie:

Eindrapport Blauwestad van de Noordelijke rekenkamer.

Toen de prognose werkelijkheid werd, besloot de provincie vorig jaar woningbouw toe te staan vanaf 245.000 euro. Deze week besloot de provincie, woningen te laten bouwen tussen 145.000 en 185.000 euro. Zie:

Provincie dumpt kavels in Groningen en verziekt de markt.

In de directe omgeving staan heel veel woningen in die prijsklasse al jaren te koop. Voor goed gelegen kavels met een prijs van minder dan 60 euro per vierkante meter is geen vraag. In Finsterwolde staat al jaren een enorm bord waar dergelijke kavels worden aangeboden. Niemand toont belangstelling.

Cijfers woningmarkt Oldambt met uitzondering van Winschoten

Te koop: 525 huizen

Verkocht in afgelopen jaar: 237

Volgens calcasa: 42,5% woningen staan meer dan 36 maanden te koop

Theoretische gemiddelde verkoop tijd groter dan 30 maanden

In deze markt wil de provincie in collaboratie met projectontwikkelaar Geveke 95 huizen dumpen. Te verwachte gevolgen:

Huizen dalen 20% in waarde

Indien de plannen voor goedkope woningen in de Blauwestad doorgaan, leidt dat tot een kettingreactie.

 1. Komen er tientallen of zelfs 95 goedkope nieuwbouw woningen bij op een toplocatie, dan leidt dat tot verdringing van de markt.

 2. Mensen die hun huis kwijt moeten, zullen fors in prijs moeten dalen.

 3. Er wonen veel oudere mensen. Jaarlijks zullen daarvan een aantal overlijden of naar een verzorgingstehuis gaan. De erfgenamen hebben dan de keus. De woning laten verpauperen en OZB blijven betalen. Of de woning dumpen. Desnoods de prijs met 20% - 40% laten zakken.

  • Volgens kerncijfers van het CBS 2014:

   • In 2014 zijn er in Oldambt 344 mensen levend geboren en zijn er 456 mensen overleden.
   • Daarnaast zijn er 1460 mensen naar Oldambt gekomen en zijn er 1535 mensen vertrokken.
   • De totale bevolking daalde met 0,5% van 38.748 personen naar 38560 personen.
   • 21,6% van de bevolking is ouder dan 65 jaar, 44,8% van de bevolking is ouder dan 50 jaar.
  • Volgens Woonvisie 2015 - 2020 van de gemeente Oldambt:

   • Van 2010 tot en met 2015
   • steeg het aantal 80-plussers van 2020 tot 2148
   • steeg het aantal 65-plussers van 7479 tot 8600
   • daalde het aantal 40-minner van 16727 tot 15128
   • daalde het aantal mensen tussen 40 en 65 van 15258 tot 14699. Dat laatste geeft een vertekend beeld. Het aantal 50-plussers steeg, het aantal 50-minners daalde.

   Er is sprake van een snel vergrijzende en krimpende bevolking. In de komende jaren verwacht men:

   • veel woningbezitters overlijden of gaan naar een verzorginstehuis;
   • veel mensen willen vertrekken omdat men geen werk kan vinden of omdat veel voorzieningen wegvallen;
   • er komen nauwelijks mensen bij. Even was er hoop dat er veel asielzoekers zouden komen. Maar zelfs asielzoekers houden het niet uit in Oldambt.

 4. Dit betekent:

  • Minder inkomsten uit OZB.

  • Veel leegstand, verpaupering en verdere daling van de prijzen.

  • De gemeente Oldambt dreigt in een maelstroom te komen, waar we niet meer uitkomen. En we trekken buurgemeenten mee. Als de prijzen in Oldambt met 20% dalen, dalen ze in Vlagtwedde met 10%.

Hoeveel de huizen werkelijk gaan dalen is moeilijk te voorspellen. Een waardedaling van meer dan 20% is een realistische verwachting. Gaan de plannen door, dan kan de gemiddelde huiseigenaar in Oldambt 30.000 tot 40.000 euro van het eigen vermogen afboeken. Dan komen heel veel hypotheken echt onder water te staan.

Als dit scenario uit komt, kunnen locale en provinciale bestuurders niet meer veilig over straat. Als men een straat oversteekt, moet men maar afwachten of een automobilist remt of juist gas geeft. Je kunt mensen niet willekeurig van tienduizenden euro's beroven en dan verwachten dat iedereen rustig en vriendelijk blijft. Oldambt wordt door deze criminele beslissing van de provincie volstrekt onleefbaar.

tekoop.jpg

Dit bord staat al jaren in Finsterwolde. Niemand heeft belangstelling.

Wanneer dit plan doorgaat:

 1. Worden huiseigenaren wederrechterlijk van hun vrijheid beroofd. Hun huis wordt onverkoopbaar, zodat ze niet meer weg kunnen.

 2. Worden huiseigenaren bestolen door de provincie en de projectontwikkelaar. De bestaande huizen worden nog minder waard en de provincie en de projectontwikkelaar verdienen hier geld aan. Waardedaling kan leiden tot hogere rentelasten en tot het onmogelijk worden van financiering voor woningverbetering.

 3. Bij overlijden van de eigenaar blijven de erfgenamen zitten met een object, dat niet verkocht wordt en ook niet onderhouden wordt. Dit leidt tot verpaupering en verdere waardedaling van al het onroerend goed in de gehele regio. In mijn directe omgeving staan al diverse van dit soort objecten te verpauperen.

 4. Worden makelaars berooft van hun broodwinning. Vele tientallen nieuwbouw woningen worden volgens het plan gedumpt op een markt met heel weinig vraag. Dat betetekent, dat vele makelaars een fors omzetverlies zullen leiden.

 5. De provincie Groningen wordt afstotelijk voor mensen die in Groningen een woning zouden willen kopen en voor bedrijven die zich in Groningen zouden willen vestigen. Burgers en bedrijven hebben behoefte aan een eerzame betrouwbare overheid. Het bestuur van Groningen is onbetrouwbaar, onbehoorlijk en onbekwaam. Crimineel. Als mensen mij nu vragen of men zich in de provincie Groningen moet vestigen, is het antwoord gewoon 'NEEN !!!"

De impact van wat de provincie van plan is, kan zeer hoog uitvallen.

Verzoek om de Commissaris van de koning van Groningen Rene Paas te ontslaan

De provincie gedraagt zich als een mafiose organisatie. De provincie heeft met Projectontwikkelaar Geveke onderhands afspraken gemaakt. Dit is uit te leggen als staatssteun aan een bedrijf en als een schending van de europese aanbestedingsregels. De Commissaris van de Koning heeft hieraan leiding gegeven.

De provincie heeft deze stappen bekend gemaakt op het moment dat veel mensen op vakantie zijn of op vakantie gaan, met het kennelijke doel om weerstand van de bevolking onmogelijk te maken. Dat duidt op kwade trouw. Het gaat hier zeer duidelijk om georganiseerde criminaliteit.

Volgens het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning:

Artikel 15

De commissaris onthoudt zich van gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt schaden of kunnen schaden.

Artikel 17

De commissaris kan in het belang van een goede uitoefening van het ambt worden geschorst.

Artikel 20

1 Anders dan op eigen aanvraag kan aan de commissaris ontslag worden verleend op grond van:

a. ongeschiktheid wegens ziekte voor het vervullen van zijn ambt;

b. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan uit hoofde van ziekten of gebreken;

c. andere gronden.

Gezien het feit dat Commissaris van de Koning René Paas leiding heeft gegeven aan het afsluiten van een onbehoorlijk contract en leiding heeft gegeven bij het tot stand komen van een besluit dat een specifiek deel van de bewoners van de provincie op ernstige en onredelijke wijze schaadt, ben ik van mening, dat dhr. René Paas niet meer te handhaven is als Commissaris van de Koning.

Derhalve verzoek ik u om dhr. Paas te schorsen en een ontslagprocedure in werking te zetten.

Het aan laten blijven van een Commissaris van de Koning die de belangen van een specifiek deel van de inwoners ernstig schaadt, is naar mijn mening onbehoorlijk bestuur.

Nieuwe verkiezingen, nieuwe wetgeving

Ik had u willen verzoeken Provinciale Staten van Groningen te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ik heb begrepen dat daar geen wettelijke mogelijkheden toe zijn. Die moeten er zo snel mogelijk komen. Derhalve verzoek ik u om op korte termijn met voorstellen voor (grond-)wetswijzigingen te komen, zodat dit in de toekomst wel mogelijk is.

Onderzoek naar corruptie

Bij mij en vele andere inwoners van Groningen is de indruk ontstaan, dat het provinciebestuur een vreemde deal heeft gesloten met een projectontwikkelaar. Er is geen sprake van openbare aanbesteding. Dit wekt het vermoeden van corruptie en dit ondermijnt het openbaar bestuur.

De provincie heeft deze stappen bekend gemaakt op het moment dat veel mensen op vakantie zijn of op vakantie gaan, met het kennelijke doel om weerstand van de bevolking onmogelijk te maken. Dat duidt op kwade trouw. Het gaat hier zeer duidelijk om georganiseerde criminaliteit.

Volgens het eindrapport Blauwestad lag er in eerste instantie een negatief advies ten aanzien van de Blauwestad. Projectontwikkelaars hebben toen een nieuw rapport laten maken, waarin het project erg rooskleurig werd voorgesteld. Vervolgens hebben deze projectontwikkelaars zich terug getrokken, nadat ze hun winst genomen hadden. Eén van deze projectontwikkelaars is na failliesement verder gegaan als Geveke. Deze projectontwikkelaar is nu het bedrijf dat deze nieuwe woningen zou gaan bouwen. Zie:

Eindrapport Blauwestad van de Noordelijke rekenkamer.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om opdracht te geven tot een diepgravend onderzoek naar corruptie bij Provinciale Staten Groningen. Indien u hier geen gehoor aan geeft, zal ik dit beschouwen als een sterke aanwijzing, dat de corruptie zich niet beperkt tot Groningen.

Verzoek om civielrechterlijke stappen tegen de provincie en Geveke

Het dumpen van woningen in een krimpregio, waar meer huizen worden aangeboden dan gevraagd, is een onrechtmatige daad jegens de bevolking. Ik wil, dat de landsadvocaat namens de bevolking civielrechterlijke stappen neemt om dit plan tegen te houden. Daarbij denk ik aan een kort geding om alle bouwvergunningen op te schorten en vervolgens een verzoek aan de kantonrechter om alle bouwvergunningen en contracten nietig te laten verklaren. Dit zijn wellicht ongebruikelijke stappen, maar zijn noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers weer enigzins terug te winnen.

Dit kunt u in ieder geval doen op basis van artikel 162 BW. Mogelijk zijn er nog andere wetten waarop u een beroep kunt doen.

Bij deze verzoek ik u de landsadvocaat hiertoe opdracht te geven.

Hoogachtend, Andreas

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers