Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

11  Jul  2016

Blauwestad fraude

 

Provincie Groningen 'schenkt' meer dan 40 miljoen euro aan bouwfraudeur Koop en andere project-ontwikkelaars. Koop was hoofdrolspeler in de bouwfraude. Zie: Parlementaire enquête naar bouwfraude

 

Samenvatting

De provincie Groningen heeft maffiose financierings-constructies gebruikt bij de aanleg van de Blauwestad.

De verhouding tussen eigen kapitaal en vreemd kapitaal was scheef. Daardoor hebben de projectontwikkelaars ruim 19,4 miljoen euro aan rente uitgespaard. 'Gekregen' van de provincie.

Grond werd eerst aangekocht en pas veel later betaald of helemaal niet betaald. Daardoor hebben de projectontwikkelaars meer dan 20 miljoen euro aan rente uitgespaard. 'Gekregen' van de provincie.

Tegenover deze 'schenkingen' van de provincie stond geen enkele tegenprestatie. Volgens de boeken. Wat kregen de leden van Gedeputeerde Staten van de project-ontwikkelaars?

 

Grunninga

Projectontwikkelaar Geveke was ooit dochteronderneming van Koop en is nu de hoofdrolspeler in de Blauwestad fraude. Geveke heeft onderhands een criminele deal gesloten met het provinciebestuur en mag nu 95 koopwoningen bouwen in Oldambt. Oldambt is een krimpgemeente: de bevolking krimpt met 0,5% per jaar. 21,6% van de bevolking is ouder dan 65. Jaarlijks komen meer koopwoningen vrij dan er gekocht worden. Een flink aantal huiseigenaren zien hun woning veranderen in een onverkoopbare hoop stenen. Daar komen nu 95 onverkoopbare woningen bij, dankzij de Grunninga: het provinciebestuur van Groningen. Napels wordt geteisterd door de 'Ndrangheta, Groningen door de Grunninga.

 

Parlementaire enquete Blauwestad fraude

Er is zoveel mis met de Blauwestad, dat een zeer grondig onderzoek noodzakelijk is. Een onderzoek waarbij alle getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Wat nodig is is een parlementaire enquete Blauwestad fraude.

 

Blauwestad: corruptie, vriendjespolitiek en georganiseerde criminaliteit

De volgende feiten zijn ontleend aan Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

 

Allereerst moet gezegd worden: Het rapport is een zwak rapport. In het rapport worden vreemde financieringsconstructies gemeld, waarbij men stelt, dat er waardeoverdracht plaatsvindt. Maar nergens in het rapport staat hoeveel de projectontwikkelaars van de provincie hebben gekregen.

De zwakte van het rapport is (vermoedelijk) niet te wijten aan de onderzoekers. Ik neem aan, dat Gedeputeerde Staten gewoon geen ruimte hebben gegeven voor een gedegen rapport met duidelijke cijfers. Ook dat duidt op georganiseerde criminaliteit.

 

 

Mafiose constructie: privaat kapitaal en risico's

 

Provincie schenkt ca. 19,4 miljoen euro aan rente.

 

De volgende feiten kunt u lezen vanaf pagina 44 Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

 

Eén van de kernprincipes van PPS (Publiek Private Samenwerking) is dat private partijen eigen vermogen investeren, met als veronderstelling daar in voorspoedige tijden rendement op te maken en de kans bij tegenspoed geen rendement te halen (of zelfs de investering kwijt te raken). Normaliter wordt in een dergelijk project een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen geïnvesteerd door private partijen en wordt het restant van het benodigde vermogen in de vorm van een lening aangetrokken van een bank of andere financiële instelling. Zo ontstaat in de regel een verhouding tussen eigen en vreemd vermogen die in de orde van grootte 25% : 75% ligt. In de provinciale dossiers heeft de Rekenkamer geen nadere analyse kunnen vinden van een voor het project Blauwestad realistische en marktconforme financieringsstructuur. Ook uit de gehouden interviews is de Rekenkamer niet gebleken dat de provincie de financieringsstructuur voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst Blauwestad aan een nader onderzoek heeft onderworpen, dan wel bij financiële instellingen heeft nagevraagd of zij bereid waren het project te financieren.

De financieringsstructuur in de Overeenkomst Blauwestad week af van het hierboven weergegeven, marktconforme patroon. Het totale eigen vermogen dat door privaten ter beschikking gesteld zou worden aan de OM (Ontwikkelings Maatschappij) bedroeg fl. 3 miljoen, het gedachte totale vreemd vermogen (voorfinanciering provincie) fl. 100 miljoen. Daarmee bedroeg de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen 3% : 97%. Bij het Addendum (2004) wordt de voorfinanciering van fl. 100 miljoen opgehoogd naar € 90 miljoen, waardoor de verhouding tussen 'eigen' en 'vreemd' vermogen (1,5% : 98,5%) nog verder gaat afwijken van wat gebruikelijk is. Niet alleen week de verhouding af van wat toen en nu in de markt gebruikelijk was. Belangrijker nog: de financieringsstructuur doorkruiste één van de kernprincipes van PPS (Publiek Private Samenwerking), namelijk dat privaat kapitaal risico loopt.

Tussen de regels door staat hier eigenlijk, dat de handelswijze van Gedeputeerde Staten neer komt op criminele nalatigheid.

 

Het berekenen van het rentevoordeel is niet goed mogelijk met alleen deze cijfers. We kunnen wel een grove schatting maken.

 • Periode 1995 -2004 (in gulden)

  kapitaalverhouding 3 miljoen eigen kapitaal - 100 miljoen provincie

  Dat had moeten zijn 25 miljoen eigen - 75 miljoen provincie

  Geleend door provincie: 22 miljoen, 10 jaar lang. Hiervoor rekenen we 8% rente. Dat is eigenlijk niet marktconform. Wanneer kapitaal geleend wordt met zo'n groot risico is 8% rente extreem laag. De rente is dan 1,08 tot de 10e macht minus 1 is: 116%. 116% Maal 22 miljoen gulden = 25,5 miljoen gulden = 11,6 miljoen euro.

 • Periode 2004 -2008 (in euro)

  kapitaalverhouding 1 miljoen eigen kapitaal - 90 miljoen provincie

  Dat had moeten zijn 22,75 miljoen eigen - 68,25 miljoen provincie

  Geleend door provincie: 21,75 miljoen, 4 jaar lang. Hiervoor rekenen we 8% rente. Dat is eigenlijk niet marktconform. Wanneer kapitaal geleend wordt met zo'n groot risico is 8% rente extreem laag. De rente is dan 1,08 tot de 4e macht minus 1 is: 36%. 36% Maal 21,75 miljoen euro = 7,8 miljoen euro.

 • Totale 'schenking': 19,4 miljoen euro.

  Op pagina 46 vindt u letterlijk de tekst: Met die kennis is vast te stellen dat met het 3-maands Euribor tarief als rentevergoeding feitelijk een waardetransfer plaats vond van de provincie naar de OM (Ontwikkelings Maatschappij). Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

 

 

Mafiose constructie: scheiding tussen afnemen van grond en betaling

 

Provincie schenkt tientallen miljoenen euro aan rente.

 

De volgende feiten kunt u lezen vanaf pagina 40 Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

 

De Overeenkomst Blauwestad kent een scheiding tussen betaling (in termijnen) en het afnemen van grond. In beginsel is dit tempo bepaald op basis van een afzetschema (eens per kwartaal), maar dit schema is volgens het bepaalde in de Overeenkomst Blauwestad niet bindend voor OM (Ontwikkelings Maatschappij). Een snellere of tragere afname dan in het schema is aangegeven, is toegestaan.

Gewaarschuwd wordt voor de volgende situatie

Stel de OM (Ontwikkelings Maatschappij) neemt in één jaar alle grond af en verkoopt door aan een derde partij (bekend is inmiddels dat de OM (Ontwikkelings Maatschappij) de grond doorgeeft aan de OntwikkelVOF, die de woningen/grond doorverkoopt). De inkomsten worden weggesluisd en de OM (Ontwikkelings Maatschappij) zegt tegen de provincie: we kunnen niet betalen. Het consortium (zijnde de drie commanditaire vennoten en niet de moederconcerns) kan de OM (Ontwikkelings Maatschappij) laten 'ploffen'. Bij het Addendum doet zich de mogelijkheid voor dit 'open einde' te dichten, maar hier wordt bewust niet voor gekozen. De Rekenkamer acht in dit licht een latere uitspraak van Gedeputeerde Staten opmerkelijk, namelijk 'zich er over verbaasd te hebben dat, hoewel de Overeenkomst Blauwestad en het Addendum in het openbaar zijn besproken, niemand heeft gezegd dat het contract niet dicht was".

 

De volgende feiten kunt u lezen vanaf pagina 41 Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

 

Het risico van het 'open einde' manifesteert zich in de zomer van 2008. De OM (Ontwikkelings Maatschappij) wil, gezien de tegenvallende inkomsten en zorgwekkende liquiditeitspositie, versneld gronden afnemen om deze te kunnen verhypothekeren. Een kort geding tussen Koop en de provincie wordt afgewend, door een aanbod van de OM (Ontwikkelings Maatschappij) tot aanvullende zekerheid ter hoogte van 15 miljoen euro met als tegenprestatie versnelde afname van gronden. Dit aanbod wordt geaccepteerd. Verdere onderhandelingen leiden tot een ander bod (en tegenprestatie) dat later wordt vastgelegd in de Nadere Afspraken. Dit bod behelst dat van de zijde van de provincie wordt aangeboden om grond te leveren die niet verkocht zal worden, maar verhypothekeerd door Koop. Van de zijde van Koop wordt extra zekerheid geboden, door een concerngarantie van 25 miljoen euro, namelijk 15 miljoen euro voor de publieke infrastructuur en 10 miljoen euro voor het versneld leveren van de gronden. Bij de Nadere Afspraken wordt het monitoringsysteem aangepast, maar worden de hiervoor geschetste bepalingen inzake onvoorziene omstandigheden en/of ontbinding niet geregeld.

 

 • Begrijpt u hier nog iets van? Financiele experts kunnen hier alleen maar uit opmaken, dat er met grond en geld gerommeld is. Waarom staan er in het rapport geen details?
 • Hoeveel grond is afgenomen? Wat was de prijs per vierkante meter?
 • Koop zou extra zekerheid hebben gegeven. Deze zekerheid komt van financiele instellingen met als onderpand grond, die NIET betaald is. Koop biedt dus geen enkele zekerheid, de provincie biedt zichzelf schijnzekerheid. Moeten wij nu echt geloven, dat de leden van Gedeputeerde Staten dit gedaan hebben, zonder te weten wat ze deden? Of is hier sprake van mafioos bestuur?
 • Na de bouwfraude, waarin Koop een hoofdrol speelde, liet men Koop ploffen. Hoeveel grond heeft Koop afgenomen die nooit betaald is?
 • Geveke was een dochterbedrijf van Koop. Met een iets gewijzigde structuur heeft Geveke de positie van Koop in de Blauwestad-fraude overgenomen. Daarna ging het gerommel met geld en grond gewoon verder.

 

 • Gaat u even rustig zitten.

  Haal even diep adem en ontspan.

  Tel even tot 10 en maak u vooral niet kwaad.

  Herhaal dat nog 10 keer voor de zekerheid.

  Geveke mag nu van de provincie goedkope huizen bouwen in de Blauwestad. Terwijl daar helemaal geen vraag naar is.

  Mogen wij misschien weten of Geveke ook betaald heeft voor de grond? Mogen wij misschien de overboeking zien?

  Mogen wij misschien weten, hoeveel Geveke betaalt of heel misschien ooit gaat betalen per vierkante meter?

 • Provincie Groningen traineert WOB-verzoek

  Ik hebt de provincie in een WOB-verzoek gevraagd om de notulen van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten en Provinciale staten en om de contracten die afgesloten zijn met Geveke in zake de nieuwbouw van goedkope woningen in het havenkwartier Blauwestad. Dit vindt de Grunninga niet goed. In eerste instantie deelde de provincie mee, dat ze inplaats van acht weken de tijd zullen nemen om over mijn WOB-verzoek te beslissen. De gebruikelijke termijn is vier weken. Er is niet toegezegd dat men aan mijn WOB-verzoek zal voldoen. Vermoedelijk zal de Grunninga alles doen om inwilliging van dit WOB-verzoek te dwarsbomen.

 • Fraude met vastgoed in de doofpot

  Volgens het Radio 1 programma Argos hebben voormalig Blauwestad-directeur Jan Postema en notariskantoor Plas en Bossinade fraude met grondaankopen gepleegd. De Grunninga heeft dit in de doofpot gestopt. Provinciale Staten "zagen geen grond voor een strafrechtelijk onderzoek tegen Postema of de notarissen". Zie Wikipedia over de Blauwestad fraude.

   

  Radio 1 programma Argos 29 mei 2010

  Dubieuze grondtransacties bij bouwproject Blauwestad in Groningen

  Politiek Groningen wacht met angst en beven op het eindrapport van de Noordelijke Rekenkamer over het mislukken van de publiek- private samenwerking in de ontwikkeling van Blauwestad, een prestigieus project in Oost Groningen met 1500 woningen, natuur en recreatie. Nog geen tien procent daarvan is uiteindelijk gerealiseerd. De publiek-private samenwerking is inmiddels ontbonden. Wat is de werkelijke reden voor de teloorgang van de samenwerking? Na bestudering van diverse vertrouwelijke documenten en de onlangs openbaar gemaakte notulen van besloten Statenvergaderingen is één conclusie helder: de ooit bejubelde samenwerking tussen bouwonderneming Koop en het openbare bestuur, ontspoorde volledig. Argos over dubieuze grondtransacties, falende notarissen en slaande ruzies tussen overheid en projectontwikkelaars. Onderzoek: Willem de Haan en Lejo Siepe

   

  uit onderzoek van het radioprogramma Argos van de VPRO. Er zijn aanwijzingen dat ex-directeur Jan Postema van Blauwe Stad de provincie samen met een notaris (Plas Bossinadde) heeft benadeeld. Postema werkte zowel voor de provincie als voor bouwbedrijf Koop, dat het bouwproject ontwikkelde. De betreffende notaris (Plas Bossinadde) zou zonder toestemming van de provincie grond aan Koop hebben verkocht tegen een veel te lage prijs. De provincie zou daarbij voor miljoenen het schip zijn ingegaan. Koop was hoofdrolspeler bij de bouwfraude. Geveke was dochteronderneming van Koop. Geveke mag van de provincie Groningen 95 goedkope woningen bouwen in de Blauwestad, gemeente Oldambt. In Oldambt staan koophuizen gemiddeld meer dan drie jaar te koop, de bevolking krimpt met 0,5% per jaar, 21,6% van de bevolking is ouder dan 65, de helft van de bevolking is ouder dan 50. Er komen in Oldambt jaarlijks meer huizen op de markt dan er verkocht worden.

   

   

 • Belangenverstrengeling

  De volgende feiten zijn ontleend aan Eindrapport Blauwestad, pagina 20, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

  Door het samengaan van verschillende functies en rollen in één en dezelfde persoon kan het risico van conflicterende belangen zich voordoen. Voorbeelden:

  Gedeputeerde Beukema (gedeputeerde RO/Fin, voorzitter Stuurgroep, bestuurslid Stichting BS).

  Gedeputeerde Calon (gedeputeerde RO/Fin, voorzitter Stuurgroep, later lid RvC, portefeuillehouder SNN undefined6;landelijk gebied'/Kompasbeschikkingen Blauwestad).

  J. Postema (vanaf 2003 directeur BSBV (publiek) en OMCVBV (privaat) en directeur gebiedsontwikkeling bij dochterBV Koop-groep vanaf 2008). Verdacht van fraude met grond aankoop en verkoop. Geniet bescherming van de Grunninga.

  Plas Bossinadde: advocaten- en notariskantoor voor publieke en private partijen, o.a. opsteller OBS en gemachtigd voor verkoop en transportaktes van de kavels in de Blauwestad. Verdacht van fraude met grond aankoop en verkoop. Geniet bescherming van de Grunninga.

  J. Kleine, projectleider Blauwestad vanaf 1994 en oprichter/ adviseur bureau PAU (diverse adviesrapporten Blauwestad).

  In een aantal gevallen heeft dat (het risico van conflicterende belangen) zich ook voorgedaan. In hoeverre de vereiste/noodzakelijke objectiviteit in andere gevallen hierdoor in het gedrang is gekomen, heeft de Rekenkamer niet kunnen vaststellen. (Omdat Gedeputeerde Staten daar geen mandaat voor heeft willen geven.)

 

Parlementaire enquete Blauwestad fraude

Er is zoveel mis met de Blauwestad, dat een zeer grondig onderzoek noodzakelijk is. Een onderzoek waarbij alle getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Wat nodig is is een parlementaire enquete Blauwestad.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers