Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2004

Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

Belangrijkste feiten:

 • Op 30 juni 2003 kwam ambtenaar Annette Tragter van de Keuringsdienst van Waren (tegenwoordig Voedings en Waren Autoriteit) bij mij binnenvallen met klachten over mijn website. Uitlatingen op mijn website zouden tegen de wet zijn.
 • Mw. Tragter gedroeg zich buitengewoon beledigend. Ze begon te vertellen, dat ze mijn internetsite uitgebreid had bestudeerd. Ze was op de hoogte van het feit, dat Panorama in een zeer smadelijk artikel mij een extreem-rechtse guru en psycho-pathische secteleider had genoemd, en dat Panorama dit had moeten rectificeren. In verband hiermee hadden collega's haar aangeraden niet alleen te gaan. Daarom was ze op of omstreeks donderdag 26 juni 2003 ook al langs geweest met een collega, waarbij ze niemand thuis trof. Dat beweerde ze. Vreemd vind ik het feit dat ze daarna ineens wel alleen langs durfde gaan.
 • Tijdens haar bezoek bracht ze meermalen haar (mogelijk voorgewende) interesse in hekserij ter sprake. Ik weet niet, of ze mij wilde beledigen of mij uit mijn tent wilde lokken. Of dat ze gewoon seksueel gefrustreerd was en met seksuele magie aan de gang wilde. Haar gedrag vond ik beledigend. Ik ben geen heks. De Cirkel van Licht en Liefde heeft niets te maken met wicca of oude religie.
 • Op mijn website zouden dingen staan, die in strijd zijn met de regels van de EU. Ik heb haar er op gewezen, dat ik niet in staat ben om de diarree aan regels van de EU bij te houden en dat ze had kunnen volstaan met een email. Een half uur na haar vertrek waren de gewraakte teksten van de internetsite verwijderd.
  • Het ging om kruidencapsules van Arkocaps, waarbij bij sommige stond, dat ze bij medische problemen verlichting konden brengen. In samenspraak met de farmaceutische mafia hebben ambtenaren besloten, dat ongepatenteerde geneesmiddelen zoals kruiden niet meer mogen werken, en dat een verkoper van kruiden niet meer mag vertellen, waarvoor deze kruiden gebruikt kunnen worden.
  • Dezelfde farmaceutische mafia gebruikt in haar reclame termen als 'anti-aging-effect', 'anti-rimpel-creme' en dergelijke. Iedereen die een beetje op de hoogte is, weet dat dat groteske nonsens is.
  • De farmaceutische mafia mag grof geld verdienen aan kanker-medicijnen, waarvan aangetoond is dat ze niet of nauwelijks werken en zeer schadelijk zijn. Zie:
   Geregistreerde medicijnen deugen niet
   Pillen werken veelal niet
  • Heksenjager Hoogervorst en zijn grijze tereurbrigade hebben de jacht geopend op alles wat de belangen van de farmaceutische mafia schaadt.
   • Jomanda moest en zou vervolgd worden. Hiervoor hebben ambtenaren medische dossiers gestolen en deze aan de Vereniging tegen Kwakzalverij gegeven of verkocht. Deze ambtenaren zijn niet vervolgd.
   • De Vereniging tegen Kwakzalverij wordt gefinancierd door de farmaceutische mafia.
   • Jomanda werd en wordt verweten, dat zij een kankerpatiente genezing zou hebben beloofd en dat zij deze patiente bij de reguliere geneeskunde weggehouden heeft. Familie van de patiente heeft in een Telegraaf-interview het tegendeel beweert en gesteld, dat zij rust wilden. Men wilde geen vervolging van Jomanda.
   • In de ziekenhuizen sterven jaarlijks tussen de 1500 en 2000 mensen door medische fouten. Een groot deel van deze fouten komen voort uit criminele nalatigheid. Ondermeer door extreem veel overwerk.
   • De farmaceutische mafia is berucht om het achterhouden van nadelige onderzoeksresultaten, het opfleuren van onderzoeksresultaten. Men liegt en bedriegt over de lijken van de patienten. Daar wordt niets aan gedaan. Maar als een kruidengenezer duizenden jaren ervaring aanhaalt, dan is de beer los. Dan wordt alles uit de kast gehaald om deze te vernietigen. Je patienten vermoorden is geen probleem, het monopolie van de farmaceutische mafia ondergraven is een halsmisdaad.
 • Binnen een half uur na vertrek van ambtenaar Tragter was de website aangepast in overeenstemming met de wet. Toch kreeg ik een boete opgelegd van 680 euro.

  Ter vergelijking de volgende standaardboetes:

  • Door rood licht rijden: 86 euro
   • 680 Euro is 7,9 keer 86 euro. Mijn "overtreding" zou dus 7,9 keer zo erg zijn als door rood licht rijden.
  • Zwartrijden in openbaar vervoer: 50 euro
   • 680 Euro is 13,6 keer 50 euro. Mijn "overtreding" zou dus 13,6 keer zo erg zijn als zwartrijden.
 • In vrijwel alle gevallen worden ondernemers is gewaarschuwd en daarna pas beboet. In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen." Dus zelfs als men dingen doet die de gezondheid in gevaar brengen, krijgt men eerst een waarschuwing daarna pas een boete. Waarom heeft men mij niet eerst gewaarschuwd? Omdat ik een untermensch ben in de ogen van ambtenaren?
 • Op 6 september 2003 las ik in de krant (NRC en Telegraaf), dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.
  • Is hier sprake van discriminatie van een bedrijfstak? Krijgen horeca-ondernemers eerst een waarschuwing terwijl ze opzettelijk oplichten en krijgen verkopers van kruiden meteen een bestuurlijke boete als ze de diarree van regels van de EU niet kunnen bijhouden? Of heeft mini-ster Hans Hoogervorst de pers gewoon voorgelogen?
  • Naschrift 2011. In de afgelopen jaren heb ik niemand gevonden, die op dezelfde wijze is mishandeld als ik. Iedere keer als ik natuurgenezers, kruidenverkopers en aanverwanten op de hoogte stelde van de feiten, kende niemand een vergelijkbaar geval. Alles wijst er op, dat men mij gewoon wilden pakken en dat ze gewoon gezocht hebben naar iets om mij op te pakken.
  • Ik heb hierover geschreven aan de minister en aan de tweede kamer. Niemand voelde zich geroepen om mijn rechten te respecteren. De Staat der Nederlanden heb ik leren kennen als een tereurmachine.
 • De overheid waarschuwt en gedoogt gewoonlijk. Dit is ontkent door ambtenaar van Geffen. Ter illustratie:
  • Tubantia 20 december 2003, pag. 17:

   Oldenzaal. De Oldenzaalse brandweer heeft bij een inspectie eerder dit jaar geconstateerd dat Woonpromenade Van Gils niet brandveilig is. Op 5 december 2003 heeft de brandweer opnieuw gecontroleerd en toen was er nog niets aan gebeurd.

   Burgermeester T. Bennink: "We zullen als dat moet op termijn handhavend optreden ... "

  • Anp, Financieel Dagblad 16-december-2003:

   Kadaververwerkingsbedrijf Sonac Burgum BV stinkt te veel. Dat blijkt uit geurmetingen van de provincie Friesland. Van een boete of het intrekken van de vergunning is echter nog geen sprake.

  • Financieel Dagblad 30 december 2003:

   Om zwartspaarders (met een huis in Frankrijk) te overreden aangifte te doen hanteert Financiën een 'inkeerregeling'. Wie zich meldt voordat de fiscus hem betrapt, kan volstaan met betaling van de belasting en heffingsrente. Een boete blijft achterwege.

Details

Op 30 juni 2003 kreeg ik bezoek van Annette Tragter, ambtenaar van de keuringsdienst van waren. Zij wees mij er op, dat bepaalde uitlatingen op mijn website gecombineerd met het ter verkoop aanbieden van producten in strijd was met de regels van de EU.

Voorbeeld van de uitlatingen:

ALFALFA

te gebruiken bij:

 • overgangsklachten
 • bloedarmoede
 • preventie van botontkalking

Door zijn ijzergehalte is Alfalfa tevens geschikt bij algemene vermoeidheid en bloedarmoede. Een regelmatige inname van Alfalfa helpt bovendien een te hoog cholesterolgehalte en botontkalking te voorkomen.

Het bovenstaande had ik overgenomen uit een brochure, die de producten van leverancier Arkocaps beschrijft. Arkocaps levert kruidencapsules, die gemaakt worden door kruiden bij zeer lage temperatuur (vloeibaar stikstof) te vermalen. De kwaliteit van de capsules beschouw ik als bijzonder goed.

Ik had aangenomen, dat Arkocaps zich aan de wet zou houden. Het bleek, dat de brochure uitgegeven was onder de naam van een stichting en dat men zorgvuldig vermeed de naam van de leverancier van de kruidencapsules te noemen. Annette Tragter wees mij er op, dat het verkopen van deze producten in combinatie met het doen van bovengenoemde uitspraken een overtreding van de warenwet was.

 • Als reactie daarop heb ik binnen een half uur na het vertrek van Annette Tragter al deze vermeldingen van de website verwijderd.

Men zou verwachten dat hiermee de zaak was afgedaan. Dat bleek niet het geval.

Op 28 oktober 2003 stuurde de Voedsel en waren autoriteit mij een brief, waarin zij het voornemen tot boeteoplegging kenbaar maakte. Men wilde mij maar liefst 680 euro boete opleggen.

Op 5 december 2003 werd mij als "sinterklaascadeautje" een boete opgelegd van 680 euro. Hierbij werden mijn mensenrechten geschonden.

Artikel 11 van de rechten van de mens:

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Ik heb er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat mijn schuld in een openbare rechtszitting is bewezen, waarbij ik mij heb kunnen laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ik constateer, dat de Voedsel en waren autoriteit mij schuldig heeft verklaard en een boete oplegt zonder proces. Het feit dat ik daar bezwaar tegen kan maken, doet niets af aan het feit dat de overheid mij in strijd met de rechten van de mens reeds schuldig heeft verklaard.

Artikel 7 van de rechten van de mens:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Op 6 september 2003 vermelden de Telegraaf en het NRC Handelsblad, dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

 • Ik constateer, dat ik word achtergesteld vergeleken bij horeca-ondernemers die doelbewust oplichten. Hiermee worden artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet geschonden.

In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen."

 • In mijn geval werd er niet gewaarschuwd maar werd meteen een zeer zware boete opgelegd. Indien de uitspraak in "Hygiënecode" onjuist is, is er sprake van misleiding door de overheid. Indien de uitspraak in "Hygiënecode" wel juist is, is er sprake van schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Geregistreerde middelen tegen kanker werken in 75% van de gevallen niet en hebben zeer zware bijwerkingen. Zie: Pillen werken veelal niet. Mij vervolgen wegens bovenstaand feit en de farmaceutische maffia haar gang laten gaan, is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Sommige kankermiddelen werken helemaal niet en hebben zeer zware bijwerkingen. Zie: Geregistreerde medicijnen deugen niet. Mij vervolgen wegens bovenstaand feit en de farmaceutische maffia haar gang laten gaan, is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Als men door rood rijdt met een auto, een fiets steelt, winkeldieftstal pleegt of zwart rijdt in het openbaar vervoer, komt men er met een boete van af, die veel lager is dan de boete waarmee ik bedreigd word. Ik word dus achtergesteld of gediscrimineerd in vergelijking tot andere ondernemers en zelfs in vergelijking met winkeldieven en met door rood rijdende automobilisten. Dit is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

In 1999 deed ik aangifte wegens zeer ernstige smaad en belediging tegen Panorama en tegen Simpos. De officier van justitie Velleman weigerde te vervolgen. Naar mijn mening is de misdaad van Panorama tegen mij veel ernstiger dan mijn wetsovertreding. Daarbij komt, dat Panorama pas wilde rectificeren onder zware druk van een advocaat. Ik heb onmiddelijk mijn website in overeenstemming met de wet gebracht.

 • Ik constateer, dat het vervolgingsbeleid van de overheid volstrekt willekeurig is. De grijze macht (de ambtenaren) vervolgt mensen aan wie ze kennelijk een hekel hebben, en weigeren vervolging in te stellen tegen anderen. Deze anderen krijgen feitelijk een vrijbrief om afwijkende individuen (zoals ik) te vervolgen en te vertrappen. Het gehele beleid van de overheid is dus een ernstige schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.
 • Als de grijze macht (de ambtenaren) zin heeft om het Europees Recht te schenden, doen ze gewoon waar ze zin in hebben. Als een burger dit doet, wordt er vervolgd als men zin heeft en dan wordt er in strijd met de mensenrechten een boete opgelegd. Het gehele beleid van de overheid is dus een ernstige schending van artikel 7 van de rechten van de mens. De grijze macht doet gewoon waar ze zin in heeft en onttrekt zich aan iedere democratische controle.
  • Ambtenaren worden niet gecontroleerd en bestuurd door ministers, maar door zichzelf.
  • De ambtenaren zijn niet gekozen, maar benoemen elkaar. Zij onttrekken zich aan de invloed van de politiek. De democratisch gekozen Staten Generaal heeft geen invloed op de ambtenaren of op hun beleid.
  • We leven dus niet in een democratie, maar in een ambtelijke dictatuur.
  • We worden getiranniseerd door een samenzwering van grijze grauwe ambtenaren.
  • Deze grijze terreurmachine heeft in samenwerking met de Staten Generaal een fijnmazig web van regels en verordeningen opgesteld, dat ze volstrekt willekeurig toepassen.
  • Mini-ster Korthals heeft bekend, dat we in een ambtelijke dictatuur leven, waarin de mensenrechten niets waard zijn.
  • We worden bestuurd door grijze neo-bolshewieken, door een grijze terreurmacht. We worden verstikt door een oerwoud aan wetten en regels, nog erger dan in de voormalige Sovjet Unie. De ambtenaren die deel uitmaken van deze grijze terreurmacht zijn landverraders, die op illegale wijze onze grondrechten en mensenrechten schenden.
  • De leden der Staten Generaal (eerste en tweede kamer) hebben willens en wetens wetten aangenomen, waarvan men wist of kon weten, dat ze in strijd zijn met de rechten van de mens. Men heeft de grijze terreurmacht instrumenten gegeven, om op semi-legale wijze de mensenrechten te schenden. Daarmee hebben de leden der Staten Generaal landverraad gepleegd.

Gezien het bovenstaande acht ik afdoende bewezen, dat de overheid zich in ernstige mate schuldig maakt aan schending van de mensenrechten.

 • De mensenrechten zijn voor de nederlandse overheid vooral een instrument voor economische zaken en buitenlandse zaken om landen in de derde wereld te discrimineren. Alle niet-westerse landen krijgen regelmatig berispingen wanneer er iets niet gaat volgens de rechten van de mens. Economische zaken gebruikt de mensenrechten vooral om derde wereldlanden de toegang tot de nederlandse markt te beperken.
 • Binnenlands vindt de nederlandse overheid de mensenrechten vooral een ondraaglijke last, die dringend gesaneerd moest worden. Inplaats van een eerlijk proces krijg je een bestuurlijke boete. Inplaats van zorgvuldige overweging door een onafhankelijke rechter naar aanleiding van een openbaar proces, krijg je een schimmige beslissing van een grijze terreur-ambtenaar.
  • Notabene !!!
  • Volgens mr. Ron A. van Geffen, hoofd bureau Bestuurlijke Boetes van de Keuringsdienst van Waren, in een brief van 5 december 2003, is er geen sprake van schending van artikel 11 van de rechten van de mens, omdat ik een beroepsprocedure kan beginnen. Dan zou ik een proces krijgen in Rotterdam.
   • Wat een eikel !!! Hoe heeft hij ooit meester in de rechten kunnen worden?
   • Volgens artikel 11 van de rechten van de mens ben ik onschuldig totdat schuld bewezen is. Het feit dat ik een beroepsprocedure moet starten, is een omkering van waarden.
   • Het proces zou in Rotterdam dienen. Ik woon bij Almelo, ruim drie uur reizen naar Rotterdam. Het proces zou mij ruim een dag kosten plus de nodige reiskosten. Ik zou dus al een zware boete hebben gekregen van de grijze macht nog voor het proces begonnen is.
    • De grijze terreurmacht houdt er rekening mee, dat ik een ondernemer ben. Ondernemers zijn gewoon kosten en baten af te wegen. Het is veel goedkoper om gewoon de boete te betalen. Daarop rekent de grijze terreurmacht. De ondernemers zijn een gemakkelijk slachtoffer, die ze naar hartelust en volstrekt willekeurig kunnen uitplunderen. De grijze terroristen zijn dus gewoon roofridders. Wat mij betreft kunnen ze naar Siberië.
    • Ik eis een eerlijk en openbaar proces in Almelo met juridische bijstand op kosten van de nederlandse overheid.
   • Van Geffen raad mij aan om deskundige juridische hulp in de arm te nemen. Een studievriendje van Van Geffen misschien? Van Geffen weet vast wel wat dat kost. Maar ja, zijn studievriendjes moeten ook verdienen, niet waar?
    • De grijze terreurmacht rekent er op, dat juridische bijstand meer kost dan de boete. Voor twee uurtjes werk rekent een beetje advocaat al meer dan de totale boete.
    • Ik noem dit georganiseerde misdaad.
    • Ik beschuldig van Geffen van leidinggeven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.
    • Naar mijn mening is de Keuringsdienst van Waren een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.
    • Ik heb recht op kosteloze rechtsbijstand volgens artikel 11 van de rechten van de mens.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Voornemen tot boete-oplegging
Brief aan de Minister van VWS Hans Hoogervorst, persoonlijk
Brief aan de De leden der Staten Generaal
Pillen werken veelal niet
Geregistreerde medicijnen deugen niet
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers