Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

29  Nov  2011

Openbaar Ministerie liegt en bedriegt

OM dient de wet na te leven en uit te voeren,
ambtenaren mogen geen politiek bedrijven tijdens uitoefening van hun ambt!

Onderstaande brief heb ik vandaag, 29 november 2011, gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,

21 November 2011 stuurde ik u een brief aangaande de woekerpolis-affaire en het verwoestende effect daarvan op het vertrouwen. In de jaren '90 was Nederland nog een high-trust society, nu is Nederland een low-trust society en we zijn hard op weg naar een no-trust society.

Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM zich gedraagt als een politieke organisatie. Het is ongewenst als ambtenaren politiek bedrijven. Zij hebben de wetten en regels uit te voeren en na te leven. Zij MOGEN geen politiek bedrijven.

Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM weigert een behoorlijk antwoord te geven op mijn eis tot vervolging van Delta Lloyd en De Hypotheker wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog.

Inmiddels heb ik van het OM een briefje ontvangen van mw. Verstappen van de afdeling Beleid en Strategie. Zij stelt:

"Allereerst merk ik op dat door de politie geen proces-verbaal is opgemaakt ..."

Echter:

 • op 11 februari 2011 heb ik van de politie te Winschoten een document meegekregen, waarop staat Procesverbaal met een procesverbaal-nummer.
 • op 17 mei 2011 heb ik aan mr. Eland, hoofdofficier van justitie te Groningen, een brief geschreven met bovenaan de brief de teksten:

  Klacht over uitblijven reactie op aangifte

  Proces-verbaalnummer: PL01PE 2011014794-1

  RKS-nr: PL01PA.1PA.2011.1642

Nu schrijft een medewerkster van het OM, dat er geen procesverbaal is en tussen de regels door, dat ik niet zo moet zeuren.

OM liegt tegen Nationale Ombudsman:

12 Augustus 2011 stelde de Nationale Ombudsman schriftelijk:

... Wij hebben uw email daarom doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal met het verzoek uw klacht te behandelen. Dit college is verplicht uw klacht binnen zes weken te behandelen. Die termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval moet het College u laten weten dat de behandeling van uw klacht langer duurt.

Omdat ik niets hoorde van het OM heb ik op 12 oktober 2011 opnieuw een klacht gestuurd naar de Nationale Ombudsman. 22 November 2011 stuurde de Nationale Ombudsman mij een brief met daarin de tekst:

Reactie van het Parket-Generaal

Het Parket-Generaal heeft ons op 17 november 2011 laten weten, dat het arrondissementsparket Groningen hen heeft toegezegd zo spoedig mogelijk alsnog een reactie naar u te zullen toesturen. Daarbij heeft men laten weten dat de politie destijds uw aangifte heeft opgenomen omdat zij daartoe wettelijk verplicht waren, maar dat de politie u tevens zou hebben meegedeeld dat er geen nadere actie van de politie te verwachten viel aangezien de kwestie civielrechterlijk opgelost dient te worden. Aan de politie is doorgegeven dat de kwestie die u heeft aangekaart landelijk zou worden opgepakt en bent u gewezen op het bestaan van de Stichting Verliespolissen / Woekerpolissen. De politie zou uw aangifte dan ook geseponeerd hebben.

Het bovenstaande is onjuist. Tijdens het opmaken van het procesverbaal heeft de dienstdoende agent telefonisch contact gehad met hulpofficier de Ruiter. Deze stelde, dat het OM vermoedelijk niet zou overgaan tot een strafzaak. Daarop heb ik duidelijk gesteld, dat ik daar beroep tegen zou aantekenen bij de rechter commissaris. De dienstdoende agent stelde toen, dat het beroep tegenwoordig anders geregeld is. Klaarblijkelijk wil het OM met alle middelen voorkomen dat er een strafzaak komt en is blijkbaar bereid om keihard te liegen. Daarnaast doet men alles om deze zaak zoveel mogelijk te vertragen, uit te stellen, niet te behandelen.

Ik heb getracht informatie te krijgen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verwezen mij door naar Postbus 51. De medewerker daar deed zijn best maar kon niet voldoende informatie geven. Ik werd doorverwezen naar een juridisch loket.

Zoals ik er tegen aankijk:

 1. Een procesverbaal dient afgehandeld te worden door een officier van justitie en niet door een medewerkster.
 2. Indien een officier van justitie weigert te vervolgen, dient deze dat schriftelijk mede te delen aan de klager en dient daarbij te vermelden, hoe de klager daartegen in beroep kan gaan.
 3. Het OM wenst woekerpolisboeven niet te vervolgen. Dat is geen juridische maar een politieke beslissing. Het OM dient de wet uit te voeren en geen politiek te bedrijven.
  1. Het OM weet, dat er geen goede gronden zijn om strafrechterlijke vervolging van oplichters af te wijzen.
  2. Na inzage in het bewijsmateriaal weet het OM, dat strafrechterlijke veroordeling van Delta Lloyd en De Hypotheker vrijwel zeker is indien dit voor de rechter komt.
  3. Het OM heeft ter dege kennis genomen van mijn voornemen om beroep aan te tekenen tegen een eventueel sepo van de officier van justitie. Om dit te voorkomen, weigert het OM mijn klacht officieel te behandelen. Eerst weigert men te antwoorden. Pas na een tweede klacht bij de Nationale Ombudsman komt er een vermoedelijk onwettige reactie van een medewerkster van het OM.

In mijn brief aan u van 21 november 2011 heb ik u dringend gevraagd om een parlementaire enquete naar het OM, zodat getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Ik herhaal bij deze die oproep.

 • Het OM gedraagt zich als een politieke organisatie en opereert feitelijk als een staat binnen de staat. Dat is ongewenst.
 • Het OM blijkt er geen bezwaar tegen te hebben te liegen tegen de Nationale Ombudsman. We hoeven ons geen illusies te maken over hun vermogen te liegen in een parlementair onderzoek. Pas als ze onder ede gehoord worden is er enige kans dat de waarheid boven tafel komt.

Het Nederlandse volk heeft recht op de waarheid. Wij hebben ook recht op behoorlijke bescherming tegen oplichters en criminele organisaties. Ik constateer, dat de Nederlandse overheid ernstig in gebreke is en feitelijk contractbreuk pleegt. Volgens ons contract: Ik betaal belasting, u zorgt voor een behoorlijke rechtsstaat.

Als ik afga op mijn ervaringen of aanvaringen met de nationale overheid, dan kom ik tot de conclusie, dat alleen de belastingdienst behoorlijk functioneert.

Bankroof civielrechterlijk afhandelen: goed voor de economie

Volgens de moraal van de politiek en het OM moet van strafrechterlijke vervolging worden afgezien, indien dat de economie zou kunnen schaden. Als de woekerpolisboeven gedwongen zouden worden om alle schade te vergoeden, zouden ze weleens om kunnen vallen. Erg he! Beter is het, om de woekerpolisboeven te smeken een deel van het gestolen geld terug te geven en beterschap voor de toekomst te beloven. Dan komt alles goed. Toch?

 • Volgen we deze redenering, dan dient bankroof ook civielrechterlijk te worden afgehandeld. Als een groep bankrovers een bank binnendringt, het geld meeneemt, veel schade aanricht en een paar mensen neerschiet, is dat goed voor de economie. De ziekenhuizen krijgen extra werkgelegenheid, ambulance-personeel wordt bezig gehouden, schoonmakers kunnen aan het werk om het bloed op te ruimen, aannemers kunnen aan het werk om de schade aan het gebouw te herstellen, psycho-therapeuten kunnen jaren voort om het bankpersoneel te helpen. Als de bank de bankrovers voor de civiele rechter daagt, houdt dat tientallen advocaten langdurig van de straat. Al deze activiteiten dragen bij aan ons BNP en het kost de overheid geen cent. Het alternatief zou zijn om de bankrovers strafrechterlijk te vervolgen. Daar moeten we echt van af zien. Dan moeten we politieagenten en officieren van justitie in dienst houden. Dat kost belastinggeld. Na veroordeling moeten we de daders ook nog van kost en inwoning voorzien. Kost ook heel veel belastinggeld. Bovendien kunnen die goedwillende bankrovers dan geen banken meer beroven. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid.

Heeft u misschien ergens een onderbuikgevoel dat u waarschuwt dat er ergens iets niet klopt in bovenstaande redenering?

U dwingt ons diensten af te nemen van criminelen:

Als Delta Lloyd mij juist heeft geïnformeerd, ben ik verplicht om zaken met hen te laten afhandelen door een bemiddelaar. Ik ben namelijk een randdebiel, volgens de alwijze nederlandse overheid. Voor beslissingen over MIJN financien moet een bemiddelaar mijn handje vasthouden en mij zeggen, dat alles goed komt en waar ik een kruisje moet zetten. Mocht ik kunnen schrijven, dan mag ik ook mijn handtekening zetten. Dan komt alles goed.

In 2004 vertrouwde ik nog op een hypotheekadviseur en zette ik mijn handtekening onder een contract zonder dat contract en alle algemene voorwaarden uit te spitten. Daar had ik toen ook geen tijd voor. Verandering van baan, lange reistijd, urgentie om een huis te kopen, etc. Daarom ging ik in zee met De Hypotheker, in de veronderstelling dat deze er voor mij zou zijn en mij gedegen advies zou geven. Dat is ook wat Delta Lloyd in 2011 nog eens schriftelijk stelde: De Hypotheker is er voor de klant. Uit de geldstromen blijkt, dat De Hypotheker in dienst staat en stond van Delta Lloyd, dat men een valse voorstelling van zaken heeft gegeven, en dat men mij een contract heeft laten tekenen met voor Delta Lloyd onbeperkte mogelijkheden om 'kosten' in rekening te brengen.

 • Notabene:
 • Delta Lloyd weigert duidelijke afspraken te maken. Na afloop van mijn rentevastperiode heb ik gekozen voor variabele rente. Ik heb Delta Lloyd gevraagd om een aanbod met een vast percentage ten opzichte van Euribor. Dat heeft men geweigerd. Contractueel staat Delta Lloyd niets in de weg om de rente te verhogen tot 20%. De rente is immers variabel. Het is als klant gewoon niet mogelijk om duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid geld die de hypotheekverstrekker kan vragen, tenzij je kiest voor de veel hogere rente van een rentevast periode. En dan moet je ook maar weer afwachten hoe de rente wordt na afloop van die periode. Wanneer een hypotheekverstrekker fouten maakt, kan men de kosten gewoon verrekenen met klanten, die daar niets mee te maken hebben. Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel. In ieder geval gemakkelijker voor de woekerpolisboeven.

Inmiddels vertrouw ik de financiele bemiddelaars niet meer. Omdat u tot op heden geweigerd heeft de sector schoon te laten vegen door het OM, heeft u een vertrouwensbreuk veroorzaakt. Als klant weet men niet, welke adviseur integer is en welke adviseur een woekerpolisboef is. Daardoor is de gehele sector besmet. De meerderheid van de adviseurs zijn woekerpolisboeven, dat is de standaard. Waarom zou men een woekerpolisboef om advies vragen? Waarom verplicht u het nederlandse volk om de diensten af te nemen van woekerpolisboeven?

 • Wanneer men zaken doet met een fiancieel adviseur zijn er twee mogelijkheden:
  1. De adviseur adviseert precies wat de klant wil horen. Dan betaalt de klant voor advies, dat hij niet nodig heeft.
  2. De adviseur adviseert iets anders dan wat de klant wil horen. Dan moet de klant kiezen: volg ik het advies van een vermoedelijke woekerpolisboef of doe ik wat ik zelf verstandig vind? Dan doet de klant niets met het advies. Dan betaalt de klant voor ongewenst advies.

  In beide gevallen betaalt de klant voor iets ongewenst. Doodgewoon omdat jullie dat zo geregeld hebben. Hoe halen jullie het in je hoofd?

Tegenwoordig is het niet nodig om financieel advies in te winnen. Je kunt je via internet informeren, via een website je keuze bepalen en je gegevens invullen. Wellicht dat je nog even bij een agent langs moet om je identiteitsgegevens te controleren. De verplichting om je te laten vertegenwoordigen door een bemiddelaar is onzinnig en ouderwets. In combinatie met de weigering om de woekerpolisboeven strafrechterlijk te vervolgen en de financiele sector schoon te vegen is deze verplichting crimineel. U heeft dus ingestemd met criminele regelgeving.

De politiek en het OM hebben de financiele sector een vrijbrief gegeven om hun klanten kaal te plukken en het land leeg te roven. Als oplichting aan het licht komt, betuig je als sector gewoon je spijt en je beweert, dat je het zo niet bedoeld hebt en dat je 'het niet geweten hebt'. Dan vraag je je politieke vriendjes, die je beloont met commissariaatjes en dergelijke, om het volk te misleiden. Dan komt er een Stichting Verliespolis, die met de woekerpolisboeven gaat onderhandelen over de beste manier om het volk nog verder kaal te plukken. Deze stichting adviseert dan om accoord te gaan met een onderhandelingsresultaat, dat nog nader uitgewerkt moet worden. Ga je accoord, dan krijg je 50 euro van die aardige woekerpolisboeven. Vereniging Eigen Huis is daar laaiend enthousiast over en staat daar helemaal achter. Uiteindelijk blijkt dan, dat het accoord de woekerpolisboeven een vrijbrief geeft om door te gaan met het kaalplukken van het nederlandse volk, en dat na ca. 30 jaar misschien nog wel eens gekeken wordt of het slachtoffer een paar euro kan worden toegeworpen als beschimmeld genadebrood.

In 1995 werd de financiele sector al door een hoogleraar economie gewaarschuwd tegen de woekerpolissen:

 • Het lijkt een wonder dat de woekerpolissen niet al veel eerder en harder zijn aangepakt. Hoogleraar Arnoud Boot luidde al in 1995 de noodklok over de woekerpolis. In 2005 schreef Kapé Beukelaar als columnist voor De Telegraaf over beleggingsverzekering Koersplan (de weg kwijt) van Aegon. Toch duurde het nog 11 jaar voordat in Tros Radar in 2006 gesproken werd over de ‘woekerpolisaffaire’. We zijn weer vijf jaar verder en nog steeds is er geen compensatie voor de geleden schade.
 • Woekerpolis-een-tikkende-tijdbom

Het zou kunnen zijn, dat de werknemer van De Hypotheker die mij de woekerpolis verkocht daarvan niet op de hoogte was. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat een groot concern als De Hypotheker niet op de hoogte was:

 • Delta Lloyd houdt 29,67% in voor "kosten".
 • De Hypotheker krijgt 29,67% van deze 29,67% als beloning.
 • Dief en Diefjesmaat die de buit verdelen.
 • Delta Lloyd en De Hypotheker hebben gewoon afspraken gemaakt om de klant een poot uit te draaien.

De politiek en het OM willen nu, dat het voldoende is dat Delta Lloyd 'sorry' zegt en een klein deel van de buit teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Dan hoeft er niet strafrechterlijk vervolgd te worden. Want de directieleden van Delta Lloyd zijn rijke mensen, en dat zijn per definitie aardige en buitengewoon fatsoenlijke mensen en onze mini-ster van financiën is persoonlijk bevriend met hun, dus dat zit wel goed. Als iemand een brood of een blikje bier steelt bij een supermarkt, dan hebben we te maken met een weerzinwekkende crimineel, die zwaar bestraft moet worden. Handen afhakken mag helaas niet meer, maar het OM is graag bereid om voor de aanpak van zulke mensen de handen uit de mouwen te steken.

Door op deze wijze de financiele sector een vrijbrief te geven het nederlandse volk uit te plunderen maakt u zich schuldig aan landverraad. U geeft ook alle ruimte voor herhaling. Voor de financiele sector is dit een win-win situatie. Als ze niet gepakt worden, gaan ze vrijuit. Worden ze wel gepakt, hoeven ze alleen 'sorry' te zeggen en een paar procent van de buit terug te geven. Dan gaan ze ook vrijuit.

Hoe kunt u dit accepteren?

Wat mij betreft is dit een test. Volgens mijn hypothese vormen de overheid van Nederland en het grote bedrijfsleven een samenwerkingsverband van criminele organisaties en is de minister-president de Capo di tutti capi. U kunt deze hypothese falsificeren door met een ruime kamermeerderheid de minister van Veiligheid en Justitie op te roepen het OM te verplichten een taskforce samen te stellen, die met een luizenkam door de financiele wereld gaat, met de uitdrukkelijke opdracht om zoveel mogelijk luizen dood te drukken.

Ik ben zeer benieuwd of u in staat bent mijn hypothese te falsificeren.

Hoogachtend,

Andreas

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
De vertrouwenscrisis is veel erger dan de eurocrisis !
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers