Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

29  Nov  2011

Openbaar Ministerie liegt en bedriegt

OM dient de wet na te leven en uit te voeren,
ambtenaren mogen geen politiek bedrijven tijdens uitoefening van hun ambt!

Onderstaande brief heb ik vandaag, 29 november 2011, gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,

21 November 2011 stuurde ik u een brief aangaande de woekerpolis-affaire en het verwoestende effect daarvan op het vertrouwen. In de jaren '90 was Nederland nog een high-trust society, nu is Nederland een low-trust society en we zijn hard op weg naar een no-trust society.

Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM zich gedraagt als een politieke organisatie. Het is ongewenst als ambtenaren politiek bedrijven. Zij hebben de wetten en regels uit te voeren en na te leven. Zij MOGEN geen politiek bedrijven.

Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM weigert een behoorlijk antwoord te geven op mijn eis tot vervolging van Delta Lloyd en De Hypotheker wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog.

Inmiddels heb ik van het OM een briefje ontvangen van mw. Verstappen van de afdeling Beleid en Strategie. Zij stelt:

"Allereerst merk ik op dat door de politie geen proces-verbaal is opgemaakt ..."

Echter:

 • op 11 februari 2011 heb ik van de politie te Winschoten een document meegekregen, waarop staat Procesverbaal met een procesverbaal-nummer.
 • op 17 mei 2011 heb ik aan mr. Eland, hoofdofficier van justitie te Groningen, een brief geschreven met bovenaan de brief de teksten:

  Klacht over uitblijven reactie op aangifte

  Proces-verbaalnummer: PL01PE 2011014794-1

  RKS-nr: PL01PA.1PA.2011.1642

Nu schrijft een medewerkster van het OM, dat er geen procesverbaal is en tussen de regels door, dat ik niet zo moet zeuren.

OM liegt tegen Nationale Ombudsman:

12 Augustus 2011 stelde de Nationale Ombudsman schriftelijk:

... Wij hebben uw email daarom doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal met het verzoek uw klacht te behandelen. Dit college is verplicht uw klacht binnen zes weken te behandelen. Die termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval moet het College u laten weten dat de behandeling van uw klacht langer duurt.

Omdat ik niets hoorde van het OM heb ik op 12 oktober 2011 opnieuw een klacht gestuurd naar de Nationale Ombudsman. 22 November 2011 stuurde de Nationale Ombudsman mij een brief met daarin de tekst:

Reactie van het Parket-Generaal

Het Parket-Generaal heeft ons op 17 november 2011 laten weten, dat het arrondissementsparket Groningen hen heeft toegezegd zo spoedig mogelijk alsnog een reactie naar u te zullen toesturen. Daarbij heeft men laten weten dat de politie destijds uw aangifte heeft opgenomen omdat zij daartoe wettelijk verplicht waren, maar dat de politie u tevens zou hebben meegedeeld dat er geen nadere actie van de politie te verwachten viel aangezien de kwestie civielrechterlijk opgelost dient te worden. Aan de politie is doorgegeven dat de kwestie die u heeft aangekaart landelijk zou worden opgepakt en bent u gewezen op het bestaan van de Stichting Verliespolissen / Woekerpolissen. De politie zou uw aangifte dan ook geseponeerd hebben.

Het bovenstaande is onjuist. Tijdens het opmaken van het procesverbaal heeft de dienstdoende agent telefonisch contact gehad met hulpofficier de Ruiter. Deze stelde, dat het OM vermoedelijk niet zou overgaan tot een strafzaak. Daarop heb ik duidelijk gesteld, dat ik daar beroep tegen zou aantekenen bij de rechter commissaris. De dienstdoende agent stelde toen, dat het beroep tegenwoordig anders geregeld is. Klaarblijkelijk wil het OM met alle middelen voorkomen dat er een strafzaak komt en is blijkbaar bereid om keihard te liegen. Daarnaast doet men alles om deze zaak zoveel mogelijk te vertragen, uit te stellen, niet te behandelen.

Ik heb getracht informatie te krijgen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verwezen mij door naar Postbus 51. De medewerker daar deed zijn best maar kon niet voldoende informatie geven. Ik werd doorverwezen naar een juridisch loket.

Zoals ik er tegen aankijk:

 1. Een procesverbaal dient afgehandeld te worden door een officier van justitie en niet door een medewerkster.
 2. Indien een officier van justitie weigert te vervolgen, dient deze dat schriftelijk mede te delen aan de klager en dient daarbij te vermelden, hoe de klager daartegen in beroep kan gaan.
 3. Het OM wenst woekerpolisboeven niet te vervolgen. Dat is geen juridische maar een politieke beslissing. Het OM dient de wet uit te voeren en geen politiek te bedrijven.
  1. Het OM weet, dat er geen goede gronden zijn om strafrechterlijke vervolging van oplichters af te wijzen.
  2. Na inzage in het bewijsmateriaal weet het OM, dat strafrechterlijke veroordeling van Delta Lloyd en De Hypotheker vrijwel zeker is indien dit voor de rechter komt.
  3. Het OM heeft ter dege kennis genomen van mijn voornemen om beroep aan te tekenen tegen een eventueel sepo van de officier van justitie. Om dit te voorkomen, weigert het OM mijn klacht officieel te behandelen. Eerst weigert men te antwoorden. Pas na een tweede klacht bij de Nationale Ombudsman komt er een vermoedelijk onwettige reactie van een medewerkster van het OM.

In mijn brief aan u van 21 november 2011 heb ik u dringend gevraagd om een parlementaire enquete naar het OM, zodat getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Ik herhaal bij deze die oproep.

 • Het OM gedraagt zich als een politieke organisatie en opereert feitelijk als een staat binnen de staat. Dat is ongewenst.
 • Het OM blijkt er geen bezwaar tegen te hebben te liegen tegen de Nationale Ombudsman. We hoeven ons geen illusies te maken over hun vermogen te liegen in een parlementair onderzoek. Pas als ze onder ede gehoord worden is er enige kans dat de waarheid boven tafel komt.

Het Nederlandse volk heeft recht op de waarheid. Wij hebben ook recht op behoorlijke bescherming tegen oplichters en criminele organisaties. Ik constateer, dat de Nederlandse overheid ernstig in gebreke is en feitelijk contractbreuk pleegt. Volgens ons contract: Ik betaal belasting, u zorgt voor een behoorlijke rechtsstaat.

Als ik afga op mijn ervaringen of aanvaringen met de nationale overheid, dan kom ik tot de conclusie, dat alleen de belastingdienst behoorlijk functioneert.

Bankroof civielrechterlijk afhandelen: goed voor de economie

Volgens de moraal van de politiek en het OM moet van strafrechterlijke vervolging worden afgezien, indien dat de economie zou kunnen schaden. Als de woekerpolisboeven gedwongen zouden worden om alle schade te vergoeden, zouden ze weleens om kunnen vallen. Erg he! Beter is het, om de woekerpolisboeven te smeken een deel van het gestolen geld terug te geven en beterschap voor de toekomst te beloven. Dan komt alles goed. Toch?

 • Volgen we deze redenering, dan dient bankroof ook civielrechterlijk te worden afgehandeld. Als een groep bankrovers een bank binnendringt, het geld meeneemt, veel schade aanricht en een paar mensen neerschiet, is dat goed voor de economie. De ziekenhuizen krijgen extra werkgelegenheid, ambulance-personeel wordt bezig gehouden, schoonmakers kunnen aan het werk om het bloed op te ruimen, aannemers kunnen aan het werk om de schade aan het gebouw te herstellen, psycho-therapeuten kunnen jaren voort om het bankpersoneel te helpen. Als de bank de bankrovers voor de civiele rechter daagt, houdt dat tientallen advocaten langdurig van de straat. Al deze activiteiten dragen bij aan ons BNP en het kost de overheid geen cent. Het alternatief zou zijn om de bankrovers strafrechterlijk te vervolgen. Daar moeten we echt van af zien. Dan moeten we politieagenten en officieren van justitie in dienst houden. Dat kost belastinggeld. Na veroordeling moeten we de daders ook nog van kost en inwoning voorzien. Kost ook heel veel belastinggeld. Bovendien kunnen die goedwillende bankrovers dan geen banken meer beroven. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid.

Heeft u misschien ergens een onderbuikgevoel dat u waarschuwt dat er ergens iets niet klopt in bovenstaande redenering?

U dwingt ons diensten af te nemen van criminelen:

Als Delta Lloyd mij juist heeft geïnformeerd, ben ik verplicht om zaken met hen te laten afhandelen door een bemiddelaar. Ik ben namelijk een randdebiel, volgens de alwijze nederlandse overheid. Voor beslissingen over MIJN financien moet een bemiddelaar mijn handje vasthouden en mij zeggen, dat alles goed komt en waar ik een kruisje moet zetten. Mocht ik kunnen schrijven, dan mag ik ook mijn handtekening zetten. Dan komt alles goed.

In 2004 vertrouwde ik nog op een hypotheekadviseur en zette ik mijn handtekening onder een contract zonder dat contract en alle algemene voorwaarden uit te spitten. Daar had ik toen ook geen tijd voor. Verandering van baan, lange reistijd, urgentie om een huis te kopen, etc. Daarom ging ik in zee met De Hypotheker, in de veronderstelling dat deze er voor mij zou zijn en mij gedegen advies zou geven. Dat is ook wat Delta Lloyd in 2011 nog eens schriftelijk stelde: De Hypotheker is er voor de klant. Uit de geldstromen blijkt, dat De Hypotheker in dienst staat en stond van Delta Lloyd, dat men een valse voorstelling van zaken heeft gegeven, en dat men mij een contract heeft laten tekenen met voor Delta Lloyd onbeperkte mogelijkheden om 'kosten' in rekening te brengen.

 • Notabene:
 • Delta Lloyd weigert duidelijke afspraken te maken. Na afloop van mijn rentevastperiode heb ik gekozen voor variabele rente. Ik heb Delta Lloyd gevraagd om een aanbod met een vast percentage ten opzichte van Euribor. Dat heeft men geweigerd. Contractueel staat Delta Lloyd niets in de weg om de rente te verhogen tot 20%. De rente is immers variabel. Het is als klant gewoon niet mogelijk om duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid geld die de hypotheekverstrekker kan vragen, tenzij je kiest voor de veel hogere rente van een rentevast periode. En dan moet je ook maar weer afwachten hoe de rente wordt na afloop van die periode. Wanneer een hypotheekverstrekker fouten maakt, kan men de kosten gewoon verrekenen met klanten, die daar niets mee te maken hebben. Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel. In ieder geval gemakkelijker voor de woekerpolisboeven.

Inmiddels vertrouw ik de financiele bemiddelaars niet meer. Omdat u tot op heden geweigerd heeft de sector schoon te laten vegen door het OM, heeft u een vertrouwensbreuk veroorzaakt. Als klant weet men niet, welke adviseur integer is en welke adviseur een woekerpolisboef is. Daardoor is de gehele sector besmet. De meerderheid van de adviseurs zijn woekerpolisboeven, dat is de standaard. Waarom zou men een woekerpolisboef om advies vragen? Waarom verplicht u het nederlandse volk om de diensten af te nemen van woekerpolisboeven?

 • Wanneer men zaken doet met een fiancieel adviseur zijn er twee mogelijkheden:
  1. De adviseur adviseert precies wat de klant wil horen. Dan betaalt de klant voor advies, dat hij niet nodig heeft.
  2. De adviseur adviseert iets anders dan wat de klant wil horen. Dan moet de klant kiezen: volg ik het advies van een vermoedelijke woekerpolisboef of doe ik wat ik zelf verstandig vind? Dan doet de klant niets met het advies. Dan betaalt de klant voor ongewenst advies.

  In beide gevallen betaalt de klant voor iets ongewenst. Doodgewoon omdat jullie dat zo geregeld hebben. Hoe halen jullie het in je hoofd?

Tegenwoordig is het niet nodig om financieel advies in te winnen. Je kunt je via internet informeren, via een website je keuze bepalen en je gegevens invullen. Wellicht dat je nog even bij een agent langs moet om je identiteitsgegevens te controleren. De verplichting om je te laten vertegenwoordigen door een bemiddelaar is onzinnig en ouderwets. In combinatie met de weigering om de woekerpolisboeven strafrechterlijk te vervolgen en de financiele sector schoon te vegen is deze verplichting crimineel. U heeft dus ingestemd met criminele regelgeving.

De politiek en het OM hebben de financiele sector een vrijbrief gegeven om hun klanten kaal te plukken en het land leeg te roven. Als oplichting aan het licht komt, betuig je als sector gewoon je spijt en je beweert, dat je het zo niet bedoeld hebt en dat je 'het niet geweten hebt'. Dan vraag je je politieke vriendjes, die je beloont met commissariaatjes en dergelijke, om het volk te misleiden. Dan komt er een Stichting Verliespolis, die met de woekerpolisboeven gaat onderhandelen over de beste manier om het volk nog verder kaal te plukken. Deze stichting adviseert dan om accoord te gaan met een onderhandelingsresultaat, dat nog nader uitgewerkt moet worden. Ga je accoord, dan krijg je 50 euro van die aardige woekerpolisboeven. Vereniging Eigen Huis is daar laaiend enthousiast over en staat daar helemaal achter. Uiteindelijk blijkt dan, dat het accoord de woekerpolisboeven een vrijbrief geeft om door te gaan met het kaalplukken van het nederlandse volk, en dat na ca. 30 jaar misschien nog wel eens gekeken wordt of het slachtoffer een paar euro kan worden toegeworpen als beschimmeld genadebrood.

In 1995 werd de financiele sector al door een hoogleraar economie gewaarschuwd tegen de woekerpolissen:

 • Het lijkt een wonder dat de woekerpolissen niet al veel eerder en harder zijn aangepakt. Hoogleraar Arnoud Boot luidde al in 1995 de noodklok over de woekerpolis. In 2005 schreef Kapé Beukelaar als columnist voor De Telegraaf over beleggingsverzekering Koersplan (de weg kwijt) van Aegon. Toch duurde het nog 11 jaar voordat in Tros Radar in 2006 gesproken werd over de ‘woekerpolisaffaire’. We zijn weer vijf jaar verder en nog steeds is er geen compensatie voor de geleden schade.
 • Woekerpolis-een-tikkende-tijdbom

Het zou kunnen zijn, dat de werknemer van De Hypotheker die mij de woekerpolis verkocht daarvan niet op de hoogte was. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat een groot concern als De Hypotheker niet op de hoogte was:

 • Delta Lloyd houdt 29,67% in voor "kosten".
 • De Hypotheker krijgt 29,67% van deze 29,67% als beloning.
 • Dief en Diefjesmaat die de buit verdelen.
 • Delta Lloyd en De Hypotheker hebben gewoon afspraken gemaakt om de klant een poot uit te draaien.

De politiek en het OM willen nu, dat het voldoende is dat Delta Lloyd 'sorry' zegt en een klein deel van de buit teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Dan hoeft er niet strafrechterlijk vervolgd te worden. Want de directieleden van Delta Lloyd zijn rijke mensen, en dat zijn per definitie aardige en buitengewoon fatsoenlijke mensen en onze mini-ster van financiën is persoonlijk bevriend met hun, dus dat zit wel goed. Als iemand een brood of een blikje bier steelt bij een supermarkt, dan hebben we te maken met een weerzinwekkende crimineel, die zwaar bestraft moet worden. Handen afhakken mag helaas niet meer, maar het OM is graag bereid om voor de aanpak van zulke mensen de handen uit de mouwen te steken.

Door op deze wijze de financiele sector een vrijbrief te geven het nederlandse volk uit te plunderen maakt u zich schuldig aan landverraad. U geeft ook alle ruimte voor herhaling. Voor de financiele sector is dit een win-win situatie. Als ze niet gepakt worden, gaan ze vrijuit. Worden ze wel gepakt, hoeven ze alleen 'sorry' te zeggen en een paar procent van de buit terug te geven. Dan gaan ze ook vrijuit.

Hoe kunt u dit accepteren?

Wat mij betreft is dit een test. Volgens mijn hypothese vormen de overheid van Nederland en het grote bedrijfsleven een samenwerkingsverband van criminele organisaties en is de minister-president de Capo di tutti capi. U kunt deze hypothese falsificeren door met een ruime kamermeerderheid de minister van Veiligheid en Justitie op te roepen het OM te verplichten een taskforce samen te stellen, die met een luizenkam door de financiele wereld gaat, met de uitdrukkelijke opdracht om zoveel mogelijk luizen dood te drukken.

Ik ben zeer benieuwd of u in staat bent mijn hypothese te falsificeren.

Hoogachtend,

Andreas

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

De vertrouwenscrisis is veel erger dan de eurocrisis !
Korte biografie van Andreas Firewolf
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers