Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

19  Okt  2007

Open brief aan premier Balkenende

Zie ook mijn artikel Bestrijding getreiter op internet

Heer Balkenende,

Deze week nam ik kennis van het nieuwste braaksel van de overheid van Nazi-Nederigland. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over internet. Dit maakt mij vooral WOEDEND.

Er zijn genoeg wetten en regels om degenen die laster over mij verspreiden en die haat zaaien tegen mij strafrechterlijk te vervolgen. Maar het gebeurt gewoon niet. Officier van justitie P. Velleman stelde in 1999: "Ik vind u een raar mannetje, dus mag men lasteren en haatzaaien zoveel men wil."

Sinds 1988 word ik systematisch gediscrimineerd. Ik ben vele malen geweigerd als adverteerder in tijdschriften en vele malen als standhouder voor beurzen. Sinds ca. 1997 wordt er via internet systematisch laster over mij verspreid door Simpos onder leiding van Harry Westerink. Deze Westerink zaait al ruim 10 jaar systematisch haat tegen alles wat spiritueel of religieus is. Hij heeft anderen aangehitst tegen mij en hij vervolgt mij al meer dan 10 jaar met laster en beledigingen. Men dient hem te beschouwen als 'de Goebbels van het linkse nazisme'.

Is dat niet teveel eer voor deze 'superloser'? Inderdaad. Vergeleken bij Goebbels is Harry Westerink kleinzielig en dom. Goebbels geloofde in zijn eigen ideologie en zijn eigen hersenspinsels. Westerink weet heel goed dat zijn haat- en lastercampagne tegen mij van A tot Z onzinnig is. Westerink is een cynische, zeer kwaadaardige 'superloser', die zijn gehele leven niets anders presteert dan trappen tegen mensen, die zo ver boven hem staan, dat hij niet eens waardig is hun schoenen te poetsen.

Ik stel Westerink dan ook niet gelijk aan Goebbels. Ik constateer, dat hij propaganda bedrijft zoals Goebbels dat deed, dat hij Goebbels in kwaadaardigheid probeert te evenaren, en dat hij de waarheid systematisch aanpast aan zijn propaganda-doelen. In deze opzichten lijkt hij sterk op Goebbels. Daarom noemen we Harry Westerink 'de Goebbels van het linkse nazisme'. De linkse nazi's zijn buitengewoon kleinzielige, haatdragende 'losers', die leven van een uitkering die ze wordt verstrekt door een samenleving waartegen ze als waanzinnigen tekeer gaan. Inplaats van de echte Goebbels doen de linkse nazi's het met de superloser Westerink. Past goed bij het formaat van hun denkvermogen.

Als gevolg van deze haat- en lastercampagne word ik voortdurend buitengesloten. Als ik een boek schrijf, wordt dat volkomen genegeerd. Uitgevers weigeren iets van mij uit te geven. Als ik mijn werk zelf uitgeef, wordt het genegeerd door de media.

Belediging door het Openbaar Ministerie:

Ik heb meerdere malen klachten ingediend. In 1997 weigerde het OM te vervolgen, in 1999 kreeg ik twee zeer schofferende brieven van officier van justitie P. Velleman. Aanklacht tegen Nederland, het OM en Officier van justitie Velleman

Aanleiding tot deze schofferende brieven was een artikel in Panorama in januari 1999, waarin ik afgeschilderd werd als een extreem-rechtse guru, een gevaarlijke sektenleider en waarin ik in één artikel werd genoemd met Charles Manson. De 'stukjesschrijver' van Panorama had nooit de moeite genomen mij iets te vragen of op de hoogte te stellen. Hij had gewoon met wat knip en plakwerk de ergste delen van de haatcampagne van Harry Westerink overgenomen. Toen ik rectificatie eiste, werd ik door hoofdredacteur Hitzert uitgelachen. Daarna moest ik een paar honderd gulden aan een advocaat betalen om rectificatie te krijgen. Als mij dit in de USA was geflikt, was Panorama een paar miljoen armer geweest en ik een paar miljoen rijker. Maar u en uw collega's "willen geen claimcultuur". Dus kunnen criminele organisaties als Panorama geld verdienen aan het vertrappen van mensen die anders zijn, ter vermaak van hun lezers.

Ter illustratie:

Stel ik neem een paar zware jongens in dienst en ga met hun naar Amsterdam. Mensen op een terrasje mogen voorbijgangers aanwijzen en die worden dan door mijn zware jongens vernederd, aangerand, gemolesteerd. Dit ter vermaak van de terrasbezoekers, die mij daarvoor betalen. Volgens mij is er dan sprake van een criminele organisatie in de zin van artikel 140. Er is een hierarchie, de zware jongens staan onder mijn bevel. Als dit systematisch gebeurt en er een boekhouding wordt bijgehouden, is er sprake van een organisatie. En het doel is crimineel.

Doet Panorama niet hetzelfde? Ter vermaak van hun lezers worden willekeurige slachtoffers uitgekozen en vertrapt. Panorama wordt hiervoor betaald door de lezers. De 'stukjesschrijvers' staan onder bevel van de hoofdredacteur en er is een boekhouding. Wanneer een slachtoffer klaagt, wordt deze door de hoofdredacteur uitgelachen. Panorama dient te worden beschouwd en vervolgd als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.

Hoe was uw leuze ook weer? Fatsoen moet je doen? Waar wacht u nog op?

Uitsluiting en discriminatie door de overheid van 'Nazi-nederigland':

Sinds 1999 ben ik voortdurend beledigd, uitgesloten en is er voortdurend een haatcampagne tegen mij gevoerd door vele mensen en organisaties op internet.

Ik heb de overheid en politici herhaaldelijk om hulp gevraagd. Iedereen heeft steeds hulp geweigerd, weggekeken, mij genegeerd. Een verzoekschrift gericht aan de tweede kamer 'werd ter kennisgeving aangenomen' :

Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Justitie in goede orde ontvangen, in afschrift gezonden aan de leden van de commissie en voor kennisgeving aangenomen.

Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending ervan.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor justitie,

Mevr. mr. M. Pe

Op 18 april 2007 verzocht ik de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel over de Volkskrant, die mij discrimineerde. Een zekere Daan Westerink vond het nodig een haatblog tegen mij te beginnen, waarbij ze rijkelijk citeerde uit de haatcampagnes van Harry Westerink en Alert (het actieblaadje van de links-nazistische organisatie AFA). Toen ik daarop reageerde werd mijn blog bij de Volkskrant verwijderd. Ik zou nare dingen geschreven hebben aangaande Daan Westerink. Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling heb ik geen godsdienst, want ik zou niet geloven in een opperwezen, volgens de alwijze lieden van deze commissie. Ik heb ook geen levensovertuiging, want er zou (volgens de Commissie Gelijke Behandeling) maar één aanhanger zijn van deze levensovertuiging: ikzelf. Derhalve heeft men mijn klacht niet in behandeling genomen.

Kunt u mij uitleggen, waarom ik u en uw handlangers serieus zou nemen? Uw commissies braken het ene na het andere rapport uit. Richtlijnen dit, richtlijnen dat. Dan hebben we nog Auschwitz-exploitant Job Cohen, die bij iedere gelegenheid prevelt: "Niemand mag worden buitengesloten". Waarom noemt hij mij Niemand en zegt hij steeds, dat ik mag worden buitengesloten? Nee, zo zou ik het niet moeten zien. Maar waarom kreeg ik geen reactie van hem, toen ik hem om hulp tegen uitsluiting vroeg?

Ik roep u bij deze op om de Commissie Gelijke Behandeling op te heffen. Inplaats dat ze discriminatie bestrijden, maken ze zich schuldig aan discriminatie en stellen feitelijk, dat ik geen geloof of levensovertuiging heb en dat ik derhalve niet gediscrimineerd kan worden. U dwingt mij belasting te betalen, dat u vervolgens besteedt aan riante salarissen van de leden van deze Commissie Gelijke Behandeling. Dit noem ik afpersing. Dit noem ik mafia-praktijken. De gehele overheid van Nazi-nederigland beschouw ik als één enorme mafia-organisatie en u bent voor mij de Capo di tutti capi.

Niet zo lang geleden heeft u de nederlandse intelligentsia opgeroepen tot meer betrokkenheid. Maar wat doet de overheid als een intelligent persoon beschermd moet worden tegen haat- en lastercampagnes? Van het OM kreeg ik een mes in de rug. De vaste commissie voor Justitie haalde haar neus voor mij op. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling heb ik geen religie of levensovertuiging op grond waarvan ik gediscrimineerd zou kunnen worden. Met zijn allen zijn jullie te weerzinwekkend voor woorden. Waarom zou een intelligent persoon zich in een debat begeven, als jullie hem/haar rugdekking gaan geven? Het enige wat men van jullie kan verwachten is een aanval in de rug.

Nu zijn er dus weer nieuwe richtlijnen. Als slachtoffer zou ik naar de daders moeten schrijven en hun vriendelijk moeten verzoeken hun haatcampagne tegen mij te staken. Dat is volkomen absurd. Vertaald naar de situatie in Nazi-duitsland, komt het neer op een oproep aan de joden, om Goebbels vriendelijk te verzoeken hun niet meer te plagen.

Mijn voornaamste vijand Harry Westerink is één van ergste haatzaaiers van Nederland. Met zijn organisatie Simpos verspreidt hij al sinds 1995 of eerder systematisch haat en laster tegen alles wat spiritueel of religieus is. Hij dient te worden beschouwd als de nederlandse Goebbels. Alle propaganda van Simpos is gericht op haatzaaien en stigmatiseren, daar is zijn gehele leven aan gewijd. Meent de overheid van 'nazi-nederigland' nu echt dat ik bij deze nederlandse Goebbels zou moeten vragen of hij met zijn campagne wil ophouden? Neen! Ik wil recht. Ik wil dat hij strafrechterlijk vervolgd wordt en dat het OM alles op alles zet om hem zo lang mogelijk achter de tralies te zetten.

KLACHTEN:

1. Op de webpagina

http://www.stelling.nl/simpos/ijswolf.htm

wordt geciteerd uit een boek van mij uit 1983. Dit citaat is helemaal uit zijn verband gehaald.

In 1985 kwamen de rechter en de officier van justitie tot de conclusie, dat het niet mijn intentie was om joden te beledigen, dat er beslist geen sprake was van anti-semitisme.

Ik was 21 toen ik het schreef. Van 1972 tot 1982 was ik min of meer fan van Israel. Na de moordpartijen in de vluchtelingenkampen Saabra en Al Shatila was ik woedend en heb ik iets te sterk geschreven. Het is onbegrijpelijk dat juist deze passage, volledig uit zijn verband gerukt op internet gepubliceerd mag worden, en dat het OM daartegen weigert op te treden.

2. Op de webpagina

www.gebladerte.nl/10450f27.htm

wordt zo'n beetje alles uit de kast gehaald om te bewijzen dat ik niet zou deugen.

Harry Westerink is er blijkbaar alles aan gelegen om haat te zaaien tegen mij en mij zoveel mogelijk schade te berokkenen.

3. Op de webpagina

www.gebladerte.nl/40078e01.htm

haalt Harry Westerink een artikel aan in Paravisie van 1988. Hij schrijft ondermeer onder de kop Medicijnman Hitler:

"Eigen oud volk eerst" is misschien wel het devies achter deze hype. Een trendsetter van de Germanen-cultus in Nederland is Andreas, beter bekend als "IJswolf" en "Zar-adhust Andreas". "Zar-adhust Andreas" betekent "vredesvorst". Andreas heeft zichzelf benoemd tot priester van Odin, god van de Vikingen. Hij is een Germaanse sjamaan die zegt te kunnen genezen en voorspellen. Germaanse priesters met de erenaam "IJswolf" hadden vroeger tot taak om de heilige Germaanse wouden te beschermen tegen indringers. Ook IJswolf ziet zichzelf als beschermer: "Ik doe hetzelfde als waar Greenpeace voor strijdt: Moeder Aarde beschermen. Met dit verschil: ik heb het voordeel dat ik door mijn band met 0din verder in de toekomst kan kijken."19

Achter deze milieuvriendelijke retoriek gaat een heel wat minder vriendelijk mens- en wereldbeeld schuil. In 1988 voorspelde hij dat Europa van 1995 tot 1999 oorlog zou voeren tegen het zuiden van de wereld. "Ik ben niet voor vernietiging, maar voor wedergeboorte. Oorlogen kunnen mensen weer op het juiste pad brengen. Het verstoort de apathie, brengt mensen in beweging die zich anders onderuitgezakt voor de tv een hartaanval vreten. Veel mensen leren pas na een flink pak slaag. Wie niet horen wil, die moet maar voelen."20 Gezellig, zo'n Germaanse sjamaan.

Andreas is tegen discriminatie. Tegen discriminatie van Germanen wel te verstaan.

Allereerst citeert Westerman uit een artikel van 1988 in Paravisie OVER mij en niet van mij. De 'journalist' die mij interviewde had geen bandrecorder en maakte ook geen aantekeningen. Hij heeft het artikel gewoon uit zijn hoofd geschreven en er lustig op los gefantaseerd. Vooraf was mondeling afgesproken met redacteur Leo de Ruiter, dat ik het artikel zou kunnen lezen en corrigeren voor publicatie. Na het interview besliste hoofdredacteur Mike van de Leede dat ik alleen de spelling van ijslandse woorden mocht corrigeren. Het meeste van dat artikel is volstrekte onzin.

Westerink koppelt "eigen volk eerst" aan mijn naam. Dit is beledigende en haatzaaiende laster. Ik heb nooit zulke dingen gezegd of geschreven.

Verder schrijft hij, dat ik alleen tegen discriminatie van germanen zou zijn. Ook dit is beledigende en haatzaaiende onzin.

4. Op de webpagina

http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?t=758

wordt bovenstaande onzin herhaald onder de kop

"Germaanse sjamaan"

5. Op de webpagina

www.xs4all.nl/~afa/alert/4_7/mystiek3.html

onder de kop "Hogepriester van Odin"

wordt de zaak van 1983 nog eens opgerakeld, compleet met een deel van het vonnis. Dat de politierechter en de officier van justitie tot de conclusie kwamen dat er geen sprake was van opzettelijke belediging en ook geen sprake was van anti-semitisme heeft men maar weggelaten. De bedoeling van de schrijver is niet objectief informeren, maar haatzaaien en zwartmaken.

Daarnaast schrijft men dingen als:

"Andreas is volgeling van de Mazdaznan-beweging en van de latere afsplitsing Ordo Mazda"

hetgeen nonsens is. In de jaren 70 heb ik Mazdaznan-cursussen gevolgd.

Door te stellen dat Mazdaznan racistisch is (is niet waar) en dat ik volgeling ben (onzinnig) stelt men impliciet dat ik een racist ben. Dat is beledigende laster.

AANKLACHT:

Gezien hetgeen ik ondervonden heb van de overheid van 'Nazi-nederigland' heb ik geen enkel vertrouwen of respect meer voor jullie. Naar mijn mening zijn jullie geen haar beter dan de overheid van Nazi-duitsland. Ik geef jullie wel nog een kans om je leven te beteren en de zaak met mij recht te zetten.

Allereerst wil ik duidelijk stellen, dat mijn mensenrechten op zeer grove wijze zijn geschonden door de overheid van 'Nazi-nederigland'.

Volgens het europees recht en volgens de rechten van de mens mag men slechts één keer vervolgd worden voor een misdrijf. Als er al sprake geweest zou zijn van een misdrijf, hetgeen beslist niet het geval is, zou dat na het oordeel van de rechter in 1985 afgehandeld moeten zijn. Ik wordt echter nog steeds, telken male opnieuw, vervolgd. Dit gebeurt met volledige steun en instemming van het Openbaar Ministerie en de overheid van 'Nazi-nederigland'. Het OM had en heeft de plicht mij te beschermen tegen Harry Westerink en zijn Simpos-nazi's, maar weigert dat. Daarmee is het OM schuldig aan schending van mijn mensenrechten.

Al mijn klachten en verzoeken om hulp zijn door de nederlandse overheid stelselmatig afgewezen. Jullie kijken allemaal opzettelijk en weloverwogen de andere kant op, terwijl ik al sinds 1988 systematisch gediscrimineerd wordt, en terwijl er al sinds ca. 1997-1998 een systematische haat- en lastercampagne tegen mij wordt gevoerd door linkse nazi's. Daarmee is de overheid en de politiek van 'Nazi-nederigland' schuldig aan schending van mijn mensenrechten.

Artikel 7 van de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens):

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Gelet op de manier waarop ik de afgelopen 20 jaar behandeld ben, is dit artikel op zeer ernstige wijze geschonden. Ik was niet gelijk voor de wet en ben niet gelijk voor de wet. Het OM vindt mij een raar afwijkend mannetje, dat het best naar Auschwitz kan worden afgevoerd.

Artikel 8 van de UVRM:

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Ik constateer, dat mij daadwerkelijke rechtshulp steeds opnieuw is onthouden en dat mijn rechten zijn geschonden.

Artikel 12 van de UVRM:

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Mijn eer en goede naam zijn steeds opnieuw aangetast en sinds omstreeks 1997 wordt er een haatcampagne tegen mij gevoerd door extreem-links. Ik heb recht op bescherming door de wet tegen deze aantasting, maar de staat der nederlanden heeft mij mijn recht onthouden.

Artikel 18 van de UVRM:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Ik heb het recht om mijn eigen levensovertuiging of wereldbeeld naar willekeur op te bouwen en/of te veranderen en het recht om daarover te communiceren en mij met anderen te verenigen.

Door mij te weigeren als standhouder op beurzen en als adverteerder in tijdschriften en door de al meer dan 10 jaar durende haat- en lastercampagne van extreem-links jegens mij is ernstige inbreuk gemaakt op dit recht. Feitelijk tracht men mij de uitoefening van mijn rechten onmogelijk te maken en mij ook economisch klem te zetten. Verzoeken aan het OM en de politiek om mijn rechten te verdedigen zijn met verachting ter zijde geveegd.

Artikel 19 van de UVRM:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Zoals al beschreven onder artikel 18 is ook dit recht op grove wijze geschonden.

Artikel 28 van de UVRM:

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Nederland is geen ontwikkelingsland met een zwakke overheid,

die niet in staat is tot het handhaven van bovenstaande rechten en vrijheden.

Nederland is in staat om mijn rechten te handhaven.

Dat heeft de staat der Nederlanden op zeer beledigende wijze geweigerd.

De staat der Nederlanden heeft op zeer grove wijze mijn mensenrechten geschonden.

Er zijn veel mensen,

die mij verwijten,

dat ik op zeer grove wijze,

over de linkse extremisten schrijf.

Maar waarom zou ik vriendelijk zijn

tegen mensen die systematisch aanhitsen tot haat tegen mij?

Waarom zou ik beleefd zijn,

tegen mensen die systematisch laster verspreiden over mij?

Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die mij

in de afgelopen kwart eeuw verdedigd hebben?

Ik kan ze op de vingers van één hand tellen.

Hoeveel organisaties hebben het voor mij opgenomen?

Hoeveel organisaties hebben mijn mensenrechten verdedigd?

Niet één.

Hoe vaak heeft de staat der nederlanden mij verdedigd?

Niet één keer.

Maar vele malen heeft de staat der nederlanden mijn rechten geschonden.

Ik ben een autochtone vreemdeling,

een ongewenste.

Ich bin ein unerwünschte,

de jood van nazi-nederigland.

Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeën over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspreiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen. De overheid vindt dit prima en geeft gedoogsteun aan deze linkse nazi's. De overheid heeft het recht op geweld gemonopoliseerd en staat niet toe dat ik het recht in eigen hand neem. Feitelijk zegt de overheid tegen de linkse nazi's: 'Sla en schop maar zoveel jullie willen, wij zorgen wel dat dat rare mannetje niets terug doet'.

EISEN:

Indien u de zaak met mij wilt rechtzetten, kan dat door inwilliging van de volgende eisen.

1. Een zeer ruimhartige schadevergoeding.

Als het OM haar werk had gedaan, was de haatcampagne tegen mij in 1999 beëindigd. Het OM heeft echter heel duidelijk het linkse nazisme gedoogsteun gegeven en de haat- en lastercampagnes toegelaten. De nederlandse overheid is dus schuldig aan het leed dat mij is aangedaan vanaf mei 1999. Dat is inmiddels 8,5 jaar. Ruim acht jaar is mij zeer ernstige economische, sociale en psychische schade berokkend door criminele nalatigheid van het OM. Ik wil een zeer ruimhartige vergoeding voor deze schade. Tevens wil ik, dat de overheid openlijk schuld bekent en excuses aanbiedt.

2. Spijkerharde vervolging van Harry Westerink.

Harry Westerink vervolgd mij al ruim 10 jaar met beledigingen, laster en haatzaaien. Hij is zo'n beetje de ergste treiterkop van internet. Hij probeert mij tot zelfmoord te drijven met zijn treitercampagnes. Feitelijk komt dat neer op met voorbedachte rade pogen om mij te vermoorden, waarbij ik zelf het moordwapen zou moeten zijn.

Ik wil dat Harry Westerink strafrechterlijk wordt vervolgd wegens discriminatie, beledigen, lasteren, haatzaaien, opzettelijk toebrengen van schade en ook poging tot moord met voorbedachte rade. Ik wil dat het OM alles uit de kast haalt om Harry Westerink zo lang mogelijk achter de tralies te krijgen en dat men hier feitelijk een proefproces van maakt. Als de rechter inderdaad besluit dat hier sprake is van poging tot moord door net zolang te treiteren dat ik zelfmoord zou plegen, dan geeft dat een zeer duidelijk signaal af naar de internetgemeenschap. Daar zou een zeer sterke reinigende werking van uitgaan.

Indien de rechter niet veroordeelt wegens poging tot moord met voorbedachte rade, eis ik aanvullende wetgeving, die het mogelijk maakt om mensen te vervolgen, die jarenlang een persoon vervolgen met het kennelijke doel deze persoon dood te treiteren. Een cultuur die geen wetgeving heeft tegen het opzettelijk doodtreiteren van mensen omwille van hun geloof of levensovertuiging kan alleen maar worden beschouwd als een misdadige en kwaadaardige cultuur.

3. Strafrechterlijke vervolging van diverse linkse nazi's.

Ik wil dat de stichting Simpos verboden wordt en dat de bestuursleden strafrechterlijk vervolgd worden wegens schending van de privacy, discriminatie, beledigen, lasteren, haatzaaien en het opzettelijk toebrengen van economische, sociale en psychische schade.

Ik wil dat de AFA verboden wordt en dat de actieve leden strafrechterlijk vervolgd worden wegens schending van de privacy, discriminatie, beledigen, lasteren, haatzaaien en het opzettelijk toebrengen van economische, sociale en psychische schade.

4. Sluiting van haatzaaiende websites

en vervolging van de beheerders.

Ik wil dat het OM onmiddelijk de volgende sites verwijdert van internet en de beheerders strafrechterlijk vervolgt. Dit zijn vermoedelijk dezelfde mensen als onder punt 3.

http://www.stelling.nl

http://www.gebladerte.nl

http://www.nissaba.nl

http://www.xs4all.nl/~afa/

ADVIES

Tot slot nog het volgende advies. Getreiter op internet en getreiter door bladen als Panorama kan naar mijn mening het best bestreden worden door aanpassing van het civiele recht. Het OM is bepaald niet een betrouwbare partner als het gaat om het bestrijden van belediging, schending van de privacy, getreiter, etcetera.

In een fatsoenlijke rechtsstaat gaat men uit van onschuld tenzij schuld bewezen is. Evenzo dient men uit te gaan van het gelijk van een beledigde partij, tenzij de beledigende partij kan bewijzen dat diens uitlatingen rechtmatig zijn. De bewijslast komt dus te liggen bij degene die de betwiste uitlating doet. Wanneer B beweert dat A extreem-rechts is, en B kan dat niet bewijzen, dan is B schuldig aan belediging.

1. Getreiter door particulieren op internet

Dit kan bestreden worden volgens dit schema:

 • a. Wanneer persoon A beschadigd wordt door persoon B op internet, sommeert persoon A persoon B om onmiddelijk het schadelijke materiaal te verwijderen.

 • b. Indien het materiaal 14 dagen na de sommatie niet verwijderd is, geeft A de zaak aan een advocaat. Deze sommeert B om het materiaal onmiddelijk te verwijderen en laat de sommatie vergezeld gaan van een rekening, die B binnen 14 dagen dient te betalen.

 • c. Indien het materiaal 14 dagen na de sommatie niet verwijderd is, volgt dagvaarding. Alle juridische kosten komen terecht bij B indien de rechter deze schuldig acht. Bovendien krijgt A een smartegeld van een standaardbedrag maal het aantal dagen dat het materiaal op internet heeft gestaan. Bijvoorbeeld 100 euro per dag. Duurt het honderd dagen voor de rechter uitspraak doet, dan zou dat neerkomen op 10.000 euro schadevergoeding plus vergoeding voor de juridische kosten. B kan dan al gauw 15.000 euro of meer betalen.

Volgens bovenstaand schema kan B zelf bepalen hoeveel schade hij riskeert. Als het onopzettelijk was, kan hij de schade tot 0 beperken als hij bij de eerste sommatie direct reageert en het materiaal verwijdert. De beschadigde partij A heeft de garantie dat hij snel zijn recht krijgt en dat hij geen juridische kosten hoeft te betalen bij het verdedigen van zijn recht.

Aangezien mensen niet graag betalen aan iemand waaraan men een hekel heeft, zal men zeer voorzichtig worden met beschadigende uitlatingen.

2. Getreiter door de media

Dit kan bestreden worden volgens dit schema:

 • a. Wanneer persoon A beledigd of vertrapt wordt door een blaadje (zoals Panorama), een website (zoals GeenStijl) of een tv of radio-programma, gaat A naar een gespecialiseerde advocaat. Deze stuurt het medium een schikkingsvoorstel. Als het medium niet wil schikken, gaat de zaak naar de kantonrechter.

 • b. De kantonrechter veroordeelt het medium tot een schadevergoeding afhankelijk van het aantal lezers (bij een blaadje), het aantal bezoekers (bij een website), het aantal luisteraars (bij een radiozender) of het aantal kijkers (bij een tv-zender). Bovendien betaalt het medium bij veroordeling alle juridische kosten. Er wordt niet gekeken naar de schade bij het slachtoffer, maar naar de omzet van de dader. Alleen wanneer de schade van het slachtoffer extreem hoog is, gaat deze een rol spelen.

 • c. Als schadevergoeding denk ik aan:

  • 1 euro maal de oplage bij een blaadje.

  • 1 euro maal het aantal bezoekers bij een website met een minimumbedrag van 1000 euro.

  • 0,1 euro maal het aantal luisteraars of kijkers bij een radiozender of tv-zender.

Zodra het bovenstaande systeem is ingevoerd wordt het heel duur voor de media om te beledigen, de privacy te schenden of aan te hitsen tot haat. Dat betekent automatisch, dat men veel voorzichtiger wordt.

In mijn geval kon Panorama in 1999 mij een 'enge sekteleider' noemen en mij in één artikel noemen met Charles Manson en mij beschuldigen van rechts-extremisme c.q. nazisme, waarbij men zich enkel en alleen baseerde op een internetpublicatie van Harry Westerink. Toen ik rectificatie eiste, kon hoofdredacteur Hitzert zich permiteren mij uit te lachen. Ik moest een paar honderd gulden aan een advocaat betalen om rectificatie te krijgen.

Het bovenstaande rechtssysteem is weerzinwekkend en leidt vroeg of laat tot ongelukken. Op zeker moment gaat een slachtoffer door het lint en gaat met een geweer naar de redactie van zo'n blaadje en schiet daar iedereen af. Het lijkt me beter dat te voorkomen en de rechten van de slachtoffers beter te beschermen.

BESLUIT

Heer Balkenende, u kunt met het bovenstaande doen wat u wilt.

Indien u een normale relatie wilt tussen mij en de overheid, dient u mijn eisen in te willigen, schuld te erkennen, excuses aan te bieden en schadevergoeding te geven. Dan kan ik dit deel van de website sluiten en kunnen we ons concentreren op constructieve bezigheden.

Ondertekend,

Firewolf

Antwoord van Balkenende

Zoals te verwachten ging Balkenende niet in op mijn eisen. Zijn officiele antwoord vind je hier. Balkenende weigert hulp

Vrij vertaald komt zijn antwoord hierop neer:

'Fatsoen moet je doen' is alleen maar een kreet om naieve kiezers mee te trekken. In de politiek vindt zoiets geen toepassing.

Bij het CDA spelen we tijdens coaching-sessies een variant van een spel om het vertrouwen in je partijgenoten op het juiste peil te brengen. Iemand krijgt een blinddoek voor en moet zich dan achterover van een tafel laten vallen. Wij staan achter hem om hem op te vangen. Wanneer hij zich laat vallen, stuiven wij hard achteruit. Wanneer een partijgenoot valt, laten we hem altijd heel hard vallen. Wie zo dom is te denken dat partijgenoten hem zullen opvangen, hoort echt niet in de politiek thuis.

En meneer Firewolf, hoe denkt u dat we u en alle andere nazi-nederiglanders laten vallen, zodra ons dat goed uitkomt???

U verwijt de overheid uw mensenrechten te schenden. Ik begrijp dat verwijt niet. Sinds wanneer bent u een mens?

U verwijt de commissie gelijke behandeling, dat men u discrimineert en dat men uw geloof niet erkent. Er is maar één waarachtig geloof, de rest is achterlijk bijgeloof.

U geeft ongevraagd advies om de rechtsstaat te verbeteren. Als we dat hadden gewild, hadden we dat al lang gedaan. Ons bevalt het systeem uitstekend. Mensen met nieuwe ideeën worden systematisch vertrapt door extreem links, die wij hier graag in aanmoedigen. Laat u zich vertrappen, hebben wij geen probleem. Neemt u het recht in eigen hand, zoals Mohammed B., sluiten we u op in een kooi en gooien de sleutel weg. Hebben wij ook geen probleem. Waarom zouden wij deze win-win situatie veranderen?

Verder schijnt u het onzinnige idee te hebben, dat u in een democratie leeft en dat nazi-nederigland een rechtsstaat heeft. Aan dit waanidee houdt u zelfs vast, nadat u na 19 jaar zoeken nog steeds geen spoor van een rechtsstaat heeft kunnen ontdekken.

Nazi-nederigland is geen democratie, maar een idiocratie. Eens in de vier jaar mogen een stel volstrekt idiote kiezers een stel idiote kamerleden kiezen. Deze stellen dan weer een groep volslagen idioten aan, die een regering gaan vormen. Jullie idioten mogen dan vier jaar lang alles over ons zeggen en schrijven. Dat houdt jullie van de straat. Ondertussen wordt ons land dictatoriaal geleid door een stel gestoorde ambtenaren, die uitsluitend instructies accepteren van Captains-of-industry en van de vrijmetselarij. En van UFO's, maar dat gelooft geen hond.

Op EU-meetings wordt er altijd hartelijk om jullie gelachen. Overal word ik benijd omdat ik zo'n gemakkelijke klootjesvolk onder me heb. De franse president zei laatst: "Als ik één keer zou flikken wat jullie dagelijks doen, komen die fransen meteen met een guillotine aan."

Misschien kent u die zanger Armand nog. Als we in onze studententijd aan het blowen waren, zetten we altijd zijn platen op. Hij zong ondermeer:

De nederlander is een meelzak
je kunt er op blijven slaan
hij gaat toch nooit staan
de nederlander is een meelzak
die niet reageert
want dat is verkeerd
bovendien hebben ze hem dat nooit geleerd.

Naast al uw boven al weerlegde belachelijke voorstellen, vraagt u ons ook nog eens om op te treden tegen de linkse nazi's. Bent u niet goed bij uw hoofd of zo? Dat zijn de kinderen van onze officieren van justitie en topambtenaren. We gaan toch niet onze eigen kinderen vervolgen? Een moederkat brengt haar jongen af en toe een half dood gemepte muis, om mee te spelen. Zo geven we aan de linkse nazi's af en toe een stel untermenschen, om mee te spelen. Kunnen ze vast leren hoe ze mensen moeten vertrappen, dood moeten treiteren. Als ze later zelf ambtenaar zijn kunnen ze dat in de praktijk brengen.

Ik heb inmiddels op de site http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?t=758 verzocht om mijn naam te verwijderen, bij wijze van test. Het enige resultaat is dat mijn naam steeds opnieuw herhaald wordt, dat ik veroordelingen naar mijn hoofd geslingerd krijg van mensen die blijkbaar zeer sympathiek staan tegenover het linkse nazisme. Feitelijk is Nazi-nederland zoals Nazi-duitsland in de jaren '30. Als je toen als jood waagde te klagen, werd je alleen maar harder vervolgd. Als je in nazi-nederland als slachtoffer van het linkse nazisme klaagt, wordt het getreiter en de vervolging ook alleen maar erger.

En de overheid? Die vindt dat alles uitstekend en geeft gedoogsteun aan het linkse nazisme en hun sympathisanten.

Nu zou ik bemiddeling moeten gaan aanvragen tegen nazi-sympathisanten, die het gewoon leuk vinden mij te treiteren. Neen! Doe ik niet.

Het enige wat echt helpt, is het veranderen van het civielrecht. Als slachtoffer moet je je gelijk kunnen halen, zonder dat het je verder geld kost. Alle juridische kosten moeten verhaald kunnen worden op de daders. In het huidige systeem worden de daders beschermd door de overheid van Nazi-nederigland. Dit moet anders. De slachtoffers moeten beschermd worden en de daders moeten bestraft worden. Doet de overheid dit niet, dan is burgeroorlog niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs noodzakelijk.

Een schema om de daders aan te pakken staat hierboven. Ik eis van de overheid van nazi-nederigland een verandering van het civiel recht in de vorm zoals boven beschreven.

Firewolf

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

1

Alex_en_maxi

01  Nov  2007 12:42:15

Beste heer Firewolf,

Met aandacht en belangstelling hebben mijn vrouw en ik kennisgenomen van uw aanvaringen met nazi-nederigland. Wij delen uw mening maar mogen dat niet hardop uiten. Onze familie dankt u hartelijk voor de manier waarop u de mentaliteit van de nazi-nederiglanders ter sprake brengt.

Graag zouden wij uw advies willen in een delicate kwestie.

De nazi-nederiglanders verkeren in de veronderstelling, dat mijn vrouw en ik over enige tijd mijn moeder zullen opvolgen. U zult begrijpen, dat we daar absoluut geen zin in hebben.

Laatst hebben we familie-beraad gehouden. Mijn moeder had de bui al zien aankomen en gaf ons volkomen gelijk. Constantijn verzette zich echter hevig. Hij was bang, dat hij onze moeder zou moeten opvolgen, als Maxi en ik naar New York vertrekken.

Uiteindelijk hebben we besloten met de gehele familie op te stappen. Sommige mensen zullen zeggen, dat we voor het water vluchten. Als in 2040 de poolkappen gesmolten zijn, ligt het grootste deel van nazi-nederigland immers op de bodem der zee. Maar de werkelijke reden is gewoon dat we geen zin meer hebben om koek te happen en te wuiven naar dat grove, onbeschofte volk.

Natuurlijk hebben we ook nagedacht over de consequenties. Wie moet onze moeder opvolgen, als wij met zijn allen vertrekken?

Mijn moeder dacht meteen aan Edwin, de ex van Margarita. Letterlijk zei ze: "Als ze hem de week voor koningsdag alleen wat hondenbrokken voeren, koekhapt hij als de beste". Een prima kwalificatie voor een toekomstige koning van de nazi-nederiglanden, toch?

Maar zoals gewoonlijk kwam mijn vrouw met het beste voorstel. Maxi stelde voor om een soort idols en 'de gouden kooi' te houden. Maar dan 'het gouden paleis'. Eerst kiest het volk van nazi-nederigland de 100 meest gestoorde eikels, die koning of koningin willen worden. Die worden dan opgesloten in een paleis met de opdracht om elkaar weg te treiteren. Degene die als laatste overblijft wordt koning of koningin.

U zult begrijpen, meneer Firewolf, dat we allemaal dubbel lagen van het lachen. Staat Jan Peter over enige jaren op het bordes om het 13e kabinet Balkenende te laten fotograferen. Staat ie arm-in-arm met de meest gestoorde eikel van Nazi-nederigland en moet ie blijven lachen, zelfs als hij wordt ondergekotst door koning Jaap. U zult begrijpen, dat we daar erg vrolijk van werden.

Maar nu onze vraag in deze delicate kwestie: Hoe communiceren we ons besluit aan het nederlandse volk?

Met vriendelijke groet en dank voor uw antwoord, Alex en Maxi.

Andreas Firewolf

02  Nov  2007 09:11:22

Beste Alex en Maxi,

Fantastisch idee om de toekomstige koning of koningin door natuurlijke selectie te selecteren. Het idee dat Balkenende wordt ondergekotst door koning Jaap is ook wel schitterende humor. Maar het 13e kabinet Balkenende? Laten we zeggen dat kabinetten van Balkenende gemiddeld een half jaar stand houden, dat verkiezingen en formeren ook een half jaar kosten. Dan kunnen we het 13e kabinet Balkenende ongeveer over negen jaar verwachten. Uw moeder blijft toch niet zo lang aan mag ik hopen. Jullie Oranjes moeten echt beter om jullie zelf denken. Nog negen jaar koekhappen en zwaaien naar onbeschofte randdebielen? Uw moeder verdient een betere toekomst.

Wat de communicatie naar het volk betreft, dat kan heel eenvoudig. Gewoon stilletjes al het onroerend goed verkopen en emigreren naar de USA, Canada of welk land dan ook. Als jullie het land verlaten gewoon even een briefje naar Balkenende op de post doen. De inhoud van dat briefje? Gewoon kort en krachtig: "Doei!" Lijkt me veelzeggend genoeg.

Ik wens u en uw vrouw een fantastische toekomst in New York. Jullie verdienen dat gewoon.

Veel licht en liefde, Firewolf.

2

Allard

22  Nov  2007 18:14:06

Het politieke getij keert wel. Zonder het te weten werken ze een polarisatie in de hand. Als iedereen zich bewust wordt van de situatie , krijg je een omslag. Het hele gedoe is erg jammer. Mensen kunnen zoveel van je leren. Je bruist werkelijk van de energie. Ik vind het heel erg voor je. Veel kracht gewenst.

Groet Allard

Andreas Firewolf

23  Nov  2007 09:24:18

Bedankt voor je goede woorden, Allard.

Veel licht en liefde, Andreas

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Als we een leefbaar land willen, zullen we getreiter op internet moeten bestrijden.
Officier van justitie Velleman discrimineert
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Premier Balkenende schuldig aan criminele nalatigheid.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers