Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Mei  2007

Nazi-nederigland: Vuile oorlog sinds 1982

Sinds 1982 worden spirituele mensen systematisch vervolgd met laster en haat.

Bepaalde extreem-linkse figuren vinden het nodig om mij steeds opnieuw te koppelen aan extreem rechts. Iedere keer als ik naar bewijzen vraag, reageren ze niet. Het enige wat ze kunnen is het aanhalen van iets dat ik in 1983 geschreven heb, toen ik woedend was op Israel wegens de genocide in palestijnse vluchtelingenkampen, terwijl Israelische soldaten voor verlichting zorgden. Dat was een slachting van DRIE DAGEN. Tot die tijd stond ik sympathiek tegenover Israel, daarna ben ik kritisch geworden. Moet men mij toch eens uitleggen waarom ik mij vriendelijk zou uitlaten over mensen die mij al een kwart eeuw vervolgen met een enkele uitspraak.

Sinds 1988 ben ik systematisch geweigerd als standhouder op diverse beurzen, ben ik geweigerd als adverteerder en word ik systematisch buitengesloten.

 • In 1989 vroeg ik de Anne Frank stichting om hulp. Deze werd geweigerd door Jaap Tanja.
 • Ik vroeg steun aan het meldpunt tegen discriminatie te Utrecht.
  Een vrouw, die haar naam weigerde te zeggen, stelde
  dat ik een blanke hetero seksuele man was
  en deze worden niet gediscrimineerd.
  Het meldpunt tegen discriminatie te Utrecht
  discrimineert of discrimineerde blanke hetero-seksuele mannen.
 • In 1997 vroeg ik het OM op te treden tegen discriminatie en buitensluiting, nadat een cursiste van mij geweigerd was als standhouder voor een beurs en nadat ik weer geweigerd was als standhouder voor een beurs. Het OM wees de klacht af.
 • Rond 1995 begonnen Harry Westerink en Eric Crebbers
  met hun stichting Simpos
  een haat en lastercampagne tegen alles wat alternatief was.
  Wie een geloof had werd beschuldigd extreem-rechts te zijn,
  want Harry Westerink en Eric Crebbers zijn tegen geloof,
  zo schrijven ze.

  Zelfs Jomanda werd extreem rechts genoemd. De meeste lezers zullen nu in de lach schieten. Men kan Jomanda extreem noemen, maar extreem-rechts is belachelijk.

  De haatcampagne van Harry Westerink richtte zich vooral op mij. Ik leek een gemakkelijk slachtoffer. Ik ben namelijk een vreemdeling.

  Ja ik ben in nederland geboren uit nederlandse ouders, ik ben blank, heb de nederlandse nationaliteit, etc. Toch ben ik een vreemdeling, want ik heb een andere cultuur. Dus werd ik de jood van extreem-links.

 • In de jaren '90 heb ik vele persberichten verstuurd aangaande mijn discriminatie. Maar ik ben een anders, dus werden mijn persberichten door de media genegeerd. Simpos kreeg wel veel zendtijd in de media. De media zijn dus feitelijk medeplichtig aan de haat en lastercampagne van extreem links tegen mij.
 • In januari 1999 had Panorama een item over sekten met de titel
  Enge sekten en hun enge leiders.
 • In dat artikel werd ik in één adem genoemd met Charles Manson.
  Een stukjesschrijver van Panorama had een deel van het haatzaaiende stuk van Harry Westerink op internet vrijwel letterlijk overgenomen.
  Men had mij niets gevraagd of zelfs maar op de hoogte gesteld.
  Mijn recht op wederhoor, een journalistiek gebruik, werd genegeerd.
  Toen ik rectificatie eiste, werd ik uitgelachen door hoofdredacteur Hitzert.
  Het kostte mij een paar honderd gulden aan juridische kosten om Panorama te dwingen tot rectificatie. Als Nederland een beschaafd land zou zijn, had ik een zeer grote schadevergoeding van Panorama gekregen.
 • Naar aanleiding van het haatzaaiende artikel in Panorama diende ik aanklachten in bij het OM tegen Panorama, tegen Simpos en tegen Harry Westerink. Deze aanklachten werden op zeer beledigende wijze weggewuifd door officier van justitie P. Velleman. Een verslag hiervan staat op internet, compleet met de volledige schrijfsels van P. Velleman. klik hier voor verslag.
 • Vervolgens heb ik de politiek om steun, bescherming en recht gevraagd.
 • Ik heb Cohen (burgermeester van Amsterdam) gevraagd mij te helpen. Bij iedere herdenking prevelt hij "we moeten waakzaam blijven, niemand mag worden buitengesloten". Ik word al een kwart eeuw vervolgd en buitengesloten. Maar dat is niet erg, want ik ben een autochtone vreemdeling. Cohen nam niet de moeite te reageren op mijn schrijven.
 • Ik heb de tweede kamer aangeschreven. Deze nam mijn schrijven 'ter kennisgeving aan'.
 • Ik heb de eerste kamer aangeschreven. Deze weigerde mijn klacht in behandeling te nemen, want ik had al een klacht bij de tweede kamer ingediend.
 • Sindsdien spreek ik van Nazi-nederigland en van polder-fascisme.

De media moeten mij toch eens uitleggen,
hoe iemand in Nederland een kwart eeuw vervolgd en buitengesloten kan worden,
zonder dat de media daar aandacht aan besteden.
Feitelijk hebben de media systematisch geweigerd op mijn klachten in te gaan.

Het OM moet mij toch eens uitleggen,
waarom klachten wegens
aanhitsen tot haat,
weigering als adverteerder,
weigering als standhouder
en het systematisch verspreiden van laster
nooit tot vervolging hebben geleid
en feitelijk af werden gedaan met hoon en belediging.

De politiek moet mij toch eens uitleggen,
waarom ik geen mensenrechten blijk te hebben.

UVRM: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 7 van de UVRM (rechten van de mens):
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Gelet op de manier waarop ik de afgelopen 20 jaar behandeld ben, is dit artikel op zeer ernstige wijze geschonden.

Artikel 8 van de UVRM:
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Ik constateer, dat mij daadwerkelijke rechtshulp steeds opnieuw is onthouden en dat mijn rechten zijn geschonden.

Artikel 12 van de UVRM:
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Mijn eer en goede naam zijn steeds opnieuw aangetast en sinds 1997 wordt er een haatcampagne tegen mij gevoerd door extreem-links. Ik heb recht op bescherming door de wet tegen deze aantasting, maar de staat der nederlanden heeft mij mijn recht onthouden.

Artikel 18 van de UVRM:
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Ik heb het recht om mijn eigen levensovertuiging of wereldbeeld naar willekeur op te bouwen en/of te veranderen en het recht om daarover te communiceren en mij met anderen te verenigen.
Door mij te weigeren als standhouder op beurzen en als adverteerder in tijdschriften en door de al 12-jaar durende haat- en lastercampagne van extreem-links jegens mij is ernstige inbreuk gemaakt op dit recht. Feitelijk tracht men mij de uitoefening van mijn rechten onmogelijk te maken en mij ook economisch klem te zetten. Verzoeken aan het OM en de politiek om mijn rechten te verdedigen zijn met verachting ter zijde geveegd.

Artikel 19 van de UVRM:
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Zoals al beschreven onder artikel 18 is ook dit recht op grove wijze geschonden.

Artikel 28 van de UVRM:
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Nederland is geen ontwikkelingsland met een zwakke overheid,
die niet in staat is tot het handhaven van bovenstaande rechten en vrijheden.
Nederland is in staat om mijn rechten te handhaven.
Dat heeft de staat der Nederlanden op zeer beledigende wijze geweigerd.
De staat der Nederlanden heeft op zeer grove wijze mijn mensenrechten geschonden.

Er zijn veel mensen,
die mij verwijten,
dat ik op zeer grove wijze,
over de linkse extremisten schrijf.
Maar waarom zou ik vriendelijk zijn
tegen mensen die systematisch aanhitsen tot haat tegen mij?
Waarom zou ik beleefd zijn,
tegen mensen die systematisch laster verspreiden over mij?

Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die mij
in de afgelopen kwart eeuw verdedigd hebben?
Ik kan ze op de vingers van één hand tellen.

Hoeveel organisaties hebben het voor mij opgenomen?
Hoeveel organisaties hebben mijn mensenrechten verdedigd?
Niet één.

Hoe vaak heeft de staat der nederlanden mij verdedigd?
Niet één keer.
Maar vele malen heeft de staat der nederlanden mijn rechten geschonden.

Ik ben een autochtone vreemdeling,
een ongewenste.
Ich bin ein unerwünschte,
de jood van nazi-nederigland.

Op deze site staat een artikel over de vreemdelingenhaat van extreem-links. De samenvatting:

Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspreiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.

Aanklacht:

Ik verwijt de media,

dat zij een podium zijn voor links-extremistische haatzaaiers
en dat zij tot op heden geweigerd hebben
aandacht te besteden aan
de vreemdelingenhaat van extreem links.

Ik verwijt de staat der nederlanden, de nederlandse politiek en het OM

dat zij geweigerd hebben en weigeren
mijn mensenrechten te beschermen
en dat zij niet optreden tegen
haatzaaien,
economisch boycotten,
pogingen om een beroepsverbod op te leggen,
en systematisch laster verspreiden.

Hoe was het ook al weer met de bijna vergeten Pim Fortuin?

Vermoord door een linkse-extremist,
terwijl diens extreem-linkse vriendjes stonden te juichen en aan te moedigen.
En het OM?
Deed niets.
Wanneer je in nederland een afwijkende mening
of een afwijkend wereldbeeld hebt,
ben je vogelvrij.
Dan ben je een schietschijf.

Ad Melkert (indertijd partijleider van de PvdA), de redactie van de Volkskrant en heel veel vooraanstaande politici hebben aangehitst tot haat tegen Pim Fortuyn. Feitelijk was Volkert van der G. niet de moordenaar, maar het moordwapen. De werkelijke moordenaars van Pim Fortuyn? Ad Melkert (indertijd partijleider van de PvdA), de redactie van de Volkskrant en heel veel vooraanstaande politici. Politici die Pim Fortuyn op tv 'gevaarlijk' noemden. Waarom zijn deze lieden niet vervolgd wegens aanhitsen tot moord of tot samenzwering leidende tot moord?

Ik verwijt Job Cohen huichelarij.

Steeds prevelen dat niemand mag worden buitengesloten,
maar niet reageren wanneer iemand hem vraagt om steun tegen buitensluiting.

Ik verwijt de nederlandse samenleving
en het nederlandse volk

hypocrisie en onverschilligheid.
Jullie doen alsof jullie zo verschrikkelijk goed zijn aangaande mensenrechten.
Maar na bijna een kwart eeuw vervolging en uitsluiting weet ik wel beter.
De gewone duitsers waren tussen 1933 en 1945
totaal onverschillig tegenover de joden.
"Ze zullen het wel aan hunzelf te wijten hebben"
was de mening van de duitsers.
Na de oorlog pretendeerden ze nooit iets te hebben gemerkt van anti-semitisme.
Het nederlandse volk heb ik in de afgelopen jaren nooit kunnen betrappen
op enige betrokkenheid.
"Hij zal het wel aan zichzelf te wijten hebben"
hebben veel nederlanders gezegd.

Als reactie op de haat- en laster-campagnes ben ik verhuisd
naar het uiterste noord-oosten van nederland,
zo dicht mogelijk bij de grens.
Wanneer ik voldoende geld heb ga ik naar het buitenland
en laat ik jullie vervloekte landje voorgoed achter mij.

Firewolf

Naschrift 4 mei 2007

En al die mensen die kwaad over mij spreken of schrijven hebben één ding gemeen:
ze hebben me nog nooit ontmoet.

Inmiddels is duidelijk dat ik in Nazi-Nederigland nooit iets van de grond krijg. Er is zo ontzettend veel haat gezaaid in de afgelopen 25 jaar en het linkse nazisme is zo wijd verspreid, dat spiritualiteit gewoon niet mogelijk is in Nazi-Nederigland. Als rechtse groepen zouden schrijven over marokkanen wat linkse groepen over spirituele mensen schrijven, zouden ze meteen aangepakt worden en er zouden mensen van die rechtse groepen worden vermoord.

 • Nazi-Nederigland 2007 dienen we te vergelijken met Nazi-Duitsland rond 1934. De untermenschen worden klem gezet, getreiterd, de uitoefening van hun beroep wordt onmogelijk gemaakt (berufsverbot) en ze worden aangemoedigd om te emigreren. Fase 1 van het nazisme.
 • Zodra de problemen in Nazi-Nederigland toenemen gaat men over naar Fase 2 van het nazisme: internering van untermenschen in concentratiekampen. Zoals in Nazi-Duitsland tussen 1938 en 1942, vanaf de kristalnacht (9-10 nov 1938).
 • Als de problemen verder verergeren, en dat is onvermijdelijk, gaat men over naar fase 3 van het nazisme: systematische vernietiging van de untermenschen in vernietigingskampen zoals Auschwitz. Zoals in Nazi-Duitsland vanaf de Wannsee-conferentie op 20 januari 1942.

De spirituele mensen in Nederland gedragen zich hetzelfde als de joden rond 1933-1934. Verstandige joden probeerden de joden te organiseren, maar de meesten hielden zich liever gedijsd in de hoop dat het wel over zou gaan. Daarna emigreerden de verstandige joden naar de USA. We kennen het lot van de joden die zich gedijsd hielden en meewerkten met de nazi's. En we kunnen het lot voorspellen van de spirituele mensen die in Nazi-Nederland blijven en zich gedijsd houden.

Sinds 1988 is iedere poging van mij om samen te werken gewoon kapot gemaakt door het linkse nazisme en door het haatzaaien van een aantal groepen en personen in de spirituele beweging van nederland: de Theosofen, Bres, Onkruid, bepaalde heksengroepen. Eerst werd ik geboycot door de hetze van spirituele groepen en personen, inmiddels durft niemand zich met mij te verbinden door de hetze van de linkse nazi's. Ik ben dus al sinds 1988 volledig buitengesloten, zonder enig uitzicht op verbetering.

Toevallig (?) is het vandaag weer 4 mei. Dan moeten we weer luisteren naar het geprevel van allerlei Auschwitz-exploitanten, die zeggen: "We moeten dit niet vergeten!", "Niemand mag worden buitengesloten". Ze noemen mij blijkbaar Niemand en zeggen, dat ondergetekende mag worden buitengesloten.

Wat men mij heeft aangedaan is wel iets meer dan 'het niet erkennen van mijn waarde'. Sinds 1988 wordt alles wat ik doe systematisch en opzettelijk vertrapt, mijn mensenrechten worden voortdurend geschonden, mijn recht om te bestaan wordt ontkend. Ik mag geen eigen afwijkende religie of een eigen afwijkend wereldbeeld hebben. Omdat ik mij niet neerleg bij de terreur van de Nazi-Nederiglanders, word ik beschouwd en behandeld als untermensch. Sinds 1988 heeft slechts één persoon, Gwenwifar23, mij openlijk verdedigd. En moet je maar eens lezen op internet wat er over haar geschreven wordt.

Als je een mens bent die de vrijheid lief heeft, moet je je toch eens afvragen wat je in Nazi-Nederigland te zoeken hebt.

Er zijn mensen die beweren dat ik het allemaal aan mezelf te wijten heb.
Dat zeiden de duitsers in de jaren '30 van de joden.
Die mensen wijzen dan op wat ik schrijf en hoe ik schrijf. Dan verwijten ze me, dat ik harde woorden gebruik. In 1989 was ik nog vriendelijk en heb ik geprobeerd vooroordelen weg te nemen en te praten met mijn vijanden. Geleidelijk aan is de toon steeds harder geworden. Mijn vijanden mogen nu dankbaar zijn dat ik ze niet met een AK-47 en handgranaten te lijf ga. In de USA worden regelmatig bloedbaden aangericht terwijl er aanzienlijk minder aanleiding toe is.

Inplaats van ze te lijf te gaan, heb ik ze de rug toe gedraaid. Wat mij betreft mogen ze verzuipen in de noordzee. Maar voor die tijd krijgt Nazi-Nederigland eerst nog een burgeroorlog:
extreem-rechts pikt de terreur van de linkse nazi's niet meer. Ze pikken de vernederingen en het geweld niet meer.

En ik ben echt niet de enige die op weerzinwekkende manier vertrapt wordt. Kijk maar naar Jomanda, kijk maar naar Pim Fortuyn. En het ligt niet aan mij, het ligt niet aan Jomanda, het lag niet aan Fortuyn. Het ligt aan Nazi-Nederigland. Dit land is onleefbaar voor mensen die afwijken van de Nazi-Nederiglandse-Norm. Dit land kiest een minister-president om normen op te leggen en af te dwingen. Wie daar niet aan voldoet, wordt gedeporteerd of weggetreiterd. Inburgeren of oprotten. En als je niet snel genoeg oprot, word je levend verbrand in het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk en haar aanhang.

Na het afbranden van het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk werd een asielzoeker vervolgd en veroordeeld wegens moord. Hij had een sigaret gerookt en daardoor was het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk in brand gevlogen en werden diverse asielzoekers levend verbrand. Deze asielzoeker kon er niets aan doen dat het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk niet brandveilig was. De brandweer had er voor gewaarschuwd, de gemeenteraad wilde het asielzoeker-verknisper-centrum van Rita Verdonk sluiten, maar werd overruled door Donner en Verdonk. Wat nu echt onbegrijpelijk is, is dit: Waarom zijn Donner en Verdonk niet strafrechterlijk vervolgd wegens moord met voorbedachte rade???

Conclusie: Dit land is gewoon niet goed voor mij. Als men ooit iemand duidelijk heeft gemaakt dat hij ongewenst is, ben ik het wel.

Het zijn niet mijn vijanden waarvoor ik weg ga. Als ik zou willen zou ik al mijn vijanden met één hand kunnen afmaken, dat stelletje ongedisciplineerde mentaal gehandicapte steuntrekkers. Want dat zijn bijna alle linkse nazi's:

mensen die te lui zijn om te werken, die leven van de sociale dienst en die ondertussen de maatschappij verzieken.

Het is ook niet de overheid, waarvoor ik weg ga.
De overheid van Nazi-nederigland die met polder-fascisme ongewenste minderheden laat vernietigen.
Die uitkeringen verstrekt aan linkse nazi's, zodat deze veel tijd hebben om ongewenste minderheden te vervolgen.
Zo hoeft de overheid van Nazi-nederigland zijn handen niet vuil te maken.
Inplaats van ongewenste minderheden zelf te vervolgen, besteedt men dat uit aan de linkse nazi's, die ongestoord hun gang kunnen gaan.
De vraag is of het verstrekken van een uitkering aan mensen die het vuile werk voor de overheid opknappen juridisch gezien moet worden als een constructie. Men zou kunnen stellen, dat de linkse nazi's door de overheid betaald worden en dus feitelijk in loondienst zijn.
In dat geval is de gehele overheid een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.
En dan is Balkenende de Capo di tutti Capi.

De belangrijkste reden voor mijn vertrek is het ontbreken van respons van spirituele mensen.

Veel mensen zijn te dom en/of te lui om te lezen. Zo schrijven sommige mensen mij, dat ze niet naar mij komen omdat ik een sekte zou zijn. Heel knap om in je eentje een sekte te zijn. Degenen die wel kunnen lezen hadden hier kunnen lezen, dat ik geen sekte ben.

Maar de meeste mensen zijn gewoon laf en/of dom. Ze merken dat ik een beetje tegenwind heb, dus blijven ze weg. Of ze horen dat er kwaad over mij gesproken wordt en dus blijven ze weg. Ze volgen niet hun hart of hun gezond verstand, maar laten zich koeieneren door 'vrienden', die zelf te lui en te dom zijn om zichzelf te ontwikkelen. En men luistert naar kwaadsprekers. 'Wie de gifslang in zijn huis haalt, moet niet klagen als hij door diens tand gedood wordt' Als je kwaadsprekers in huis haalt of je oren er voor openstelt, laat je je vergiftigen. Dat leidt tot je spirituele dood.

In de loop der jaren hebben heel veel mensen mij gezegd, dat ze zo ontzettend veel van mij geleerd hebben, dat ik zulke geweldige cursussen geef, dat het zo goed is wat ik doe. Deze mensen hebben mij nooit in het openbaar verdedigd. Gwenwifar23 heeft nooit geslijmd, heeft me nooit een veer in mijn kont gestoken, heeft me nooit verteld dat het zo goed was. Maar ze heeft me wel in het openbaar verdedigd.

Ik ga niet weg voor mijn vijanden, ik ga weg door het gebrek aan vrienden c.q. bondgenoten.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Brief aan dhr. Cohen, Burgermeester van Amsterdam aangaande discriminatie en buitensluiting
Klacht aan de Commissie voor justitie van de tweede kamer inzake discriminatie en buitensluiting
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers